ผศ.สุภาณี เลิศไตรรักษ์
ผศ.สุภาณี เลิศไตรรักษ์
Supanee Lerttriluck. (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ / ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายบุคคล
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-8008, 0-2470-9221-35 ต่อ 200 โทรสาร 0-2428-3534
E-mail Address : isupluck@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2522 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมเคมี - จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
2519 ปริญญาตรี วท.บ. วิทยาศาสตร์ เคมี มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เคมีสิ่งแวดล้อม, เทคโนโลยีทางอาหาร
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
การศึกษาและสำรวจข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรสำหรับโรงงานแปรไก่ 2537 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาและสำรวจข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรสำหรับโรงงานปลาทูน่ากระป๋อง 2537 -
การเก็บโปรตีนจากน้ำทิ้งโรงงานอุตสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋องโดยกระบวนการ Dissolved Air Folotation 2537 หัวหน้าโครงการ
การยืดอายุน้ำมันทอดโดยการเหวี่ยงแยกตะกอน [หมวดเงินอุดหนุน44] 2546 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญในการทำ HAZOP ในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี [หมวดเงินอุดหนุน44] 2546 ผู้ร่วมโครงการ
การสกัด [6] - Gingerol จากขิงพันธุ์ไทย (Zingiber officinale) ด้วยตัวทำละลาย [หมวดเงินอุดหนุน49] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การดูดซับสารพิษและโลหะหนักด้วยการพัฒนาตัวกลางดูดซับ ซึ่งเตรียมได้จากวัสดุเหลือทิ้งและวัสดุเหลือใช้ [หมวดเงินอุดหนุน45] ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาเอกลักษณ์ของน้ำสับปะรดไทย ผู้ร่วมโครงการ
การใช้กระบวนการตะกอนลอยในการบำบัดน้ำเสียชุมชน [หมวดเงินอุดหนุน41] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ทรงชัย ยิ่งยวด, สุวัสสา พงษ์อำไพ, สุภาณี เลิศไตรรักษ์, สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส และนฤมล จียโชค, 2549, "การกำจัดกลิ่นในน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์โดยใช้ถ่านกัมมันต์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 26-27 ตุลาคม, โรงแรมรามา การ์เด้น, กรุงเทพฯ, หน้า 87.
มานพ ห่อทอง, จรุณี เศรษฐานาม, พรพงษ์ แผ้วพลสง, สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส, สุวัสสา พงษ์อำไพ, ละเอียด เพ็งโสภา และสุภาณี เลิศไตรรักษ์, 2546, "การกำจัดโลหะหนักในน้ำทิ้งโดยใช้เปลือกหอยแครงบด", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 30-31 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลฮิลล์รีสอร์ท, จ.นครนายก, หน้า 1-1.
ประภาส คุณนาม, อ่อนสา นนท์พละ, ละเอียด เพ็งโสภา, สุภาณี เลิศไตรรักษ์ และสุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ, 2545, "การดูดซับโลหะหนักในน้ำทิ้งด้วยกระดองปู", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 683.
อ่อนสา นนท์พละ, ประภาส คุณนาม, ละเอียด เพ็งโสภา, สุภาณี เลิศไตรรักษ์ และสุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ, 2545, "การดูดซับโลหะหนักในน้ำทิ้งด้วยเปลือกหอยแครง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 682.
Wantawin, C., Lerttriluck, S., and Pengsopar, L., 1993, "Performance of Upflow Anaerobic Fixed Film in Treatment of Wastewater from Small Food Processing Industries", Proceedings of the 3rd National Chemical Engineering Conference, October 11-12, Bangkok, Thailand. (in Thai)
Wantawin, C., Lerttriluck, S., Tanticharoen, M., Loha, V., and Bhumiratana, S., 1990, "Anaerobic Treatment for Biogas Production from pulp and Paper Mill Waste Waters" Paper presented at Seminar on "Biotechnology for Agro-Industrial Wastes Management", February 5-6, Bangkok, Thailand.

return topic