ดร.แสงชัย เอกประทุมชัย
ดร.แสงชัย เอกประทุมชัย
Saengchai Akeprathumchai (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2470-7501 โทรสาร 0-2427-9623
E-mail Address :  saengchai.ake@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2546 ปริญญาเอก Ph.D. Chemical Engineering - Colorado State University สหรัฐอเมริกา
2542 ปริญญาโท วท.ม. Chemical Engineering - Lehigh University สหรัฐอเมริกา
2537 ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Fermentation
   - Animal Cell Culture
   - Virus Clearance
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การผลิตและเก็บหัวเชื้อบริสุทธิ์สำหรับสุรากลั่นพื้นบ้าน [หมวดเงินอุดหนุน48] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษากระบวนการผลิต Lactic Acid Bacteria เพื่อใช้เป็น Probiotics สำหรับสัตว์ [สกอ.48-49] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
สภาวะที่เหมาะสมในการผลิต Astaxanthin ของยีสต์ Phaffia Rhodozyma (ระยะที่ 1) [มจธ.46-47 รอบที่ 1] 2550 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาหน้าที่ของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของแบคคิวโลไวรัสโดยการใช้เทคนิค RNA Interference (RNAi) [หมวดเงินอุดหนุน50] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกาะตัว และการเจริญของเซลล์แมลง Spodoptera exigua บนเม็ดตัวกลางระดับไมโคร [หมวดเงินอุดหนุน50] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
การแยกโปรตีน sericin จากน้ำทิ้งของอุตสาหกรรมไหม [หมวดเงินอุดหนุน49] 2552 หัวหน้าโครงการ
Concentration of Spodoptera exigua Multicapsid Nucleopolyhedroviruses (SeMNPV) by Crossflow Ultrafiltration [หมวดเงินอุดหนุน48] 2552 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การแยกกรดแลคติกให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีเอสเทอร์ริฟิเคชั่น [หมวดเงินอุดหนุน49] ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาผลของ passage effect ต่อประสิทธิภาพการผลิตแบคคิวโลไวรัสในเซลล์แมลง [หมวดเงินอุดหนุน49] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Wickramasinghe, S.R., Han, B., Akeprathumchai, S., Jaganjac, A, and Qian, X , 2005, "Modeling Flocculation of Biological Cells", Powder Technology, Vol. 156, No. 2-3, pp. 146-153. (August 23) [*Colorado State U.]
Akeprathumchai, S., Han, B.B., Wickramasinghe, S.R., Carlson, J.O., Czermak, P., and Preiss, K., 2004, "Murine leukemia Virus Clearance by Flocculation and Microfiltration", Biotechnology and Bioengineering, Vol. 88, No. 7, pp. 880-889. (December 30) [*Colorado State U.]
Wickramasinghe, S.R., Han, B.B., Akeprathumchai, S., 2004, "Improved Permeate Flux by Flocculation of Biological Feeds: Comparison between Theory and Experiment", Journal of Membrane Science, Vol. 242, No. 1-2, pp. 57-71. (October 15) [*Colorado State U.]
Han, B., Akeprathumchai, S., Wickramasinghe, S.R., and Qian, X., 2003, "Flocculation of biological cells: Experiment vs. theory", AIChE Journal, Vol. 49, No. 7, pp. 1687-1701. [*Colorado State U.]
Kim, J.S., Akeprathumchai, S., and Wickramasinghe, S.R., 2001, "Flocculation to Enhance Microfiltration", Journal of Membrane Science, Vol. 182, No. 1-2, pp. 161-172. (February 15) [*Colorado State U.]
วารสารระดับประเทศ
ศศิธร กู้สุวรรณวิจิตร, สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล และแสงชัย เอกประทุมชัย, 2557, "การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากน้ำทิ้งในกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์: อิทธิพลของชนิดน้ำตาล", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 37, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม, หน้า 449-466.
สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล, กนกวรรณ พันธุ์ดี และแสงชัย เอกปทุมชัย, 2556, "การใช้วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์เป็นส่วนผสมในการผลิตสบู่", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 36, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 439-450.
พรทิพย์ เฟื่องวรวงศ์, สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล, ทรงพล คูณศรีสุข, และแสงชัย เอกประทุมชัย, 2551, “การศึกษาการใช้ประโยชน์วัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมะพร้าวในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์”, วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร, ปีที่ 28, ฉบับที่ 3, หน้า 13-31.
ไวรุจน์ เดชมหิทกุล, จันทร์จีรา อยู่คง, กนกวรรณ พุ่มพุทรา, แสงชัย เอกประทุมชัย และเพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, 2550, "การศึกษาสูตรอาหารและกระบวนการผลิตสปอร์ Bacillus subtilis เพื่อเป็นโปรไบโอติกในสัตว์", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 251-259.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Tripetchkul, S., Pundee, K., Koonsrisuk, S., and Akepratumchai, S., 2009, "Utilization of Coconut Juice as Supplement in Composting of Coir Pith", The 21st Annual Meeting and International Conference of Thai Society for Biotechnology (TSB2009), September 24-25, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, 2009, p. 57. (Poster)
Narphasin, S., Akepratumchai, S., and Tripetchkul, S., 2009, "Potential sources of Inocula for Accerelating Composting of Cassava Residues", The 21st Annual Meeting and International Conference of Thai Society for Biotechnology (TSB2009), September 24-25, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, 2009, p. 51. (Poster)
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
จิรชา ค้งตระกูล, เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, กนกวรรณ พุ่มพุทรา, วศิมน เรืองเล็ก และแสงชัย เอกประทุมชัย, 2548, "Medium Optimization for Cultivation of Astaxanthin Producing Yeast Phaffia rhodozyma using Response Surface Methodology", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 172.
วรรณี สีลิ้นจี่, เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, กนกวรรณ พุ่มพุทรา, วศิมน เรืองเล็ก, แสงชัย เอกประทุมชัย และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2548, "Optimization for Production L(+)-lactic Acid from Lactococcus lactis IO-1", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 176.
ติรโภชน์ รัตนอมร, เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, กนกวรรณ พุ่มพุทรา และแสงชัย เอกประทุมชัย, 2548, "Blackleg, Immunopotency, Morphology and Growth", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 184.

return topic