ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ
ศ.ดร.มรกต ตันติเจริญ
Morakot Tanticharoen (Prof.)

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์ / รักษาการที่ปรึกษาอธิการบดี
หน่วยงาน
โทรศัพท์ โทรสาร 0-2564-6705
E-mail Address : morakt@biotec.or.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2515 ปริญญาเอก-โท Ph.D. จุลชีววิทยา - Rhode Island
University
สหรัฐอเมริกา
2511 ปริญญาตรี วท.บ. ชีววิทยา - จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   ไบโอเซนเซอร์, การพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพในทางอุตสาหกรรม
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การพัฒนาพีโซอิเลกตริกคริสตัลไบโอเซนเซอร์สำหรับวัดปริมาณยาปราบศัตรูพืช กลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาเทคนิคการเคลือบสารชีวภาพบนพีโซอิเลกตริกคริสตัลด้วยกระบวนการอิเลกโตรเคมิคอลโพลิเมอไรเซชันเพื่อใช้ในงานไบโอเซนเซอร์ ผู้ร่วมโครงการ
แอมเพอโรเมตริกเอนไซม์อิเลกโทรดสำหรับวัดกลูตาเมทด้วยระบบ FIA ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาการเพิ่มความคงตัวและความไวของไมโครเบียลอิเลกโทรดสำหรับวัดปริมาณบีโอดี [วช.41] ผู้ร่วมโครงการ
การตรึงสารตัวกลางในไฮโดรเจลเพื่อประยุกต์ใช้ในงานไบโอเซนเซอร์ [วช.41] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Jeamton, W., Mungpakdee, S., Sirijuntarut, M., Prommeenate, P., Cheevadhanarak, S., Tanticharoen, M., and Hongsthong, A., 2008, "A Combined Stress Response Analysis of Spirulina platensis in Terms of Global Differentially Expressed Proteins, and mRNA Levels and Stability of Fatty Acid Biosynthesis Genes", Fems Microbiology Letters, Vol. 281, No. 2, April, pp. 121-131.
Jeennor, S., Laoteng, K., Tanticharoen, M., and Cheevadhanarak, S., 2008, "Evaluation of Inoculum Performance for Enhancing Gamma-linolenic Acid Production from Mucor rouxii", Letters in Applied Microbiology, Vol. 46, No. 4, April, pp. 421-427.
Na-Ranong, S., Laoteng, K., KIttakoop, P., Tanticharoen, M., and Cheevadhanarak, S., 2006, "Targeted Mutagenesis of a Fatty Acid [Delta]6-desaturase from Mucor rouxii: Role of Amino Acid Residues Adjacent to Histidine-rich Motif II", Biochemical and Biophysical Research Communications, Vol. 339, No. 4, January, pp. 1029-1034.
Jeennor, S., Laoteng, K., Tanticharoen, M., and Cheevadhanarak, S., 2006, "Comparative Fatty Acid Profiling of Mucor rouxii under Different Stress Conditions", FEMS Microbiology Letters, Vol. 259, No. 1, June, pp. 60-66.
Yuwa-amornpitak, T., Vichitsoonthonkul, T., and Tanticharoen, M., 2006, "Molecular Phylogeny of Dipterocarpaceae in Thailand using trnL-trnF and atpB-rbcL Intergenic Spacer Region in Chloroplast DNA", Pakistan Journal of Biological Sciences, Vol. 9, No. 4, April, pp. 649-653.
Yuwa-amornpitak, T., Vichitsoonthonkul, T., Tanticharoen, M., Cheewathanarak, S., and Rachadawong, S., 2006, "Diversity of Ectomycorrhizal Fungi on Dipterocarpaceae in Thailand", Journal of Biological Sciences, Vol. 6, No. 6, pp. 1059-1064.
Kurdrid, P., Subudhi, S., Hongsthong, A., Ruengjitchatchawalya, M., and Tanticharoen, M., 2005, "Functional Expression of Spirulina- [Delta]6 desaturase Gene in Yeast, Saccharomyces cerevisiae", Molecular Biology Reports, Vol. 32, No. 4, December, pp. 215-226.
Amnuaykanjanasin, A., Punya, J., Paungmoung, Rungrod, A., Tachaleat, A., Pongpattanakitshote, S., Cheevadhanarak, S., and Tanticharoen, M., 2005, "Diversity of Type I Polyketide Synthase Genes in the Wood-decay Fungus Xylaria sp. BCC 1067", FEMS Microbiology Letters, Vol. 251, No. 1, October, pp. 125-136.
Laoteng, K., Cheevadhanarak, S., Tanticharoen, M., and Maresca, B., 2005, "Promoter Analysis of Mucor rouxii Delta9 -desaturase: Its Implication for Transcriptional Regulation in Saccharomyces cerevisias", Biochemical and Biophysical Research Communications, Vol. 335, No. 2, pp. 400-405.
Jupraputtasri, W., Boonapatcharoen, N., Cheevadhanarak, S., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Techkarnjanaruk, S., 2005, "Use of an Alternative Archaea-Specific Probe for Methanogen Detection", Journal of Microbiological Methods, Vol. 61, No. 1, April, pp. 95-104.
Laoteng, K., Ruenwai. R., Tanticharoen, M. and Cheevadhanarak, S., 2005, "Genetic Modification of Essential Fatty Acids Biosynthesis in Hansenula polymorpha", FEMS Microbiology Letters, Vol. 245, No. 1, pp. 169-178.
Na-Ranong, S., Laoteng, K., Kittakoop, P., Tantichareon, M., and Cheevadhanaraka, S., 2005, "Substrate specificity and preference of Delta6-desaturase of Mucor rouxii", FEBS Letters, Vol. 579, No. 12, pp. 2744-2748. (9 May)
Hongsthong, A., Paithoonrangsarid, K., Prapugrangkul, P., Deshnium, P., Sirijuntarut, M., Subhudhi, S., Cheevadhanarak, S., and Tanticharoen, M., 2004, "The Expression of Three Desaturase Genes of Spirulina platensis in Escherichia coli DH5[Alpha] - Heterologous Expression of Spirulina-desaturase Genes", Molecular Biology Reports, Vol. 31, No. 3, September, pp. 177-189.
