ศ.ดร.สำเริง จักรใจ
ศ.ดร.สำเริง จักรใจ
Sumrerng Jugjai (Prof.)

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9128, 0-2470-9111 โทรสาร 0-2470-9111
E-mail Address : sumrueng.jug@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2534 ปริญญาเอก D.Eng. Mechanical Engineering - Tokyo Institute of Technology ญี่ปุ่น
2531 ปริญญาโท M.Eng. Mechanical Engineering - Tokyo Institute of Technology ญี่ปุ่น
2525 ปริญญาตรี
เกียรตินิยม
วศ.บ. วิศวกรรม
เครื่องกล
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Combustion Augmentation of Fuels by Porous Media
   - Combustion in Internal Combustion Engines
   - Pulsating Combustion
   - Heat Transfer Enhancement in Furnace by Porous Media
   - Emission Regulation and Testing Methodology
   - Applied Thermodynamics
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การจัดตั้งห้องปฏิบัติการและอบรมเชิงปฏิบัติการการเผาไหม้และการผลิตไอน้ำในอุตสาหกรรม (โครงการปี 43) [EPPO47] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การศึกษาเบื้องต้นเกี่ยวกับสถานภาพด้านความปลอดภัยของเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือน หัวหน้าโครงการ
การเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวโดยวัสดุพรุน หัวหน้าโครงการ
การส่งเสริมการถ่ายเทความร้อนโดยหม้อน้ำร้อนแบบใหม่ หัวหน้าโครงการ
การทดสอบสมรรถนะเตาหุงต้มแอลพีจีในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ตำรา
สำเริง จักรใจ, "การเผาไหม้", 2547, สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 690 หน้า, พิมพ์ครั้งที่ 1
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Makmool, U., Jugjai, S., Tia, S., Laoonual, Y., Vallikul, P., and Fungtammasan, B., 2011, "Laser-Based Investigations of Flow Fields and OH Distributions in Impinging Flames of Domestic Cooker-top Burners", Fuel, Vol. 90, No. 3, March, pp. 1024-1035.
Jirasuwankul, N., Fungtammasan, B., Valikul, P., Kuntanapreeda, S., and Jugjai, S., 2009, "Analysis and Characterization of Premixed CH4/Air Flame Based on Invariant Transform of 2D CH*-Chemiluminescence Measurements", Combustion Science and Technology (CST), Vol. 181, No. 2, pp. 1-20.
Jugjai, S. and Nungniyom, V., 2009, "Cyclic Operation of Porous Combustor-heater", Fuel, Vol. 88, No. 3, March, pp. 553-559.
Jugjai, S. and Pongsai, C., 2007, "Liquid Fuel-fired Porous Burner", Combustion Science and Technology (CST), Vol. 179, No. 9, September, pp. 1823-1840.
Makmool, U., Jugjai, S., Tia, S., Vallikul, P., and Fungtammasan, B., 2007, "Performance and Analysis by Particle Image Velocimetry (PIV) of Cooker-top Burners in Thailand", Energy, Vol. 32, No. 10, October, pp. 1986-1995.
Jugjai, S. and Phothiya, C., 2007, “Liquid Fuel-Fired Porous Combustor-Heater”, Fuel, Vol. 86, No. 7-8, May, pp. 1062-1068.
Jugjai, S. and Sawananon, A., 2004, "The Surface Combustor-Heater with Cyclic Flow Reversal Combustion Embedded with Water Tube Bank", Fuel, Vol. 83, No. 17-18, December, pp. 2369-2379.
Jugjai, S., 2003, "New Concept for High Efficiency and Ultra-Low Emission Surface Combustor-Heater Using a Cyclic Flow Reversal Combustion Technology", Asian Journal of Energy and Environment, Vol. 4, No.3&4, June-December.
Jugjai, S. and Polmart, N., 2003, "Enhancement of Evaporation and Combustion of Liquid Fuels through Porous Media", Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 27, No. 8, October , pp. 901-909.
Jugjai, S., Wongpanit, N., Laoketkan, T., and Nokkaew, S., 2002, "The Combustion of Liquid Fuels using a Porous Medium", Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 26, No. 1, pp. 15-23.
Jugjai, S. and Rungsimuntuchart, N., 2002, "High Efficiency Heat-recirculating Domestic Gas Burners", Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 26, No. 5, July, pp. 581-592.
Jugjai, S., Wongpanit, N., Laoketkan, T., and Nokkaew, S., 2002, "The Combustion of Liquid Fuels using a Porous Medium", Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 26, No. 1, April, pp. 15-23.
