รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน
Sakarindr Bhumiratana (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน อธิการบดี
โทรศัพท์ 0-2470-8020
E-mail Address : sakarindr.bhu@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2518 ปริญญาเอก Ph.D. Chemical Engineering - University
of Wisconsin-Madison
อเมริกา
2514 ปริญญาตรี B.S.
(Highest Honor)
Chemical Engineering - University of
California-Davis
อเมริกา
2514 ปริญญาตรี B.S.
(Highest Honor)
Chemistry - University of
California-Davis
อเมริกา
สาขาวิชาที่ทำวิจัย วิศวกรรมอาหาร
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การผลิตเยื่อแผ่นเซรามิคเพื่อประยุกต์ใช้ในกระบวนการแยกระดับโมเลกุล (ระยะที่ 2 : 2536-2537) [หมวดเงินอุดหนุน36] 2537 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งหมุน [หมวดเงินอุดหนุน36] 2537 ผู้ร่วมโครงการ
ผลของการอบแห้งต่อคุณภาพของเห็ดหอมแห้ง [หมวดเงินอุดหนุน36] 2537 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษากระบวนการถ่ายเทความร้อนในการแช่แข็งอาหารแบบฉับพลัน [หมวดเงินอุดหนุน36] 2540 ผู้ร่วมโครงการ
จลนพลศาสตร์ในการทอดแบบจุ่มด้วยเครื่องทอดสูญญากาศ [หมวดเงินอุดหนุน40] 2541 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาอุปกรณ์วัดค่าการนำความร้อนของอาหารโดย Line Heat Source Method ที่สภาวะเหนือจุดเยือกแข็ง [หมวดเงินอุดหนุน41] 2542 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการอบแห้งด้วยเครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้งหมุน [หมวดเงินอุดหนุน37] 2543 ผู้ร่วมโครงการ
การถ่ายเทความร้อนและมวลสารขณะเดียวกันในกระบวนการลดอุณหภูมิไก่ [หมวดเงินอุดหนุน42] 2543 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (บางส่วน)
วารสารระดับนานาชาติ
Wongsasulak, S., Yoovidhya, T., Bhumiratana, S., and Hongsprabhas, P., 2007, "Physical Properties of Composite Network of Egg Albumen and Cassava Starch Formed by Salt-Induced Gelation Method", Food Research International, Vol. 40, No. 2, March, pp. 249-256.
Tuntiwaranuruk, U., Thepa, S., Tia, S., and Bhumiratana, S., 2006, "Modeling of Soil Temperature and Moisture with and without Rice Husks in an Agriculture Greenhouse", Renewable Energy, Vol. 31, No. 12, October, pp. 1934-1949.
Tangduangdee, C., Bhumiratana, S., and Tia, S., 2004, "The Role of Moisture Movement and Crust Thermal Property on Heat and Mass Transfer Process during Deep-fat Frying", International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 31, No. 1, January, pp. 73-84.
Meechai, A., Pongakarakun, S., Deshnium, P., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S., 2004, "Metabolic Flux Distribution for Gamma-linolenic Acid Synthetic Pathways in Spirulina platensis", Bioprocess and Biosystems Engineering, Vol 9, No. 6, pp. 506-513.
Naruenartwongsakul, S., Chinnen, M.S., Bhumiratana, S., and Yoovidhya, T., 2004, "Influence of Methylcellulose on Oil Absorption of Wheat Flour Batter Coated Cut Potatoes", Journal of Food Processing and Preservation, Vol. 28, No. 3, pp. 223-329.
Naruenartwongsakul, S., Chinnen, M.S., Bhumiratana, S., and Yoovidhya, T., 2004, "Pasting Characteristics of Wheat Flour-based Batters containing Cellulose Ethers", Lebensmittel-Wissenschaft und-Technologie, Vol. 37, No. 4, June, pp. 489-495.
Suraraksa, B., Nopharatana, A., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Bhumiratana, S., 2003, "Microbial Activity of Biofilm during Start-up Period of Anaerobic Hybrid Reactor at Low and High Upflow Feeding Velocity", Water Science and Technology, Vol. 48, No. 8, pp. 79-87.
Suraraksa, B., Nopharatana, A., Chaiprasert, P., Bhumiratana, S., and Taniticharoen, M., 2003, "Effect of Substrate Feeding Concentration on Initial Biofilm Development in Anaerobic Hybrid Reactor," ASEAN Journal on Science and Technology for Development, Vol. 20, No. 3-4, pp. 361-372.