Jupraputtasri, W., Cheevadhanarak, S., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Techkarnjanaruk, S., 2004, "Use of Fluorchrome - labeled rRNA Targeted Oligonucleotide Probe and Tyramide Signal Amplification to Improve Sensitivity of Fluorescence in Situ hybridization", Journal of Bioscience and Bioengineering, Vol. 98, No. 4, pp. 282-286.
Suraraksa, B., Nopharatana, A., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Bhumiratana, S., 2003, "Microbial Activity of Biofilm during Start-up Period of Anaerobic Hybrid Reactor at Low and High Upflow Feeding Velocity", Water Science and Technology, Vol. 48, No. 8, pp. 79-87.
Suraraksa, B., Nopharatana, A., Chaiprasert, P., Bhumiratana, S., and Taniticharoen, M., 2003, "Effect of Substrate Feeding Concentration on Initial Biofilm Development in Anaerobic Hybrid Reactor," ASEAN Journal on Science and Technology for Development, Vol. 20, No. 3-4, pp. 361-372.
Laoteng, K., Pongchuachidthai, R., Rueksomtawin, K., Dandusitapunth, Y., Tanticharoen M., and Cheevadhanarak, S., 2003., "A Mucor rouxii Mutant with High Accumulation of an Unusual Trans-linoleic Acid (9c,12t-C18:2)", FEMS Microbiology Letters, Vol. 223, pp.159-165.
Chaiprasert, P., Suvajittanont, W., Suraraksa, B., Tanticharoen, M., and Bhumiratana, S., 2003, "Nylon Fiber as Supporting Media in Anaerobic Hybrid Reactors: It's Effects on System's Performance and Microbial Distribution", Water Research, Vol. 37, pp. 4605-4612.
Pantamas, P., Chaiprasert, P., and Tanticharoen, M., 2003, "Anaerobic Digestion of Glucose by Bacillus licheniformis and Bacillus coagulans at Low and High Alkalinity," Asian Journal of Energy and Environment, Vol. 4, No. 3-4.
Suriyawattanakul, L., Surareungchai, W., Sritongkam, P., Tanticharoen, M., and Kirtikara, K., 2002, "The Use of Co-immobilization of Trichosporon cutaneum and Bacillus licheniformis for a BOD sensor" Applied Microbiology Biotechnology, Vol. 59, No. 1, pp. 40-44.
Khunyoshyeng, S., Cheevadhanarak, S., Rachdawong, S., and Tanticharoen, M., 2002, "Differential Expression of Desaturases and Changes in Fatty Acid Composition during Sporangiospore Germination and Development in Mucor rouxii", Fungal Genetics and Biology, Vol. 37, No. 1, October, pp. 13-21.
Ruengjitchatchawalya, M., Chirasuwan, N., Chaiklahan, R., Bunnag, B., Deshnium, P., and Tanticharoen, M., 2002, "Photosynthetic Characterization of a Mutant of Spirulina platensis", Journal of Applied Phycology, Vol. 14, No. 2, April, pp. 71-76.
Chinworrungsee, M., Kittakoop, P., Isaka, M., Rungrod, A., Tanticharoen, M., and Thebtaranonth, Y., 2001, "Antimalarial Halorosellinic Acid from the Marine Fungus Halorosellinia oceanica", Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters, Vol. 11, pp. 1965-1969.
Isaka, M., Jaturapat, A., Rukseree, K., Danwisetkanjana, K., Tanticharoen, M., and Thebtaranonth, Y., 2001, "Phomoxanthones A and B, Novel Xanthone Dimers from the Endophytic Fungus Phomopsis Sp.", Journal of Natural Products, Vol. 64, No. 7, pp. 1015-1018.
Boonphong S., Kittakoop, P., Isaka, M., Pittayakhajonwut, D., Tanticharoen, M., and Thebtaranonth, Y., 2001, "Multiplolides A and B, New Antifungal 10-Membered Lactones from Xylaria multiplex", Journal of Natural Products, Vol. 64, No. 7, pp. 965-967.
Jaturapat, A., Isaka, M., Hywel-Jones, NL.,Dandusitapunth, Y., Kamchonwongpaisan, S., Kirtikara, K., Tanticharoen, M., and Thebtaranonth, Y., 2001, "Bioxanthracenes from the Insect Pathogenic Fungus Cordyceps pseudomilitaris BCC 1620", The Journal of Antibiotics, Vol. 54, No.1, January, pp. 29-35.
Thammarongtham, C., Turner, G., Moir, A.J., Tanticharoen, M., and Cheevadhanarak, S., 2001, "A New Class of Glutaminase from Aspergillus oryzae", Journal Molecular Microbiology Biotechnology, Vol. 3 No. 4, October, pp. 611-617.
Arjsiriwat, S., Tanticharoen, M., Kirtikara, K., Aoki, K., and Somasundrum, M., 2000, "Metal-dispersed Conducting Polymer-coated Electrode used for Oxidase-based Biosensors", Electrochemistry Communications, Vol. 2, pp. 441-444.
Boonlaksiri, C., Oonanant, W., Kongsaeree, P., Kittakoop, P., Tanticharoen, M., and Thebtaranonth, Y., 2000, "An AntimalAngsanaUPC Stilbene from Artocarpus integer", Phytochemistry, Vol. 54, pp. 415-417.
Deshnium, P., Paithoonrangsarid, K., Suphatrakul, A., Meesapyodsuk, D., Tanticharoen, M., and Cheevadhanarak, S., 2000, "Temperature-independent and -dependent Expression of Desaturase Genes in Filamentous Cyanobacterium Spirulina platensis Strain C1 (Arthrospira sp. PCC 9438)", FEMs Microbiology Letters, Vol. 184, pp. 207-213.
Isaka, M., Jaturapat, A., Kladwang, W., Punya, J., Lertwerawat, Y., Tanticharoen, M., and Thebtaranonth, Y., 2000, "Antiplasmodial Compounds from the Wood-Decayed Fungus Xylaria sp. BCC 1067", Planta Medica, Vol. 66, pp. 473-475.