Jugjai, S. and Chuenchit, C., 2001, "A Study of Energy Conversion by a Porous Combustor-Heat Exchanger with Cyclic Flow Reversal Combustion", International Energy Journal, Vol. 2, No. 2, December, pp. 95-104.
Jugjai, S., Wongveera, S., Teawchaitiporn, T., and Limbwornsin, K., 2001, "The Surface Combustor-heater with Cyclic Flow Reversal Combustion", Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 25, No. 3-4, pp. 183-192.
Jugjai, S., 2001, "Experimental Study on Cyclic Flow Reversal Combustion in a Porous Medium", Combust Science and Technology (CST), Vol. 163, pp. 245-260.
Jugjai, S., Tia, S. and Trewetasksorn, W., 2001, "Thermal Efficiency Improvement of LPG Gas-cooker by a Swirling Central Flame", International Journal of Energy Research, Vol. 25, No. 8, pp. 657-674.
Jugjai, S. and Chuenchit, C., 2001, "A Study of Energy Conversion by a Porous Combustor-Heat Exchanger with Cyclic Flow Reversal Combustion", International Energy Journal, Vol. 2, No. 2, December, pp. 95-104.
Jugjai, S., Rungsimuntuchart, N., and Tia, S., 2001, "Experimental Study on High Efficiency Heat-recirculating Gas Burners Based on the Porous Medium Technology", Asian Journal of Energy & Environment, Vol. 2, No. 3-4, pp. 168-197.
Jugjai, S., Tulsomkid, W., Hongdamnern, A., and Sereechaikul, A., 2000, "Cyclic Flow Reversal Combustion in Porous Media", International Energy Journal, Vol. 1, No. 2, pp. 53-66.
Jugjai, S., Sanitjai, S., Aimmanee, S., and Boonprasert, T., 1999, "Heat transfer Enhancement to Cooling Water Pipe by a Surface Combustor Heater Equipped with a Convection-Radiation Conveter", ASEAN Journal on Sciece & Technology For Development, Vol. 16, No. 1, June, pp. 91-105.
Jugjai, S. and Somjetlertcharoen, A., 1999, "Multimode Heat Transfer in Cyclic Flow Reversal Combustion in a Porous Medium", International Journal of Energy Research, Vol. 23, No. 3, pp. 183-206.
Jugjai S., Sanitjai, S., Aimmanee, S., and Boonprasert, T., 1998, "Heat transfer Enhancement to Cooling Water Pipe by a Surface Combustor Heater Equipped with a Convection-Radiation Converter", RERIC International Energy Journal, Vol. 20, No. 2, December, pp 91-105.
วารสารระดับประเทศ
สุวิทย์ เตีย, สำเริง จักรใจ, วารุณี เตีย, สมพร ธเนศวาณิชย์, 2550, "Effect of Burner Type on Thermal Efficiency and Emission of LPG Cookstoves", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 18, ฉบับที่ 1, หน้า 53-61.
Jugjai, S., Sirichoktanasup C., Lertarayapong, P., and Locharoenkul, J., 1994, "Heat Transfer Enhancement to Cooling Water Pipe by Convection-Radiation Converter", Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand, Vol. 5, No. 1, pp. 37-52.
Jugjai, S., Sanijai, S., Supwatanapaisan, S., Uburi, D., Sasivimonpan, S., and Chanchaona, S., 1994, "Gas Burning Furnace with Rotating Radiation- Convection Converter for Low Calorific Gaseous Fuels", Research and Development Journal of The Engineering Institute of Thailand, Vol. 5, No. 2, pp. 47-62.
Jugjai, S., 1993, "Modeling and Parametric Studies of Heat Transfer in a Tubular Methane-Steam Reformer with a Convection-Radiation Converter", Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand, Vol. 4, November.
Jugjai, S., et al., 1993, "Combustion Augmentation of Low Calorfic Value Gaseous Fuels by Porous Medium", KMITT Research and Delopment Journal, Vol. 15, No. 2, December 1992, & Vol. 16, No. 1, June 1993.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Lempremjit, K., Laoonual, Y., Nuwong Chollacoop, N., Chanchaona, S., and Jugjai, S., 2013, "Prediction of Mixture Ratio of Ethanol Blended with Bio-diesel as Ignition Improver on CI Engine Startability", The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME), October 16-18, Dusit Thani Hotel, Pattaya, Thailand.
