ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์
ผศ.ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์
Punchira Vongsawasdi (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-8888 โทรสาร 0-2470-8812
E-mail Address : punchira.von@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2539 ปริญญาเอก D.Tech.Sci. Agric.&Food Eng. - AIT ไทย
2533 ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยี
ทางอาหาร
- จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
2531 ปริญญาตรี
เกียรตินิยม
อันดับ 2
วท.บ. เทคโนโลยี
ทางอาหาร
- จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Food Processing
   - Post Harvest Technology
   - Food Quality Assuranace
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
เบตา-กาแลคโตสิเดสตรึงรูปบนคาร์บอนสำหรับการผลิตน้ำตาลไซรัปจากหางนมเนยแข็ง - -
Effect of handling and preservation methods on qualities of giant freshwater prawn - -
การใช้โปรตีนจากเลือดไก่ในการผลิตไส้กรอกอิมัลชัน [มจธ.44] 2546 หัวหน้าโครงการ
แนวทางการลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตแป้งข้าว [หมวดเงินอุดหนุน46] 2547 ผู้ร่วมโครงการ
ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตและคุณภาพของมะละกอดอง [มจธ.45] 2548 หัวหน้าโครงการ
ผลของความสดของเนื้อปลาต่อคุณสมบัติของโซลและเนื้อสัมผัสของลูกชิ้นปลา [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 หัวหน้าโครงการ
ผลของอุณหภูมิและความดันในระหว่างกระบวนการหุงข้าวต่อคุณภาพของข้าวสุก [หมวดเงินอุดหนุน48] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
แนวทางการปรับปรุงคุณภาพแป้งมันสำปะหลัง : ผลของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่เหลือจากกระบวนการล้างต่อคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งมันสำปะหลัง [หมวดเงินอุดหนุน49] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
แนวทางการลดเวลาในการผลิตข้าวหุงสุกในระดับอุตสาหกรรม [หมวดเงินอุดหนุน49] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
ผลของความเข้มข้นของก๊าซาคาร์บอนไดออกไซด์และชนิดของวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่อคุณภาพของหอยแครงพร้อมปรุง [หมวดเงินอุดหนุน51] 2552 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การวิจัยและพัฒนาการผลิตผักกาดเขียวปลีดองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออก [หมวดเงินอุดหนุน48] ผู้ร่วมโครงการ
การผลิตเครื่องต้มยำแห้งโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบไมโครเวฟสุญญากาศ [อย.46] ผู้ร่วมโครงการ
การเปรียบเทียบคุณสมบัติของน้ำนมถั่วเหลืองที่ได้จากการทำแห้งแบบพ่นฝอยและวิธีการบดละเอียด หัวหน้าโครงการ
การพัฒนากระบวนการผลิตและการจัดทำมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวหมาก ผู้ร่วมโครงการ
การปรับปรุงคุณสมบัติการละลายของนมถั่วเหลือง ผู้ร่วมโครงการ
ผลของการใช้พลาสมาผงและเลือดผงต่อคุณสมบัติของไส้กรอกอิมัลชัน ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Vongsawasdi, P. and Noomhorm, A., 2000, "Effect of handling Methods on Quality Changes of Giant Fresh Water Prawn (Macrobrachium rosenbergii)," J. Aquatic Food Product Technology.
Vongsawasdi, P. and Noomhorm, A., 1998, "Effect of Preservation Methods on Qualities of Giant Fresh Water Prawn (Macrobrachium rosenbergii)," J. Food Quality, Vol.21, No. 2, pp. 145-154
วารสารระดับประเทศ
อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์, พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, เปมิกา ขำวีระ, บัวสาย เพชรสุริยวงศ์ และนิพร เดชสุข, 2551, "The Qualities of Thai Sweeten Rice and Their Changes during Fermentation and Storage", วารสารเทคโนโลยีชีวภาพ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, กรกฎาคม, หน้า 148-154.
พัชรี มีชัย และพรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, 2550, "ผลของสัดส่วนของคาร์บอนไดออกไซด์และไนโตรเจนต่ออายุการเก็บรักษาลูกชิ้นปลานิลที่เก็บภายใต้สภาวะบรรยากาศดัดแปร", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 449-462.
