ผศ.ดร.เฉลิมราช วันทวิน
รศ.ดร.เฉลิมราช วันทวิน
Chalermraj Wantawin (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ / หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9164
E-mail Address : chalermraj.wan@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2530 ปริญญาเอก วศ.ด. วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม AIT ไทย
2525 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม AIT ไทย
2521 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม เคมี จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Biological Wastewater Treatment
   - Biological Nutrient Removal
   - Waste Utilization
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
การพัฒนาระบบบำบัด แบบมีตัวกลางสำหรับโรงงานอาหารผัก และผลไม้ขนาดย่อม 2535 หัวหน้าโครงการ
แนวทางการลดปริมาณสารประกอบฟอสฟอรัส ในน้ำทิ้งชุมชนจากการใช้สารซักฟอก 2536 ผู้ร่วมโครงการ
ระบบนำร่องสำหรับกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานพิมพ์ผ้าขนาดเล็ก 2538 ผู้ร่วมโครงการ
การนำกลับโปรตีนจากน้ำทิ้งของอตุสาหกรรมปลาทูน่ากระป๋อง 2539 หัวหน้าโครงการ
การเร่งการกำจัดสารประกอบไนดตรเจนในระบบบำบัดน้ำเสียจากนากุ้งโดยวิธีทางชีวภาพ 2542 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาต้นแบบระบบกำจัดอากาศเสีย และน้ำเสียจากกระบวนการชุบโลหะขนาดเล็ก 2543 หัวหน้าโครงการ
การใช้ประโยชน์จากสลัดจ์ของระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอ็คติเวเต็ดสลัดจ์ในการผลิตสารโพลีไฮดรอกซีอะคาโนเอต (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน44-45] 2546 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบกระบวนการแอคติเวทเต็ดสลัดจ์สำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชน [หมวดเงินอุดหนุน45] 2546 ผู้ร่วมโครงการ
การใช้กระบวนการซีเควนซิ่งแบทช์ที่จำกัดอากาศในการบำบัดน้ำทิ้งฟาร์มสุกรที่ผ่านการบำบัดแบบไร้อากาศแล้วเพื่อลดไนโตรเจนและฟอสฟอรัส [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การพัฒนาปฏิกรณ์แบบแผ่นกั้นสำหรับผลิตก๊าซชีวภาพและลดการปลดปล่อยสารประกอบไนโตรเจนของน้ำเสียจากฟาร์มสุกร [หมวดเงินอุดหนุน51] หัวหน้าโครงการ
การปรับสภาพดินด้วยสลัดจ์จากกระบวนการบำบัดน้ำเสียชุมชนเพื่อนำมาใช้บำบัดน้ำชะละลายขยะ [สกว.45] หัวหน้าโครงการ
ศูนย์วิจัยแห่งชาติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและของเสียอันตราย (ระยะที่ 2) ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Kritsunankul, C. and Wantawin, C., 2008, "Partial Nutrient Removal under Insufficient Organic Carbon from Digested Swine Wastewater in Sequencing Batch Biofilm Reactor", Journal of Environmental Science and Health, Part A, Vol. 43, No. 9, pp. 1085-1092.
Liao, C., Wantawin, C., Lu, M., and Huang, C., 2004, "Fe0-based System as Innovative Technology for Degrading Trichloromethane : Redox Removal Characteristics", Environmental Science and Pollution Research, Vol. 11, No. 4, pp. 244-259.
วารสารระดับประเทศ
ปฐมา ฤกษเสน และเฉลิมราช วันทวิน, 2550, "ผลของความเข้มข้นเซลล์ในการตรึงสาหร่าย Spirulina platensis เพื่อการกำจัดไนโตรเจนในน้ำนากุ้งสังเคราะห์", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท., ปีที่ 29, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 1675-1683.
กฤตยศ เชาวนปรีชา, เฉลิมราช วันทวิน และมารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, 2550, "Optimum Storage Condition for Spirulina Mat before Applying to Ammonia-Nitrogen Removal from Simulated Shrimp Culturing Water", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์, ปีที่ 41, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 136-142.
