ดร.อนันต์ ทองทา
ผศ.ดร.อนันต์ ทองทา
Anan Tongta (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2470-7564 โทรสาร 0-2427-9623
E-mail Address : anan.ton@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2538 ปริญญาเอก Ph.D. Chemical
Engineering
Chemical
Engineering
University of
Missouri-Rolla
สหรัฐอเมริกา
2536 ปริญญาโท M.Sc. Chemical
Engineering
Chemical
Engineering
University of
Missouri-Rolla
สหรัฐอเมริกา
2532 ปริญญาตรี วท.บ. เทคโนโลยีเคมี เคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   Modeling of Biological Processes, Adsorption of Biological Molecules
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
A Mathematical Model of an Amperometric Enzyme Biosensor for the Determination of Glucose Concentration in the Continuous Flow System - หัวหน้าโครงการ
การศึกษาการลดสัญญาณการรบกวนจากสารแทรกสอดโดยใช้สารเร่งปฏิกิริยาทางไฟฟ้าสำหรับกลูโคสเซนเซอร์ [หมวดเงินอุดหนุน41] 2542 ผู้ร่วมโครงการ
การทำแบบจำลองของสภาพบรรยากาศภายในผลกล้วย [หมวดเงินอุดหนุน44] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การใช้แสงอัลตราไวโอเลตในการยับยั้ง S.Senftenberg : ผลของค่าวอเตอร์แอคติวิตี้ร่วมกับองค์ประกอบของอาหาร [หมวดเงินอุดหนุน48] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
การผลิตสีผสมอาหารจากข้าว : ผลของระดับการเกิดเจลลาติไนซ์ต่อประสิทธิภาพการผลิตสี [หมวดเงินอุดหนุน50] 2551 ผู้ร่วมครงการ
การพัฒนากระบวนการแยกโปรตีน Human Growth Hormone บริสุทธิ์ที่ผลิตได้จากเชื้อ Recombinant Pichia pastoris โดยใช้เทคนิคโครมาโตกราฟฟี่ [หมวดเงินอุดหนุน51] 2552 หัวหน้าโครงการ
การขยายขนาดการผลิตหัวอาหารสัตว์ที่มีปริมาณเอนไซม์สูง โดยการหมักแบบอาหารแข็งด้วยรา Aspergillus oryzae โดยใช้ถังหมักแบบหมุนขนาด 200 และ 600 ลิตร [หมวดเงินอุดหนุน51] 2552 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การศึกษาการคายน้ำและการหายใจของส้มที่เคลือบผิวเพื่อการเก็บรักษาด้วยไคโตซานที่มี degree deacetylation ต่างๆ กัน [หมวดเงินอุดหนุน47] ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนา Software Sensor สำหรับการควบคุมกระบวนการทางชีวภาพ (โครงการปี 46) [BIOTEC47] หัวหน้าโครงการ
Process Modeling, Simulation and Fuzzy-Neural Network based Control of Bioprocess. Application for Pilot Scale Baker's Yeast Production and Phosphate Regulation of Saccharomyces cerevisiae. ผู้ร่วมโครงการ
โครงการจัดทำฐานข้อมูลและสร้างระบบติดตามการเคลื่อนไหวของสารอันตรายในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้ร่วมโครงการ
การประยุกต์ใช้ไบโอลิชชิ่งในการสกัดแร่ซัลไฟต์เกรดต่ำ ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Michell, D.A., Tongta, A., Stuart, D.M., and Krieger, N., 2002, "The Potential for Establishment of Axial Temperature Profiles during Solid-State Fermentation in Rotating Drum Bioreactors", Biotechnology and Bioengineering, Vol. 80, No. 1, pp. 114-122.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Tongta, A., Nimmarairat, K., Suwannarat, Y., Mekvichitsaeng, P., Thipayarat, A., and Eurwilaichitr, L., 2005, "Production of Recombinant Protein by High Cell Density Cultivation of Pichia pastoris", The 1st International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, March 22-25, Kosa Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Tongta, A., Nopharatana, M., Saartrat, S., and Sukumprasertsri, M., 2005, "Production of Feed Supplement from Soy Bean Pulp by Aspergillus oryzae", The 1st International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, March 22-25, Kosa Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Tongta, A., 2005, "Software Sensor for Monitoring of Bioreactor", The 1st International Conference on Fermentation Technology for Value Added Agricultural Products, March 22-25, Kosa Hotel, Khon Kaen, Thailand.
Jirapattarasakul, I., Tongta A., and Kanlayanarat S., 2003, "Effects of Heat Treatment on the Respiration of Mango 'Nam Dok Mai'", APEC Symposium on Postharvest Handling System, September 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Phankrut, V., Tongta, A., Pimsamare, J. and Nopharatana, M., 2002, "Prediction of Weight Loss of Chitosan coated Tangerine Oranges", The 5th Asia Pacific Chitin-Chitosan Symposium & Exhibition, March 13-15, Bangkok.