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, มณฑิรา นพรัตน์, อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์, ปิยะวรรณ เจริญเลิศกุล และรริศรา อิ่มภาประเสริฐ, 2548, "ผลของสารอิมัลซิไฟเออร์และสเตบิไลเซอร์บางชนิดต่อคุณภาพของนมถั่วเหลือง", วารสารอาหาร, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 211-212.
สวนิต อิชยาวณิชย์, มณฑิรา นพรัตน์ และพรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, 2547, "คุณสมบัติทางเคมี กายภาพ และรีโอโลจีของแป้งข้าวเจ้าที่ผลิตโดยกระบวนการโม่เปียกและโม่แห้งในระดับอุตสาหกรรม", วารสารวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 357-374.
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ และมณฑิรา นพรัตน์, 2546, "ผลการใช้เลือดไก่และพลาสมาผงต่อคุณภาพของไส้กรอกอิมัลชัน", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 351-366.
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ และมณฑิรา นพรัตน์, 2546, "การปรับปรุงคุณภาพของไส้กรอกอิมัลชันโดยใช้เลือดไก่และพลาสมาผง", อาหาร, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 56-67.
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, มณฑิรา นพรัตน์, ดวงพร ตั้งบำรุงพงษ์ และสุเทพ อภินันท์จารุพงศ์, 2545, "กระบวนการการผลิตน้ำผักผลไม้รวมผงโดยใช้เครื่องอบแห้งแบบพ่นกระจายและไมโครเวฟสุญญากาศ", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 25, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 257-277.
Noomhom, A., Elena, I.M., Wongsawasdi, P. and Maneesin, P., 1997, "Impact of Low-dose Radiation on the Quality of Meat Products and Film Properties", Kasetsart University (KU), Science Journal, Vol. 15, No.2-3, pp. 1-13
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Nopharatana, M., Vongsawasdi, P., and Thipayarat, A., 2006, "Effect of Percentage of Damaged Starch on Textural Properties of Rice Noodle", The 13th World Congress of Food Science and Technology, September 17-21, Nantes, France.
Nopharatana, M., Vongsawasdi, P., and Thipayarat, A., 2006, "Effect of Particle Size of Rice Flour on Tensile Strength of Rice Noodle", The 13th World Congress of Food Science and Technology, September 17-21, Nantes, France, pp. 261-262.
Nopharatana, M., Vongsawasdi, P., and Thipayarat, A., 2006, "Effect of Particle Size of Rice Flour on Textural Properties of Rice Noodle", International Conference on Innovations in Food and Bioprocess Technologies, December 12-14, Asian Institute of Technology, Pathumthani, p. 781.
Sae-evo, S., Nopharatana, M., Vongsawasdi, P., and Thipayarat, A., 2006, "Effect of Sulfite Treatment on Physicochemical Properties of Cassava Starch", The 13th World Congress of Food Science and Technology, September 17-21, Nantes, France, pp. 1427-1428.
Nopharatana, M., Vongsawasdi, P., Sae-evo, S., and Thipayarat, A., 2006, "Effect of Sulfite Treatment on Physicochemical Properties of Cassava Starch", International Conference on Innovations in Food and Bioprocess Technologies, December 12-14, Asian Institute of Technology, Pathumthani, p. 792.
Noomhorm, A., Pungsawat, K., Sirisoontaraluk, P., and Vongsawasdi, P., 2005, "Use of Irradiation to Improve the Safety and Quality of Chilled Pad Thai (Stir Fry Rice Noodle with Dried Shrimp)", The 2nd International Symposium on New Frontiers for Irradiated Food and Non-Food Products, September 22-23, The Miracle Grand Hotel, Bangkok.
Vongsawasdi, P., Nopharatana, M., and Reongdaj, K., 2004, "Effect of Storage Time on Qualities of Sol and Fish Balls from Dorab Wolf-Herring Stored in Ice", The 2nd International Conference on Innovations in Food Processings Technology and Engineering (ICFPTE'04), January 11-13, 2005, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 235-243.
