อ.วุฒิชัย พลวิเศษ
อ.วุฒิชัย พลวิเศษ
Wutthichai Polwisate. (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9095 โทรสาร 0-2470-9096
E-mail Address : wutthichai.pol@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2541 ปริญญาโท M.Eng. วิศวกรรม
ไฟฟ้า
- Nippon Institute
of Technology
ญี่ปุ่น
2534 ปริญญาตรี วศ.บ. ไฟฟ้า - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   การประยุกต์ใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์สำหรับระบบควบคุมอัตโนมัติ
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การพัฒนาเครื่องต้นแบบระบบควบคุมแบบศูนย์รวมสำหรับเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน เมธีวิจัย
การพัฒนาเครื่องต้นแบบสำหรับการเก็บค่าอุณหภูมิภายในห้องแบบหลายจุดเพื่อการบันทึกและวิเคราะห์สำหรับการควบคุมการใช้พลังงานภายในอาคารที่เกิดจากระบบปรับอากาศ เมธีวิจัย
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Polwisate, W., Oshino, T., Niwa, J. and Sakamoto, K., 1997, "A teaching system navigated by students reference locus", The Fifth Joint conference on Education Technology JCET 1997, pp. 179-180
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
รุจิศักดิ์ เมืองสง, วุฒิชัย พลวิเศษ และอนรรฆ ขันธะชวนะ, 2549, "การพัฒนาต้นแบบมือกลสำหรับคนพิการโดยใช้โลหะจำรูป", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่, จ.นครราชสีมา, หน้า 273-274.
Oshino, T., Polwisate, W., Inoue, K. and Sakamoto, K., "A Consideration on the Relation between the Page-Referring-Patterns and Learning Efficency", Information Processing Society of Japan, pp. 337-338

return topic

© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.