Isaka, M., Tanticharoen, M., and Thebtaranonth, Y., 2000, "Cordyanhydrides A and B. Two Unique Anhydrides from the Insect Pathogenic Fungus Cordyceps pseudomilitaris BCC 1620", Tetrahedron Letters, Vol. 41, pp. 1657-1660.
Khunyoshyeng, S., Rachadawong, S., Cheevadhanarak, S., and Tanticharoen, M., 2000, "Differential Expression of Desaturase and Changes in Fatty Acid Composition during Sporangiospore Germination and Development in Mucor rouxii ATCC 24905," Fungal Genetics and Biology.
Laoteng, K., Mannontarat, R., Tanticharoen, M., and Cheevadhanarak, S., 2000, "Delta6-Desaturase of Mucor rouxii with High Similarity to Plant Delta6-Desaturase and its Heterologous Expression in Saccharomyces cerevisiae", Biochemical and Biophysical Research Communications, Vol. 279, pp. 17-22.
Yenjai, C., Sripontan, S., Sriprajun, P., Kittakoop, P., Jintasirikul, A., Tanticharoen, M., and Thebtaranonth, Y., 2000, "Coumarins and Carbazoles with Antiplasmodial Activity from Clausena harmandiana", Planta Medica, Vol. 66, pp. 277-279.
Sintuprapa, W., Thiravetyan, P., and Tanticharoen, M., 2000, "A Possible Mechanism of Zn2+ Uptake by Living Cells of Penicillium sp.", Biotechnology Letters, Vol. 22, pp. 1709-1712.
Nomsawai, P., Tandeau de Marsac, N., Claude Thomas, J., Tanticharoen, M. and Cheevadhanarak, S., 1999, "Light Regulation of Phycobilisome Structure and Gene Expression in Spirulina platensis C1 (Arthrospira sp. PCC 9438)", Plant Cell Physiol, Vol. 40, No. 12, pp. 1194-1202.
Ratanakhanokchai, K., Kyu, K.L. and Tanticharoen, M., 1999, "Purification and Properties of a xylan-Binding Endoxylanase from Alkaliphilic Bacillus sp. Strain K-1", Applied and Environmental Microbiology, Vol. 65, No. 2, pp. 694-697.
Isaka, M., Punya, J., Lertwerawat, Y., Tanticharoen, M., and Thebtaranonth, Y., 1999, "AntimalAngsanaUPC Activity of Macrocyclic Trichothecenes isolated from the Fungus Myrothecium Verrucaria", Journal of Natural Products, Vol. 62, No. 2, pp. 329-331.
Laoteng, K., Anjard, C., Rachadawong, S., Tanticharoen, M., Meresca, B., and Cheevadhanarak, S., 1999, "Mucor rouxii Delta9-Desaturase Gene Is Transcriptionally Regulated during Cell Grouwth and by Low Temperature", Molecular Cell Biology Research Communications, Vol. 1, pp. 36-43.
Kittakoop P., Punya, J., Kongsaeree, P., Lertwerawat, Y., Jintasirikul, A., Tanticharoen, M. and Thebtaranonth, Y., 1999. "Bioactive Naphthoquinones from Cordyceps Unilateralis". Phytochemistry, 52, pp. 453-457.
Passorn, S., Laoteng, K., Rachadawong, S., Tanticharoen, M. and Cheevadhanarak, S., 1999. "Heterologous Expression of Mucor rouxii Delta12-Desaturase gene in Saccharomyces cerevistae", Biochemical and Biophysical Research Communications, Vol. 263, pp. 47-51.
Samarntarn, W., Cheevadhanarak, S. and Tanticharoen, M. 1999, "Production of Alkaline Protease by A Genetically Engineered Aspergillus oryzae U 1521", Journal Gen. Appl. Microbiol, Vol. 45, pp. 99-103.
Samarntarn, W. and Tanticharoen, M., 1999, "Alkaline Protease of a Genetically-Engineered Aspergillus oryzae for the Use as a Silver Recovery Agent from Used X-Ray Film", Journal Microbiol. Biotechnology, Vol. 9, pp. 568-571.
Surareungchai, W., Worasing, S., Sritongkam, P., Tanticharoen, M. and Kirtikara, K., 1999, "Dual Electrode Signal Subtracted Biosensor for Simultaneous Flow Injection Determination of Sucrose and Glucose", Analytica Chimica Acta, Vol. 380, No. 1, pp. 7-15.
วารสารระดับประเทศ
ณัฐยาภรณ์ ชิระสุวรรณ, รัตนา ชัยกล้าหาญ, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, บุษยา บุนนาค และมรกต ตันติเจริญ, 2548, "คุณสมบัติการต้านเชื้อไวรัส Herpes simplex ชนิดที่ 1 ของโพลีแซคคาไรด์จากสาหร่ายสไปรูลินา", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 23-25 มีนาคม, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน, จ.เชียงใหม่.
จุฑามาศ คุณสุข, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, รัตนา ชัยกล้าหาญ, อภิรดี หงส์ทอง, บุษยา บุนนาค, และมรกต ตันติเจริญ, 2547, "ผลของสารอัลคาลอยด์เบอร์เบอรีนต่อองค์ประกอบกรดไขมันในเซลล์เมมเบรนและไทลาคอยด์เมมเบรนของสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina sp.)", วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์ (Section T), ปีที่ 3, ฉบับพิเศษ 1, หน้า 279-286.
คิน เลย์ คู, กนก รัตนะกนกชัย, มรกต ตันติเจริญ, ธีระชัย รัตนโรจน์มงคล, และซุย เติน เชิน, 2544, "การย่อยลิกโนเซลลูโลสและเยื่อกระดาษคราฟท์ต่างๆ ด้วยไซลาโนไลติกเอนไซม์จาก Alkaliphilic Bacillus sp. K-1", วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ปีที่ 33, เล่ม 1, มกราคม-มิถุนายน, หน้า 40-54.