Suebsaisich, N., Vongsawasdi, P., and Nopharatana, M., 2004, "Effect of Modified Atmosphere Packaging (MAP) on Shelf Life Extension of Minimally Processed Longans (Dimocarpus Longan, CV. E-DOR)", The 2nd International Conference on Innovations in Food Processings Technology and Engineering (ICFPTE'04), January 11-13, 2005, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 405-413.
Wuttisettarak, P., Nopharatana, M., and Vongsawasdi, P., 2004, "Effect of Chemicals and Temperature on Water Adsorption and Structure of Soaked Rice", The 2nd International Conference on Innovations in Food Processings Technology and Engineering (ICFPTE'04), January 11-13 January 11-13, 2005, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 244-251.
Vongsawasdi, P., Wongwicharn, A., Dejsuk, N., and Petchsuriyawong, B., 2003, "Maturity and Fermentation Periods as Affecting on Quantities of Pickled Papaya", The 1st International Symposium and Workshop on Insight into the World of Indigenous Fermented Foods for Technology Development and Food Safety, August 13-15, Kasetsart University, Bangkok, Thailand.
Vongsawasdi, P., Nopharatana, M., and Nadchayangkul, K., 2003, "Instant Soymilk Production by Spray Drying Foam Technique", The 3rd Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2003), September 1-3, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 189-198.
Aichayawanich, S., Nopharatana, M., and Vongsawasdi, P., 2002, "Chemical and Rheological Properties of Wet-milled and Dry-milled Rice Flour", The International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, AIT, Bangkok, Thailand, pp. 271-280.
Noomhorm, A., Vongsawasdi, P., Inprasit, C., Yamprayoon, J., Sirisoontaralak, P., Ingles, M.E.A., and Adulpichit, A., 2000, "Impact of Low Dose Radiation on the Quality of Processed Meat and Fishery Products", the Final FAO/IAEA Research Co-ordination Meeting (RCM) on Development of Safe, Shelf-stable and Ready-to-eat Food through Radiation Processing, Food Research and Development Centre (FRDC), St, Hyacinthe, Montreal, Canada, July, 10-14.
Noomhorm, A. and Vongsawasdi, P., 1998, "Irradiation of Meat Products in Combination with Packaging", The Final FAO/IAEA Research Co-ordination Meeting (RCM) on Development of Safe, Shelf-stable and Ready-to-eat Food through Ratiation Processing, Food Research and Development Centre (FRDC), Beijing, China, May 4-8.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
พรวดี สาตรา, สุคนธ์ ตันติไพบูลย์วุฒิ, นฤมล จียโชค, พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ และชินพงษ์ กฤตยากรนุพงศ์, 2555, "การประเมินแหล่งคาร์บอนและแหล่งไนโตรเจนชนิดต่างๆที่ใช้ในการผลิตสารลดแรงตึงผิวชีวภาพโดย บาซิลลัส เมกาเทอเรียม WC2", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2555, 10 เมษายน, มหาวิทยาลัยรังสิต, กรุงเทพฯ, หน้า 47.
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, มณฑิรา นพรัตน์, พิมพ์เกษม สุ่มอิ่ม และศุภมาส อรุณโรจนวุฒิ, 2550, "ผลของอุณหภูมิการเก็บรักษาต่อการเสื่อมสลายไลโคปีนจากกากมะเขือเทศ", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 316.
อมรรัตน์ วัฒนล้ำเลิศ, พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ และพัชทรา มณีสินธุ์, 2550, "ผลของช่องว่างเหนืออาหารและสภาพบรรยากาศดัดแปรต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของข้าวโพดฝักอ่อนอินทรีย์", การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 1, 19-20 กรกฎาคม, โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว, กรุงเทพฯ, หน้า 56.
นิชนันท์ เธียรพัฒนะวงศ์, พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ และมณฑิรา นพรัตน์, 2550, "ผลของระยะเวลาการลวกและระยะเวลาการเก็บรักษาต่อคุณภาพของหอยแครงพร้อมปรุง", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45, 30 มกราคม-2 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 461.
