ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล
ศ.ดร.สมชาย ชูชีพสกุล
Somchai Chucheepsakul (Prof.)

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ / ที่ปรึกษาอาวุโสอธิการบดี
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9134, 0-2470-9146 โทรสาร 0-2427-9063
E-mail Address : somchai.chu@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2530 - Cert. MCE - Norwegian Institute of Technology นอร์เวย์
2526 ปริญญาเอก Ph.D. วิศวกรรมโยธา - University of Texas อเมริกา
2519 ปริญญาโท M.S.C.E. วิศวกรรมโยธา - University of Texas อเมริกา
2517 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมโยธา - จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ
   - วิศวกรรมโครงสร้าง
   - กลศาสตร์โครงสร้าง
   - กลศาสตร์การคำนวณ
   - วิศวกรรมโยธาทางทะเล
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Haruehansapong, S., Pulngern, T., and Chucheepsakul, S., 2014, "Effect of the particle size of nanosilica on the compressive strength and the optimum replacement content of cement mortar containing nano-SiO2", Construction & Building Materials, Vol. 50, pp. 471-477.
Pulngern, T., Sudsanguan, T., Athisakul, C., and Chucheepsakul, S., 2013, "Elastica of a Variable-Arc-Length Circular Curved Beam Subjected to an End Follower Force", International Journal of Non-Linear Mechanics, Vo.49, pp. 129-136.
Juntarasaid, C., Pulngern, T., and Chucheepsakul, S., 2012, "Bending and Buckling of Nanowires Including the Effects of Surface Stress and Nonlocal Elasticity", Physica E, Vol. 46, pp. 68-76.
Athisakul, C., Monprapussorn, T., and Chucheepsakul, S., 2011, "A Variational Formulation for Three-Dimensional Analysis of Extensible Marine Riser Transporting Fluid”, Ocean Engineering, Vol. 38, No. 4, March, pp. 609-620.
Chinnaboon, B., Chucheepsakul, S., and Katsikadelis, J.T., 2011, "A BEM-Based Domain Meshless Method for the Analysis of Mindlin Plates With General Boundary Conditions”, Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 200, No. 13-16, pp. 1379-1388. (March1)
Jongpradist, P., Jumlongrach, N., Youwai, S., and Chucheepsakul, S., 2010, “Influence of Fly Ash on Unconfined Compressive Strength of Cement-admixed Clay at High Water Content”, Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 22, No. 1, January, pp. 49-58.
Pulngern, T., Chucheepsakul, S., Padyenchean, C., Rosarpitak, V., Prapruit, W., Chaochanchaikul, K., and Sombatsompop, N., 2010, "Effects of Cross-section Design and Loading Direction on Creep and Fatigue Properties of Wood/PVC Composite Beams", Journal of Vinyl and Additive Technology, Vol. 16, No. 1, March, pp. 42-49.
Phungpaingam, B., Athisakul, C., and Chucheepsakul, S., 2009, “Large Deflections of Spatial Variable-arc-length Elastica under Terminal Forces”, Structural Engineering and Mechanics, Vol. 32, No. 4, pp. 501-516.
Chucheepsakul, S., Kaewunruen, S., and Suwanarat, A., 2009, “Large Deflection Analysis of Orthotropic, Elliptic Membranes”, Structural Engineering and mechanics, Vol. 31, No. 6, April, pp. 625-638.
Thongyothee, C. and Chucheepsakul, S., 2008, "Finite Element Modeling of van der Waals Interaction for Elastic Stability of Multi-walled Carbon Nanotubes", Advanced Materials Research, Vols. 55-57, pp. 525-528.
Athisakul, C. and Chucheepsakul, S., 2008, "Effect of Inclination on Bending of Variable-Arc-Length Beams Subjected to Uniform Self-Weight", Engineering Structures, Vol. 30, No. 4, April, pp. 902-908.
Chatanin, W., Loutsiouk, A., and Chucheepsakul, S., 2008, "Applications of Noether's Theorem to the Equations of Motion of Inclined Sagged Cables", Journal for Applied Sciences, Vol. 8, No. 18, pp. 3284-3288.
Chatanin, W., Loutsiouk, A., and Chucheepsakul, S., 2008, "Applications of Lie Group Analysis to the Equations of Motion of Inclined Unsagged Cables", Applied Mathematical Sicences, Vol. 2, No. 46, pp. 2259-2269.