ชาญยุทธ กฤตุนันท์กุล และเฉลิมราช วันทวิน, 2549, "การบำบัดธาตุอาหารโดยใช้ไนไตรต์เป็นตัวรับอิเล็กตรอนในถังปฏิกรณ์ตรึงฟิล์มซีเควนซิ่งแบตซ์", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 159-171.
เฉลิมราช วันทวิน และพิณชุกรณ์ ชอบเที่ยงธรรม, 2547, "การหล่อแข็งกากตะกอนโลหะหนักจากโรงชุบโครเมียมด้วยปูนซีเมนต์ผสมเถ้าลอยลิกไนต์และฝุ่นทรายดำ", วารสารสงขลานครินทร์ วทท., ปีที่ 26, ฉบับพิเศษ 1, หน้า 77-84.
สมพร เกศโพคะศิริ, มารศรี เรืองจิตชัชวาล, เฉลิมราช วันทวิน และสุนันท์ ศิริรักษ์โสภณ, 2547, "การศึกษาไซยาโนแบคทีเรียจากน้ำบ่อเลี้ยงกุ้งเพื่อใช้ในการกำจัดสารประกอบอนินทรีย์ไนโตรเจนและฟอสฟอรัส", วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T), ปีที่ 3, ฉบับพิเศษ 1, หน้า 269-277.
เฉลิมราช วันทวิน และอรรนพ ฤทธิปัญญาวงศ์, 2545, "การสังเคราะห์พีเอชเอในเซลล์จุลินทรีย์จากระบบปฏิกรณ์สลับเป็นกะโดยใช้สารอาหารอะซิเตตและกลูโคส", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 25 ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 323-334.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Wantawin, C. and Wangwongwiroj, N., 2007, "Nitrogen and Phosphorus Reduction by Hydroponic Vetiver Grass in Canal like Water Body at Different Water Flows" Asian-Pacific Regional Conference on Practical Environmental Technologies (APRC 2007), August 1-2, Sofitel Racha Orchid Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Namatra, W. and Wantawin, C., 2006, "Characterization of Nutrients Hydrolysis from Shrimp Pond Sediment", The 2nd Joint International Conference on "Sustainable Energy and Environment (SEE 2006)", November 21-23, Swissôtel Nai Lert Park, Bangkok Thailand, pp. 776-780.
Chen, I.M., Wantawin., C., Sanohniti, S., and Jirakittayakorn, T., 2006, "Hexachlorobenzene Dechlorination in Sediment Water Slurries of Hua-Lum-Poo Canal", International Conference Hazardous Waste Management for a Sustainable Future, January 10-12, Century Park Hotel, Bangkok, Thailand, p. 127.
Wantawin, C., Voranisarakul, J., Kaikao, C., and Iampikulsarp, C., 2006, "Evaluation of Waste Activated Sludge in Conditioning Soil for Lead and Zinc Removal from Landfill Leachate", International Conference Hazardous Waste Management for a Sustainable Future, January 10-12, Century Park Hotel, Bangkok, Thailand, p. 106.
Kritsunankul, C. and Wantawin, C., 2004, "Nitrogen Removal under Limiting COD in Sequencing Batch Biofilm Reactor", The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE)", December 1-3, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Hua Hin, Thailand, pp. 562-565.
Kasemsap, C. and Wantawin, C., 2004, "Utilization of Excess Activated Sludge and Fermented Wastewater as Raw Material in Biodegradable Plastic Production: Economic Consideration", The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE)", December 1-3, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Hua Hin, Thailand, pp. 263-266.
Chaisawadi, S., Voranisarakut, J., Hanvajanawong, N., and Wantawin, C., 2004, "Energy and Environmental Management in University: Case Study KMUTT, Thailand", The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE)", December 1-3, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Hua Hin, Thailand.
Kasemsap, C. and Wantawin, C., 2004, "Improvement of Waste Value as Biodegradable Plastic", The 2nd International Conference on Waste Management and the Environment, September 29 - October 1, Rhodes, Greece.