Munsin, R., Chung Lim Shing, B., Phunpheeranurak, K., Phongphankasem, T., Laoonual, Y., Jugjai, S., and Chanchaona, S., 2013, "Design of Constant Volume Combustion Chamber (CVCC) with Pre-Combustion Technique for Simulation of CI Engine Conditions", The 4th TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME), October 16-18, Dusit Thani Hotel, Pattaya, Thailand.
Wongwatcharaphon, K., Tongtem, P., and Jugjai, S., 2012, "Modulating Dual Fuel Porous Burner", The 3rd TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME), October 24-27, Dusit Island Resort, Chiang Rai, Thailand.
Makmool, U., Jugjai, S., and Tia, S., 2012, "Structure of Multiple Laminar Premixed LPG-Air Impinging Flames”, The 3rd TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME), October 24-27, Dusit Island Resort, Chiang Rai, Thailand.
Chuenchit, C. and Jugjai, S., 2012, "Self-aspirating Radiant Tube Burner", The 4th International Conference on “Sustainable Energy and Environment (SEE 2011)”, February 27-29, Centara Grand & Bangkok Convention Centre, Bangkok, Thailand.
Chuenchit, C. and Jugjai, S., 2012, "Effect of Tube Length on Combustion Characteristics of a self-aspirating Radiant Tube Burner (SRTB)", The 3rd TSME International Conference on Mechanical Engineering (TSME-ICOME), October 24-27, Dusit Island Resort, Chiang Rai, Thailand.
Munsin, R., Laoonual, Y., Jugjai, S., Matsuki, M. and Kosaka, H., 2012, "Investigation of Effects of Ignition Improver on Ignition Delay Time of Ethanol Combustion with Rapid Compression-Expansion Machine", SAE 2012 World Congress & Exhibition, April 24-26, Cobo Conference and Exhibition Center, Detroit, Michigan, United States.
Namkhat, A. and and Jugjai, S., 2009, "Fundamental Study on Primary Air Entrainment of a Self-aspirating Burner: Comparison on Hot Test and Cold Test Case", World Renewable Energy Congress 2009-Asia, The 3rd International Conference on "Sustainable Energy and Environment (SEE 2009)", May 19-22, BITEC, Bangkok, Thailand, pp. 978-983.
Wongwatcharaphon, K. and Jugjai, S., 2009, "Highly Preheated Fuel and Air in Non-premixed Porous Burner", World Renewable Energy Congress 2009-Asia, The 3rd International Conference on "Sustainable Energy and Environment (SEE 2009)", May 19-22, BITEC, Bangkok, Thailand, pp. 972-977.
Makmool, U., Jugjai, S., Tia, S., and Laoonual, Y., 2008, "Thermal Performance Analysis of Domestic Cooking Burners by Laser Diagnostics", Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9, 2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, p. 219.
Laoonual, Y., Chollacoop, N., Jugjai, S., Chanchaona, S., and Topaiboul, S., 2008, "Effect of Natural Gas Quality Variation in Thailand on the Engine Performance and Emission", The 11th Conference and Exhibition of International Association for Natural Gas Vehicles (NGV 2008), June 3-5, Rio de Janeiro, Brazil.
Yoksenakul, W., and Jugjai, S., 2008, "Self-aspirating Porous Burner (SPB) for Small and Medium Scale Enterprises (SMEs):A Burner Design", Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9 ,2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, p. 220.
Wongwatcharaphon, K. and Jugjai, S., 2008, "Numerical Simulation of Nonpremixed Porous Burner", Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9, 2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, p. 218.
Laoonual, Y., Chollacoop, N., Jugjai, S., Chanchaona, S., and Topaiboul, S., 2007, “A Theoretical Gas Quality Analysis of Natural Gas for Vehicles (NGV) in Thailand”, The 2nd Biennial Conference and Exhibition of the Asia-Pacific (ANGVA), November 27-29, BITEC, Bangna, Bangkok, Thailand.
Makmool, U., Jugjai, S., Tia, S., Valikul, P., and Fungtammasan, B., 2006, "PIV Applications to Thermal Performance of LPG Cooking Burners", The 2nd Joint International Conference on "Sustainable Energy and Environment (SEE 2006)", November 21-23, Swissôtel Nai Lert Park, Bangkok Thailand, pp. 682-688.
Trewetasksorn, W., Tia S., and Jugjai, S., 1997, "Experimental Study on Improvement in Thermal Efficiency of LPG Gas-Cooker", The 2nd ASEAN Renewable Energy Conference, November 6-9, Phuket, Thailand.
