บทความวิจัยที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2555

ชื่อบทความ     เจ้าของผลงาน     หน่วยงานที่มอบ ชื่อรางวัล
"ผลของซิลิกอนไดออกไซด์ต่ออะลูมิเนียมออกไซด์และชนิดของด่างต่อการพัฒนากำลังอัดของจีโอพอลิเมอร์จากตะกอนโรงกรองน้ำ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 9-11 พฤษภาคม, โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี, จ.อุดรธานี. น.ส.ชาลิณี อ่อนแสง
รศ.ดร.สุวิมล อัศวพิศิษฐ
ดร.รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัฒน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รางวัลบทความยอดเยี่ยมอันดับ 2
ผลของซิลิกอนไดออกไซด์ต่ออะลูมิเนียมออกไซด์ต่อการตรึงตะกอนโรงชุบในจีโอพอลิเมอร์สังเคราะห์จากตะกอนโรงกรองน้ำ", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17, 9-11 พฤษภาคม, โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อุดรธานี, จ.อุดรธานี. น.ส.วิจิตตรา คำเสมอ
รศ.ดร.สุวิมล อัศวพิศิษฐ
ดร.รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัฒน์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร รางวัลบทความยอดเยี่ยมอันดับ 3

บทความวิจัยที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2554

ชื่อบทความ     เจ้าของผลงาน     หน่วยงานที่มอบ ชื่อรางวัล
“อิทธิพลของมุมทังสเตนชนิด EW-Th2 ที่ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของการเชื่อมเหล็กกล้าคาร์บอน เกรด ASTM A36”, การประชุมวิชาการประจำปี 2554 มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 1-2 ธันวาคม 2554, มหาวิทยาลัยแม่โจ้, จ.เชียงใหม่, หน้า 70. อ.ปรัชญา เพียสุระ
น.ส.สุทธิพงษ์ โสภา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รรางวัลที่ 1 ภาคโปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
"แนวทางในการแก้ปัญหาค่าความผิดพลาดทางขนาดของฟลักซ์ในย่านความเร็วต่ำของตัวสังเกตเต็มอันดับแบบปรับตัวสำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์ซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรไร้เซนเซอร์วัดตำแหน่ง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 34, 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 485-488. ดร.สาคร โพธิ์งาม
นายสมบูรณ์ แสงวงค์วาณิชย์
มหาวิทยาลัยสยาม รางวัลบทความดีเด่น
"การวิเคราะห์ปริมาณโทโคฟีรอลและคุณสมบัติสารต้านอนุมูลอิสระของรำข้าวและความสัมพันธ์กับสีของเมล็ดในระหว่างการเก็บรักษา”, การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49, 1-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. (โปสเตอร์) ผศ.ดร.จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัลผลงานภาคโปสเตอร์ รางวัลที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์
"ผลของไคโตซานที่ใช้เป็นวัสดุเคลือบผิวลักษณะปรากฏและความงอกของเมล็ดพันธุ์พริก”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18-20 พฤษภาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ, หน้าที่ 198. คุณนกน้อย ชูคงคา
คุณสุลักษณ์ นามโชติ
ดร.ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัลชมเชย รางวัลการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และหลังการเก็บเกี่ยว
"Evaluation of RegCM3 Simulated Temperature and Precipitation and Their Extremes over the Years 1961-2000 for Thailand", The 9th Eco-Energy and Materials Science and Engineering Symposium, May 25-28, Wiang Inn Hotel, Chiang Rai, Thailand. Kritanai Torsri
Mega Octaviani
Kasemsan Manomaiphiboon
Sirintornthep Towprayoon
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี The 3rd Oral Presentation Award
"Enhanced Urban Wind Mapping for Bangkok City Using 1-km Mesoscale Modeling", 2011 International Conference on Alternative Energy in Developing Countries and Emerging Economies (2011AEDCEE), May 25-28, J.B. Hotel, Hat Yai, Songkhla, Thailand. Carina Paton
Kasemsan Manomaiphiboon
มหาวิทยาลัยทักษิณ The Best Oral Presentation Award
”ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมเอมไซม์เบต้ากลูโคชิเดสกับปริมาณวานิลลินในระหว่างการบ่มฝักวานิลลา”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18-20 พฤษภาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ, หน้าที่ 108. ดร.ธิติมา วงษ์ชีรี
ผศ.ดร.เฉลิมชัย วงษ์อารี
ผศ.ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์
ผศ.ดร.วาริช ศรีละออง
คุณพจนา แก้มแจ่ม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัลดี รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และหลังการเก็บเกี่ยว