Wantawin, C., Nardpiriyarad, K., Ruengjitchatchawalya, M., and Siriraksophon, S., 2004, "Nitrogen Removal from Shrimp Culturing by Attached Spirulina Mat and the Factors Effect on Attachment", International Conference on Wastewater Treatment For Nutrient Removal and Reuse 2004 (ICWNR'04), January 26-29, Asian Institute of Technology, Thailand, p. 56.
Kritsunankul, C. and Wantawin, C., 2004, "Phosphorus Removal from Limiting COD Wastewater with Nitrate as an Electron Acceptor in Sequencing Batch Biofilm Reactor (SBBR)", International Conference on Wastewater Treatment For Nutrient Removal and Reuse 2004 (ICWNR'04), January 26-29, Asian Institute of Technology, Thailand, p. 287.
Wantawin, C., Siriraksophon, S., Ruengjitchatchawalya, M., Inthorn, D. and Mimura, A., 2003, "Development of Novel Water Treatment System using Bio-Mat of Microbial Consortiumn of Cyanobacteria and Aerobic Bacteria: I. Development of Biomass for Water Treatment in Shrimp Pond with Less Water Exchange", JSPS Workshop on Large-scale Cooperative Research Program in the Field of Biotechnology : Production of Useful Compounds from Bioresources Indigenous Southeast Asia, January 31, Osaka University, Japan.
Ruengjitchatchawalya, M., Wantawin, C., Siriraksophon, S., Inthorn, D., and Mimura, A., 2003, "Development of Novel Water Treatment System using Bio-Mat of Microbial Consortium of Cyanobacteria and Aerobic Bacteria: II. Construction of Microbial Consortium for Nitrogen and Phosphorus Removal Based on the Photosynthesis of Cyanobacteria", JSPS Workshop on Large-scale Cooperative Research Program in the Field of Biotechnology : Production of Useful Compounds from Bioresources Indigenous Southeast Asia, January 31, Osaka University, Japan.
Wantawin, C., Jinsupawong, N., and Siriraksophon, S., 2003, "Nitrogen Removal from Salinity and High Strength Wastewater by Intermittent Aerated Upflow Biofilter", IWA Conference on Environmental Biotechnology, December 9-10, Kuala Lumpur, Malaysia.
Wantawin, C. and Thungmanee, S., 2003, "Lead and Zinc Adsorption from Leachate by Waste Activated Sludge", Asian-Pacific Regional Conference on Practical Environmental Technologies, December 18-21, Tainan, Taiwan, p. B1-29.
Kasemsap, C. and Wantawin, C., 2003, "Synthesis of Polyhydroxyalkanoate at Vary pH by Excess Activated Sludge", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 2, pp. 1163-1168.
Ruangchainikom, C., Wantawin, C., and Liao, C.H., 2003, "In Situ Regeneration of 4-Nitrophenol-Adsorbed Activated Carbon by Fenton's Reagents", Asian Waterqual'03 IWA-Asia Pacific Regional Conference, October 19-23, Bangkok, Thailand, p. 188.
Kasemsap, C. and Wantawin, C., 2002, "Biodegradable Plastic Synthesis by Excess Activated Sludge with Acetic Acid As Substrate at Vary pH", The International Polymer Symposium 2002 (IPS-2002), October 24-26, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, p. 756.
Siriraksophon, S., Wantawin, C., and Tanticharoen, M., 1999, "Fixed Film Denitrification in Saline Wastewater", Poster Presented Bioprocess Engineering at the 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and the 11th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology, November 15-18, Phuket, Thailand
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ผดุงศักดิ์ ภักดีภักดิ์, เฉลิมราช วันทวิน และนิตยา หวังวงศ์วิโรจน์, 2549, "การปรับลดไนโตรเจนและฟอสฟอรัสของน้ำในคลองโดยใช้การปลูกหญ้าแฝกแบบไร้ดิน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20-22 เมษายน, โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง, จ.ภูเก็ต, หน้า 59.