Jugjai, S., and Somjetlertchareon, A., 1997, "Parametric Studies of Combustion in Radiation Dominated Heat Transfer with a Cyclic Flow Reversal of Mixture", The 4th Asian-Pacific International Symposium on Combustion and Energy Utilization, December 8-11, Bangkok, Thailand, pp. 331-339.
Jugjai, S., Sanitjai, S., Kgerntaweekoon, K., and Chawaphun, K., 1996, "Super Adiabatic Combustor for Destroying Organic Pollutants in Exhaust Air", International Conference on Food Industry Technology and Energy Applications, November 13-15, Thailand, pp. 312-321.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ยศพงษ์ ลออนวล, กิตติ เอี่ยมเปรมจิต, รณชาติ มั่นศิลป์, สมชาย จันทร์ชาวนา และสำเริง จักรใจ, 2552, "การศึกษาคุณลักษณะของเครื่องยนต์เมื่อใช้ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งที่แตกต่างกันสำหรับประเทศไทย", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก.
อรรณพ ประวีณวิสารท์, อุษา มากมูล, ยศพงษ์ ลออนวล และสำเริง จักรใจ, 2551, "การศึกษาการไหลแบบสัมผัสภายในท่อทรงกระบอกโดยวิธีการวิเคราะห์ความเร็วด้วยการถ่ายภาพอนุภาค", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22, 15-17 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, จ.ปทุมธานี, หน้า 160-167.
กิตติ เอี่ยมเปรมจิต, เกียรติธนา จ๊ะราจา, สมชาย จันทร์ชาวนา, สำเริง จักรใจ และยศพงษ์ ลออนวล, 2551, "ผลกระทบของส่วนประกอบก๊าซธรรมชาติที่แปรผันจากแหล่งทางตะวันออกและแหล่งทางเหนือที่ส่งผลกระทบต่อคุณลักษณะของเครื่องยนต์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22, 15-17 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, จ.ปทุมธานี, หน้า 180-186.
พีรยุทธ ทองเต็ม และสำเริง จักรใจ, 2551, "หัวเผาวัสดุพรุนแบบไม่มีการผสมเชื้อเพลิงกับอากาศมาก่อนสำหรับเชื้อเพลิงแก๊ส", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22, 15-17 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, จ.ปทุมธานี, หน้า 154-159.
อุษา มากมูล, อภินันต์ นามเขต, อรรณพ ประวีณวิสารน์, ยศพงษ์ ลออนวล และสำเริง จักรใจ, 2550, "การศึกษาขั้นพื้นฐานของเทคนิค Planar Laser Induced Fluorescence (PLIF)", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21, 17-19 ตุลาคม, โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช, จ.ชลบุรี.
อภินันต์ นามเขต และสำเริง จักรใจ, 2550, "คุณลักษณะการเหนี่ยวนำอากาศส่วนแรกของหัวเผาแบบ Self - aspirating", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21, 17-19 ตุลาคม, โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช, จ.ชลบุรี.
สำเริง จักรใจ, มกร ลักษขณา และยศพงษ์ ลออนวล, 2550, "Experimental Study of a Liquid Fuel-fired Porous Radiant Burner (LPRB)", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21, 17-19 ตุลาคม, โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช, จ.ชลบุรี.
สำเริง จักรใจ และวิริยา เนื่องนิยม, 2550, "Research and Development of a Porous Combustor Heater (PCH) with Cyclic Flow Reversal Combustion (CFRC)", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21, 17-19 ตุลาคม, โรงแรมเวลคัม จอมเทียน บีช, จ.ชลบุรี.
ยศพงษ์ ลออนวล, สำเริง จักรใจ, สมชาย จันทร์ชาวนา และนุวงศ์ ชลคุป, 2550, "การวิเคราะห์ส่วนประกอบที่แปรผันของก๊าซธรรมชาติสำหรับรถยนต์ที่ใช้ในประเทศไทย", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-25 พฤษภาคม, โรงแรมใบหยกสกาย, กรุงเทพฯ.
อุษา มากมูล, สุวิทย์ เตีย, ปูมยศ วัลลิกุล, บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร และสำเริง จักรใจ, 2549, "Performance and Diagnostic by PIV of LPG Cooking Burners in Thailand", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่, จ.นครราชสีมา.
สำเริง จักรใจ และชนินทร์ โพธิยา, 2549, "การเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวภายในวัสดุพรุนแบบสลับทิศทางการไหลของเชื้อเพลิงและอากาศอย่างเป็นจังหวะ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่, จ.นครราชสีมา.