บทความวิจัยที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2553

ชื่อบทความ     เจ้าของผลงาน     หน่วยงานที่มอบ ชื่อรางวัล
"“Development of a New 1-km Resolution Wind Resource Database for Thailand Using Combined Mesoscale-Microscale Atmospheric Modeling”, Renewable Energy 2010 Joint with 4th International Solar Energy Society Conference, Asia Pacific Region, June 27 - July 2, Yokohama, Japan. Kasemsan Manomaiphiboon
Ariyawat Prabamroong
Phan Thanh Tung
Wanvisa Chanaprasert
Japan Council for Renewable Energy รางวัล Best Paper Award สาขา Wind Energy
"การพัฒนาการขึ้นรูปแผ่นไทเทเนียมโดยการใช้ยางสังเคราะห์เพื่อเป็นวัสดุฝังในทางการแพทย์", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2553, 13-15 ตุลาคม, โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์, จ.อุบลราชธานี. ดร.สุรศิษฐ์ โรจนนันต์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รางวัลชนะเลิศ ประเภทการนำเสนอบทความยอดเยี่ยม
"การใช้ตู้อบลมร้อนทดแทนการใช้แสงแดดในระหว่างการบ่มฝักวานิลลา", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11-14 พฤษภาคม, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, จ.พระนครศรีอยุธยา, หน้า 55. ดร.ธิติมา วงษ์ชีรี
ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์
ดร.เฉลิมชัย วงษ์อารี
ผศ.ดร.วาริช ศรีละออง
นายวัชระ พันธ์ทอง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รางวัลการนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ ระดับดี สาขาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
"ผลกระทบของรังสีแกมมาต่อคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์สี่ในระหว่างการขนส่งและวางจำหน่าย", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11-14 พฤษภาคม, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, จ.พระนครศรีอยุธยา, หน้า 218. ดร.ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์
ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
ดร.ธิติมา วงษ์ชีรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รางวัลการนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ ระดับดี สาขาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว
"ประสิทธิภาพของสารสกัดของพืชวงศ์ส้ม 3 ชนิดในการควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อ Escherichia coli", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11-14 พฤษภาคม, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, จ.พระนครศรีอยุธยา, หน้า 97. รศ.ดร.อรพิน เกิดชูชื่น
ผศ.ดร.ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์
น.ส.ภัสนนันท์ หิรัญ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รางวัลการนำเสนอผลงาน ภาคโปสเตอร์ ระดับดี สาขาไม้ผล/ไม้ยืนต้น
"การพัฒนาการย่อยสลายเป็นน้ำตาลก่อนการหมักของผักตบชวาเพื่อการผลิตเอธานอล", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3-5 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. นางสาวพุทธิพร ศรวรเวทย์
ดร.จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัลผลงานภาคโปสเตอร์ รางวัลที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์