Monprapussorn, T., Athisakul, C., and Chucheepsakul, S., 2007, "Nonlinear Vibrations of an Extensible Flexible Marine Riser Carrying a Pulsatile Flow", Journal of Applied Mechanics, Vol. 74, No. 4, July, pp. 754-769.
Chinnaboon, B., Katsikadelis, J.T., and Chucheepsakul, S., 2007, "A BEM-based Meshless Method for Plates on Biparametric Elastic Foundation with Internal Supports", Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 196. No. 33-34, pp. 3165-3177.
Chinnaboon, B., Chucheepsakul, S., and Katsikadelis, J.T., 2007, "A BEM-based Meshless Method for Elastic Buckling Analysis of Plates", International Journal of Structural Stability and Dynamics, Vol. 7, No. 1, March, pp. 81-99.
Phungpaingam, B. and Chucheepsakul, S., 2007, "Postbuckling of Elastic Beam Subjected to a Concentrated Moment within the Span Length of Beam", Acta Mechanica Sinica, Vol. 23, No. 3, June, pp. 287-296.
Srinil, N., Rega, G., and Chucheepsakul, S., 2007, "Two-to-one Resonant Multi-modal Dynamics of Horizontal/inclined Cables. Part I: Theoretical Formulation and Model Validation", Nonlinear Dynamics, Vol. 48, No. 3, May, pp. 231-252.
Phungpaingam, B., Chucheepsakul, S., and Wang, C.M., 2006, "Postbuckling of Beam Subjected to Intermediate Follower Force", Journal of Engineering Mechanics, Vol. 132, No. 1, January, pp. 16-25.
Pulngern, T., Halling, M.W., Chucheepsakul, S., and Poovarodom, N., 2006, "On the Free Vibrations of Variable-arc-length Beams: Analytical and Experimental", Journal of Structural Engineering-ASCE, Vol. 132, No. 5, May, pp. 772-780.
Kuntiyawichai, K. and Chucheepsakul, S., 2006, "Assessment of Through-wall Crack in Minimum Structures Subjected to Wave Loading", Engineering Structures, Vol. 28, No. 11, September, pp. 1533-1542.
Seetapan, P. and Chucheepsakul, S., 2006, "Dynamic Responses of a Two-span Beam Subjected to High Speed 2DOF Sprung Vehicles", International Journal of Structural Stability and Dynamics, Vol. 6, No. 3, September, pp. 413-430.
Pulngern, T., Chucheepsakul, S., and Halling, M.W., 2005, "Analytical and Experimental Studies on the Large Amplitude Free Vibrations of Variable-Arc-Length Beams", Journal of Vibration and Control, Vol. 11, No. 7, pp. 923-947.
Phungpaingam, B. and Chucheepsakul, S., 2005, "Post-Buckling of an Elastic Column with Various Rotational and Restraints", International Journal of Structural Stability and Dynamics, Vol. 5, No. 1, March, pp. 113-123.
Pulngern, T., Halling, M.W., and Chucheepsakul, S., 2005, "Large Deflections of Variable-ARC-Length Beams under Uniform Self Weight: Analytical and Experimental", Structural Engineering and Mechanics, Vol. 19, No. 4, pp. 413-423.
Kaewunruen, S., Chiravatchradej, J., and Chucheepsakul, S., 2005, "Nonlinear Free Vibrations of Marine Risers/pipes Transporting Fluid", Ocean Engineering, Vol. 32, No. 3-4, pp. 417-440.
Srinil, N., Rega, G., and Chucheepsakul, S., 2004, "Three-dimensional Non-linear Coupling and Dynamic Tension in the Large-amplitude Free Vibrations of Arbitrarily Sagged Cables", Journal of Sound and Vibration, Vol. 269, No. 3-5, pp. 823-852.
Monprapussorn, T., Chucheepsakul, S., and Huang, T., 2004, "The Coupled Radial-axial Deformations Analysis of Flexible Pipes Conveying Fluid", International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol 59, No. 11, pp. 1399-1452.
Chucheepsakul, S. and Phungpaigram, B., 2004, "Elliptic Integral Solutions of Variable-arc-length Elastica under an Inclined Follower Force", ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics, Vol. 84, No. 1, pp. 29-38.
