English / Thai

ดร.ณัฎฐนันท์ มูลสระดู่
Nutthanun Moolsradoo (Lecturer)

Position Lecturer
Organization Department of Production Technology Education, Faculty of Industrial Education and Technology
Phone 0-2470-8554 Fax. 0-2470-8557
E-mail Address : nutthanun.moo@kmutt.ac.th
Academic Qualification
Year Qualification Degree Field of Study Major University Country
2011 Degree D.Eng. Systems Engineering - Nippon Institute of Technology Japan
2005 Master Degree M.Eng. Metal Forming Technology - King mongkut's university of technology thonburi Thailand
2002 Bachelor's Degree B.I.Ed. Production Engineering - King mongkut's university of technology thonburi Thailand
Field of Expertise
   - Thin Film Coating
   - Tribology
   - Metal Forming Technology
   - Micro Machining
Research Experience
Finish Research
Title Year finished Status
พฤติกรรมการขึ้นรูปของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง [ส.ไทย-เยอรมัน49] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
การปรับปรุงระบบการผลิตแม่พิมพ์ต่อเนื่องในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ [สกว อุต49] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
การเพิ่มประสิทธิภาพแม่พิมพ์ขึ้นรูปแผ่นเสริมแรงชุดยึดแป้นคลัทช์ โดยประยุกต์ใช้ฟิล์มแข็งเคลือบผิว [สกว อุต49] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาอิทธิพลของความหนืดและสารรับแรงกดในสารหล่อลื่นที่มีผลต่อสมรรถภาพของกระบวนการดึงท่อทองแดง (ระยะที่ 1-2) [มจธ.49-50 รอบ1] 2550 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาเพื่อลดการยึดติดระหว่างผิวแม่พิมพ์ปั๊มโลหะและแผ่นเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง [ส.ไทย-เยอรมัน50] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
การวิจัยประสิทธิภาพของฟิล์มแข็งเคลือบผิวแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (ต่อเนื่องปีที่2) [ส.ไทย-เยอรมัน50] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะโดยการศึกษาด้านไตรบอโลยี (โครงการปี 45) [MTEC45-48] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
Publications
International Journal
Watanabe, S., Huang, b., Moolsradoo, N., 2008, “Structural characteristic of DLC films deposited by PBII using ESR”, Journal of the Surface Finishing Society of Japan, Vol. 59, pp. 937-938. [NIT]
Journal
ณัฎฐนันท์ มูลสระดู่, 2549, "การประยุกต์ใช้ฟิล์มแข็งเคลือบผิวสำหรับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ", วารสารแม่พิมพ์, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน.
National Journal
ณัฏฐนันท์ มูลสระดู่, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และวารุณี เปรมานนท์, 2550, "การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของการใช้สารหล่อลื่นอุตสาหกรรมในงานดึงขึ้นรูปท่อทองแดง", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 261-276.
National Conference
พีรพล ตั้งประยูรเลิศ, กิตติคุณ วิชัยรัตน์, ชวิน จองวรรณศิริ, อนรรฆ ขันธะชวนะ, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, ณัฎฐนันท์ มูลสระดู่ และ ชูอิจิ วาตานาเบะ, 2552, "การเคลือบเเละประเมินฟิล์มเคลือบผิว Fluorinated diamond-like carbon บนไทนทาเนียมอัลลอยที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานทางการเเพทย์โดยกระบวนการ plasma based ion implantation process", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23, 4-7 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่.
อนรรฆ ขันธะชวนะ,พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์,ณัฎฐนันท์ มูลสระดู่,คมกริช ละวรรณวงษ์,วารุณี เปรมานนท์, 2550, "การศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนการขึ้นรูปเย็นของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง ด้วยวิธีการรีดลดความหนาแผ่นชิ้นงาน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2550, 24-26 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลภูเก็ตซิตี้, จ.ภูเก็ต
ณัฏฐนันท์ มูลสระดู่,อนรรฆ ขันธะชวนะ และพงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, 2550, "การศึกษากระบวนการดึงลวดโลหะผสมจำรูป Ti49Ni51", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2550, 24-26 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลภูเก็ตซิตี้, จ.ภูเก็ต.
ณัฎฐนันท์ มูลสระดู่, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, และวารุณี เปรมานนท์, 2549, "การศึกษาอิทธิพลของความหนืดและปริมาณคลอรีนในน้ำมันหล่อลื่นของกระบวนการดึงท่อทองแดง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่, จ.นครราชสีมา.
ณัฎฐนันท์ มูลสระดู่, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, วารุณี เปรมานนท์ และทวีชัย โสภณอุดมสิทธิ์, 2549, "การใช้ FEM วิเคราะห์การดึงท่อทองแดงด้วยวิธีโฟลทติ้งปลั๊ก", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่, จ.นครราชสีมา.
ณัฏฐนันท์ มูลสระดู่, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, อนรรฆ ขันธะชวนะ และวารุณี เปรมานนท์, 2548, "การศึกษาพฤติกรรมด้านไตรบอโลยีของผิวคู่สัมผัสระหว่างบอลเหล็กกล้ากับผิวเคลือบ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 217-221.
return topic