สำเริง จักรใจ และกิตติศักดิ์ สุวรรณวิจิตต์, 2548, "Super-adiabatic Combustion of Liquid Fuels through Porous Media", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 1039-1044.
สำเริง จักรใจ และวสันต์ โยคเสนะกุล, 2548, "เตาแก๊สประสิทธิภาพสูงชนิดหมุนเวียนความร้อนโดยวัสดุพรุน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 1033-1038.
สำเริง จักรใจ, สุรชัย สนิทใจ, ชนินทร์ โพธิยา, จุรีพร โสภาพรอมร, สัณฆกร รัตนชีวร, 2547, "การประยุกต์ใช้งานจริงของเทคโนโลยีใหม่การเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวโดยหัวเผาวัสดุพรุนชนิดไม่มีการแตกตัวเป็นละอองสเปรย์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออร์คิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 18.
สุรชัย สนิทใจ และสำเริง จักรใจ, 2547, "การประยุกต์ใช้ลูกเหม็นสำหรับวัดการถ่ายเทมวลและการถ่ายเทความร้อน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออร์คิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 20.
สำเริง จักรใจ, สุรชัย สนิทใจ และชุติเดช ผ่องใส, 2547, "เผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวโดยหัวเผาวัสดุพรุนชนิดไม่มีการแตกตัวเป็นละอองสเปรย์", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออร์คิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 21.
สำเริง จักรใจ, กฤษฎา ชูวิศิษฐ์, โกสินทร์ เฉลิมพรชัย และณัฐทวี เอี่ยมอำไพ, 2546, "ศักยภาพของเทคโนโลยีการเผาไหม้โดยอาศัยวัสดุพรุนเพื่อการประยุกต์ใช้กับเชื้อเพลิงเหลวโดยไม่มีการสเปรย์เป็นละออง", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 15-17 ตุลาคม, จ.ปราจีนบุรี, หน้า IC16-1 ถึง IC16-6.
สำเริง จักรใจ, สราวุธ เรืองศิลปานันท์, สุวัลลี แซ่ซิ้ม และสมัย บุ่งนาม, 2546, "A New Concept of Boiler using a Cyclic Flow Reversal Combustion Technology (CFRC) of Mixture in a Porous Medium", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 15-17 ตุลาคม, จ.ปราจีนบุรี, หน้า IC15-1 ถึง IC15-6.
อนิรุตต์ มัทธุจักร์ และสำเริง จักรใจ, 2545, "การพัฒนาอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบวัสดุพรุนร่วมกับห้องเผาไหม้แบบวัสดุพรุนชนิดใช้เชื้อเพลิงเหลวโดยไม่มีการแตกตัวเป็นฝอยละออง", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 223-228.
สำเริง จักรใจ, อนันตชัย สะวานนท์, กรกฤษ ทองสุข, จิตตรี รุ่งเจริญ และสุวัฒน์ วชิรวิทยากุล, 2545, "Enhancement of Heat Transfer by the Surface Combustor-Heater (SCH) with Cyclic Flow Reversal Combustion (CFRC) of Mixture in a Porous Medium", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 229-234.
สำเริง จักรใจ, ณรงค์ศักดิ์ วงค์พานิช, ธวัชชัย เล่าเกตุกานต์ และสรวุฒิ นกแก้ว, 2544, "Liquid Fuels Porous Medium Burner", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 28-30 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ (ประสานมิตร), กรุงเทพฯ, หน้า CE-14 ถึง CE-20.
สำเริง จักรใจ, พัฑฒิ จตุรานนท์, พิชัย ศรีพิพัฒนกุล และรังสิต ศรจิตติ, 2544, "Enhancement of Heat Transfer by the Combustor-Heat Exchanger", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 28-30 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), กรุงเทพฯ, หน้า CE-8 ถึง CE-13.
กัมปนาท เทียนน้อย และสำเริง จักรใจ, 2544, "การทดลองการเผาเชื้อเพลิงเหลวโดยวัสดุพรุนชนิดสลับทิศทางการไหลของแกสอย่างเป็นจังหวะ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 28-30 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), กรุงเทพฯ, หน้า CE-21 ถึง CE-26.
ไพศาล จิรประเสริฐกุล และสำเริง จักรใจ, 2544, "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเผาไหม้เชื้อเพลิงเหลวโดยวัสดุพรุนแบบสลับทิศทางการไหลอย่างเป็นจังหวะ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 28-30 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), กรุงเทพฯ, หน้า CM-44 ถึง CM-51.
