ผศ.มนัสพงษ์ ชมอุตม์
ผศ.มนัสพงษ์ ชมอุตม์
Manuspong Chama-oot. (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9119, 0-2470-9339 โทรสาร 0-2470-9111
E-mail Address : manuspong.cha@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2522 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรม
เครื่องกล
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2515 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม
เครื่องกล
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
    - System Modeling and Control
    - Sound and Vibrations
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การวิเคราะห์สัญญาณความสั่นสะเทือน -
การสร้างเครื่องมือวัดความสั่นสะเทือน -
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การเคลื่อนที่โดยอาศัยสัญญาณนำภาพของหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ผู้ร่วมโครงการ

return engineer topic

Revised: 17 August 2000
© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.