ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล
ผศ.ดร.อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล
Anusit Anmanatarkul (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง รักษาการหัวหน้าภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล
หน่วยงาน ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2470-8524 โทรสาร 0-2470-8527
E-mail Address : aanma001@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2546 ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering - Old Dominion University สหรัฐอเมริกา
2542 ปริญญาโท MS. Mechanical Engineering - Old Dominion University สหรัฐอเมริกา
2538 ปริญญาตรี ค.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล - สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - การควบคุมอัตโนมัติ
   - ระบบเอกลักษณ์ (System Identification)
   - การสอนทางเทคโนโลยีเครื่องกล
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Sudsomboon, W. and Anmanatrakul, A., 2011, “Effects of a Computer-Assisted Concept Mapping Learning Strategy on Automotive Troubleshooting Tasks”, The Social Sciences, Vol. 6, No. 6, November – December, pp. 463 – 472.
รายงานทางเทคนิค
บรรจบ อรชร, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล, ทนงศักดิ์ ภักดีบุญ และทวีวัฒน์ สังข์มัน, 2550, "เครื่องรีดยางพาราแบบต่อเนื่อง", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 167-182.
บทความวิชาการ
วีระยุทธ สุดสมบูรณ์ และอนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล, “Innovative of an Instructional Design for Thai Industrial Education through Case-Based Reasoning”, วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (accepted).
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Sudsomboon, W., Anmanatarkul, A., Panyasompun, S., and Hemwat, B., 2012, "Enhancing Pre-service Vocational Education Teachers’ Professional Development: An Examination of Automotive Mechatronic Systems on Crucial Factors", The 5th International Conference on Educational Research (ICER 2012), September 8-9, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, pp. 108-116.
Orachon, B., Pinit, P., and Somsit S., 2011, “The Study of Policies and Proactive Measure for Learning System of Auto-Mechanics Division, Vocational Education Institute of The South Region 2nd”, The 9th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Innovation and Technology Education, April 29, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand, pp. 45-56.
Anmanatarkul, A., Orachon, B., and Deawvanich, T., 2010, “Instructional Package for Student’s Competency Training in Automotive Electricity”, The 8th International Conference on Developing Real-Life Learning Experience: Innovation and Technology Education (DRLE 2010), August 27, King Mongkut ‘s Institute of Technology Ladkrabang(KMITL), Bangkok, Thailand, pp. 71-78.
Orachon, B., Anmanatarkul, A., and Phataratanakulchai, P., 2010, “Learning Management of Automotive Technology II Subject Upon Competency Based Curriculum”, The 8th International Conference on Developing Real-Life Learning Experience: Innovation and Technology Education (DRLE 2010), August 27, King Mongkut ‘s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand, pp. 105-111.
Orachon, B., Anmanatarkul, A., and Petchsombutr, K., 2010, “Comparison of Learning Achievement on The Subject of Automotive Suspension by Using Project and CIPPA Learning in The Second Year of Vocational Certification Level”, The 8th International Conference on Developing Real-Life Learning Experience: Innovation and Technology Education (DRLE 2010), August 27, King Mongkut ‘s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand, pp. 85-95.
Anmanatarkul, A., Orachon, B., and Lopit, J., 2010, “Learning Management of Electronic Engine System Control Subject upon Competency-Based Curriculum”, International Conference on Learning Innovation in Science and Technology 2010 (ICLIST 2010), February 24-26, Siam Bayshore Resort & Spa, Pattaya, Chonburi, Thailand, pp. 33-36.
Orachon, B., Anmanatarkul, A., and Wichenperd I., 2009, “The Comparison of Learning Achievement in Diesel Engine Subject between Normal Learning Approach and Dual Vocational Training Learning Approach for the Vocational Certification Level in Auto-Mechanics”, The 1st International Conference on Technical Education: Overcoming the Economic Crisis by Competency Based Education (ICTE 2009), January 21-22, 2010, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB), Bangkok, Thailand, pp. 62-66.
Orachon, B., Anmanatarkul, A., and Boongerd, U., 2009, “A Study of Correlation for Competency Based Curriculum in Engine Repairing Subject of the Higher Vocational Certification Level Respect to the Requirement of Automobile Service Center”, The 1st International Conference on Technical Education: Overcoming the Economic Crisis by Competency Based Education (ICTE2009), January 21-22, 2010, King Mongkut’s University of Technology North Bangkok (KMUTNB), Bangkok, Thailand, pp. 25-28.