บทความวิจัยที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2552

ชื่อบทความ     เจ้าของผลงาน     หน่วยงานที่มอบ ชื่อรางวัล
"การวางแผนการผลิตที่เหมาะสมในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเครื่องประดับเงิน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2552, 21-22 ตุลาคม, โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 1339-1346. นายอัครัช จงธีรโชติ
ผศ.ดร.เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลบทความเด่น
"การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรปูแสมในบริเวณพื้นที่ปากแม่น้ำบางตะพูน", การประชุมวิชาการระดับชาติศาสตร์ด้านการบริหารและการจัดการทรัพยากร, 20-21 สิงหาคม, โรงแรมลายทอง, จ.อุบลราชธานี, หน้า 246-254. นางสาววรางคนางค์ นิ้มหัตถา
ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ
นายบรรจง เทียนส่งรัศมี
รศ.บุษยา บุนนาค
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รางวัลผลงานนำเสนอดีเด่น สาขา Natural Resources and Environmental Management
"วิธีการประมาณค่าเอ็กตร้าเกรเดียนต์แบบหน่วงสำหรับปัญหาอสมการเชิงการแปรผันแบบริแลคชโคโดเอ๊อชิฟ ปัญหาดุลยภาพและปัญหาจุดตรึงของวงนับได้ของการส่งแบบไม่ขยาย", การประชุมวิชาการ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 2, 9-10 มีนาคม, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก. นายชัยชนะ ใจบุญ
ดร.ภูมิ คำเอม
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รางวัลการนำเสนอผลงานโปสเตอร์ดีเด่น กลุ่ม 4 สาขาคณิตศาสตร์ สถิติ และคณิตศาสตร์ศึกษา
"Polyaniline as a Sensing Material for Novel Near-IR Fiber-optic pH Sensor System", Pure and Applied Chemistry International Conference: PACCON 2009, January 14-20, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand. อ.มยุรี กิตติเดชาชาญ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพื้นที่พิษณุโลก
และสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย
The Outstanding Oral Presentation Award
"Thermal Performance Analysis of Domestic Cooking Burners by Laser Diagnostics", Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9, 2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, p. 219. นายอุษา มากมูล
ศ.ดร.สำเริง จักรใจ
รศ.ดร.สุวิทย์ เตีย
ดร.ยศพงษ์ ลออนวล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Best Oral Presentation
"Photocatalytic enhancement by doping amine-functional groups in SiO2/TiO2 films for Formaldehyde Decomposition", Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9, 2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, p. 89. นายสมเจตน์ โพธิ์ทอง
รศ.ดร.วิโรจน์ บุญอำนวยวิทยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Best Oral Presentation
"Effect of Molecular Structure of Mono-, Di- and Tri- Ethanolamine Nitrogen Precursors on Ndoped TiO2 Properties and Their Photocatalytic Efficiencies", Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9, 2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, p. 189. นายจิรภัทร์ อนันต์ภัทรชัย
รศ.ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล
ศ.ดร.Seraphin Supapan
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Best Oral Presentation
"Alkalinity response to salt inhibition in anaerobic treatment of starch wastewater", Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9, 2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, p. 311. Nasrul Hudayah
ดร.เบญจพร สุรารักษ์
รศ.ดร.ภาวิณี ชัยประเสริฐ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Best Poster Presentation
"Influence of Annealing on Structural and Optical Properties of TiO2 Thin Films", Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9, 2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, p. 337. นายมติ ห่อประทุม
นายพงศ์พันธ์ จินดาอุดม
นายอภิรักษ์ ผันเขียว
นายกิติกร กาสุริยะ
นายอาทร โภไคยพิสิฐ
รศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Best Poster Presentation
"BioFilm of Nitrifying and Denitrifying Bacteria in Wastewater Treatment", Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9, 2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, p. 365. นางสาวเตชิตา อินทรสุภา
รศ.ดร.สายพิณ ไชยนันทน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Best Poster Presentation
"Er: YAG Laser Treatments on Dental Calculus", Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9, 2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, p. 338. นายอรรถพล เชยศุภเกตุ
นางสาวกาญจนา กาญจนทวีวัฒน์
รศ.ดร.พิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Popular Vote