กฤตยศ เชาวนปรีชา, เฉลิมราช วันทวิน และมารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, 2548, "สภาวะที่เหมาะสมในการเก็บรักษาสาหร่ายเกลียวทองที่ตรึงบนตัวกลางก่อนนำไปประยุกต์ใช้ในการกำจัดแอมโมเนีย-ไนโตรเจนในน้ำเสียสังเคราะห์จากการเลี้ยงกุ้ง", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 23-25 มีนาคม, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน, จ.เชียงใหม่.
จารินี ภู่พราหมณ์, โดม สิทธิเวทย์ และเฉลิมราช วันทวิน, 2548, "การกำจัดสาหร่ายจากน้ำทิ้งของบ่อบำบัดโดยตัวกรองพลาสติกหยาบในถังกรองแนวนอนแบบสองขั้นตอน", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 4, 19-21 มกราคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า 147-155.
เฉลิมราช วันทวิน และพิณชุกรณ์ ชอบเที่ยงธรรม, 2547, "การหล่อแข็งกากตะกอนโลหะหนักจากโรงชุบโครเมียมด้วยปูนซีเมนต์ผสมเถ้าลอยลิกไนต์และฝุ่นทรายดำ", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 28-30 มกราคม, โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์, หาดใหญ่, จ.สงขลา, หน้า 759.
โสฬส สุวรรณยืน, สุชาดา ไชยสวัสดิ์, จารุรัตน์ วรนิสรากุล, นราพร หาญวจนวงศ์, เฉลิมราช วันทวิน, สิรินทรเทพ เต้าประยูร, นิภาวรรณ อดิศรวรวุฒิ, ลินดา เพ่งสุวรรณ และนันทพร นันทะ, 2547, "ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 19-21 ตุลาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า 214-215.
สุชาดา ไชยสวัสดิ์, จารุรัตน์ วรนิสรากุล, นราพร หาญวจนวงศ์, เฉลิมราช วันทวิน, สิรินทรเทพ เต้าประยูร, โสฬส สุวรรณยืน และสรเสกข์ กุลมัย, 2546, "การจัดระบบบริหารจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 20-22 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น, หน้า 252.
สุชาดา ไชยสวัสดิ์, จารุรัตน์ วรนิสรากุล, เฉลิมราช วันทวิน, สิรินทรเทพ เต้าประยูร, โสฬส สุวรรณยืน, สรเสกข์ กุลมัย และเพ็ญประภา บัวลอย, 2546, "การจัดระบบบริหารจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 20-22 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น, หน้า 251.
สมพร เกศโพคะศิริ, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, เฉลิมราช วันทวิน, และสุนันท์ ศิริรักษ์โสภณ, 2546, "การศึกษาไซยาโนแบคทีเรียจากน้ำบ่อนากุ้งเพื่อใช้ในการกำจัดสารประกอบไนโตรเจนและฟอสฟอรัส", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงค์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 20-21 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ทวีทรัพย์ เจียรนัยขจร และเฉลิมราช วันทวิน, 2546, "การใช้ถังกรองไร้อากาศแบบไหลขึ้นในการบำบัดน้ำเสียที่มีความเค็มและไนโตรเจนสูง", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 22-24 มกราคม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น, หน้า 522-530.
สมพร เกศโพคะศิริ, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, เฉลิมราช วันทวิน และสุนันท์ ศิริรักษ์โสภณ, 2545, "ชนิดของไซยาโนแบคทีเรียในน้ำบ่อนากุ้ง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 541.
กรองทอง นาถพิริยรัตน์, เฉลิมราช วันทวิน, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ และสุนันท์ ศิริรักษ์โสภณ, 2545, "การยึดเกาะของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินสไปรูลิน่าที่มีต่อตัวกลางชนิดต่างๆ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 728.
สุนันท์ ศิริรักษ์โสภณ และเฉลิมราช วันทวิน, 2545, "Simultaneous Fixed Film Nitrification-Denitrification Using Ring-laced Fibrous Carrier in Saline Wastewater", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 17-19 มกราคม, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 422-423.