Chaiprasert, P., Suvajittanont, W., Suraraksa, B., Tanticharoen, M., and Bhumiratana, S., 2003, "Nylon Fiber as Supporting Media in Anaerobic Hybrid Reactors: It's Effects on System's Performance and Microbial Distribution", Water Research, Vol. 37, pp. 4605-4612.
Tangduangdee, C., Bhumiratana, S., and Tia, S., 2003, "Heat and Mass Transfer during Deep-fat Frying of Frozen Composite Foods with Thermal Protein Denaturation as Quality Index", ScienceAsia, Vol. 29, No. 4, December, pp. 355-364.
Uttapap, D., Thongprasert, N., and Bhumiratana, S., 1995, "Preparation of Alumina Membrane by Sol-gel Technique and Membrane Characterization", ASEAN Journal on Science and Technology for Development, Vol. 12, No. 1.
วารสารระดับประเทศ
อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์, ศิริชัย เทพา, สุวิทย์ เตีย และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2548, "การส่งผ่านรังสีอาทิตย์ของโรงเรือนพืชแบบซาแรนในประเทศไทย", วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ, ปีที่ 8, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน, หน้า 38-46.
อัมพวัน ตั๊นสกุล, ศักรินทร์ ภูมิรัตน และชยานินทร์ พัวพันธุมา, 2545, "สมบัติทางกายภาพและทางเคมีของเม็ดสาคู", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 25 ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 347-358.
ถิรนันท์ คุณานพรัตน์ สุวิช ศิริวัฒนโยธิน และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2544, "อิทธิพลของปริมาณอะไมโลสที่มีต่อการดูดซับน้ำมันของโดทอดแบบจุ่ม", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 221-234.
เปี่ยมสุข สุวรรณกูฏ, สุวิช ศิริวัฒนโยธิน และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2543, "แบบจำลองการถ่ายเทความร้อนและมวลสารในกระบวนการลดอุณหภูมิไก่", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม, หน้า 93-108.
อัมพวัน ตั๊นสกุล, ศักรินทร์ ภูมิรัตน และสิริลักษณฑ์ เพ็ชรขาว, 2543, "ค่าความร้อนจำเพาะและค่าการนำความร้อนของขนุน", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน, หน้า 71-81.
ภาวิณี ชัยประเสริฐ, ศักรินทร์ ภูมิรัตน และมรกต ตันติเจริญ, 2543, "Mesophilic and Thermophilic Anerobic Digestion of Pineapple Cannery Wastes", Thammasart International Journal of Science and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 1-9.
อภิชัย เทอดเทียนวงษ์, สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์, กฤษณพงศ์ กีรติกร, ศักรินทร์ ภูมิรัตน, รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ และเก้ากันยา สุดประเสริฐ, 2541, "เทคโนโลยีเซลเชื้อเพลิงและการประยุกต์ใช้งาน", Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, หน้า 9-23.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Kalapanulak, S., Tang-amornsuksan, N., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S., 2005, "An Applied Process Control Concept to Gene Motif Network Modeling for Predicting the Gene Expression Profiles", Bioinfo 2005 (the 2005 International Joint Conference of InCoB, AASBi and KSBI), September 22-24, BEXCO, Busan, Korea
Saithong, T., Saraboon, P., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S., 2005, "A Structured and Multi-cellular Model of Starch Biosynthesis in Potato", Bioinfo 2005 (the 2005 International Joint Conference of InCoB, AASBi and KSBI), September 22-24, BEXCO, Busan, Korea.
Vorapreeda, T., Kittichotirat, W., Meechai, A., Bhumiratana, S., and Cheevadhanarak, S., 2005, "Probing Starch Biosynthesis Enzyme Isoforms by Visualization of Conserved Secondary Structure Patterns", Bioinfo 2005 (the 2005 International Joint Conference of InCoB, AASBi and KSBI), September 22-24, BEXCO, Busan, Korea.
Vorapreeda, T., Kittichotirat, W., Porkaew, K., Meechai, A., Bhumiratana, S., and Cheevadhanarak, S., 2005, "In silico Discovery of Substrate Specificity of Soluble Starch Synthase via Secondary Structure Features", Starch Update 2005 : The 3rd Conference on Starch Technology (BioThailand 2005), November 4-5, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, p. 388.