บทความวิจัยที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2551

ชื่อบทความ     เจ้าของผลงาน     หน่วยงานที่มอบ ชื่อรางวัล
"การเคลือบแคพิลลารีคอลัมน์สำหรับแก๊สลิควิดโครมาโตกราฟี โดยใช้คาร์โบแวกซ์ 35000 เป็นวัฏภาคนิ่ง", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 5, 8-9 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ.นครปฐม, หน้า 915-926. น.ส.สาริกา เรียงแหลม
ดร.กรณ์กนก อายุสุข
รศ.ดร.คณิต กฤษณังกูร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระดับชมเชย รางวัลงานวิจัยคุณภาพ สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
"การสร้างชุดทดลองบัลลิสติกเพนดูลัมเพื่อศึกษาการคงตัวของโมเมนตัม", การประชุมวิชาการ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 4 : การบริหารนวัตกรรม, 28-29 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 5. ผศ.รัชนี จงรุจา
มหาวิทยาลัยนเรศวร รางวัลรองชนะเลิศผลงานวิจัยดีเด่น อันดับที่ 2 ประเภท Poster Presentation
"การปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดหาพัสดุโดยใช้แบบจำลองสถานการณ์กรณีศึกษาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค", การประชุมเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 8, 20-22 พฤศจิกายน, โรงแรมลองบีชชะอำ, จ.เพชรบุรี นายสรวิศ รัตนพิไชย
ผศ.ดร.ธนัญญา วสุศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร รางวัลบทความดีเด่น
"The Effect of Soaking Time on Phosphate Uptake, Soaking Yield and Cooking Yield of Cooked Tailed-on Shrimp", The 10th Agro-Industrial Conference, June 12-13, BITEC, Bangkok, Thailand. คุณวาสนา วงค์งาม
รศ.สุวิช ศิริวัฒนโยธิน
ดร.เสาวคนธ์ วงศาสุลักษณ์
Agro-Industry Academic Council Association The 2nd Place Wining Poster Contest Award
"ผลของการใช้เจลว่านหางจระเข้เคลือบผิวเพื่อยึดอายุการเก็บรักษาชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 26-30 พฤษภาคม, โรงแรมอมรินทร์ลากูน, จ.พิษณุโลก, หน้า 336. คุณจิตตา สาตร์เพ็ชร์
ผศ.ดร.อภิรดี อุทัยรัตนกิจ
ดร.วาริช ศรีละออง
รศ.ดร.ศิริชัย กัลยาณรัตน์
คุณปิยะ เฉลิมกลิ่น
มหาวิทยาลัยนเรศวร รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทนักศึกษา
"ความคิดเห็นของพหุภาคีส้มบางมดต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในสวนส้มบางมด", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 26-30 พฤษภาคม, โรงแรมอมรินทร์ลากูน, จ.พิษณุโลก, หน้า 378. คุณโชคธำรงค์ จงจอหอ
คุณวาสนา มานิช
มหาวิทยาลัยนเรศวร รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทนักศึกษา
"ความคิดเห็นของพหุภาคีส้มบางมดต่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในสวนส้มบางมด", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 26-30 พฤษภาคม, โรงแรมอมรินทร์ลากูน, จ.พิษณุโลก, หน้า 378. คุณโชคธำรงค์ จงจอหอ
คุณวาสนา มานิช
มหาวิทยาลัยนเรศวร รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทนักศึกษา
"แนวการพัฒนาสวนส้มบางมดให้เป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 26-30 พฤษภาคม, โรงแรมอมรินทร์ลากูน, จ.พิษณุโลก, หน้า 359. คุณโชคธำรงค์ จงจอหอ
ดร.จุรีพร กาญจนการุณ
ดร.ทศพร ทองเที่ยง
มหาวิทยาลัยนเรศวร รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ประเภทนักศึกษา
"การเปรียบเทียบกากมูลหมักจากโคนมกับปุ๋ยเคมีต่อปริมาณและคุณภาพในการผลิตหน่อไม้ฝรั่งเพื่อการส่งออก",
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 26-30 พฤษภาคม, โรงแรมอมรินทร์ลากูน, จ.พิษณุโลก, หน้า 389
นางพรรณปพร กองแก้ว
นางวาสนา มานิช
นายปรีชา รอดอิ่ม
มหาวิทยาลัยนเรศวร รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเภทนักวิจัย
"การศึกษาวิธีการปลูกที่เหมาะสมต่อผลผลิตและคุณภาพของสตรอเบอรี่ที่ปลูกภายใต้โรงเรือนพลาสติกในพื้นที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย"
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 7, 26-30 พฤษภาคม, โรงแรมอมรินทร์ลากูน, จ.พิษณุโลก, หน้า 118
น.ส.ชญาพรรณ พิทักษ์พิทยา
ดร.ทศพร ทองเที่ยง
ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ
นายปิยทัศน์ ทองไตรภพ
นายสมศักดิ์ พลอยพาณิชเจริญ
มหาวิทยาลัยนเรศวร รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขาไม้ผลไม้ยืนต้น ประเภทนักศึกษา