Srinil, N., Rega, G., and Chucheepsakul, S., 2003, "Large Amplitude Three-dimensional Free Vibrations of Inclined Sagged Elastic Cables", Nonlinear Dynamics, Vol. 33, No. 2, pp. 129-154.
Chucheepsakul, S., Srinil, N., and Petchpeart, P., 2003, "A Variational Approach for Three-dimensional Model of Extensible Marine Cables with Specified Top Tension", Applied Mathematical Modelling, Vol. 27, No. 10, pp. 781-803.
Chucheepsakul, S. and Chinnaboon, B., 2003, "Plates on Two-parameter Elastic Foundations with Nonlinear Boundary Conditions by the Boundary Element Method", Computers and Structures, Vol. 81, No. 30-31, pp. 2739-2748.
Chucheepsakul, S., Monprapussorn, T., and Huang, T., 2003, "Large Strain Formulations of Extensible Flexible Marine Pipes Transporting Fluid", Journal of Fluids and Structures, Vol. 17, No. 2, February, pp. 185-224.
Chucheepsakul, S. and Srinil, N., 2002, "Free Vibrations of Three-dimensional Extensible Marine Cables with Specified Top Tension via a Variational Method", Ocean Engineering, Vol. 29, No. 9, August, pp. 1067-1096.
Chucheepsakul, S. and Saetiew, W., 2002, "Free Vibrations of Inclined Arches using Finite Elements", Structural Engineering and Mechanics, Vol. 13, No. 6, pp. 713-730.
Chucheepsakul, S. and Chinnaboon, B., 2002, "An Alternative Domain/boundary Element Technique for Analyzing Plates on Two-parameter Elastic Foundations", Engineering Analysis with Boundary Elements, Vol. 26, No. 6, June, pp. 547-555.
Chucheepsakul, S. and Wongsa, S., 2001, "Effect of Axial Stretching on Large Amplitude Free Vibration of a Suspended Cable", Structural Engineering and Mechanics, Vol. 11, No. 2, pp. 185-197.
Chucheepsakul, S., and Monprapussorn, T., 2001, "Nonlinear Buckling of Marine Elastica Pipes Transporting Fluid", International Journal of Structural Stability and Dynamics, Vol. 1, No. 3, September, pp. 333-365.
Chucheepsakul, S. and Monprapussorn, T., 2000. "Divergence Instability of Variable-Arc-Length Elastica Pipe Transporting Fluid", Journal of Fluids and Structures, Vol.14, No. 6.
Chucheepsakul, S., Wang, C.M., He, X.Q., and Monprapussorn. 1999. “Double Curvature Bending of Variable-Arc-Length Elasticas”, ASME Journal of Applied Mechanics, Vol. 66, No. 1, pp. 87-94.
Chucheepsakul, S. and Huang, T., 1997. “Finite Element Solution of Variable-Arc-Length Beams Under a Point Load,” Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 123, No.7, pp. 968-970
Chucheepsakul, S., Thepphitak, G., and Wang, C.M., 1997, “Exact Solutions of Variable-Arc-Length Elasticas under Moment Gradient,” Structural Engineering and Mechanics, An International Journal, Vol. 5, No. 5, pp. 529-539.
Chucheepsakul, S. and Wang, C.M., 1997, “Mechanics of Neutrally Buoy Cables,” Mechanics Research Communications, Vol.26, No.6, pp. 60.-607
Wang, C.M.,Lam, K.Y., He, X.Q., and Chucheepsakul, S., 1997, “Large Deflections of and End Supported Supported Beam Subjected to a Point Load,” International Journal of Nonlinear Mechanics, Vol. 31, No. 1, pp.63-72
วารสารระดับประเทศ
ชินวุฒิ จันทรเศรษฐ, ทวิช พูลเงิน และสมชาย ชูชีพสกุล, 2557, "การสั่นอิสระของคานนาโนซึ่งพิจารณาผลของหน่วยแรงที่ผิวสัมผัสและลักษณะยืดหยุ่นแบบไม่เฉพาะที่", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม, หน้า 481-502.
การันต์ คล้ายฉ่ำ, ชัยณรงค์ อธิสกุล และสมชาย ชูชีพสกุล, 2557, "ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์สำหรับการวิเคราะห์หาแรงดึงวิกฤตของท่อลำเลียงของไหลใต้ทะเลแบบสะเทินลอยตัว", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม, หน้า 429-448.
