คุณอภิญญา คำยา
คุณอภิญญา คำยา
Apinya Khamya. (Researcher)

ตำแหน่ง นักวิจัย
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9382 โทรสาร 0-2428-4204
E-mail Address : iapiumya@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2541 ปริญญาโท ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ - มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
ไทย
2536 ปริญญาตรี ศศ.บ. ภาษาไทย - มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - การวิเคราะห์ข้อความ (Discourse Analysis)
   - การประมวลผลภาษาธรรมชาติ(NLP)
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
การอ่านออกเสียงคำหลายพยางค์ในภาษาไทยของคอมพิวเตอร์ 2542 ผู้ร่วมวิจัย
การถ่ายถอดคำในภาษาไทยด้วยอักษรแทนเสียง 2542 ผู้ร่วมวิจัย
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การสังเคราะห์เสียงพูดไทย (ระยะที่ 2) [มจธ.46] หัวหน้าโครงการ
โมเดลของเอฟเฟคในเสียงสังเคราะห์ ผู้ร่วมโครงการ
การถ่ายถอดภาษาเขียนไทยโดยการวิเคราะห์โครงสร้างพยางค์ ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Narupiyakul, L., Khumya, A., Sirinaovakul, B., and Cercone, N., 2005, "A Stochastic Knowledge-Based Thai Text-To-Speech System", Mathematical and Computer Modelling, Vol. 42, No. 1-2, July, pp. 1-16.
วารสารระดับประเทศ
อภิญญา คำยา, ลลิตา นฤปิยะกุล และบุญเจริญ ศิริเนาวกุล, 2543, "การอ่านออกเสียงคำหลายพยางค์ในภาษาไทยของคอมพิวเตอร์", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน, หน้า 57-70.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Khamya, A., Narupiyakul, L., and Sirinaovakul, B., 2001, "Syllable Segmentation by Using Markov Chains", 2001 International Symposium on Communications and Information Technology (ISCIT' 2001), November 14-16, Chiang Mai, Thailand.
Khamya, A., Narupiyakul, L., and Sirinaovakul, B., 2000, "SATTS : Syllable Analysis for Text-To-Speech System", The 4th Symposium on Natural Language Processing (SNLP 2000), May 10-12, Chiang Mai Plaza Hotel, Chiang Mai, pp. 336-340.
Narupiyakul, L., Khamya, A. and Sirinaovakul, B., 1999, "The Phonetic Transcription of Thai Words", IEEE International Symposium on Intelligence Signal Processing and Communication (ISPACS'99), 1999, Phuket, Thailand.
return topic

Revised: 1 February 2006/10:47:21