English / Thai

ดร.ณัฎฐนันท์ มูลสระดู่
ดร.ณัฎฐนันท์ มูลสระดู่
Nutthanun Moolsradoo (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2470-8554 โทรสาร 0-2470-8557 โทรสาร 0-2470-9210
E-mail Address : nutthanun.moo@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2554 ปริญญาเอก D.Eng. Systems Engineering - Nippon Institute of Technology ญี่ปุ่น
2548 ปริญญาโท วศ.ม. เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
2545 ปริญญาตรี คอ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Thin Film Coating
   - Tribology
   - Metal Forming Technology
   - Micro Machining
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
พฤติกรรมการขึ้นรูปของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง [ส.ไทย-เยอรมัน49] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
การปรับปรุงระบบการผลิตแม่พิมพ์ต่อเนื่องในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ [สกว อุต49] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
การเพิ่มประสิทธิภาพแม่พิมพ์ขึ้นรูปแผ่นเสริมแรงชุดยึดแป้นคลัทช์ โดยประยุกต์ใช้ฟิล์มแข็งเคลือบผิว [สกว อุต49] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาอิทธิพลของความหนืดและสารรับแรงกดในสารหล่อลื่นที่มีผลต่อสมรรถภาพของกระบวนการดึงท่อทองแดง (ระยะที่ 1-2) [มจธ.49-50 รอบ1] 2550 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาเพื่อลดการยึดติดระหว่างผิวแม่พิมพ์ปั๊มโลหะและแผ่นเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง [ส.ไทย-เยอรมัน50] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
การวิจัยประสิทธิภาพของฟิล์มแข็งเคลือบผิวแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (ต่อเนื่องปีที่2) [ส.ไทย-เยอรมัน50] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะโดยการศึกษาด้านไตรบอโลยี (โครงการปี 45) [MTEC45-48] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Watanabe, S., Huang, b., Moolsradoo, N., 2008, “Structural characteristic of DLC films deposited by PBII using ESR”, Journal of the Surface Finishing Society of Japan, Vol. 59, pp. 937-938. [NIT]
วารสารวิชาการ
วารุณี เปรมานนท์, พงศ์พันธ์ เเก้วตาทิพย์, อนรรฆ ขันธะชวนะ, รัชนี ฮาโตะ, คมกริช ละวรรณวงษ์ เเละณัฎฐนันท์ มูลสระดู่, 2551, “เหล็กกล้าความเเข็งเเรงสูง ตอนที่ 3 ความสามารถในการขึ้นรูป”, วารสารเเม่พิมพ์ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม.
วารุณี เปรมานนท์, พงศ์พันธ์ เเก้วตาทิพย์, อนรรฆ ขันธะชวนะ, รัชนี ฮาโตะ, คมกริช ละวรรณวงษ์ และณัฎฐนันท์ มูลสระดู่, 2550, “เหล็กกล้าความเเข็งเเรงสูง ตอนที่ 1 สมบัติทางกล”, วารสารเเม่พิมพ์, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 51-58.
วารุณี เปรมานนท์, พงศ์พันธ์ เเก้วตาทิพย์, อนรรฆ ขันธะชวนะ, รัชนี ฮาโตะ, คมกริช ละวรรณวงษ์ เเละณัฎฐนันท์ มูลสระดู่, 2550, “เหล็กกล้าความเเข็งเเรงสูง ตอนที่ 2 สมบัติทางโลหะวิทยา”, วารสารเเม่พิมพ์, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม.
ณัฎฐนันท์ มูลสระดู่, 2549, "การประยุกต์ใช้ฟิล์มแข็งเคลือบผิวสำหรับแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ", วารสารแม่พิมพ์, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน.
วารสารระดับประเทศ
ณัฏฐนันท์ มูลสระดู่, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และวารุณี เปรมานนท์, 2550, "การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของการใช้สารหล่อลื่นอุตสาหกรรมในงานดึงขึ้นรูปท่อทองแดง", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 261-276.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
พีรพล ตั้งประยูรเลิศ, กิตติคุณ วิชัยรัตน์, ชวิน จองวรรณศิริ, อนรรฆ ขันธะชวนะ, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, ณัฎฐนันท์ มูลสระดู่ และ ชูอิจิ วาตานาเบะ, 2552, "การเคลือบเเละประเมินฟิล์มเคลือบผิว Fluorinated diamond-like carbon บนไทนทาเนียมอัลลอยที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานทางการเเพทย์โดยกระบวนการ plasma based ion implantation process", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23, 4-7 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่.
อนรรฆ ขันธะชวนะ,พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์,ณัฎฐนันท์ มูลสระดู่,คมกริช ละวรรณวงษ์,วารุณี เปรมานนท์, 2550, "การศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนการขึ้นรูปเย็นของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง ด้วยวิธีการรีดลดความหนาแผ่นชิ้นงาน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2550, 24-26 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลภูเก็ตซิตี้, จ.ภูเก็ต
ณัฏฐนันท์ มูลสระดู่,อนรรฆ ขันธะชวนะ และพงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, 2550, "การศึกษากระบวนการดึงลวดโลหะผสมจำรูป Ti49Ni51", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2550, 24-26 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลภูเก็ตซิตี้, จ.ภูเก็ต.
ณัฎฐนันท์ มูลสระดู่, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, และวารุณี เปรมานนท์, 2549, "การศึกษาอิทธิพลของความหนืดและปริมาณคลอรีนในน้ำมันหล่อลื่นของกระบวนการดึงท่อทองแดง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่, จ.นครราชสีมา.
ณัฎฐนันท์ มูลสระดู่, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, วารุณี เปรมานนท์ และทวีชัย โสภณอุดมสิทธิ์, 2549, "การใช้ FEM วิเคราะห์การดึงท่อทองแดงด้วยวิธีโฟลทติ้งปลั๊ก", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่, จ.นครราชสีมา.
ณัฏฐนันท์ มูลสระดู่, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, อนรรฆ ขันธะชวนะ และวารุณี เปรมานนท์, 2548, "การศึกษาพฤติกรรมด้านไตรบอโลยีของผิวคู่สัมผัสระหว่างบอลเหล็กกล้ากับผิวเคลือบ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 217-221.
return topic