Meechai, A., Saithong, T., Saraboon, P., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S., 2005, "Numerical Simulation of Plant Starch Biosynthesis", Starch Update 2005 : The 3rd Conference on Starch Technology (BioThailand 2005), November 4-5, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, p. 340.
Ingkasuwan, P., Sutheeworapong, S., Netrphan, S. Chaijaruwanich, J., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S., 2005, "Mata-analysis of the Transcriptome of Arabidopsis: A Challenge in Studying Starch Biosynthesis in Higher Plants", Starch Update 2005 : The 3rd Conference on Starch Technology (BioThailand 2005), November 4-5, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, p. 339.
Tuntiwaranuruk, U., Thepa, S., Tia, S., and Bhumiratana, S., 2005, "Comparison between Measured and Predicted Ventilation Rates in a Naturally Ventilated Greenhouse", International Symposium on Supply Chain Management, July 19-23, Lotus Pang Suan Kaew Hotel, Chiang Mai, Thailand.
Songkasiri, W., Nopparatana, A., Rakruam, W., Suraraksa, B., Chaiprasert, P., Bhumiratana, S., and Tanticharoen, M., 2004, "A Case Study: Biogas Recovery from Wastewater Treatment of a Rice Starch Factory in Thailand", Anaerobic Digestion 2004, Conference (AD2004), September 29 - August 2, The Mount-Royal Centre, Montreal, Canada.
Langsanam, S., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S., 2004, "Topology Analysis of Metabolic Pathways in Plasmodium falciparum: a First Step to Drug Target Identification", Beyond Genome 2004 Solution for New Biology, June 21- 24, Fairmont Hotel, San Francisco, California, USA.
Nookaew, I., Laoteng, K., Meechai, A., Thammarongtham, C., Ruanglek, V., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S., 2004, "Exploring Effects of Flux through Pentose Phosphate Pathway on Fatty Acid Biosynthesis of Saccharomyces cerevisiae by Metabolic Flux Analysis", Beyond Genome 2004 Solution for New Biology, June 21- 24, Fairmont Hotel, San Francisco, California, USA.
Meechai, A., Satitthamajit, S., Langsanam, S., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S., 2004, "From Metabolic Pathways Network to Drug Development of Mycobacterium tuberculosis", The 12th International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology (ISMB2004) and 3rd European Conference on Computational Biology (ECCB 2004), July 31 - August 4, Scottish Exhibition & Conference Centre, Glasgow, Scotland, UK.
Saithong, T., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S., 2004, "Modeling of Starch Synthesis Metabolism in Tuber Plant: a Step towards an in Silico Plant Cell", The 12th International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology (ISMB2004) and 3rd European Conference on Computational Biology (ECCB 2004), July 31 - August 4, Scottish Exhibition & Conference Centre, Glasgow, Scotland, UK
Kalapanulak, S., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S., 2004, "Gene Cluster Regulatory Network to Drug Target Identification by using Transcriptional Profile of Plasmodium falciparum", The 12th International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology (ISMB2004) and 3rd European Conference on Computational Biology (ECCB 2004), July 31 - August 4, Scottish Exhibition & Conference Centre, Glasgow, Scotland, UK
Chaijaruwanich, J., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S., 2004, "Singular Value Decomposition-based Algorithm for Gene Expression Data Analysis", The 12th International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology (ISMB2004) and 3rd European Conference on Computational Biology (ECCB 2004), July 31 - August 4, Scottish Exhibition & Conference Centre, Glasgow, Scotland, UK.
Limcharoen, K., Cheevadhanarak, S., Meechai, A.,.Chaijaruwanich, J., and Bhumiratana, S., 2003, "Exploring Regulatory Circuits of Lipid Biosynthesis Pathway of Saccharomyces cerevisiae through Gene Expression Profiling: an Approach for Drug Target Identification", Asia Pacific Biochemical Engineering Conference, November 30 - December 4, Carlton Crest Hotel, Brisbane, Australia.
Vorapreeda, T., Thamarongtham, C., Laoteng, K., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S., 2003, "Insights into the Lipid Biosynthesis of Saccharomyces cerevisiae via Pathway Reconstruction from Genome Data", Asia Pacific Biochemical Engineering Conference, November 30 - December 4, Carlton Crest Hotel, Brisbane, Australia.
Suraraksa, B., Nopharatana, A., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Bhumiratana, S., 2003, "Biofilm Development at Low and High Upflow Feeding Velocity of Anaerobic Hybrid Reactor", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 1, pp. 252-258.
