ดร.นิษก์นิภา  สุนทรกุล
ดร.นิษก์นิภา สุนทรกุล
Nitnipa Soontorngun (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีชีวเคมี คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2470-7764 โทรสาร 0-2452-3479
E-mail Address : nitnipa.soo@kmutt.ac.th, aomnitnipa@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2551 ปริญญาเอก Ph.D. Biochemistry - McGill University แคนาดา
2545 ปริญญาตรี B.Sc. Biochemistry and Molecular biology - University of British Columbia แคนาดา
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Gene and Enzyme Technology
   - Gene regulation
   - Yeast Genetics and Molecular biology
   - Antifungal drug development
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การศึกษาหน้าที่ของ zinc cluster regulator ในยีสต์ Candida albicans ที่ทำให้เกิดโรคในคน (ระยะที่ 1-2) [ทุนมจธ. 52-53] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
หนังสือ
Waldin, A,, Soontorngun, N., MacPherson, S., Znaidi, S., Raymond, Turcotte B., 2008, "Genome-wide Approach to Understand Multi-drug resistance in Pathogenic fungi", Pathogenic Fungi: Insights in Molecular Biology, pp. 189-218.
วารสารระดับระดับนานาชาติ
Soontorngun, N., Larchelle, M., Drouin, S., Robert, F., and Turcotte, B., 2007, "Regulation of Gluconeogenesis in Saccharomyces cerevisiae is Mediated by Activator and Repressor Function of Rds2", Molecular & Cell Biology, Vol. 27, No. 22, November, pp. 7895-905. [*McGill Univ]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Tangsombatvichit, C., Thepnok, P., Ratanakhanokchai, K., Turcotte, B. and Soontorngun, N., 2009, “Phenotycanalysis of Zinc Cluster Genes Involved in Alternative Carbon Utilization Pathways”, The 21st Annual Meeting and International Conference of The Thai Society for Biotechnology (TSB 2009), September 24-25, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, p. 131. (poster)

return rebio topic