ผศ.ดร.จินดารัตน์ พิมพ์สมาน
ผศ.ดร.จินดารัตน์ พิมพ์สมาน
Jindarat Pimsamarn (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9220-35 ต่อ 204
E-mail Address : jindarat.pim@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2541 ปริญญาเอก Ph.D. วิศวกรรมเคมี - Syracuse University อเมริกา
2535 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมเคมี - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2528 ปริญญาตรี วท.บ. เคมี - มหาวิทยาลัยรามคำแหง ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย Membrane Technology
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
จลนพลศาสตร์และการขยายขนาดการผลิต Acetobacter xylinum ในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพในระบบกะ (Batch) และกึ่งกะ (Fed-batch) [หมวดเงินอุดหนุน43] 2544 หัวหน้าโครงการ
การสกัดน้ำมันหอมระเหยจากแมงลัก [หมวดเงินอุดหนุน45] 2546 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาการคายน้ำของส้มโชกุนที่เคลือบผิวเพื่อการเก็บรักษา [หมวดเงินอุดหนุน46] 2547 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาการถ่ายเทมวลในกระบวนการผลิตปลาอินทรีเค็ม [หมวดเงินอุดหนุน49] 2552 หัวหน้าโครงการ
การแยกผงถ่านออกจากยิปซั่มที่เป็นผลิตภัณฑ์ข้างเคียงจากกระบวนการผลิตกรดมะนาวด้วยวิธีการลอยตะกอน [หมวดเงินอุดหนุน50] 2552 หัวหน้าโครงการ
การเตรียมหน้ากากเอกซเรย์จากเทอร์โมพลาสติกเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ทางการแพทย์ [หมวดเงินอุดหนุน50] 2552 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การเตรียมแคลเซียมซัลเฟตแอนไฮไดร์ท (CaSO4) จากฟอสโฟยิบซั่มโดยกระบวนการแคลซิเนชั่น [หมวดเงินอุดหนุน51] หัวหน้าโครงการ
การนำโปรตีนกลับคืนจากน้ำเสียของโรงงานผลิตเนื้อปลาบดแช่แข็งโดยกระบวนการเยื่อแผ่น [หมวดเงินอุดหนุน51] หัวหน้าโครงการ
การเตรียมแอลฟาพลาสเตอร์จากฟอสโฟยิบซั่มโดยกระบวนการแคลซิเนชั่นแบบเปียก [หมวดเงินอุดหนุน48] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาการคายน้ำและการหายใจของส้มที่เคลือบผิวเพื่อการเก็บรักษาด้วยไคโตซานที่มี degree deacetylation ต่างๆ กัน [หมวดเงินอุดหนุน47] หัวหน้าโครงการ
การดูดซับของสารอินทรีย์ในเยื่อแผ่นโพลีเมอร์แบบไม่มีรูพรุน [มจธ.42] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ชื่อเรื่อง
"Solubility and Diffusion of Organic Vepors in Silicone Polymers", 2541.
วารสารระดับประเทศ
จินดารัตน์ พิมพ์สมาน และ ดลใจ เรืองฤทธิ์, 2550, "การเตรียมแผ่นหน้ากากเอกซเรย์จากเทอร์โมพลาสติกเพื่อประยุกต์ใช้ทางการแพทย์", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 601-609.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Phankrut, V., Tongta, A., Pimsamare, J. and Nopharatana, M., 2002, "Prediction of Weight Loss of Chitosan coated Tangerine Oranges", The 5th Asia Pacific Chitin-Chitosan Symposium & Exhibition, March 13-15, Bangkok.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
วสวัตติ์ จันทร์เจริญ, จินดารัตน์ พิมพ์สมาน และวรินธร สงคศิริ, 2553, "การศึกษาผลกระทบของตัวแปรที่มีผลต่อรูปแบบการไหลภายในถังปฏิกรณ์บำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศโดยวิธีการวิเคราะห์การกระจายเวลา", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 8, 22-23 เมษายน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา, หน้า 96-101.