Tansakul, A., Bhumiratana, S., and Puapuntuma, C., 2002, "Effects of Physico-chemical Properties on Texture and Color of Cassava Pearl", International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, AIT, Bangkok, Thailand, pp. 251-258.
Tangduangdee, C., Bhumiratana, S., and Tia, S., 2002, "Simultaneous Heat and Mass Transfer during Deep Fat Frying of Frozen Homogeneous Foods", International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, AIT, Bangkok, Thailand, pp. 87-99.
Suraruksa, B., Nopharatana, A., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Bhumiratana, S., 2002, "Microbial Activity of Biofilm during Start-up Period of Anerobic Hybrid Reactor at Low and High Upflow Feeding Velocity", Environmental Biotechnology : Biotechnology Applications for Treatment and Utilisation of Industrial Wastes, April 15-17, New Zealand, pp. 151-157.
Vorapreeda, T., Thammarongtham, C., Laoteng, K., Meechai, A., Cheervadhanarak, S., Bhumiratana, S., 2002, "In silico Analysis of Saccharomyces Genome : Lipid Biosynthesis Pathway", International Conference on Bioinformatics 2002 : North-South Networking, February 6-8, Bangkok, Thailand, p. 108.
Nookaew, I., Liamprawat, C., Meechai, A., Laoteng, K., Cheervadhanarak, S., and Bhumiratana, S., 2002, "Elementary Flux Mode Analysis of Fatty Acid Metabolism in Saccharomyces cerevisiae", International Conference on Bioinformatics 2002 : North-South Networking, February 6-8, Bangkok, Thailand, p. 109.
Nopharatana, A., Tanticharoen, M., Bhumiratana, S., and Chaiprasert, P., 1999, "Recent Development of Anaerobic Digestion Applied to Agro-industry in Thailand", Oral Presented Recombinant DNA and Metabolic Engineering at the 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and the 11th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology, November 15-18, Phuket, Thailand
Tiensai, N., Cheevadhanarak, S., Deshnium, P., Nomsawai P., and Bhumiratana, S., 1999, "Mechanistic Modeling in the Regulation of a Protein Production : a Case of Light Harvesting Complex Biosynthesis in Spirulina platensis", Poster Presented Industrial Biotechnology at the 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and the 11th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology, November 15-18, Phuket, Thailand
Nopharatana, A., Punyaratanachai, S., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Bhumiratana, S., 1999, "Dynamic Model of Anaerobic Hybrid Reactor", Poster Presented Bioprocess Engineering at the 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and the 11th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology, November 15-18, Phuket, Thailand
Poonthawee, C., Rakruem, W., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Bhumiratana, S., 1999, "Biological Treatment of Chlorinated Organic Compounds in Printing Paper Wastewater Using Anaerobic Fixed Film an Sequencing Batch Reactors", Poster Presented Industrial Biotechnology at the 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and the 11th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology, November 15-18, Phuket, Thailand
Panichnumsin, P., Payungwong, C., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Bhumiratana, S., 1999, "Interaction of Organic Acid Bacteria in Biogas Production : a Modeling of Synergism and/or Competition", Poster Presented Industrial Biotechnology at the 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and the 11th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology, November 15-18, Phuket, Thailand
Valyasevi, Ruud and Bhumiratana, S., 1998, "Food Biotechnology Program for Rural Development", Proceedings, Food Science and Technology Conference, The 5th ASEAN Science and Technology Week, October 12-14, Harison Hotel, Hanoi, Veitnam.
Bhumiratana, S., Tansakul, A. and Ngamna, T., 1998, "A Study of Mathematical Model of Heat Transfer in Food: Cooked Whole Tuna", Paper presented at the 1998 ASAE Annual International Meeting at Disney's Coronado Sprongs Resort, Orlando, Florida, July 12-16.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สราวุธ วงค์พยัคฆ์, ชโลธร เหลี่ยมวิรัช, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2549, "Simulation of Sucrose Concentration Profiles Across Phloem during Diurnal Cycle", The 18th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology Biotechnology : Benefits & Bioethics, 2-3 พฤศจิกายน, โรงแรมมนเฑียร ริเวอร์ไซด์, กรุงเทพฯ, หน้า 217.