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, มณฑิรา นพรัตน์, ณิชา หิรัญประทีป และนวพร ถิระพงศ์, 2550, "Relationship between Rheological Properties of Rice Flour and Qualities of Vermicelli", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 9, 14-15 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ.
เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์, พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, อรรถพล นุ่มหอม, 2548, "การปรับปรุงการปลูกและกิจกรรมหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อคุณภาพข้าวไทย", การประชุมวิชาการทุนอุดหนุนโครงการวิจัยร่วมระหว่างสถาบันเอไอทีกับสถาบันการศึกษาภายในประเทศ ครั้งที่ 1, 8 สิงหาคม, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย, ปทุมธานี, หน้า 32.
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, มณฑิรา นพรัตน์, สุพรรษา หุตินันท์, สรัญญา เกิดชนะ และธัญญารัตน์ เตชะทรัพย์อมร, 2548, "ผลของสภาวะการอบแห้งเผือกต่อคุณสมบัติทางกายภาค เคมี และรีโอโลจีของแป้งเผือกที่ได้จากกรรมวิธีโม่เปียก", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7, 22-24 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 103.
อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์, พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, เปมิกา ขำวีระ และวิญญู จิตสัมพันธเวช, 2548, "คุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์ของข้าวหมากที่วางจำหน่ายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 7, 22-24 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 81.
เกศินี มีทรัพย์, อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์ และพรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, 2548, "การผลิตพริกขี้หนูแห้งโดยเครื่องอบแห้งแบบไมโครเวฟสุญญากาศ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4, 16 มีนาคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต), กรุงเทพฯ.
เสาวคนธ์ พิทักษ์ศุริยะราช, แสงจันทร์ แซ่เอี๊ยว, ปิยะพร เสถียรภัทรธานี, มณฑิรา นพรัตน์ และพรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, 2547, "Kinetics of Gelatinization of Rice", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 6, 28-29 พฤษภาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ.
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, มณฑิรา นพรัตน์, นฤมล สืบสายสิงห์ และวาสนา เอกสุวรรณเจริญ, 2547, "ผลของระยะเวลาการเก็บรักษาปลาตาหวานในน้ำแข็งต่อสมบัติของโซลและลูกชิ้นปลา", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 42, 3-6 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, มณฑิรา นพรัตน์, สุพรรณา หุตินันท์, สรัญญา เกิดชนะ และธัญญารัตน์ เตชะทรัพย์อมร, 2547, "ผลของสภาวะการอบแห้งเผือกต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และรีโอโลจีของแป้งเผือกที่ได้จากกรรมวิธีโม่แห้ง", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 6, 28-29 พฤษภาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า P5-03.
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, อาภรณ์ วงษ์วิจารณ์, สุพจน์ ชูวงศ์ และเกษศิรินทร์ ก่อเกิด, 2547, "การผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากชีสเวย์", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 6, 28-29 พฤษภาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า P9-01.
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, มณฑิรา นพรัตน์, กฤษฎา เรืองเดช, วาสนา พาพันธ์ และอำนวย เลิศรุ่งพาณิชย์, 2546, "คุณสมบัติทางกายภาพของน้ำนมถั่วเหลืองคืนรูปที่ได้จากวิธีการบดละเอียด", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41, 3-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 242-250.
พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์, มณฑิรา นพรัตน์, กฤษฎา เรืองเดช, วาสนา พาพันธ์ และอำนวย เลิศรุ่งพาณิชย์, 2546, "สมบัติทางกายภาพของน้ำนมถั่วเหลืองผงและคืนรูปที่ผ่านกรรมวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอย", การประชุมวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 5, 30-31 พฤษภาคม, ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 393-399.
วิภาพร ดวงจรัส, สุกัญญา นนทคำจันทร์, อรอุมา เหงี่ยมครบุรี, พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์ และมณฑิรา นพรัตน์, 2545, "คุณสมบัติของเลือดไก่ผงและพลาสมาผงที่ได้จากกระบวนการอบแห้งแบบไมโครเวฟสุญญากาศ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 445-453.

return topic

Revised: 31 March 2006/ 15:11:17