พงศ์ฉกาจ มุ่งค้ำกลาง, โดม สิทธิเวทย์ และเฉลิมราช วันทวิน, 2545, "การใช้การกรองที่ไหลตามแนวราบแบบ 2 ขั้นตอนสำหรับกำจัดสาหร่าย", การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 14 ของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 9-10 พฤษภาคม, ศูนย์ประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 74.
พิจิตร เจียมวรางกรู, อรรนพ ฤทธิปัญญาวงศ์ และเฉลิมราช วันทวิน, 2545, "การศึกษาเบื้องต้นของปัจจัยที่ส่งผลต่อการสะสม PHA ในสลัดจ์จุลินทรีย์ของระบบแอนแอโรบิก-แอโรบิคเอสบีอาร์", การประชุมวิชาการ ประจำปี ครั้งที่ 14 ของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, 9-10 พฤษภาคม, ศูนย์ประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 62.
จารุวรรณ เกษมทรัพย์ และเฉลิมราช วันทวิน, 2545, "การสังเคราะห์พลาสติกที่ย่อยสลายได้จากสลัดจ์ จุลินทรีย์ส่วนเกินโดยใช้กรดอะซิติกที่ค่าพีเอชต่างๆ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 756.
เฉลิมราช วันทวิน และเอกสิทธิ เดชพิริยชัย, 2545, "การกำจัดไนโตรเจนของน้ำเสียความเข้มข้นสูงและอัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจนต่ำระหว่างการดีไนตริฟิเคชั่นก่อนและหลังของกระบวนการบำบัดซีเควนซิ่งแบตช์", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 17-19 มกราคม, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 133-141.
จารุรัตน์ วรนิสรากุล, เฉลิมราช วันทวิน, เกรียงศักดิ์ อุดมสินโรจน์ และธิดารัตน์ บุญศรี, 2545, "COD Removal Form Sanitary Landfill Leachate by Using Soil Column", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 17-19 มกราคม, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 557-558.
สุมณทิพย์ จินต์สุภาวงศ์ และเฉลิมราช วันทวิน, 2544, "การบำบัดน้ำเสียที่มีความเข้มข้นของไนโตรเจนสูงและมีความเค็มในระบบถังกรองแบบไหลขึ้นโดยวิธีสลับเติมอากาศ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39, 5-7 กุมภาพันธ์, กรุงเทพฯ, หน้า 287-295.
เฉลิมราช วันทวิน และสมเพลิน คำศรี, 2544, "การเกิดแอมโมเนียในถังกรองไร้อากาศแบบไหลขึ้นเมื่อป้อน สารอินทรีย์ที่หมักได้ที่ความเข้มข้นต่างๆ ในการกำจัดไนเตรด", การประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (EEAT), 17-18 พฤษภาคม, กรุงเทพฯ, หน้า 165.
เฉลิมราช วันทวิน และพรทิพย์ เกรียงกรกฎ, 2543, "การดูดซับโครเมี่ยมและผลต่อแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ที่มีอายุสลัดจ์ต่างๆกัน", การประชุมวิชาการประจำปีระดับชาติ ครั้งที่ 12 สวสท.43 (EEAT 2000), 11-12 พฤษภาคม, สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย, กรุงเทพฯ, หน้า 81-90.
Wantawin, C. and Srikrerkkrit, T., 1997, "Control of Hydrogen Sulfide by Nitrate Addition in Anaerobic Filter for Domestic Wastewater Treatment", Proceeding of the 1997 Engineering Technology Exhibition and Symposium, Bangkok, Thailand, November 10-23.
รางวัลที่ได้รับ
"ระบบบำบัดน้ำเสียไร้อากาศประสิทธิภาพสูงแบบตรึงเซลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร"
รางวัลผลงานวิจัย : สภาวิจัย รางวัลชมเชย ประจำปี 2545

return topic