จุฬารัตน์ แอตาล, จินดารัตน์ พิมพ์สมาน และวรินธร สงคศิริ, 2553, "ผลของเวลาในการกักเก็บน้ำต่อการกระจายตัวของของแข็งภายในถังปฏิกรณ์ Unconventional UASB reactor โดยใช้วิธีการคำนวณเชิงพลศาสตร์ของไหล", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 8, 22-23 เมษายน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา, หน้า 90-95.
จินดารัตน์ พิมพ์สมาน และจารุดา วิชัยโกศล, 2553, "การศึกษาการผลิตทรายอนามัยสำหรับแมวจากฟอสโฟยิปซัม", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 24-27 มีนาคม, โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, จ.อุบลราชธานี.
จินดารัตน์ พิมพ์สมาน และทัศณางกูล ตุลยากรณ์, 2553, "การกำจัดโลหะหนักออกจากน้ำเสียโดยการดูดซับด้วยฟอสโฟยิปซัม", การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 24-27 มีนาคม, โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, จ.อุบลราชธานี.
วีรพงษ์ วัฒนะน้อย, อรอริน คุ้มศักดิ์, อัครรินทร์ แสงสว่าง, จินดารัตน์ พิมพ์สมาน และปานจันทร์ ศรีจรูญ, 2552, “การศึกษาผลของสภาวะการผลิตที่มีต่อขนาดของเม็ดปุ๋ย”, การประชุมวิชาการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด ประจำปี 2552, 4 กันยายน, ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, กรุงเทพฯ, หน้า 34.
กนกกาญจน์ พูลไชย, กรรณิการ์ อนุพงษ์, สราลี จันดาศรี, จินดารัตน์ พิมพ์สมาน และปานจันทร์ ศรีจรูญ, 2552, “การศึกษาการทำด้ามไม้ปิงปองจากเศษขี้เลื่อยไม้เหลือทิ้ง”, การประชุมวิชาการปรับปรุงกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีสะอาด ประจำปี 2552, 4 กันยายน, ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์, กรุงเทพฯ, หน้า 79-86.
ชนิกาญจน์ การทหาร, อนันต์ ทองทา, จินดารัตน์ พิมพ์สมาน, มณฑิรา นพรัตน์ และเยาวภา ไหวพริบ, 2547, "ผลของการเคลือบผิวส้มโชกุนด้วยไคโตซานต่อการเก็บรักษา", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 19-21 ตุลาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า 238-239.
วศินา ทาเขียว, จินดารัตน์ พิมพ์สมาน, มณฑิรา นพรัตน์ และอนันต์ ทองทา, 2545, "Diffusion of Salt in Fish during Salting Process", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 207.
วราภรณ์ พันธ์ครุฑ, จินดารัตน์ พิมพ์สมาน, มณฑิรา นพรัตน์ และอนันต์ ทองทา, 2545, "Study of the Coated Tangerines with Different Coating for Storage Prolonging", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 210.
คงพันธ์ จิรวงศาโรจน์, อนันต์ ทองทา, มณฑิรา นพรัตน์ และจินดารัตน์ พิมพ์สมาน, 2544, "Modeling Heat Transfer during Solid State Fermentation in Rotating Drum Bioreactor: Paramater Estimation", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 360.
วาฑิต ชนัศรุติพันธ์, มณฑิรา นพรัตน์, จินดารัตน์ พิมพ์สมาน และอนันต์ ทองทา, 2544, "Effect of Substrate Moisture Content on Kinetics of Growth and Protease Production from Aspergillus oryzae by Solid State Fermentation", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 361.
บทความที่ได้รับรางวัล
รางวัลบทความวิจัยดีเด่นประเภทพื้นฐาน สาขาวิศวกรรมเคมี - จุฬารัตน์ แอตาล, จินดารัตน์ พิมพ์สมาน และวรินธร สงคศิริ, 2553, "ผลของเวลาในการกักเก็บน้ำต่อการกระจายตัวของของแข็งภายในถังปฏิกรณ์ Unconventional UASB reactor โดยใช้วิธีการคำนวณเชิงพลศาสตร์ของไหล", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ครั้งที่ 8, 22-23 เมษายน, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา, หน้า 90-95.

return topic