Phowsrisornjitt, W., Waiprib, Y., and Tongta, A., 2002, "Comparison of Degree of Deacetylation of Chitosan Produced by Batch and Repeated Batch Experiments", The 5th Asia Pacific Chitin-Chitosan Symposium and Exhibition, March 13-15, Bangkok, p. 94.
Charudomrongsak, P., Waiprib, Y., and Tongta, A., 2002, "Effects of Deacetylation Conditions on the Viscosity of Chitosan Products", The 5th Asia Pacific Chitin-Chitosan Symposium and Exhibition, March 13-15, Bangkok, p. 84.
Srikrajib, S., Tongta, A., Thiravetyan, P. and Sivaborvorn, K., 1999, "Cadmium Removal by the Dry Biomass of Sargassum polycystum, Biohydrometallurgy and the Environment toward the mining of the 21st Century, Proceeding of the International Biohydrometallurgy Symposium IBS'99, San Lorenzo De El Escorial, Madrid-Spain, June 20-23, 1999.
Tongta, A. and Kongrakaranchai, N., 1999, "Transient Responses of A Biosensor with Conducting Film Containing Metal Microparticles", The 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999, November 15-18.
Srikrajib, S., Tongta, A., and Thiravetyan, P., 1999, Biosorption Performance of the Dry Biomass of Sargassum polycystum, The 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999, 15-18 November 1999. and the 11th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology, November 15-18, 1999, Phuket, Thailand
Yompakdee, C., Tongta, A., and Jeankarakul, O., 1999, "Dynamic Behavior of Recombinant Protein Production under Inorganic Phosphate Controlled Expression by Saccharomyces cerevisiae, The 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and the 11th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology, November 15-18, 1999, Phuket, Thailand.
Yompakdee, C., Tongta, A., and Jeankarakul, O., 1999, "Expression of Gene Encoded Dengue Enveloped Protein in Saccharomyces cerevisiae", The 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999, 15-18 November 1999.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
พงศ์พงา จางบัว, อนันต์ ทองทา, มณฑิรา นพรัตน์, กอบกุล เหล่าเท้ง และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2548, "Y-Linolenic Acid Production by Solid State Fermentation of Mucor rouxii Using Soy Bean Pulp", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 205.
ญาณี ศรีมารุต, อนันต์ ทองทา, มณฑิรา นพรัตน์, ฐิตาภา สมิตินนท์ และรุจ วัลยเสวี, 2548, "Mathematical Model for Predicting Fermentation Rates of Nham using Lactobacillus plantarum", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 193.
สุทธิรักษ์ ศรีกุลธนากิจ, อนันต์ ทองทา, อัศวิน มีชัย และวรพจน์ สุนทรสุข, 2548, "Optimization of Feather Degradation by Bacillus licheniformis FK 50 under Solid State Fermentation", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 182.
ชนิกาญจน์ การทหาร, อนันต์ ทองทา, จินดารัตน์ พิมพ์สมาน, มณฑิรา นพรัตน์ และเยาวภา ไหวพริบ, 2547, "ผลของการเคลือบผิวส้มโชกุนด้วยไคโตซานต่อการเก็บรักษา", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 19-21 ตุลาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า 238-239.
นันทิยา เฉียบแหลม, เยาวภา ไหวพริบ, อนันต์ ทองทา และพิชาญ สว่างวงศ์, 2547, "การเตรียบไคโตซานที่ระดับการกำจัดหมู่อะซีติลต่างๆ โดยการควบคุมอุณหภูมิ จำนวนการทำซ้ำ และเวลาที่ใช้ในกระบวนการกำจัดหมู่อะซิติล", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 19-21 ตุลาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า 238.
อนุสรา เอี่ยมสืบทับ, กนกวรรณ พุ่มพุทรา, อนันต์ ทองทา, เยาวภา ไหวพริบ และเพ็ญจันทร์ เมฆวิจิตรแสง, 2546, "Kinetic Study of Recombinant Dengue Viral (NS1) Protein Synthesis by Insect Cell Culture", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 265.
วศินา ทาเขียว, จินดารัตน์ พิมพ์สมาน, มณฑิรา นพรัตน์ และอนันต์ ทองทา, 2545, "Diffusion of Salt in Fish during Salting Process", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 207.
วราภรณ์ พันธ์ครุฑ, จินดารัตน์ พิมพ์สมาน, มณฑิรา นพรัตน์ และอนันต์ ทองทา, 2545, "Study of the Coated Tangerines with Different Coating for Storage Prolonging", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 210.
คงพันธ์ จิรวงศาโรจน์, อนันต์ ทองทา, มณฑิรา นพรัตน์ และจินดารัตน์ พิมพ์สมาน, 2544, "Modeling Heat Transfer during Solid State Fermentation in Rotating Drum Bioreactor: Paramater Estimation", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 360.
วาฑิต ชนัศรุติพันธ์, มณฑิรา นพรัตน์, จินดารัตน์ พิมพ์สมาน และอนันต์ ทองทา, 2544, "Effect of Substrate Moisture Content on Kinetics of Growth and Protease Production from Aspergillus oryzae by Solid State Fermentation", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 361.

return topic

© 1999-2008 by Research and Intellectual Property Promotion Center.