Orachon, B., Anmanatrakul, A., and Jamjamrus, D., 2009 “The Study of Correlation between Knowledge and Skills for Students of Vocational Certification Program in Auto-Mechanics of Technical Colleges at the Eastern Region”, The 7th International Conference on Developing Real – Life Learning Experiences: Education Reform through Teaching Strategies (ERTS 2009), August 6-7, King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand, pp. 76-83.
Sudsomboon, W. and Anmanatarkul A., 2009, "The Use of Concept Mapping to Organize Problem Solving Skills of Thai Automotive Service Technicians", The 1st International Conference on Learning & Teaching and EDUCA 2009, October 15-17, Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand, p. 25.
Sudsomboon, W and Anmanatarkul A., 2009, "A Study of Contextual Conditions on Problem Solving Skills Training Program for Automotive Service Technicians", The 2nd International Conference on Educational Reform 2009 (ICER 2009), March 25-27, Charoensri Grand Royal Hotel, Udonthani, Thailand, p. 131.
Anmanatrakul, A., Orachon, B., and Panyam, S., 2008, "A Comparative Study of Learning Achievements of Bench Work between Classical Learning and Integration Learning System for Vocational Students in Vocational Institutes at Central Region 5th", The 6th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Technologies for Education (ERTE 2008), August 7-8, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand, pp. 179-186.
Orachon, B., Anmanatrakul, A., and Ketpratoom, S., 2008, "Aptitudes Testing for Automotive Mechanics", The 6th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Technologies for Education (ERTE 2008), August 7-8, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand, pp. 169-178.
Orachon, B., Anmanatrakul, A., and Noomprom, A., 2008, "A Study of Vocational Competency of Automechanics Students, Vocational Certificate Level", The 6th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Technologies for Education (ERTE 2008), August 7-8, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand, pp. 187-195.
Orachon, B., Anmanatarkul, A., and Kothtat, A., 2007, "The Learning Management in the subject of Automotive Maintenance Using Intensive Activity Program", The 5th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Education Reform through Educational Standards, August 2-3, Faculty of Industrial Education, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand, pp. 139-144.
Anmanatarkul, A., Orachon, B., and Charoen, C., 2007, "The study of Factors and Learning Achievement of Project Based Learning in the college of vocational Commission in the Northeastern", The 5th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Education Reform through Educational Standards, August 2-3, Faculty of Industrial Education, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand, pp. 145-153.
Anmanatarkul, A., Orachon, B., and Narkpong, P., 2007, "The study of the Recognition of Prior Learning Problem for High Vocational Education Program in Technical Automotive Division in the College of Vocational Commission at the Northeastern", The 5th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Education Reform through Educational Standards, August 2-3, Faculty of Industrial Education, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand, pp. 167-172.
Sudsomboon, W and Anmanatarkul, A., 2007, "Competency-Based Curriculum Development on Automotive Technology Subjects for Mechanical Technology Education Program", The 5th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Education Reform through Educational Standards, August 2-3, Faculty of Industrial Education, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand, pp. 35-44.
Sudsomboon, W., Anmanatarkul, A., and Hemwat, B., 2007, "Development of A Competency-Based Instruction on Automotive Suspension System Subject", The 5th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Education Reform through Educational Standards, August 2-3, Faculty of Industrial Education, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand, pp. 51-57.
Anmanatarkul, A., Orachon, B., and Hongphakaew, P., 2006, "A Comparative Study of Learning Achievements of Vocational Education Curriculum between 1995 B.C.and 2003 B.C. forAutomotive Electricity Subject in Division of Automotive Mechanics in Vocational Commission at Northeast Region 4th", The 4th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Education Reform through Performance-Based Learning (ERPL 2006), July 13-14, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand, pp. 339-345.
Orachon, B., Anmanatarkul, A., Punyawai, W., 2006, "Affecting Factors to Pass in Vocational Certification Students for Automotive Division in Vocational Commission at ROI-ET Province", The 4th International Conference on Developing Real-Life Learning Experiences: Education Reform through Performance-Based Learning (ERPL 2006), July 13-14, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand, pp. 255-264.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
พูลสวัสดิ์ เหลาแตว, บรรจบ อรชร และอนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล, 2555, “การศึกษาการยอมรับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ สาขาวิชาช่างยนต์ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”, การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5, 5-6 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, หน้า 313-318.
บรรจบ อรชร, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล และอุเทน โปยขุนทด, 2554, “การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้วิชางานไฟฟ้ารถยนต์ด้วยหลักสูตรฐานสมรรถนะตามกรอบคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ”, การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1, 29 เมษายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง, กรุงเทพ, หน้า 46-55.