บทความวิจัยที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2550

ชื่อบทความ     เจ้าของผลงาน     หน่วยงานที่มอบ ชื่อรางวัล
"การวางแผนระบบโลจิสติกส์เพื่อการส่งออกผลไม้", การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการประจำปีด้านการจัดการโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ ครั้งที่ 7, 15-16 พฤศจิกายน, โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค, กรุงเทพฯ, หน้า 374-385. นายธเนศ สิริสุวรรณกิจ
ผศ.ดร.เตือนใจ สมบรูณ์วิวัฒน์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี Excellent Paper Award
"A Development of Online Instructional Package on Automotive Transmission Systems for Mechanical Technology Education Program", The 1st International Conference on Educational Reform 2007 (ICER 2007), November 9-11, Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand, pp. 154-167. อ.วีระยุทธ สุดสมบูรณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม Excellent Paper Award
"การหาตำแหน่งหุ่นยนต์สองขาอย่างรวดเร็วด้วยสัญญาณภาพ"
การประชุมทางวิชาการทางด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ, 14-15 มิถุนายน 2550, โรงแรมโรสการ์เดนริเวอร์ไซด์, สามพราน, จ.นครปฐม
ธิติ ตระกลพัฒนะ
ดร.ถวิดา มณีวรรณ์
สมาคมวิชาการหุ่นยนต์ไทย รางวัลบทความวิจัยดีเด่น
"การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ที่ผลิตโดยกลุ่มสตรีเรือนสมุนไพรอ่าวน้อย"
ศิลปากรวิจัย ครั้งที่ 1 การประชุมทางวิชาการเฉลิมพระเกียรติ, 22 พฤศจิกายน 2550, มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม, หน้า 105-106
รศ.นฤมล จียโชค
นายทรงพล คูณศรีสุข
นายสมนึก สุชัยธนาวนิช
มหาวิทยาลัยศิลปากร รางวัลชมเชย รางวัลการเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
"การศึกษาหาปริมาณโลหะหนักบางชนิดในผักปลอดสารพิษในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร"
การสัมมนาวิชาการทางเคมีและเคมีประยุกต์ ครั้งที่ 1, 16 มีนาคม, มหาวิทยาลัยบูรพา, จ.ชลบุรี, หน้า 25
คุณกรีธา มาทัพ
ผศ.บุรินทร์ ลิ้มชาวฟ้า
นายสรุศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์
น.ส.รัชนี ธนะวดี
มหาวิทยาลัยบูรพา รางวัลการเสนอโปสเตอร์ดีเด่น
"การสร้างบทเรียนเรื่องความน่าจะเป็นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้สถานการณ์จำลองที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์"
การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 9, 19 มกราคม, บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น.
น.ส.อรอุมา กลิ่นโลกัย
รศ.อดิศักดิ์ พงษ์พูลผลศักดิ์
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับดี ประเภทโปสเตอร์ (กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
"A Study of Material Nonlinearities of a Piezoelectric Material in Laminated Piezoelectric Actuators"
The 10th Japan International SAMPE Symposium and Exhibition (JISSE-10), November 27-30, Tokyo Big Sight, Tokyo, Japan.
ผศ.ดร.สนติพีร์ เอมมณี
รศ.ดร.สุรเชษฐ์ ชุติมา
M.W. Hyer
The Japan Chapter of SAMPE Best Paper Award
"Mathematical Modeling of Heat Transfer Enhancement by Coupling between Electrohydrodynamic and Extended Surface Techniques"
การประชุมนักวิจัยรุ่นใหม่ พบเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ณ รร.แอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน ชลบุรี
ผศ.ดร.ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์
ศ.ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์
สกว. / สกอ. เกียรติบัตรเสนอผลงานวิจัยดีเยียมแบบโปสเตอร์
"การศึกษาความต้องการทรัพยากรมนุษย์และการจัดทำแผนทรัพยากรมนุษย์ด้านพลังงาน : กรณีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ"
การประชุมวิชาการนเรศวรครั้งที่ 3, 28-29 กรกฎาคม 2550, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 203.
ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ
อ.ชลารัตน์ ชัยสิทธิ์
ดร.วรรณา เต็มสิริพจน์
อ.พรเลิศ อาภานุทัต
คุณศักดินา สนธิศักิด์โยธิน
มหาวิทยาลัยนเรศวร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดผลงานวิจัยประเภท Oral Presentation สาขาสังคมศาสตร์
"Deterministic and Random Common Fixed Point of Multi-valued Hybrid Contractions Maps"
การประชุมวิชาการนเรศวรครั้งที่ 3, 28-29 กรกฎาคม 2550, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 146.
ดร.ภูมิ คำเอม
รศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง
มหาวิทยาลัยนเรศวร ีรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 การประกวดผลงานวิจัยประเภท Oral Presentation สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประเภทการวิจัยพื้นฐาน