ยุวพิน เลิศวีระวัฒน์, นฤมล พลายงาม, พนิดา พงศ์ภาณุมาพร, อมลยา จตุรภัทร, มรกต ตันติเจริญ และ ไนเจล ไฮเวลโจนส์, 2543, "คุณลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันระหว่าง C. pseudomilitaris และ C. militaris", วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ปีที่ 32, ฉบับที่ 2, หน้า 149-163.
ภาวิณี ชัยประเสริฐ, ศักรินทร์ ภูมิรัตน และมรกต ตันติเจริญ, 2543, "Mesophilic and Thermophilic Anerobic Digestion of Pineapple Cannery Wastes", Thammasart International Journal of Science and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 1-9.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Songkasiri, W., Nopparatana, A., Rakruam, W., Suraraksa, B., Chaiprasert, P., Bhumiratana, S., and Tanticharoen, M., 2004, "A Case Study: Biogas Recovery from Wastewater Treatment of a Rice Starch Factory in Thailand", Anaerobic Digestion 2004, Conference (AD2004), September 29 - August 2, The Mount-Royal Centre, Montreal, Canada.
Chawanakul, S., Chaiprasert, P., Towprayoon, S., Kerdchoechuen, O., and Tanticharoen, M., 2004, "Methane Production by Acetate-utilizing Methanogens in Paddy Field", The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE)", December 1-3, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Phachuapkhirikhan, Thailand, p. 778.
Suraraksa, B., Nopharatana, A., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Bhumiratana, S., 2003, "Biofilm Development at Low and High Upflow Feeding Velocity of Anaerobic Hybrid Reactor", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 1, pp. 252-258.
Pantamas, P., Chaiprasert, P., and Tanticharoen, M., 2003, "Glucose Utilization and Microbial Interaction in Methanogenesis", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 1, pp. 292-297.
Yuttitham, M., Tripetchkul, S., Gale, G.A., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Silapathong, C., 2003, "Site Suitability Assessment for a Central Anaerobic Treatment Facility for Biogas Production in Nakhonpathom Province Thailand", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 1, pp. 233-239.
Hongsthong, A., Deshium, P., Paitoonrangsarid, K., Cheevadhanarak, S., and Tanticharoen, M., 2002, "Respones of the Three Acyl-lipid Desaturases in Two Lipid Membranes of S.platensis Strain C1 to the Downward Shift of Temperature", The 15th International Symposium on Plant Lipids, May 12-17, Okazaki, Japan.
Chawanakul, S., Chaiprasert, P., Kerdchuechuen, O., Towprayoon, S., and Tanticharoen, M., 2002, "Methane Production and Population Dynamics of Acetoclastic Methanogens in Rice Rhizosphere", The 3rd International Symposium on Non-Carbondioxide Greenhouse Gases (NCGG-3), January 21-23, Maastricht, The Netherland.
Chawanakul, S., Chaiprasert, P., Kerdchoechuen, O. Towprayoon, S., and Tantichareon, M., 2002, "Methane Production and Population Dynamics of Acetoclastic Methanogens in Relation to Atmospheric Methane in Paddy Field", The 17th World Congress of Soil Science, August 14-21, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, p. 1525.
Chawankul, S., Chaiprasert, P., Towprayoon, S., and Tanticharoen, M., 2002, "Methane Production and Population Dynamics of Acetoclastic Methanogens in Rice Rooted and Non-Rooted Soils", The 17th World Congress of Soil Science, August 14-21, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok.
Ruengjitchatchawalya, M., Chamutpong, S., Ponglikitmonkol, M., Chaiklahan, R., and Tanticharoen, M., 2002, "Spirulina platensis Mutants Defective Y-linolenic Acid Production : Molecular Characterization", The 15th International Symposium on Plant Lipids : Impact on Plant Lipid Research, May 12-17, Okazaki, Japan.
Tanticharoen, M., Paithoonrangsarid, K., Deshnium, P., Hongsthong, A., Bunnag, B., and Chevadhanarak, S., 2002, "Mass Cultivation and Genetic Studies of Cyanobacteria; Spirulina platensis", The 15th International Symposium on Plant Lipids : Impact on Plant Lipid Research, May 12-17, Okazaki, Japan.
Tripetchkul, S., Kraipeeraphun, K., Kaetsamarn, W., and Tantichareon, M., 2002, "Utilization of Wastewater from Tapioca Starch Factory for Irrigation in Thailand", Environmental Biotechnology : Biotechnology Applications for Treatment and Utilisation of Industrial Wastes, April 15-17, New Zealand, pp. 513-520.
Jupraputtasri, W., Cheevadhanarak, S., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Techkarnjanaruk, S., 2002, "Improved Sensitivity of Fluorescent in SITU Hybridization by The Combination of Fluorochrome-labeled, rRNA Targeted Oligonucleotide Probe and Tyramide Siognal Amplification", Environmental Biotechnology : Biotechnology Applications for Treatment and Utilisation of Industrial Wastes, April 15-17, New Zealand, p. 485-490.
Suraruksa, B., Nopharatana, A., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Bhumiratana, S., 2002, "Microbial Activity of Biofilm during Start-up Period of Anerobic Hybrid Reactor at Low and High Upflow Feeding Velocity", Environmental Biotechnology : Biotechnology Applications for Treatment and Utilisation of Industrial Wastes, April 15-17, New Zealand, pp. 151-157.
Chirasuwan, N., Ruengjitchatchawalya, M., Bunnag, B., Deshnium, P., and Tanticharoen, M., 2000, "Photosynthetic Characteristics of a Mutant of Spirulina plantensis", The 4th Asia-pacific Conference on Algal Biotechnology, July 3-6, Hong Kong Convention and Exhibition Center.
Nopharatana, A., Tanticharoen, M., Bhumiratana, S., and Chaiprasert, P., 1999, "Recent Development of Anaerobic Digestion Applied to Agro-industry in Thailand", Oral Presented Recombinant DNA and Metabolic Engineering at the 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and the 11th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology, November 15-18, Phuket, Thailand
Siriraksophon, S., Wantawin, C., and Tanticharoen, M., 1999, "Fixed Film Denitrification in Saline Wastewater", Poster Presented Bioprocess Engineering at the 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and the 11th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology, November 15-18, Phuket, Thailand.
