รศ.ดร.นพดล เจียมสวัสดิ์
รศ.ดร.นพดล เจียมสวัสดิ์
Noppadon Cheamsawat. (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9661, 8326-8 โทรสาร 0-2428-3374
E-mail Address : noppadon.che@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2527 ปริญญาเอก Ph.D. วิศวกรรมเคมี - Northwestern University อเมริกา
2522 ปริญญาโท M.Sc. วิศวกรรมเคมี - Northeastern University อเมริกา
2519 ปริญญาตรี วท.บ. เคมีเทคนิค - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   สาขาวิศวกรรมกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ และวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
Photographic Visualization of Flow Patterns Near Injection Nozzle in Direct Steam Sterilization System 1995 หัวหน้าโครงการ
Application of Constructed Wet Land as the Tertially Treatment for Domestic Waste Water - หัวหน้าโครงการ
Application of Reverse Osmosis for Recycling of Rime Water in Electroplating Process - หัวหน้าโครงการ
Application of SBR System for High Nitrogen Concentration Waste Water from Fish Meal Industries - หัวหน้าโครงการ
Fixed Film Aeration System for Domestic Waste Water Treatment ; A Kinetic Study - หัวหน้าโครงการ
Modeling of Mass Transfer in Aerobic Fixed-film Bioreactor for Waste Water Treatment - หัวหน้าโครงการ
Zero-Discharge of Nicket Electroplating Rinsing Water Using Reverse Osmosis System - หัวหน้าโครงการ
A Study on Design Parameters for Fixed-Film Aerobic Process, for Waste Water Treatment Application - หัวหน้าโครงการ
Application of Reverse Osmosis System from Preparation of Potable Water from High Salinity Canal Water. - หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การพัฒนาสูตรและกระบวนการผลิตไวน์กระชายดำครบวงจร พื้นที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย (คลินิกเทคโนโลยี) [ก.วิทย์ 47] หัวหน้าโครงการ
การทำกรดฟอสฟอริกให้มีความบริสุทธิ์ [บ.ปุ๋ยแห่งชาติ47] หัวหน้าโครงการ
บ่มเพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม [สสว.47] หัวหน้าโครงการ
สำนักงานเทคโนโลยี SMEs [สสว.46] หัวหน้าโครงการ
Development of a Complete SBR System for Food Industrial หัวหน้าโครงการ
A Study on Kinetics of Zeolite; A Forming from Aluminium Profile Etchant หัวหน้าโครงการ
Development of Zeolite for Molecular Sieve of Nitrogen and Gas Pollutants หัวหน้าโครงการ
Study of Silica and Carbonate Scaling on RO Membrane หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบ SBR แบบสำเร็จรูปเพื่อการบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรมอาหาร หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
Cheamsawat N., 1993, "Retrofitting Waste Water Treatment Facilities of a Tuna Cannery Plant Using the Combined Anaerobic Pond & SBR System: A Case Study", Proceedings of the 3th National Chemistry Engineering Conference, Bangkok, Thailand, October 11-12. (in Thai).
Cheamsawat, N., Larsson, M., and Mattiason, B., 1992, "Effect of Microemulsion Size for Protein Transfer in Reversed Micelle System", Poster Session the 8th NRCT-JSPS Joint Seminar in Biotechnology, October 29-31.
Cheamsawat, N., Taesapapong, M., and Bhaunprapha, P., 1992, "Cyanide Detoxication in Cassava pulp and in Process Waste Water from Cassava Starch Industry", Poster Session The 2nd Princess Chulahorn Science Congress, November 2-6.
Cheamsawat, N. and Kaimook S., 1992, "Flow Conditions in the Direct Steam Sterilization System and Their Effects", Proceeding of ENTECH'92, November 26-29.
Cheamsawat, N. and Pimsaman, J., 1992, "Scale-up of Alpha-amylase Production from Bacillus Licheniformis in Stirred Tank Bioreactor", Proceeding of ENTECH'92, November 26-29.
Cheamsawat, N., and Puttiboonyakul, D., 1992, "Design and Operation of Agar Extraction Vessel: Study of Extraction Machanisms and Consideration of the Scale-up Principle", The 18th Congress on Science and Technology of Thailand, 27-29 October.
รางวัลที่ได้รับ
   รางวัลที่ 3 โครงการส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนาภูมิปัญญาไทย ประจำปี 2546
    เรื่อง กระบวนการผลิตน้ำผลไม้ชนิดใสจากกล้วยและน้ำหวานกล้วยเข้มข้นรวมผลิตภัณฑ์พลอยได้
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
   การสังเคราะห์ซีโอไลท์จากสารประกอบอลูมิเนียมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากกระบวนการกัดผิวแท่งอลูมิเนียม
   Petty Patent No. 644

return topic

Revised: 27 May 2005/16:43:52
© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.