บรรจบ อรชร, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล และชูแมน เผือกเดช, 2553, “การศึกษาระบบเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์ และจิตพิสัย ของผู้เรียนสาขางานเทคนิคยานยนต์ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”, การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3, 25-26 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพ, หน้า 638-643.
บรรจบ อรชร, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล และมีชัย พลัดพริ่ง, 2553, “ชุดฝึกอบรมการติดตั้งอุปกรณ์ก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน”, การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3, 25-26 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพ, หน้า 339-346.
บรรจบ อรชร, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล, และชาญณรงค์ มนทารักษ์, 2553, “การสร้างชุดฝึกอบรมช่างซ่อมเบรกรถยนต์ ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ”, การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 3, 25-26 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพ, หน้า 331-338.
บรรจบ อรชร, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล และดุษฎี แจ่มจำรัส, 2552, “การศึกษาความสัมพันธ์ของความรู้ ทักษะ และจิตพิสัย สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างยนต์ ของวิทยาลัยเทคนิคในเขตภาคตะวันออก”, การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 2, 9-11 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ, หน้า 15–25.
บรรจบ อรชร, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล และกวีศักดิ์ แป้นขาว, 2551, "การสร้างชุดฝึกอบรมช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีนเล็ก", การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 18-19 ธันวาคม, โรงแรม เอส ดี อเวนิว, กรุงเทพฯ, หน้า 21-33.
บรรจบ อรชร, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล และชัชวาล อินยา, 2551, "การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 (ฉบับปรับปรุง) สาขางานเทคนิคยานยนต์ ในสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7", การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 18-19 ธันวาคม, โรงแรม เอส ดี อเวนิว, กรุงเทพฯ, หน้า 34-46.
บรรจบ อรชร, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล และเกยูร ดวงอุปมา, 2551, "การสร้างบทเรียนช่วยฝึกทักษะจำลองฐานสมรรถนะ งานทดสอบปั๊มและหัวฉีดเชื้อเพลิงดีเซล", การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 18-19 ธันวาคม, โรงแรม เอส ดี อเวนิว, กรุงเทพฯ, หน้า 383-394.
บรรจบ อรชร, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล และทวีชัย ธรรมศร, 2551, "การศึกษาความต้องการคุณลักษณะของบุคลากรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาเทคนิคยานยนต์ในศูนย์บริการรถยนต์", การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 18-19 ธันวาคม, โรงแรม เอส ดี อเวนิว, กรุงเทพฯ, หน้า 423-434.
อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล, บรรจบ อรชร และอนุสรณ์ ตวงกระสินธุ์, 2551, "การศึกษามาตรการประหยัดพลังงานของสถานศึกษาที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 18-19 ธันวาคม, โรงแรม เอส ดี อเวนิว, กรุงเทพฯ, หน้า 499-510.
อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล, บรรจบ อรชร และอานนท์ สรณะพิบูลย์, 2551, "การจัดการเรียนรู้วิชางานจักรยานยนต์ ตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ", การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 18-19 ธันวาคม, โรงแรม เอส ดี อเวนิว, กรุงเทพฯ, หน้า 395-403.
อนุศิษฎ์ อันมานะตระกูล, บรรจบ อรชร และศตวรรษ นะคะรังสุ, 2551, "การศึกษาความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีเครื่องกล ของสถานประกอบการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", การประชุมทางวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 24-25 มกราคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, กรุงเทพฯ, หน้า 383-396.
อนุศิษฎ์ อันมานะตระกูล, บรรจบ อรชร และสุทธิพงศ์ ปัคมา, 2551, "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สาขางานเทคนิคยานยนต์ ระหว่างนักศึกษา ปวส สายตรง และ ปวส ม. 6", การประชุมทางวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 24-25 มกราคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, กรุงเทพฯ, หน้า 344-352.
บรรจบ อรชร, อนุศิษฎ์ อันมานะตระกูล และมนัส ดิลกลาภ, 2551, "การศึกษารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานอาชีพในรายวิชา งานไฟฟ้ายานยนต์", การประชุมทางวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 24-25 มกราคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ, กรุงเทพฯ, หน้า 374-382.
อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล, บรรจบ อรชร และประมวล รอนยุทธ, 2551, "การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะและอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เบนซิน 4 ช่วงชัก และเครื่องยนต์เบนซิน 6 ช่วงชัก ในรถจักรยานยนต์ขนาด 100 ซี.ซี.", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
บรรจบ อรชร, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล และชาญชัย ดาศรี, 2551, "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) กับการเรียนแบบปกติ วิชางานปรับอากาศยานยนต์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง", การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านครุศาสตร์อุตสาหกรรม ครั้งที่ 1, 25-26 เมษายน, อาคารนวมินทรราชินี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ.
วีระยุทธ สุดสมบูรณ์ และอนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล, 2551, "A Competency Analysis Profile Model For Training Undergraduate Automotive Technology Students at Kmutt: Automotive Engine Service And Repair", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 14-15 มีนาคม 2551, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา, จ.ชลบุรี, หน้า 95.
ณัฐพงษ์ แกมทับทิม, สมภพ ปัญญาสมพรรค์ และอนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล, 2550, "การพัฒนาเครื่องทำน้ำร้อนและไฟฟห้าที่ผลิตโดยใช้เทอร์โมอิเล็คทริกจากพลังงานแสงอาทิตย์", การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 3, 28-29 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 273.
วีระยุทธ สุดสมบูรณ์, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล และบุญส่ง เหมวัฒน์, 2550, "รูปแบบการกำหนดสมรรถนะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงานในรายวิชาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์ ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", การประชุมสัมมนาการวิจัยทางการศึกษา "ความเคลื่อนไหวทางการปฏิรูปการศึกษา: นวัตกรรมทางเทคโนโลยีศึกษาและมุมมองด้านการเรียนการสอน", 14-15 กันยายน, คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น, หน้า 327-336.
อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล, สมภพ ปัญญาสมพรรค์ และกฤษณะ แก้วมณี, 2550, "การศึกษาความเป็นไปได้ของเครื่องกลั่นเอทานอลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์", การประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2550 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 29-30 พฤษภาคม, ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เชียงใหม่, หน้า 426-433.
สุธี เจตน์เจริญ, ทวีวัฒน์ สุภารส และอนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล, 2550, "การศึกษาสมรรถนะเชิงความร้อนของอีวาโปเรเตอร์และคอนเดนเซอร์ แบบกลุ่มท่อติดครีบลักษณะต่างๆ", การประชุมทางวิชาการ ประจำปี 2550 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 29-30 พฤษภาคม, ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมนานาชาติสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้, จ.เชียงใหม่, หน้า 85.
บรรจบ อรชร, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล และสมศักดิ์ เรืองฤทธิ์, 2549, "การศึกษาการควบคุมคุณภาพที่มีอิทธิพลต่อผลลัพธ์ของนักศึกษา สาขาวิชาช่างกลโรงงาน ก่อนและหลังการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ในวิทยาลัยเทคนิค สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา", การประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง วิถีวิจัยทางการศึกษาและอาชีพเพื่อการพัฒนาสู่สากล, 13-14 กุมภาพันธ์, โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว, จ.เชียงใหม่.
อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล, บรรจบ อรชร และสยาม แสนทอง, 2549, "การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูสาขางานยานยนต์สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ", การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 7-8 ธันวาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 116-125.
สิริสวัสดิ์ จึงเจริญนิรชร, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล และทวีวัฒน์ สุภารส, 2549, "การศึกษาเปรียบเทียบค่า COP ของระบบปรับอากาศแบบระบายความร้อนด้วยน้ำและอากาศ", การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 7-8 ธันวาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 292-301.
ชัชวาลย์ ปานสอน, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล และทวีวัฒน์ สุภารส, 2549, "การออกแบบระบบกักเก็บพลังงานในรูปน้ำแข็งบนขดท่อ", การประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 7-8 ธันวาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 311-320.
ชัชวาลย์ ปานสอน, อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล และทวีวัฒน์ สุภารส, 2549, "การทำนายสมรรถนะระบบกักเก็บพลังงานโดยสารเปลี่ยนสถานะบนขดท่อ", 2549, การประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 3, 6-7 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, หน้า 223.
บทความที่ได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ - อนุศิษฏ์ อันมานะตระกูล, บรรจบ อรชร และประมวล รอนยุทธ, 2551, "การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะและอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์เบนซิน 4 ช่วงชัก และเครื่องยนต์เบนซิน 6 ช่วงชัก ในรถจักรยานยนต์ขนาด 100 ซี.ซี.", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

return renergy topic