อภิวัฒน์ หงษ์ดำเนิน และสำเริง จักรใจ, 2544, "การทดลอง Thermo-electric Conversion โดยการเผาไหม้เชื้อเพลิงแกสในวัสดุพรุนชนิดสลับทิศทางการไหลอย่างเป็นจังหวะ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 28-30 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), กรุงเทพฯ, หน้า CE-27 ถึง CE-31.
บัณฑิต กฤตาคม และสำเริง จักรใจ, 2544, "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์อุปกรณ์เทอร์โมอิเล็คทริกโดยการเผาไหม้เชื้อเพลิงแก๊สในวัสดุพรุนชนิดสลับทิศทางการไหลอย่างเป็นจังหวะ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 28-30 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), กรุงเทพฯ, หน้า CM-26 ถึง CM-33.
นันทรัตน์ อินทเอิบ และสำเริง จักรใจ, 2544, "การสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อการศึกษาการทำงานของเครื่องยนต์ความร้อนประสิทธิภาพสูงที่มีการเผาไหม้แบบสลับทิศทางการไหลของไอดีในวัสดุพรุน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 28-30 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), กรุงเทพฯ, หน้า CM-20 ถึง CM-25.
บุณย์ฤทธิ์ ประสาทแก้ว และสำเริง จักรใจ, 2544, "การระเหยและการเผาไหม้ของละอองเชื้อเพลิงเหลวภายในวัสดุพรุน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 28-30 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), กรุงเทพฯ, หน้า CM-34 ถึง CM-43.
ชานนท์ ชื่นจิตร์ และสำเริง จักรใจ, 2543, "การศึกษาเชิงทดลองอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนประสิทธิภาพสูง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 2-3 พฤศจิกายน, โรงแรมโนโวเทล, จ. เชียงใหม่, หน้า 300-304.
กนกกาญจน์ ว่องวัชรพร และสำเริง จักรใจ, 2543, "การส่งเสริมการถ่ายเทความร้อนโดยการเผาไหม้ในวัสดุพรุนแบบสลับทิศทางการไหลของส่วนผสมอย่างเป็นจังหวะ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 2-3 พฤศจิกายน, โรงแรมโนโวเทล, จ. เชียงใหม่, หน้า 305- 311.
ณัฐวุฒิ รังสิมันตุชาติ และสำเริง จักรใจ, 2543, "การประยุกต์ใช้วัสดุพรุนเพื่อการประหยัดพลังงานในเตาแกสหุงต้ม", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 2-3 พฤศจิกายน, โรงแรมโนโวเทล, จ. เชียงใหม่, หน้า 638- 642.
กิติพงษ์ เจาจารึก และสำเริง จักรใจ, 2542, "Heat Transfer Enhancement to Cooling water Pipe by Radiation Dominated Combustion in a Porous Medium", สัมมนาทางวิชาการวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 2-3 ธันวาคม,โรงแรมรอยัลคลิฟบีชรีสอร์ท, จ.ชลบุรี, หน้า 22-29.
ขันติ ปานขลิบ และ สำเริง จักรใจ, 2542 "Parametric Studies of Heat Transfer to Cooling water Pipe in Radiation Dominated Heat Transfer with a Cyclic Flow Reversal Combustion in a Porous Medium", สัมมนาทางวิชาการวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 2-3 ธันวาคม,โรงแรมรอยัลคลิฟบีชรีสอร์ท, จ.ชลบุรี, ฉบับที่ 1/2, หน้า 30-37.
สำเริง จักรใจ และ Somjetlertcharoen, A., 2541, "Parametric Studies of Super Adiabatic Combustion in a Porous Medium", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 11-13 พฤศจิกายน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, หน้า 115-131.
สำเริง จักรใจ, สุรชัย สนิทใจ, เฉลิมพงษ์ สาวก และพีระวัส ศิริวัชรกิจ, 2541, "Pulse Combustor for Burning Rice Husk: Part two", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 11-13 พฤศจิกายน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพฯ, หน้า 138-150.
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
   เตาหุงต้มประสิทธิภาพสูง Patent No. 8948
รางวัลที่ได้รับ
รางวัล PTIT Award ประเภท PTIT Fellow ประจำปี 2556-2557 จากสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
รางวัลชมเชย ผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2551 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
เรื่อง เตาแก๊สประสิทธิภาพสูงเพื่ออุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัยreturn topic