พลวัฒน์ แย้มจินดา และสมชาย ชูชีพสกุล, 2557, "การวิเคราะห์สถิตศาสตร์ของสายยึดโยงใต้ทะเลลึกโดยใช้แบบจำลองอีลาสติกร็อด", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 37, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน, หน้า 313-329.
ศตวรรษ หฤหรรษพงศ์, ทวิช พูลเงิน และสมชาย ชูชีพสกุล, 2554, “กำลังอัดและโครงสร้างจุลภาคของซีเมนต์มอร์ต้าร์ผสมนาโนซิลิกา”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 34, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม – กันยายน, หน้า 231-244.
บุญมี ชินนาบุญ และสมชาย ชูชีพสกุล, 2549, "Multi-Domain Boundary Element Analysis for Continuous Plates on Two-Parameter Elastic Foundations", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 17, ฉบับที่ 2, หน้า 9-17.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Kuntiyawichai, K. and Chucheepsakul, S., 2006, "On the Assessment of Fracture in Tubular Connection of Offshore Platform", The 7th ISOPE Pacific/Asia Offshore Mechanics Symposium (ISOPE PACOMS-2006), September 17-21, Dalian, China, pp. 19-24.
Chucheepsakul, C. and Athisakul, A., 2006, "A Discussion of the Geometrical Quantities to Define a Riser Configuration", The 7th ISOPE Pacific/Asia Offshore Mechanics Symposium (ISOPE PACOMS-2006), September 17-21, Dalian, China, pp. 141-146.
Chinnaboon, B., Chucheepsakul, S., and Katsidadelis, J.T.., 2006, "A Boundary Element Method Based Meshless Method for Bucking Analysis of Elastic Plates", The 8th International Conference on Computational Structures Technology (CST 2006), September 12-15, The Canary Islands Convention Centre, Las Palmas de Gran Canaria, Spain, pp. 1-15.
Tangwongchai, S. and Chucheepsakul, S., 2006, "Appropriate 3-D Finite Element modeling of RC Slabs over Girders", The 10th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-10), August 3-5, InterContinental Hotel & Resorts, Bangkok, Thailand, pp. 577-582.
Kuntiyawichai, K., Limkatanyu, S., and Chucheepsakul., S., 2006, "Practical Assessment Method for Through-Wall Crack in Tubular Structures", The 10th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-10), August 3-5, InterContinental Hotel & Resorts, Bangkok, Thailand, pp. 177-182.
Chinnaboon, B., Chucheepsakul, S., and Katsikadelis, J.T., 2006, "A Bem-Based Meshless Method for Plates on Biparametric Elastic Foundation", The 10th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction (EASEC-10), August 3-5, InterContinental Hotel & Resorts, Bangkok, Thailand, pp. 155-160.
Athisakul, C., Pulngern, T., and Chucheepsakul, S., 2006, "Critical Uniform Self Weight of Inclined Variable-Arc-Length Beams", The 10th East-Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction, August 3-5, Bangkok, Thailand, pp. 73-78.
Chatanin, W., Chucheepsakul, S., and Loutsiouk, A., 2005, "Applications of Lie Group to the Equations of Motion of Elastic Extensible Cables", International Conference in Mathematics and Applications (ICMA-MU 2005), December 15-17, Chaophya Park Hotel, Bangkok, Thailand, p. 201.
Tangwongchai, S. and Chucheepsakul, S., 2005, "Analysis of Transverse Bending Moment for Continuous Bridge Deck Slabs Over Flexible Girders", The 4th International Conference on New Dimensions in Bridges, Flyovers, Overpasses & Elevated Structures, October 24-25, Fuzhou, China, pp. 273-280.
Pulngern, T., Chucheepsakul, S., and Halling, M.W., 2005, "Modal Analysis of Varible-Arc-Length Beams with Large Amplitude Free Vibrations", The 5th EUROMECH Nonlinear Dynamics Conference (ENOC-2005), August 7-12, Eindhoven University of Technology, Eindhoven, The Netherlands.
Rega, G., Srinil, N., and Chucheepsakul, S., 2005, "Internally Resonant Nonlinear Free Vibrations of Horizontal/Inclined Sagged Cables", The 2005 ASME International Design Engineering Technical Conferences and Computer and Information in Engineering Conference (IDETC/CIE 2005), September 24-28, Long Beach Convention and Entertainment Center, California, USA, pp. 1-9.