บทความวิจัยที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2549

ชื่อบทความ     เจ้าของผลงาน     หน่วยงานที่มอบ ชื่อรางวัล
"ตัวแบบทางคณิตศาสตร์สำหรับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซาร์ในเขตปกครองฮ่องกง", การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 2, 28-29 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 62. วิราวรรณ ชินวิริยสิทธิ์
เศรษฐภัทร ชินวิริยสิทธิ์
มหาวิทยาลัยนเรศวร รางวัลชมเชย การประกวดผลงานวิจัยประเภท Oral Presentation สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

บทความวิจัยที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2548

ชื่อบทความ     เจ้าของผลงาน     หน่วยงานที่มอบ ชื่อรางวัล
"การเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมการผลิต", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ, 3-5 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 469-476. อ.สุจินต์ ธงถาวรสุวรรณ
ผศ.ดร.เตือนใจ สมบูรณ์วิวัฒน์
นายเสกสรร เพชรธนลาภ
ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ รางวัลบทความประยุกต์ใช้ความรู้ด้านนวิศวกกรมอุตสาหการดีเด่น

บทความวิจัยที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2547

ชื่อบทความ     เจ้าของผลงาน     หน่วยงานที่มอบ ชื่อรางวัล
"A Cross-layer Quality-of- service Mapping Architecture for Video Delivery in Wireless Networks", วารสาร IEEE Journal on Selected Areas in Communications, Vol. 21, No. 10, December, pp. 1685-1698. ดร.วุฒิพงษ์ คำวิลัยศักดิ์ Multimedia Communications Technical Committee MMTC Best Paper Award 2004
"Spread Spectrum Based Spatial Watermarking using Partial Embedding and Reduced Dynamic Range Detection",
International Symposium on Communications and Information Technologies 2004 (ISCIT 2004), October 26-29, Sapporo, Japan, pp. 324-329.
นายประดิษฐ์ ธรรมนนทิกุล
รศ.ดร.ธำรงรัตน์ อมรรักษา
Hokkaido University, Japan The Best Paper Award

บทความวิจัยที่ได้รับรางวัล ประจำปี 2544

ชื่อบทความ     เจ้าของผลงาน     หน่วยงานที่มอบ ชื่อรางวัล
"การทำภาพพิมพ์ลายน้ำดิจิตอลโดยใช้เวฟเล็ตแพคเกต",
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 24, 22-23 พฤศจิกายน 2544, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, หน้า 1290-1295.
นายรัชตา ซึ้งสุนทร
นายโยธิน มามงคล
รศ.ดร.ธำรงรัตน์ อมรรักษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รางวัลบทความดีเด่น สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2544

Revised: 19 July 2012/14:48:28
Copyright @2005 Designed & Developed by Research and Intellectual Property Promotion Center