Nopharatana, A., Punyaratanachai, S., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Phumiratana, S., 1999, "Dynamic Model of Anaerobic Hybrid Reactor", Poster Presented Bioprocess Engineering at the 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and the 11th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology, November 15-18, Phuket, Thailand.
Poonthawee, C., Rakruem, W., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Bhumiratana, S., 1999, "Biological Treatment of Chlorinated Organic Compounds in Printing Paper Wastewater Using Anaerobic Fixed Film an Sequencing Batch Reactors", Poster Presented Industrial Biotechnology at the 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and the 11th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology, November 15-18, Phuket, Thailand.
Panichnumsin, P., Payungwong, C., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Bumiratana, S., 1999, "Interaction of Organic Acid Bacteria in Biogas Production : a Modeling of Synergism and/or Competition", Poster Presented Industrial Biotechnology at the 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and the 11th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology, November 15-18, Phuket, Thailand.
Chirasuwan, N., Ruengjitchatchawalya, M., Chaiklahan, R., Deshium, P., Bunnag, B., and Tanticharoen, M., 1999, "Charaterization of Spirulina plantensis mutant detective in Photosynthesis", The 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conferences 1999 and The 11th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "New Era of Biochemical Engineering and Biotechnology", November 15-18, Phuket, Thailand.
Chaiklahan, R., Ruengjitchatchawalya, M., Chanpen, R., and Tanticharoen, M., 1999, "Inhibitory Effect of Berberines on Growth and Fatty Acid Desaturation Spirulina plantensis" Poster Presented Industrial Biotechnology at the 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and the 11th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology, November 15-18, Phuket, Thailand.
Chaiklahan, R., Ruengjitchatchawalya, M., Bunnag B., and Tanticharoen, M., 1997, "Mutagenesis and isolation of PUFA Producing Mutant of a Cyanobacterium, Spirulina platensis", The 2nd Asia-pacific marine Biotechnology Conference and The 3rd Asia-Pacific Conference on Algal Biotechnology, May 7-10, Phuket, Thailand.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ณมล แซ่เบ้, จิรนันท์ กล่อมนรา, จันทิรา ปัญญา, สมชาย พงษ์พัฒน์กิตโชติ, มรกต ตันติเจริญ และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2548, "Focusing on Gene Involving in Depudecin Biosynthetic Mechanism from Xylaria sp. BCC 1067 Blocked Mutants", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 260.
รวิสรา รื่นไว, กอบกุล เหล่าเท้ง, สุกัญญา จีนเหนาะ, มรกต ตันติเจริญ และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2548, "Differential Response to Oxygen Limitation of Genes Involved in Y-linolenic Acid Synthesis of Mucor rouxii", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 253.
รพีพรรณ พงษ์เชื้อชิดไทย, กอบกุล เหล่าเท้ง, มรกต ตันติเจริญ และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2548, "Effect of Glucose Concentration on the Fatty Acid and Lipid Biosynthesis of Mucor rouxii", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 252.
สุกัญญา จีนเหนาะ, กอบกุล เหล่าเท้ง, มรกต ตันติเจริญ และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2548, "Occurrence of Novel Hydroxy Fatty Acid in a Dimorphic Fungus, Mucor rouxii", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 251.
กอบกุล เหล่าเท้ง, มรกต ตันติเจริญ และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2548, "Essentially Catalytic Role of Conserved Cytochrome b5 Domain of Mucor rouxii [Delta]6-desaturase", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 250.
สุดารัตน์ ดุลสวัสดิ์, วัฒนา เจียมตน, มรกต ตันติเจริญ และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2548, "Development of a Gene Transfer System in Spirulina platensis C1 via Overcoming the Restriction Enzyme", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 249.
Sanjukta Subudhi, ภาวิณี เกิดฤทธิ์, อภิรดี หงส์ทอง, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และมรกต ตันติเจริญ, 2548, "Involvement of cis-acting Regulatory Regions of desD Gene from Spirulina, in Thermoregulation", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 248.
Sanjukta Subudhi, อภิรดี หงส์ทอง, ภาวิณี เกิดฤทธิ์, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และมรกต ตันติเจริญ, 2548, "Functional Analysis of 5'-Upstream Sequences of Spirulina desD Gene: Reveals the Presence of Putative Positive and Negative cis-acting Elements", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 247.
อภิรดี หงส์ทอง, Sanjukta Subudhi, มธุรา สิริจันทรัตน์, ภาวิณี เกิดฤทธิ์, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และมรกต ตันติเจรญ, 2548, "Functional Co-expression of the Fungal-cytochrome b5 Domain and Spirulina- 6-acyl Lipid Desaturase in Escherichia coli", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 245.
วรพงษ์ กีรติศักดิ์, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล, มรกต ตันติเจรญ, และศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์, 2548, "Germination and Transcriptional Regulation of the Genes Responsible for Germination of Mucor rouxii are Affected by Culture or Spore Age", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 239.
อัมพร หรั่งรอด, จันทิรา ปัญญา, อนุวัฒน์ เตชะฤทธิ์, นัฐพงษ์ แสงพานิช, สมชาย พงษ์พัฒน์กิตโชติ, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และมรกต ตันติเจริญ, 2548, "Identification of a Polyketide Synthease Gene, pksmt from the Wood-decaying Fungus Xylaria sp. BCC1067", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 88.
พิณรัตน์ รัตนวิสุทธิ์, กอบกุล เหล่าเท้ง, มรกต ตันติเจริญ, ศักรินทร ภูมิรัตน และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2548, "Construction of Transcriptional Regulatory Network of Desaturase Genes Involved in Essential Fatty Acid Synthesis of Mucor rouxii via Computational Approach", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 57.
มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, ทิพวรรณ มาไพศาลทรัพย์, Laszlo KOVaCS, Zoltan Gombos และมรกต ตันติเจริญ, 2547, "Localization of Defective Site in Photosynthetic Electron Transport Chain of Spirulina platensis Mutant Strain I22", The 15th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Sustainable Development of SMEs Through Biotechnology", 3-6 กุมภาพันธ์, โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 126.
สุกัญญา จีนเหนาะ, กอบกุล เหล่าเท้ง, มรกต ตันติเจริญ และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2547, "Modification of Fatty Acid Composition in a Dimorphic Fungus, Muxor rouxii, between the Yeast-like and Mycelium Form", The 15th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Sustainable Development of SMEs Through Biotechnology", 3-6 กุมภาพันธ์, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 162.
รพีพรรณ พงษ์เชื้อชิดไทย, กอบกุล เหล่าเท้ง, มรกต ตันติเจริญ และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2547, "Monitoring of Morphological Transition of Dimorphic Fungus Mucor rouxii during Submerged Cultivation", The 15th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Sustainable Development of SMEs Through Biotechnology", 3-6 กุมภาพันธ์, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 158.
เบญจพร สุรารักษ์, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ และมรกต ตันติเจริญ, 2547, "Ratio of Packing Zone on Performance of Anaerobic Hybrid Reactor for Treating Tapioca Starch Wastewater", The 15th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Sustainable Development of SMEs Through Biotechnology", 3-6 กุมภาพันธ์, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 61.
สุกัญญา จีนเหนาะ, กอบกุล เหล่าเท้ง, มรกต ตันติเจริญ และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2546, "Development of a DNA-mediated Transformation for the Gamma-linolenic Acid Producer Mucor rouxii", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 240.
รวิสรา รื่นไวย์, กอบกุล เหล่าเท้ง, มรกต ตันติเจริญ และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2546, "Identification of Potentially Regulatory Sequences of the [Delta]9-Desaturase Gene in Mucor rouxii by Bioinformatics Approach", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 328.
วัฒนา เจียมตน, มรกต ตันติเจริญ และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2546, "Identification of a Regulated Promoter for the Expression of Heterologous Protein in Cyanobacteria", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 254.
กอบกุล เหล่าเท้ง, Bruno Maresca, มรกต ตันติเจริญ และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2546, "Growth-dependent Transcriptional Regulation of [Delta]9-desaturase Gene: A Genetic Tool for Heterologous Fatty Acid Producation", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 239.
สุทธิชา ณ ระนอง, กอบกุล เหล่าเท้ง, มรกต ตันติเจริญ และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2546, "A Mucor rouxii Desaturase with Activity Similar to Plant Desaturases", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 215.
พัสตราภรณ์ จันทจำรัสปัญญา, พรพรรณ พาณิชย์นำสิน, อรรณพ นพรัตน์, ศักรินทร์ ภูมิรัตน, ภาวิณี ชัยประเสริฐ และมรกต ตันติเจริญ, 2546, "Interaction of Selected Co-/Tri-Culture in Methanogenesis", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 259.
จุฑามาศ คุณสุข, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, รัตนา ชัยกล้าหาญ, อภิรดี หงส์ทอง, บุษยา บุนนาค และมรกต ตันติเจริญ, 2546, "ผลของสารอัลคาลอยด์เบอเบอรีนต่อสาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina sp.): การศึกษาถึงระดับเมมแบรน", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงค์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 1, 20-21 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ทิพวรรณ มาไพศาลทรัพย์, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ และมรกต ตันติเจริญ, 2546, "การศึกษาคุณลักษณะการส่งถ่ายอิเล็กตรอนในกระบวนการสังเคราะห์แสงของ Spirulina platensis พันธุ์กลาย สายพันธุ์ I22", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 20-22 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น.
จิราภรณ์ อนันต์ชัยพัฒนา, กอบกุล เหล่าเท้ง, กาญจนา ฤกษ์สมถวิล, มรกต ตันติเจริญ และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2546, "Unusual Structural Organization of Fatty Acid Synthetase of a Filamentous Fungus, Mucor rouxii", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 253.
กัลยา เจริญสุขสุวรรณ, มรกต ตันติเจริญ, พรพรรณ พานิชนำสิน และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2545, "Effect of Sulfate Rich Wastewater on the Performance of Anaerobic Treatment Systems", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 85.
ชยันต์ กิมยงค์, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ และมรกต ตันติเจริญ, 2545, "Anaerobic Treatment and Biogas Production from Piggery Waste in High Solid Content Digester," The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 86. (Poster)
สุนันทา ลิ้มโพธิ์เจริญชัย, ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์ และมรกต ตันติเจริญ, 2545, "Measurement of Autolysis of Aspergillus oryzae U1521 in Submerged Culture by Image Analysis Techniques", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 145.
จันทิรา ปัญญา, สมชาย พงพัฒนกฤตโชติ, นัฐพงษ์ แสงพานิช, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และมรกต ตันติเจริญ, 2545, "Melanin Polyketide Synthase from Wood-Decaying Fungus Xylaria sp. BCC1067", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 100.
ตระหนัก สมเนตร, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, อภิรดี หงส์ทอง และมรกต ตันติเจริญ, 2545, "Fatty Acid Production and Its Gene Expression at Various Growth Phase of Spirulina platensis", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 97.
รวิสรา รื่นไวย์, กอบกุล เหล่าเท้ง, มรกต ตันติเจริญ และสุภาภรณ์ ชีวธนรักษ์, 2545, "Effect of Unsaturated Fatty Acid on Delta9 Desaturase Gene Expression of Mucor rouxii", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", November 12-15, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 96.
อังสนา ร่มสายหยุด, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, มรกต ตันติเจริญ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2545, "Effect of Substrate Concentration, pH and Product Concentration on Anaerobic Digestion Rate of Glucose by Bacillus macerans", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", November 12-15, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 16.
รัตนา ชัยกล้าหาญ, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, บุษยา บุนนาค และมรกต ตันติเจริญ, 2545, "การเพาะเลี้ยง Spirulina platensis ด้วยน้ำหนักมูลไก่", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 537.
