ผศ.วิจัย ดร.เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง
ผศ.วิจัย ดร.เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง
Phenjun Mekvichitsaeng (Asst. Res. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิจัย / ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
หน่วยงาน สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ
โทรศัพท์ 0-2470-7498 โทรสาร 0-2452-3455
E-mail Address : phenjun@pdti.kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2538 ปริญญาเอก Ph.D. Microbial Technology - Kyushu University ญี่ปุ่น
2534 ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยี
ชีวภาพ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2526 ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยี
ชีวภาพ
- จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย Microbial Technology
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การผลิตไวรัสจากเซลล์แมลงเพื่อใช้ปราบแมลงศัตรูพืช [ทบวง41] 2542 หัวหน้าโครงการ
จลนพลศาสตร์และการขยายขนาดการผลิต Acetobacter xylinum ในเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพในระบบกะ (Batch) และกึ่งกะ (Fed-batch) [หมวดเงินอุดหนุน43] 2544 หัวหน้าโครงการ
การผลิตแบคคิวโลไวรัส (NPV) ในระดับถังหมักขนาดใหญ่เพื่อกำจัดศัตรูพืช [ทบวง42] 2544 หัวหน้าโครงการ
การผลิตหัวเชื้อเห็ดหอมในอาหารเหลว (submerge culture) [หมวดเงินอุดหนุน44] 2545 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเทคนิคการโคลน PCR product โดยตรงเพื่อการทำพันธุวิศวกรรมของแบคคิวโลไวรัส [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
การผลิต Selenium และ Chromium Yeast เพื่อเป็นอาหารเสริมแก่สัตว์เลี้ยง [สกอ.46] 2548 หัวหน้าโครงการ
การผลิตและเก็บหัวเชื้อบริสุทธิ์สำหรับสุรากลั่นพื้นบ้าน [หมวดเงินอุดหนุน48] 2549 หัวหน้าโครงการ
การศึกษากระบวนการผลิต Lactic Acid Bacteria เพื่อใช้เป็น Probiotics สำหรับสัตว์ [สกอ.48-49] 2550 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาหน้าที่ของโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของแบคคิวโลไวรัสโดยการใช้เทคนิค RNA Interference (RNAi) [หมวดเงินอุดหนุน50] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเกาะตัว และการเจริญของเซลล์แมลง Spodoptera exigua บนเม็ดตัวกลางระดับไมโคร [หมวดเงินอุดหนุน50] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
การแยกโปรตีน sericin จากน้ำทิ้งของอุตสาหกรรมไหม [หมวดเงินอุดหนุน49] 2552 ผู้ร่วมโครงการ
การทำแห้ง Lactic acid bacteria ให้อยู่ในรูปการค้า [หมวดเงินอุดหนุน49] 2552 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การแยกกรดแลคติกให้บริสุทธิ์ด้วยวิธีเอสเทอร์ริฟิเคชั่น [หมวดเงินอุดหนุน49] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลของ passage effect ต่อประสิทธิภาพการผลิตแบคคิวโลไวรัสในเซลล์แมลง [หมวดเงินอุดหนุน49] ผู้ร่วมโครงการ
การผลิตบีต้ากลูแคนจากเห็ดกินได้ [หมวดเงินอุดหนุน48] ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง Complete genotype และ deletion mutant ของแบคคิวโลไวรัส SeMNPV ในเซลล์แมลง (Se) [หมวดเงินอุดหนุน48] ผู้ร่วมโครงการ
Concentration of Baculovirus by Ultrafiltration [หมวดเงินอุดหนุน48] ผู้ร่วมโครงการ
Optimization of Biomass Productivity to Maximize Astaxanthin Production Yeast of Phaffia Rhodozyma (ระยะที่ 1) [มจธ.46-47 รอบที่ 1] ผู้ร่วมโครงการ
การขยายขนาดการผลิต recombinatnt envelope protein ของไวรัสไข้เลือดออกโดยเซลล์แมลง [BIOTEC44-46] หัวหน้าโครงการ
การศึกษากระบวนการผลิตหลังการหมักและอายุการเก็บของผลิตภัณฑ์ Bacillus subtilis [BIOTEC46-47] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับประเทศ
ไวรุจน์ เดชมหิทกุล, จันทร์จีรา อยู่คง, กนกวรรณ พุ่มพุทรา, แสงชัย เอกประทุมชัย และเพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, 2550, "การศึกษาสูตรอาหารและกระบวนการผลิตสปอร์ Bacillus subtilis เพื่อเป็นโปรไบโอติกในสัตว์", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 251-259.
กนกวรรณ พุ่มพุทรา, แคทริยา ผิวขาว, เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง และอุทัย เกตุนิต, 2547, "การผลิตแบคคิวโลไวรัสจากเซลล์แมลงในระดับโรงงานต้นแบบเพื่อใช้ปราบแมลงศัตรูพืช", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 147-155.
