สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์

โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุน 4 โครงการ
 1. การสร้างระบบบำบัดโลหะหนักของน้ำทิ้งที่รวบรวมได้จากห้องปฏิบัติการเคมี
 2. การสร้างไมโครแมกนิโตมิเตอร์แบบไม่สัมผัส โดยอาศัยหลักการแมกนิโต-ออพติกส์ของแคร์ ระยะที่ 2
 3. งานวิจัยและพัฒนาเออร์เบียมแย็กเลเซอร์สำหรับประยุกต์ใช้งานทางด้านทันตกรรม
 4. งานวิจัยและพัฒนาเลเซอร์แบบของแข็งชนิดจูนเลือกความถี่ได้



return research42 topic

Revised: 23 February 2000
© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.