วิไลรัตน์ ลิ่มคงสถาพร, กนกวรรณ อินแบน, มรกต ตันติเจริญ และศัสนลักษณ์ รัชฎาวงษ์, 2545, "Characterization of Endophytic Fungi Isolated from Agricultural Important Species of the Gramineae", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 112.
อังสนา ร่มสายหยุด, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, มรกต ตันติเจริญ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2544, "Kinetic Modeling of Anaerobic Digestion: Glucose Degradation", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 385.
สุนันทา ลิ้มโปเจริญชัย, ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์ และมรกต ตันติเจริญ, 2544, "The Excretion of Lytic Enzymes during Autolysis in Aspergillus oryzae U1521", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 363.
สโรชา จิระวัฒนพงศ์, มรกต ตันติเจริญ และยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์, 2544, "The Optimum Stage of Cell Growth for Alkaline Protease Production in Aspergillus oryzae U1521", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 364.
สุภาวดี วิทยาอนุมาส, ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์, พงษ์สุดา ผ่องธัญญา และมรกต ตันติเจริญ, 2544, "Fed Batch Fermentation for Alkaline Protease Production by Aspergillus oryzae U1521", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 362.
พรทิพย์ พึ่งม่วง, จันทิรา ปัญญา, ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล, สมชาย พงษ์พัฒน์กิตโชติ, มรกต ตันติเจริญ, ศักรินทร์ ภูมิรัตน และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2544, "Identification of a Putative Multifunctional Nonribosomal Peptide Synthetase Gene of Xylaria sp. BCC 1067 with Unusual Motif of a Condensation Domain", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 289.
เดือนเพ็ญ มีทรัพย์ยอดสุข, Darwin W. Reed, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, พัชราภรณ์ เดชเนียม, มรกต ตันติเจริญ และ Patrick S. Covello, 2544, "Functional and Cryptoregiochemical Study of DesC Gene Encoding Delta9 Fatty Acid Desaturase from Spirulina platensis C1 (Arthrospira sp. PCC 9438)", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 216.
วิวัฒน์ จูประพัทธศรี, พรพรรณ พาณิชย์นำสิน, อรรณพ นพรัตน์, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, ศักรินทร์ ภูมิรัตน, มรกต ตันติเจริญ, และสมเกียรติ เตชกาญจนรักษ์, 2544, "Improved Sensitivity of Fluorescent In Situ Hybridization for Detection of Microbial Communities by Use of Tyramide Signal Amplification System," BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 334.
พรพรรณ พาณิชย์นำสิน, กัลยา เจริญสุขสุวรรณ, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, มรกต ตันติเจริญ, และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2544, "Effect of Sulfate on the Performance of Anaerobic CSTRs in Treatment of Modified Starch Wastewater," BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 335.
ประทิน กุลละวณิชย์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, และมรกต ตันติเจริญ, 2544, "Anaerobic Degradability of Distillery Spentwash," BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 342.
ทัศนีย์ ยุทธสิทธิ์โยธิน, ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล และมรกต ตันติเจริญ, 2544, "Identification of Ectomycorrhizal Fungi of Dipterocarpaceae in Dry Dipterocarp Forests based on Sequences of Nuclear and Mitochondrial Ribosomal DNA", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 189.
พนิดา อุนากุล, ประสาท กิตตะคุปต์, ยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์ และมรกต ตันติเจริญ, 2544, "Optimization for Naphthoquinone Production by Cordyceps unilateralis BCC1869", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 373.
รวิสรา รื่นไวย์, กอบกุล เหล่าเท้ง, มรกต ตันติเจริญ, และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2544, "Transcriptional Regulation of the Delta9 -desaturase Gene of Mucor rouxii is mediated by a Regulatory Element with Repressing Activity," BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 218.
รพีพรรณ พงษ์เชื้อชิดไทย, กาญจนา ฤกษ์สมถวิล, กอบกุล เหล่าเท้ง, มรกต ตันติเจริญ และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2544, "Unsaturated Fatty Acid Defective Mutants of Mucor rouxii : A Useful Tool for Studying Regulation of Fatty Acid Syntheis", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 217.
สุกัญญา จีนเหนาะ, กาญจนา ฤกษ์สมถวิล, กอบกุล เหล่าเท้ง, มรกต ตันติเจริญ, และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2544, "Development of a Transformation System for Mucor rouxii ATCC 24095 by Electroporation of Yeast-like Cell", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 219.
พรพรรณ เลิศทวีสิน, ยุวดี นาคผดุงรัตน์, เสาวนีย์ มนัสสิริเกียรติ, มรกต ตันติเจริญ และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2544, "Glucose Degradation by Pure Culture Isolated Microorganisms from the Anaerobic Digestors of Pineapple Peel", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 151.
วรกฤษ สุวจิตตานนท์, ประทิน กุลละวณิชย์, วาริน รักร่วม, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ และมรกต ตันติเจริญ, 2544, "The Utilization of Cationic Polymer to Enhance Biomass Retention in a UASB Reactor", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 327.
ประทิน กุลละวณิชย์, วาริน รักร่วม, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ และมรกต ตันติเจริญ, 2544, "Experience on Improving Tapioca Starch Waastewater Treatment Plant: Minimization of Caustic Soda Consumption in UASB Unit," BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 332.
สมเกียรติ เตชกาญจนรักษ์, วิวัฒน์ จูประพัทธศรี, พรพรรณ พาณิชย์นำสิน, อรรณพ นพรัตน์, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, ศักรินทร์ ภูมิรัตน และมรกต ตันติเจริญ, 2544, "Community Composition of an Acetate-Enriched Culture as Revealed by 16S rDNA Clone Library and Fluorescent In Situ Hybridization," BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, 7-10 พฤศจิกายน, หน้า 333.
ยุวดี นาคผดุงรัตน์, พรพรรณ เลิศทวีสิน, อุบลวรรณ ไชโย, ภาวิณี ชัยประเสริฐ และมรกต ตันติเจริญ, 2544, "Study on Acetic Acid Utilazation of Sulfate-Reducging Bacteria and Methane-Producing Bacteria at Mesophilic Temperature", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 152.