Ishizaki, A. and Vonktaveesuk, P., 1996, "Optimization of Substrate Feed for Continuous Production of Lactic Acid by Lactococcus lactis 101", Biotechnology Letters, Vol. 18, No. 10, pp. 1113-1118.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Tongta, A., Nimmarairat, K., Suwannarat, Y., Mekvichitsaeng, P., Thipayarat, A., and Eurwilaichitr, L., 2005, "Production of Recombinant Protein by High Cell Density Cultivation of Pichia pastoris", The 1st International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, March 22-25, Kosa Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Mekvichitsaeng P., Poomputsa, K., Puewkoaw K., and Tanticharoen, M., 2001, "Production of Recombinant Dengue Viral Protein from Insect Cell", The Asian Science Semina on Animal Cell Technology (ASSACT2001), Nagoya, Japan, pp. 27.
Posayapisit, N., Poomputsa, K., Mekvichitsaeng P., and Techkarnjnaruk, S., 2001, "Phylogenetic Analysis of Baculovirus Chitinase Sequences", Chitin Enzymology, Atec, Italy, pp. 343-350.
Mekvichitsaeng P., Dechmahitkul, W., Puewkoaw K., and Tanticharoen, M., 2001, "Pilot Scale Production of Baculovirus in Insect Cell Culture for Biopesticide", The Asian Science Semina on Animal Cell Technology (ASSACT2001), Nagoya, Japan, pp. 27.
Puewkoaw K., Punsod, I., Poomputsa K., Malasit P. and Mekvichitsaeng P., 1999, "Production of Recombinant Dengue E and NS1 Proteins using Baculovirus-insect Cell Expression System", The 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and the 11th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology. 15-18 Nov, Phuket, Thailand.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
จรัสพิมพ์ นาคพุก, สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์, เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง และกนกวรรณ พุ่มพุทรา, 2548, "Study of RNA Interference (RNAi) on the Passage Effect of Th-HaNPV Baculovirus in Helicoverpa zea (Hz) Insest Cell", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 262.
วรรณี สีลิ้นจี่, เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, กนกวรรณ พุ่มพุทรา, วศิมน เรืองเล็ก, แสงชัย เอกประทุมชัย และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2548, "Optimization for Production L(+)-lactic Acid from Lactococcus lactis IO-1", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 176.
ติรโภชน์ รัตนอมร, เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, กนกวรรณ พุ่มพุทรา และแสงชัย เอกประทุมชัย, 2548, "Blackleg, Immunopotency, Morphology and Growth", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 184.
จิรชา ค้งตระกูล, เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, กนกวรรณ พุ่มพุทรา, วศิมน เรืองเล็ก และแสงชัย เอกประทุมชัย, 2548, "Medium Optimization for Cultivation of Astaxanthin Producing Yeast Phaffia rhodozyma using Response Surface Methodology", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 172.
จงกล พูนทวี, สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์, เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง และกนกวรรณ พุ่มพุทรา, 2547, "Effect of Serial Passages on Baculovirus (Th-HaNPV) Produced in Insect Cell Culture", The 15th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Sustainable Development of SMEs Through Biotechnology", 3-6 กุมภาพันธ์, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 79.
วาสนา กิตติกนกรัตน์, ไวรุจ เดชมหิธกุล และเพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, 2547, "Study of Formulation and Shelf-life of Bacillus subtilis TISTR 001 Product", The 15th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Sustainable Development of SMEs Through Biotechnology", 3-6 กุมภาพันธ์, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 16.
อนุสรา เอี่ยมสืบทับ, กนกวรรณ พุ่มพุทรา, อนันต์ ทองทา, เยาวภา ไหวพริบ และเพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, 2546, "Kinetic Study of Recombinant Dengue Viral (NS1) Protein Synthesis by Insect Cell Culture", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 265.
วาสนา กิตติกนกรัตน์, ไวรุจ เดชมหิธกุล, และเพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, 2546, "Formulation of Bacillus subtillis TISTR 001 for Increasing Probiotic Shelf-life", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 289.
จันทร์จีรา อยู่คง, ไวรุจ เดชมหิธกุล, และเพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, 2546, "Media Optimization of Bacillus subtilis Spore Fermentation for Probiotic", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 266.
กุลธิดา ผลทวี, เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์ และกนกวรรณ พุ่มพุทรา, 2546, "Effect of Serial Passages on Baculovirus (HaNPV) Producation in Insect Cell Culture", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 227.
วาสนา กิตติกนกรัตน์, ไวรุจ เดชมหิทกุล และเพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, 2545, "Study of Formulation and Shelf-life of Bacillus subtilis Product", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, จ.ขอนแก่น, หน้า 147.