Pulngern, T., Halling, M.W., and Chucheepsakul, S., 2004, "Vibrations of Slightly Inclined Variable-Arc-Length Beams: Analytical and Experimental", The IMAC-XXII Conference and Exposition on Structural Dynamics, January 26-29, Dearborn, Michigan, USA.
Pulngern, T., Halling, M.W., and Chucheepsakul, S., 2004, "Analytical and Experimental Studies on Free Vibrations of Variable-Arc-Length Beams", The 2nd International Conference on Structural Engineering, Mechanics, and Computations, July 5-7, Cape Town, South Africa, pp. 473-478.
Pulngern, T. and Chucheepsakul, S., 2003, "Small Amplitude Free Vibrations of Variable-Arc-Length Beams", The International Conference on Advance in Structural Engineering and Mechanics, August 21-23, Pusan, South Korea, p. 50.
Athisakul, C. and Chucheepsakul, S., 2003, "A Variational Formulation for a Three-dimensional Extensible Marine Pipe Transporting Fluid", The 13th International Offshore and Polar Engineering Conference, May 25-30, Hawaii, USA, pp. 83-90.
Athisakul, C., Huang, T., and Chucheepsakul, S., 2002, "Large Strain Static Analysis of Marine Risers via a Variational Approach", The 12th International Offshore and Polar Engineering Conference, May 26-31, Kitakyushu, Japan, Vol. I, pp. 164-170.
Pulngern, T. and Chucheepsakul, S., 2002, "Small Amplitude Free Vibrations of Variable-Arc-Length Beams", The 2nd International Conference on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM' 02), August 21-23, Busan, Korea.
Srinil, N., Chucheepsakul, S., and Rega, G., 2002, "On Large Amplitude Free Vibrations of An Inclined Cable in a Three Dimensional Space", The 2nd International Conference on Structural Stability and Dynamics, December 16-18, Singapore, pp. 237-241.
Kiattikomol, K., Chucheepsakul, S., Charoenrien, S., and Sompornjaroensuk, Y., 2001, "Static and Dynamic Analysis of Symmetrical Multi-Story Plane Frame Structures using Equivalent Beam Theories", The 8th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering and Construction, December 5-7, Nanyang Technological University, Singapore, Paper No. 1369.
Chucheepsakul, S., Huang, T., and Monprapussorn, T., 2001, "Stability Analysis of Extensible Flexible Marine Pipes Transporting Fluid", Proceedings of the 11th International Offshore and Polar Engineering Conference, June 17-22, Stavanger, Norway.
Chucheepsakul, S., Monprapussorn, T., and Huang, T., 2000, "Buckling of Marine Elastica Pipes Transporting Fluid : Heavy Imperfection Column Behavior", The 1st International Conference on Structural Stability and Dynamics, December 7-9, Taipei, Taiwan, pp. 249 - 254.
Chucheepsakul, S. and Wongsa, S., 1999, "Large Amplitude Free Vibrations of Extensible Sagged Cables" Computational Mechanics for the Next Millennium, December, Vol.1, pp. 505-510.
Chucheepsakul, S., Huang, T., and Monprapussorn, T., 1999, "Influence of Transported Fluid on Behavior of an Extensible Riser/Pipe", Proceedings of the 9th International Conference on Offshore and Polar Engineering, ISOPE, Vol. II, pp. 286-293.
Jaturapitakkul, C., Kiattikomol, K., Chucheepsakul, S., and Siripanichgorn, A., 1999, "Effect of Confinement on Reinforced Concrete Columns Subjected to Eccentric Loading", Proceedings of IABSE Colloquium, Vol. 80, May 17-18, Phuket, Thailand, pp. 78-85.
Chucheepsakul, S. and Jeraruangrattana, B., 1998, "Free Vibrations of Inclined Cables with Attached Lumped Masses", The 6th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering & Construction, January 14-16, Taipei, Taiwan, pp. 1383-1388
Chucheepsakul, S. and Siriudompong, S., 1998, "Exact Stiffness Matrix of Beam-columns including Shear Deformation on Two-parameter Elastic Foundation", The 6th East Asia-Pacific Conference on Structural Engineering & Construction, January 14-16, Taipei, Taiwan, pp. 243-248
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ชนะชัย ตั้งบรรจงกิจ และสมชาย ชูชีพสกุล, 2549, "การวิเคราะห์การแอ่นตัวมากของโครงสร้างทรงโค้งแบบครึ่งวงกลมภายใต้น้ำหนักบรรทุกแบบจุดด้วยวิธีอีลิปติคอินทิกรัล", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11, 20-22 เมษายน, โรงแรมเมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง, จ.ภูเก็ต, หน้า 257.
นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา, ไกรวุฒิ เกียรติโกมล และสมชาย ชูชีพสกุล, 2548, "การวิเคราะห์ราคาค่าก่อสร้างอาคารที่ออกแบบต้านแรงลมและแผ่นดินไหวระบบโครงข้อแข็ง-ผนังรับแรงเฉือน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า STR-97 ถึง STR -102.
สนิท วงษา, พีระ ธนามี และสมชาย ชูชีพสกุล, 2548, "การพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยน้ำหลากในลุ่มน้ำป่าสัก", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า WRE-65 ถึง WRE-71.
ปฤษทัศว์ ศีตะปันย์, เอกสิทธิ์ ไม้วัฒนา และสมชาย ชูชีพสกุล, 2548, "Dynamic Responses of A Two-Span Beam Subjected to 2DOF Sprung Vehicles", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า STR-52 ถึง STR-57.
ปริญญา แซ่อุ๋ย และสมชาย ชูชีพสกุล, 2548, "การวิเคราะห์การสั่นอิสระแบบไร้เชิงเส้นของโครงสร้างทรงโค้งแบบวงกลม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า COM-30 ถึง COM-35.
สมชาย ชูชีพสกุล และธีรวัฒน์ พัฒนกิตติเวทย์, 2548, "การวิเคราะห์การโก่งเดาะและหลังการโก่งเดาะของโครงสร้างทรงโค้งด้วยโปรแกรม ABAQUS", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า COM-24 ถึง COM-29.
เจษฎาพงศ์ จำเดิม และสมชาย ชูชีพสกุล, 2548, "การวิเคราะห์การโก่งเดาะและหลังการโก่งเดาะของโครงสร้างภายใต้น้ำหนักบรรทุกแบบติดตามการเสียรูปและไม่ติดตามการเสียรูป", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า COM-18 ถึง COM-23.
ทวิช พูลเงิน และสมชาย ชูชีพสกุล, 2548, "A Critical Uniform Self Weight of Variable-ARC-Length Beams", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า COM-12 ถึง COM-17.
สุนทร เกียรติคงศักดิ์ และสมชาย ชูชีพสกุล, 2548, "พฤติกรรมหลังการโก่งเดาะของคานอย่างง่ายใต้สภาพบังคับที่ปลาย", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า COM-6 ถึง COM-11.
ปฤษทัศว์ ศีตะปันย์, เอกสิทธิ์ ไม้วัฒนา และสมชาย ชูชีพสกุล, 2548, "ความสำคัญของความขรุขระพื้นผิวต่อยานพาหนะและโครงสร้างพื้นฐาน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า SIE-40 ถึง SIE-45.
นฤพนธ์ ศิลาภากุล และสมชาย ชูชีพสกุล, 2548, "การแอ่นตัวมากและน้ำหนักบรรทุกวิกฤตของคานที่ทำจากวัสดุที่ไม่เป็นเชิงเส้น", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า COM-7 ถึง COM-12.
บุญมี ชินนาบุญ และสมชาย ชูชีพสกุล, 2548, "Multi-Domain Boundary Element Analysis for Continuous Plates on Two-Parameter Elastic Foundations", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 2-4 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน, จ.ชลบุรี, หน้า COM-1 ถึง COM-6.
อรุณ สุวรรณชีวะศิริ และสมชาย ชูชีพสกุล, 2547, "การโก่งเดาะและหลังการโก่งเดาะของโครงข้อแข็งภายใต้น้ำหนักบรรทุกที่ไม่เปลี่ยนแปลงทิศทางตามการเสียรูปด้วยวิธีอีลีปติคอินทิกรัล", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (NCCE9), 19-21 พฤษภาคม, โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า STR-138 ถึง STR-143.