ศันสนีย์ ชวณกุล, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, สิรินทรเทพ เต้าประยูร, อรพิน เกิดชูชื่น และมรกต ตันติเจริญ, 2544, "Population Dynamics of Acetoclastic Methanogens and Methane Production in Flooded Rice Root Soils", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 239.
เบญจพร สุรารักษ์, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, มรกต ตันติเจริญ, และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2544, "The Aspects of Biofilm Formation during Start-Up Period of Anaerobic Nybrid Reactor: Feeding Velocity," BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 330.
จงกล พูนทวี, เถลิงเดช พิลาศรี, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, มรกต ตันติเจริญ, และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2544, "Performance of Anaerobic Hybrid Reactor with Various Height Ratio of Supporting Media," BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 329.
วิวัฒน์ จูประพัทธศรี, พรพรรณ พาณิชย์นำสิน, อรรณพ นพรัตน์, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, ศักรินทร์ ภูมิรัตน, มรกต ตันติเจริญ และสมเกียรติ เตชกาญจนรักษ์, 2543, "Phylogenetic Diversity of an Acetate Enriched Culture as Revealed by 16S rRNA Gene Analysis", The 12th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 1-3 พฤศจิกายน, โรงแรมฟีลิกซ์, จ. กาญจนบุรี.
กนก รัตนะกนกชัย, ปิยสุดา เทพนอก, คิน เลย์ คู และมรกต ตันติเจริญ, 2543, "Purification of Xylanase by Using Insoluble Substrate Column", The 12th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 1-3 พฤศจิกายน, โรงแรมฟีลิกซ์, จ. กาญจนบุรี, หน้า 47.
คิน เลย์ คู, กนก รัตนะกนกชัย และมรกต ตันติเจริญ, 2543, "Sugar Released from Unbleached Kraft Pulps by Xylan-binding Endoxylanase of the Alkaliphilic Bacillus sp. K-1", The 12th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 1-3 พฤศจิกายน, โรงแรมฟีลิกซ์, จ. กาญจนบุรี.
อภิรดี หงส์ทอง, พัชราภรณ์ เดชเนียม, กัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์, พงศธร ประภักรางกูล, มรกต ตันติเจริญ และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2543, "Differences in the Regulation of Fatty Acid Desaturation in two types of Membranes, Plasma and Thylakoid, of Spirulina platensis Strain C1", The 12th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 1-3 พฤศจิกายน, โรงแรมฟีลิกซ์, จ. กาญจนบุรี.
กัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์, พงศธร ประภักรางกูล, อภิรดี หงส์ทอง, พัชราภรณ์ เดชเนียม, มรกต ตันติเจริญ และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2543, "Production of Delta 9 and Delta 12 Acyl-lipid Desaturases of Spirulina platensis in Escherichia coli", The 12th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 1-3 พฤศจิกายน, โรงแรมฟีลิกซ์, จ. กาญจนบุรี.
พัชราภรณ์ เดชเนียม, กัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์, พงศธร ประภักรางกูล, อภิรดี หงส์ทอง, มรกต ตันติเจริญ และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2543, "Alteration of GLA Content in Spirulina platensis Strain C1 Upon the Change of Temperature is Controlled by the Up-and Down-expression of the desD Gene for Delta 6 Desaturase", The 12th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 1-3 พฤศจิกายน, โรงแรมฟีลิกซ์, จ. กาญจนบุรี.
พงศธร ประภักรางกูล, กัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์, อภิรดี หงส์ทอง, พัชราภรณ์ เดชเนียม, มรกต ตันติเจริญ และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2543, "Overexpression of Delta 6 Acyl-lipid Desaturase of Spirulina platensis in Escherichia coli", The 12th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 1-3 พฤศจิกายน, โรงแรมฟีลิกซ์, จ. กาญจนบุรี.
Choothai, R., บุษยา บุนนาค, อภิรดี หงส์ทอง, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์ และมรกต ตันติเจริญ, 2543, "Response of Spirulina platensis to High Temperature", The 12th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 1-3 พฤศจิกายน, โรงแรมฟีลิกซ์, จ. กาญจนบุรี.
ศักดิ์ชัย วัฒนศรีรังกูร, ปิยทัศน์ ทองไตรภพ, จอร์จ แอนดรู เกล, มรกต ตันติเจริญ และสุดารัตน์ ตรีเพชรกุล, 2542, "การคัดเลือกชนิดพันธุ์พืชและระบบการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับพื้นที่เพาะปลูก", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมอมรินทร์ลากูน, จ.พิษณุโลก.
กิตติมา ไกรพีรพรรณ, สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล และมรกต ตันติเจริญ, 2542, "การตรวจสอบคุณภาพน้ำจากบ่อบำบัดน้ำเสียโรงงานแป้งมันสำปะหลังสำหรับใช้ในการเกษตร", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมอมรินทร์ลากูน, จ.พิษณุโลก.
Pansoomboon, P., นิรมล คทาวัชรกุล, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, บุษยา บุนนาค และมรกต ตันติเจริญ, 2540, "Effect of Nitrogen Source on Hydrogen Evolution by Rhodopseudomonas sphaeroides 3701", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23, 20-22 ตุลาคม, จ.เชียงใหม่.
Pansoomboon, P., นิรมล คทาวัชรกุล, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, บุษยา บุนนาค และมรกต ตันติเจริญ, 2539, "Hydrogen Production from Pineapple Peel Juice by Photosynthetic Bacteria", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22, 16-18 ตุลาคม, กรุงเทพฯ.
รางวัลที่ได้รับ
"ระบบบำบัดน้ำเสียไร้อากาศประสิทธิภาพสูงแบบตรึงเซลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร"
รางวัลผลงานวิจัย : สภาวิจัย รางวัลชมเชย ประจำปี 2545
"โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์"
โครงการดีเด่นด้านพลังงานใหม่และหมุนเวียนของประเทศไทย ปี 2546 ประเภท Off-grid จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

return topic