รศ.ดร.วิทยา เทพไพฑูรย์
รศ.ดร.วิทยา เทพไพฑูรย์
Wittaya Teppaitoon (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9221-35 ต่อ 216
E-mail Address : wittaya.tep@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2533 ปริญญาเอก D.Eng. Chemical Engineering - INP. Toulouse ฝรั่งเศส
2530 ปริญญาโท DEA. Chemical Engineering - INP. Toulouse ฝรั่งเศส
2525 ปริญญาโท วท.ม. เคมีเทคนิค - จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
2520 ปริญญาตรี วท.บ. เคมีเทคนิค - จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - กระบวนการ Absorption
   - Absorption และการควบคุมมลภาวะอากาศ
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
การพัฒนาการกำจัดก๊าซ SO2 จากการเผาไหม้ถ่านหินโดยวิธีการกำจัดแบบเปียก 2537 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบกำจัดก๊าซ SO2 จากก๊าซไอเสียโดยกระบวนการอบแห้งแบบพ่นฝอย 2537 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาการดักจับ Fine Particle ด้วย Sieve Tray Column 2539 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาการดูดกลืนก๊าซ NOx ใน Packed Column 2540 หัวหน้าโครงการ
โครงการพัฒนาต้นแบบระบบกำจัดอากาศเสียและน้ำเสียจากกระบวนการชุบโลหะขนาดเล็ก 2542 ผู้ร่วมโครงการ
การปรับปรุงเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 50 กก./ชม. 2543 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความเป็นไปได้ของการลดและเก็บกลับคืนสาร VOC 2543 หัวหน้าโครงการ
การปรับปรุงเตาเผามูลฝอยติดเชื้อ 100 กก./ชม. 2544 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การบำบัดกลิ่นในสถานประกอบการซ่อมรถยนต์ [สกว.47] หัวหน้าโครงการ
การ Recovery สาร VOC ผู้ร่วมโครงการ
การสร้างเครื่องมือเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองจากแหล่งกำเนิด [หมวดเงินอุดหนุน41] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Kumhom T., Douglas P.L., Douglas S., Pongamphai S., and Teppaitoon W., 2010, “Prediction of Solubilities of Solid Biomolecules in Modified Supercritical Fluids Using Group Contribution Methods and Equations of State”, Industrial and Engineering Chemistry Research, Vol. 49, No. 5, pp. 2433-2441. (March 3)
Banjongla-iad, T., Croiset, E., Silveston, P., Douglas, P.L., Douglas, S., Teppaitoon, W., Pongampha, S., 2010, "The Use of Step and Pulse Tests to Design Activated Carbon Adsorption Columns for Recovery of Copper Ions from Aqueous Industrial Effluents", International Journal of Environmental Engineering, Vol. 2, No. 4, pp. 362-382.
Imsanguan, P., Pongamphai, S., Douglas, S., Teppaitoon, W., and Douglas, P.L., 2010, “Supercritical Antisolvent Precipitation of Andrographolide from Andrographis paniculata extracts: Effect of Pressure, Temperature and CO2 Flow Rate”, Powder Technology, Vol. 200, No. 3, pp. 246-253.
Ajchariyapagorn, A., Kumhom, T., Pongamphai, S., Douglas, S., Douglas, P.L., and Teppaitoon, W., 2009, "Predicting the Extraction Yield of Nimbin from Neem Seeds in Supercritical CO2 using Group Contribution Methods, Equations of State and a Shrinking Core Extraction Model", Journal of Supercritical Fluids, Vol. 51, No. 1, November, pp. 36-42.
Winitsorn, A., Douglas, P.L., Douglas, S., Pongampai, S., and Teppaitoon, W., 2008, "Modeling the Extraction of Valuable Substances from Natural Plants using Solid-liquid Extraction", Chemical Engineering Communications, Vol. 195, No. 11, pp. 1457-1464.
Mongkholkhajornsilp, D., Douglas, S., Douglas, P.L., Elkamel, A., Teppaitoon W., and Pongamphai, S., 2005, "Supercritical CO2 Extraction of Nimbin from Neem Seeds: A Modelling Study", Journal of Food Engineering, Vol. 71, No. 4, December, pp. 331-340.