สุนิสา ฉัตรสุระชัย, อัศวิน มีชัย, กัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2549, "Towards a Systems Biology of Spirulina platensis", The 18th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology Biotechnology : Benefits & Bioethics, 2-3 พฤศจิกายน, โรงแรมมนเฑียร ริเวอร์ไซด์, กรุงเทพฯ, หน้า 211.
ชโลธร เหลี่ยมวิรัช, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, จีรยุธ ไชยจารุวณิช และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2549, "In silico Model of Starch Metabolism in Leaves", The 18th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology Biotechnology : Benefits & Bioethics, 2-3 พฤศจิกายน, โรงแรมมนเฑียร ริเวอร์ไซด์, กรุงเทพฯ, หน้า 209.
พิณรัตน์ รัตนวิสุทธิ์, กอบกุล เหล่าเท้ง, มรกต ตันติเจริญ, ศักรินทร ภูมิรัตน และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2548, "Construction of Transcriptional Regulatory Network of Desaturase Genes Involved in Essential Fatty Acid Synthesis of Mucor rouxii via Computational Approach", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 57.
พิชาภัค อุทัยไพศาลวงศ์, เสาวลักษณ์ กัลปณุลักษณ์, ตรีนุช สายทอง, อัศวิน มีชัย, เกรียงไกร ปอแก้ว, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2548, "Development of a Tool for Relative Gene Expression Analysis", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 75.
กฤติญา เกรียงศักดิ์ศรี, มนตรี ฉายสว่าง, วศิมน เรืองเล็ก, อภิรดี หงส์ทอง, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2548, "Proteome analysis of Saccharomyces cerevesiae Grown under Different Isothermal Temperatures using Two-dimensional Gel Electrophoresis (2D-PAGE)", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 149.
แสงดาว แหล่งสนาม, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "System Biology for Human Malaria Parasite Plasmodium falciparum", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 12-15 ธันวาคม, โรงแรมท็อปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 41.
ตรีนุช สายทอง, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "Kinetic Model of Starch Biosynthesis in Potato: A Challenge Tool to Understand Living Organism and Benefit in Prediction its Behavior", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 12-15 ธันวาคม, โรงแรมท็อปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 30.
วีระยุทธ กิตติโชติรัตน์, เตวิช วรปรีดา, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, อัศวิน มีชัย และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "Development of Secondary Structural Analysis Tool for Starch Biosynthesis Proteins", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 12-15 ธันวาคม, โรงแรมท็อปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 132.
วรรณวิภา วงศ์แสงนาค, แสงดาว แหล่งสนาม, อัศวิน มีชัย, เกรียงไกร ปอแก้ว, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "An Integrated Bioinformatics Tool for Gene Function Identification of Plasmodium falciparum", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 12-15 ธันวาคม, โรงแรมท็อปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 130.
สมคิด บุมี, แสงดาว แหล่งสนาม, วชิรศักดิ์ วานิชชา, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "Development of a Graphical User Interface for Genome-Scale Modeling", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 12-15 ธันวาคม, โรงแรมท็อปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 129.
ศรัญญา สืบตระกูล, เสาวลักษณ์ กัลปณุลักษณ์, อัศวิน มีชัย, ชาคริดา นุกูลกิจ, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "Development of a cis-Acting Element Detection System for Plasmodium falciparum", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 12-15 ธันวาคม, โรงแรมท็อปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 128.
เสาวลักษณ์ กัลปณุลักษณ์, ตรีนุช สายทอง, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "An Approach to Quantify the Extent of Gene Interaction from Transcriptional Data", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 12-15 ธันวาคม, โรงแรมท็อปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 38.
กรรณิการ์ วิรัชศิลป์, แสงดาว แหล่งสนาม, อัศวิน มีชัย, วชิรศักดิ์ วานิชชา, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "A User Friendly Tool for EFM-Based Drug Target Identification", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 12-15 ธันวาคม, โรงแรมท็อปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 127.
กฤติญา เกรียงศักดิ์ศรี, อภิรดี หงส์ทอง, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "Proteomics Study of Saccharomyces cerevisiae Grown under Different Culture Temperature", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 12-15 ธันวาคม, โรงแรมท็อปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 35.
อมรพันธ์ บุญทองช่วย, ตรีนุช สายทอง, อัศวิน มีชัย, ชาคริดา นุกูลกิจ, เกรียงไกร ปอแก้ว, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "EnzRate Predictor: A Tool for Predicing Enzyme Kinetics", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 12-15 ธันวาคม, โรงแรมท็อปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 126.
