อ.พรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์
อ.พรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์
Pornthep Chatpinyakoop. (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์ / ผู้อำนวยการศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง (KMUTT Learning Square)
หน่วยงาน ศูนย์บริการทางการศึกษาในเมือง (KMUTT Learning Square)
โทรศัพท์ 0-2470-9920-1 โทรสาร
E-mail Address :  pornthep.cha@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2531 ปริญญาตรี
สถ.บ. ศิลปอุตสาหกรรม - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
    - การออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงวิจัย โดยอาศัยหลักการการออกแบบเน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
    - การออกแบบเพื่อตอบสนองทางด้านการสื่อสารระหว่างผลิตภัณฑ์กับผู้ใช้งาน (cognitive)
    - การออกแบบโดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ของผลิตภัณฑ์ต่อพฤติกรรมความเป็นอยู่และการใช้ชีวิตและสังคม (social & culture)
ประสบการณ์งานวิจัยร่วมกับภาคธุรกิจ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง
การพัฒนาอุปกรณ์การให้บริการบนเครื่อง (บ.การบินไทย จำกัด)
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้าน (บ.โตชิบา ประเทศไทย จำกัด)
การวิจัยพัฒนาหาแนวโน้มผลิตภัณฑ์ใหม่ (สมบูรณ์กรุ๊ป)
การวิจัยพัฒนาหาแนวโน้มผลิตภัณฑ์ใหม่ (บ.มหภัณฑ์ จำกัด)
การวิจัยพัฒนาการจัดการพื้นที่ (บ.ปิโก จำกัด (มหาชน))
การวิจัยและออกแบบเพื่อแก้ปัญหาความเมื่อยล้าและปัจจัยอื่นที่รบกวนการทำงาน (บ.สหฟาร์ม จำกัด)
การวิจัยและออกแบบตู้เสื้อผ้าและโต๊ะคอมพิวเตอร์พลาสติก (บ.พิทักษ์สาคร จำกัด)
return reachi topic