สุรเดช แก้วประเสริฐ และสมชาย ชูชีพสกุล, 2547, "การสั่นอิสระแบบไม่เชิงเส้นของแผ่นพื้นหนาบนฐานรากยืดหยุ่นแบบ 2-พารามิเตอร์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (NCCE9), 19-21 พฤษภาคม, โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า STR-132 ถึง STR-137.
ชัยนันทน์ มะชรา และสมชาย ชูชีพสกุล, 2547, "สมดุลสถิตของเคเบิลสามมิติใต้ทะเลในพิกัดทรงกระบอก", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (NCCE9), 19-21 พฤษภาคม, โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า INVITED-37 ถึง INVITED-42.
ศักดิรัตน์ แก้วอุ่นเรือน และสมชาย ชูชีพสกุล, 2547, "ความถี่ธรรมชาติแบบไม่เชิงเส้นของท่อในแนวดิ่งที่รับแรงดึง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 (NCCE9), 19-21 พฤษภาคม, โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า COM-10 ถึง COM-12.
สำเริง รักซ้อน, ชัย จาตุรพิทักษ์กุล และสมชาย ชูชีพสกุล, 2546, "เครื่องมือบดวัสดุปอซโซลานประหยัดพลังงาน", การประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 14-16 พฤษภาคม, เขื่อนศรีนครินทร์, จ.กาญจนบุรี, หน้า 117-124.
เอกรัตน์ รวยรวย และสมชาย ชูชีพสกุล, 2545, "โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีการไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า STR-9 ถึง STR-13.
ศักดิรัตน์ แก้วอุ่นเรือน และสมชาย ชูชีพสกุล, 2545, "การสั่นอิสระของท่อลำเลียงของไหลใต้ทะเล", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า STR-136 ถึง STR-141.
บุญชัย ผึ้งไผ่งาม และสมชาย ชูชีพสกุล, 2545, "การแอ่นตัวมากของคานที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้ภายใต้น้ำหนักบรรทุกแบบเอียงที่มีการเปลี่ยนแปลงทิศทางตามการเสียรูปของคาน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า STR-370 ถึง STR-375.
สุวิทย์ รัตนศรีกูล, นคร ภู่วโรดม และสมชาย ชูชีพสกุล, 2545, "ผลตอบสนองทางด้านพลศาสตร์ของเคเบิลใต้น้ำจากแรงกระตุ้นที่ปลายบน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า STR-422 ถึง STR-427.
ปริญญา แซ่อุ๋ย และสมชาย ชูชีพสกุล, 2545, "การวิเคราะห์การโก่งเดาะแบบไร้เชิงเส้นของโครงสร้างทรงโค้งแบบวงกลมที่มีฐานรองรับต่างระดับ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 23-25 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า STR-428 ถึง STR-433.
ไพโรจน์ วรรณสวัสดิ์กุล และสมชาย ชูชีพสกุล, 2544, "การวิเคราะห์น้ำหนักบรรทุกวิกฤตของโครงสร้างทรงโค้งที่ยืดหดตัวได้ตามแนวแกน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 17-18 พฤษภาคม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า STR-67 ถึง STR-73.
สมชาย ชูชีพสกุล และทินกร มนต์ประภัสสร, 2544, "เสถียรภาพของท่อลำเลียงของไหลในทะเล", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 17-18 พฤษภาคม, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า INV-51 ถึง INV-60.
ไกรวุฒิ เกียรติโกมล, สมชาย ชูชีพสกุล และสุมิตรา ไชยญาติ, 2543, "การศึกษาเปรียบเทียบราคาค่าก่อสร้างระหว่างโครงสร้างที่ออกแบบต้านแรงลมและแผ่นดินไหว", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 6, 10 - 12 พฤษภาคม, ชะอำ, จ. เพชรบุรี, หน้า STR-140 - STR-145.
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
   วัสดุประสานชนิดใหม่ในงานคอนกรีต Patent No. 9951
   เครื่องมือบดวัสดุปอซโซลานประหยัดพลังงาน Petty Patent No. 3674
รางวัลที่ได้รับ
รางวัลที่ 3 ผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2541 ประเภททั่วไป เรื่อง การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสำหรับการประเมินราคาอาคารพาณิชย์ขนาด 1-6 ชั้น, อาคารโรงงานอุตสาหกรรมขนาดย่อมและอาคารโรงสี : การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ
รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2543

return topic