อลิษา วิลันโท, เสาวลักษณ์ กัลปณุลักษณ์, อัศวิน มีชัย, เกรียงไกร ปอแก้ว, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "An Integrated Platform for Gene Regulatory Network Reconstruction of Plasmodium falciparum", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 12-15 ธันวาคม, โรงแรมท็อปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 125.
เสาวลักษณ์ กัลปณุลักษณ์, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "From Gene Expression Profiling to Potential Regulatory Elements of Gene Clusters in Plasmodium falciparum", The 15th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology, "Sustainable Development of SMEs Through Biotechnology", 3-6 กุมภาพันธ์, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่.
ศักรินทร์ ภูมิรัตน, อัศวิน มีชัย และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2547, "Systems Biology and its Impact on Agricultural and Biotechnological Application", The 15th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology, "Sustainable Development of SMEs Through Biotechnology", 3-6 กุมภาพันธ์, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 50.
ตรีนุช สายทอง, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "Analysis of Metabolic Flux Control in Starch Biosynthesis Pathway using Potato as a Model for Tuber Plant", The 15th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology, "Sustainable Development of SMEs Through Biotechnology", 3-6 กุมภาพันธ์, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่.
แสงดาว แหล่งสนาม, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "In silico Gene Knockout using Yeast Metabolic Model", The 15th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology, "Sustainable Development of SMEs Through Biotechnology", 3-6 กุมภาพันธ์, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 57.
วรรธิดา หอมถาวรชู, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "In silico model of Mycobacterium tuberculosis for drug targets identification", The 15th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology, "Sustainable Development of SMEs Through Biotechnology", 3-6 กุมภาพันธ์, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม.่
อินทวัฒน์ หนูแก้ว, วศิมน เรืองเล็ก, อัศวิน มีชัย, กอบกุล เหล่าเท้ง, ชิเน ธำมรงค์ธรรม, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2546, "Metabolic Flux Analysis of Glucose-6-phosphate Dehydrogenase Deficient Saccharomyces cerevisiae Strain", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 330.
วศิมน เรืองเล็ก, อินทวัฒน์ หนูแก้ว, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2546, "Effect of Temperature on Growth and Fatty Acids Production in Saccharomyces cerevisiae BY4742", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 260.
คณิตา ลิ้มเจริญ, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, อัศวิน มีชัย, จีรยุทธ ชัยจารุวณิชย์, และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2546, "Inferring Lipid Regulatory Circuits of Yeast through Gene Expression Data Analysis", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 326.
เตวิช วรปรีดา, ชิเน ธำมรงค์ธรรม, กอบกุล เหล่าเท้ง, อัศวิน มีชัย, ศักรินทร์ ภูมิรัตน, และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2546, "Insights into the Acetyl-CoA Transportation of Saccharomyces cerevisiae Via Pathway Reconstruction from Genome Data", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 327.
พัสตราภรณ์ จันทจำรัสปัญญา, พรพรรณ พาณิชย์นำสิน, อรรณพ นพรัตน์, ศักรินทร์ ภูมิรัตน, ภาวิณี ชัยประเสริฐ และมรกต ตันติเจริญ, 2546, "Interaction of Selected Co-/Tri-Culture in Methanogenesis", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 259.
จีรยุทธ ชัยจารุวณิชย์, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, อัศวิน มีชัย และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2546, "Similar Gene Reordering: Novel Approach of Gene Expression Analysis", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 329.
นฤมล สุขอารมย์, อินทวัฒน์ หนูแก้ว, อัศวิน มีชัย, ชิเน ธำมรงค์ธรรม, สุภาภรณ์ ชีวธนะรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2545, "Construction of in silico Strain of Mycobacterium tuberculosis H37Rv", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น.
จุติรัตน์ ติยะสันติวงศ์, อินทวัฒน์ หนูแก้ว, อัศวิน มีชัย, ชิเน ธำมรงค์ธรรม, สุภาภรณ์ ชีวธนะรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2545, "Elementary Mode Analysis of Fatty Acid Biosynthetic Pathways in Mycobacterium tuberculosis: in Quest of Potential Drug Targets", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น.
เตวิช วรปรีดา, ชิเน ธำมรงค์ธรรม, กอบกุล เหล่าเท้ง, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวธนะรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2545, "In silico Studies in Lipid Biosynthesis Pathway from Saccharomyces cerevisiae Genome" The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 56.