แคทริยา ผิวขาว, จารุจรรยา หลงสีดา, กนกวรรณ พุ่มพุทรา และเพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, 2545, "Perfusion Culture of Insect Cell for Production of Recombinant Dengue Viral Envelope Protein in Stirred Tank Reactor", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, จ.ขอนแก่น, หน้า 101. (Poster)
นวพร โปษยะพิสิญฐ์, กนกวรรณ พุ่มพุทรา, เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง และสมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์, 2545, "การสร้างแบคคิวโลไวรัส Helicoverpa armigera นิวคลีโอโพลีฮีโดรไวรัสที่ไม่สร้างเอนไซม์ไคติเนสโดยใช้ Green Fluorescent Protein ในการติดตาม", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จังหวัดนครราชสีมา, หน้า 3-4.
สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, มีชัย ลัดดี, เกสร กิตติกุศลธรรม, สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ, ศุภพงศ์ ภูวพัฒนะพันธ์ และAyaaki Ishizaki, 2544, "การผลิตกรดแลกติกแบบต่อเนื่องด้วยการหมักสองขั้นตอน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39, 5-7 กุมภาพันธ์, กรุงเทพฯ, หน้า 156-160.
ไวรุจ เดชมหิตกุล, แคทรียา ผิวขาว, กนกวรรณ พุ่มพุทรา, อุทัย เกตุนุติ และเพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, 2544, "Pilot Scale Production of Baculovirus in Insect Cell Cuture for Biopesticide", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 309.
อมร โอวาทวรกิจ, เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง และกนกวรรณ พุ่มพุทรา, 2544, "Expression of Dengue Viral Envelope Protein in Bombyx mori Cells using a Baculovirus Expression Vector System", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 310.
สมศักดิ์ โษฑสัน, เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง และกนกวรรณ พุ่มพุทรา, 2544, "Optimization of recombinant Dengue Envelope Protein Production in Insect Cell Culture", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 311.
สมปรีดา บุตรสีสาย, ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล และเพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, 2544, "Production of Lentinus edodes Spawn in Liquid Media", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 353.
นวพร โปษยะพิสิษฐ์, กนกวรรณ พุ่มพุทรา, เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง และสมเกียรติ เตชกาญจนรักษ์, 2544, "Cloning and Expression of a Chitinase Gene from the Thai-isolated Helicoverpa armigera Nucleopolyhedrovirus", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 228.
สุธาทิพย์ ภัทรกุลวณิชย์, สาโรช ศิริศันสนียกุล, Ayaaki Ishizaki และเพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, 2544, "Production of Lactic Acid from Cassava Starch Hydrolysates using Lactococcus lactis IO-1", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 368.
แคทริยา ผิวขาว, กนกวรรณ พุ่มพุทรา และเพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, 2543, "Purification and Characterization of Recombinant Dengue Viral NS1 Protein from Baculovirus Expression Vector System (BEVS)", The 12th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 1-3 พฤศจิกายน, Felix Hotel, จ.กาญจนบุรี. (Poster)
Hayeeawama, J., กนกวรรณ พุ่มพุทรา และเพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, 2543, "Effect of Temperature on Baculovirus Production in Insect Cell Culture", The 12th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 1-3 พฤศจิกายน, Felix Hotel, จ.กาญจนบุรี. (Poster)
อมร โอวาทวรกิจ, กนกวรรณ พุ่มพุทรา และเพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, 2543, "Expression of Recombinant Dengue Envelope Protein in Bombyx mori Cell", The 12th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 1-3 พฤศจิกายน, Felix Hotel, จ.กาญจนบุรี. (Poster)
สมศักดิ์ โษฑสัน, กนกวรรณ พุ่มพุทรา และเพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, 2543, "Optimization of Recombinant Dengue Envelope Protein Production in Insect Cell Culture", The 12th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 1-3 พฤศจิกายน, Felix Hotel, จ.กาญจนบุรี. (Poster)
ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, เรณู รวยรื่น อรพิน เกิดชูชื่น และเพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, 2542, "การใช้สารสกัดลิดมนอยด์จากเมล็ดส้มเขียวหวาน (Citrus reticulata Blanco) ในการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้หอม (Spodoptera exigua Hubner)", เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเทคนิควิธีการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 15 เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร, 2-3 ธันวาคม 2542 ณ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, นครปฐม, หน้า 153-163.
เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, Ketunuti, U., กนกวรรณ พุ่มพุทรา, ยุวพิน เลิศวีระวัฒน์ และมรกต ตันติเจริญ, 2541, "Production of Baculovirus for Biopesticide in Insect Cell Culture I: Optimization for Dose of Biopesticide", The 10th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 25-27 พฤศจิกายน, Sol Twin Towers Hotel, กรุงเทพฯ. (Poster)
Punsod, I., แคทริยา ผิวขาว, เพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, Malasit, P. และกนกวรรณ พุ่มพุทรา, 2541, "Expression of Recombinant Dengue Viral Proteins Using Baculovirus Expression Insect Cell System", The 10th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 25-27 พฤศจิกายน, Sol Twin Towers Hotel, กรุงเทพฯ. (Poster)

return topic