Tonthubthimthong, P., Douglas, P.L., Douglas, S., Luewisutthichat, W., Teppaitoon, W., and Pengsopa, L., 2004, "Extraction of Nimbin from Neem Seeds using Supercritical CO2 and a Supercritical CO2-Methanol Mixture", Journal of Supercritical Fluids, Vol. 30, No. 3, August, pp. 287-301.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Pongamphai, S., Douglas, S., Teppaitoon, W. and Douglas, P.L., 2005, "Adsorption of Metallic Ions from a Metal Plating Process on Activated Carbon", The 55th Canadian Chemical Engineering Conference, October 16-19, Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Ontario, Canada.
Mongkholkhajornsilp, D., Douglas, S., Douglas, P.L., Teppaitoon, W., and Pongamphai, S., 2004, "Mathematical Model Improvement of Nimbin Desorption with SC-CO2 Solvent", The 15th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP-15), May 9-13, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand, p. 666.
Bunjungla-eid, T., Jiputti, P., Douglas, S., Pongamphai, S., Douglas, P.L., and Teppaitoon, W., 2004, "Adsorption of Chromium (VI) using Thai Coconut Shell Activated Carbon", The 15th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP-15), May 9-13, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand, p. 679.
Tonthubthimthong, P., Douglas, P., Douglas, S., Phongamphai, S., Teppaitoon, W., and Pengsopa, L., 2002, "Nimbin Extraction from Neem Seeds using Supercritical CO2 and A Supercritical CO2-Methanol Mixture", The International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, AIT, Bangkok, Thailand, pp. 675-685.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
มีนนา รักซ้อน และวิทยา เทพไพฑูรย์, 2549, "การศึกษาการดูดซับไอระเหยผสมของโทลูอีนและไซลีน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 26-27 ตุลาคม, โรงแรมรามา การ์เด้น, กรุงเทพฯ, หน้า 86.
ธนานันท์ ตัณฑกูล, สุภาภรณ์ ดั๊กกลาส, สุวัสสา พงษ์อำไพ, วิทยา เทพไพฑูรย์ และนฤมล จียโชค, 2549, "การศึกษาการเหวี่ยงแยกน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 26-27 ตุลาคม, โรงแรมรามา การ์เด้น, กรุงเทพฯ, หน้า 85.
วาสนา พัฒนา และวิทยา เทพไพฑูรย์, 2545, "การกำจัดไอระเหยของสารอินทรีย์ด้วยละอองของเหลวขนาดเล็ก", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 51-52.
ปทุมทิพย์ ต้นทับทิมทอง, ปีเตอร์ ดักกลาส, สุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ, สุวัสสา พงษ์อำไพ, วิทยา เทพไพฑูรย์ และละเอียด เพ็งโสภา, 2545, "การสกัดนิมบินจากเมล็ดสะเดาโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์วิกฤตยิ่งยวด : ผลของขนาดของอนุภาค, อัตราส่วนระหว่างเมทานอลต่อคาร์บอนไดออกไซด์ และอุณหภูมิ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 141-142.
ดารณี จันทร์อำภากุล และวิทยา เทพไพฑูรย์, 2544, "การศึกษาดักจับอนุภาคขนาดเล็กโดยใช้เครื่องจับฝุ่น0แบบเปียกชนิด Baffle Plate", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39, 5-7 กุมภาพันธ์, กรุงเทพฯ, หน้า 329-335.
Veerapojananun, P. and Teppaitoon, W., 2000, "The Effects of Relative Humidity on the Adsorption of VOC by Activated Carbon", the 11th National Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference, Bangkok.
Sae Tae, S., Chuaprasert, S. and Teppaitoon, W., 1999, "Heat Transfer Modelling in an Agitated Thin Film Evaporator", Regional Symposium on Chemical Engineering, Songkla, Thailand.
Chatsiriwattana, P. and Teppaitoon, W., 1999, "Mass Transfer in Crosscurrent Packed Tower", Regional Symposium on Chemical Engineering, Songkla, Thailand.
Janchum, C. and Teppaitoon, W., 1999, "Study of Simultaneous Heat and Mass Transfer in Wetted Wall Column", The 9th National Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference, Songkla Thailand.
Teppaitoon, W., 1998, "SO2 Removal by water and Limestone Slurry in Packed Tower", Environmental Engineering, Association of Thailand, The 10th Conference, Bangkok.
Sae Tae, S., Chuaprasert, S. and Teppaitoon, W., 1998, "Heat Transfer in Agitated Thin Film Evaparator", The 8th National Chemical Engineering Conference, Nakorn Pathom, Thailand.
สิทธิบัตรที่ขอ
   เครื่องสกัดสารละลายภายใต้ความดันสูง Petty Patent No. 4318
return topic