อินทวัฒน์ หนูแก้ว, ชมพูนุช เลี่ยมประวัติ, อัศวิน มีชัย, กอบกุล เหล่าเท้ง, สุภาภรณ์ ชีวธนะรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2545, "Topology analysis of fatty acid metabolism in Saccharomyces cerevisiae", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร,์ กรุงเทพ.
อินทวัฒน์ หนูแก้ว, อัศวิน มีชัย, กอบกุล เหล่าเท้ง, ชิเน ธำมรงค์ธรรม, สุภาภรณ์ ชีวธนะรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2545, "Potential Improvement of Fatty Acids Production in Saccharomyces cerevisiae by Elementary Flux Mode Analysis", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 199.
สุภาณี ดิเรกสุนทร, อินทวัฒน์ หนูแก้ว, อัศวิน มีชัย, ชิเน ธำมรงค์ธรรม, กอบกุล เหล่าเท้ง, วศิมน เรืองเล็ก, สุภาภรณ์ ชีวธนะรักษ์, ศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2545, "Construction of Computational Yeast Model by using Flux Balance Analysis", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 200.
อังสนา ร่มสายหยุด, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, มรกต ตันติเจริญ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2545, "Effect of Substrate Concentration, pH and Product Concentration on Anaerobic Digestion Rate of Glucose by Bacillus macerans", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 16.
พิชิต อัศวชาติชาญชัย, อัศวิน มีชัย, กอบกุล เหล่าเท้ง, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2544, "Metabolic Flux Distributions of Mucor rouxii Cultured at Different Temperatures", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 359.
อังสนา ร่มสายหยุด, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, มรกต ตันติเจริญ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2544, "Kinetic Modeling of Anaerobic Digestion: Glucose Degradation", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 385.
พรทิพย์ พึ่งม่วง, จันทิรา ปัญญา, ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล, สมชาย พงษ์พัฒน์กิตโชติ, มรกต ตันติเจริญ, ศักรินทร์ ภูมิรัตน และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2544, "Identification of a Putative Multifunctional Nonribosomal Peptide Synthetase Gene of Xylaria sp. BCC 1067 with Unusual Motif of a Condensation Domain", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 289.
พรพรรณ พาณิชย์นำสิน, กัลยา เจริญสุขสุวรรณ, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, มรกต ตันติเจริญ, และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2544, "Effect of Sulfate on the Performance of Anaerobic CSTRs in Treatment of Modified Starch Wastewater," BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 335.
เบญจพร สุรารักษ์, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, มรกต ตันติเจริญ, และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2544, "The Aspects of Biofilm Formation during Start-Up Period of Anaerobic Nybrid Reactor: Feeding Velocity," BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 330.
สมเกียรติ เตชกาญจนรักษ์, วิวัฒน์ จูประพัทธศรี, พรพรรณ พาณิชย์นำสิน, อรรณพ นพรัตน์, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, ศักรินทร์ ภูมิรัตน และมรกต ตันติเจริญ, 2544, "Community Composition of an Acetate-Enriched Culture as Revealed by 16S rDNA Clone Library and Fluorescent In Situ Hybridization," BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, 7-10 พฤศจิกายน, หน้า 333.
จงกล พูนทวี, เถลิงเดช พิลาศรี, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, มรกต ตันติเจริญ, และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2544, "Performance of Anaerobic Hybrid Reactor with Various Height Ratio of Supporting Media," BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 329.
อัมพวัน ตั๊นสกุล, ศักรินทร์ ภูมิรัตน และชยานินทร์ พัวพันธุมา, 2544, "Ralation between Chemical Properties and Viscosity of Cassava Pearl", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 448.
อัศวิน มีชัย, พัชราภรณ์ เดชเนียม, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2544, "Maximum Theoretical Yields of Biomass and g-linolenic Acid of Spirulina platensis under Phototrophic Growth", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 371.
วิวัฒน์ จูประพัทธศรี, พรพรรณ พาณิชย์นำสิน, อรรณพ นพรัตน์, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, ศักรินทร์ ภูมิรัตน, มรกต ตันติเจริญ, และสมเกียรติ เตชกาญจนรักษ์, 2544, "Improved Sensitivity of Fluorescent In Situ Hybridization for Detection of Microbial Communities by Use of Tyramide Signal Amplification System," BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 334.
วิวัฒน์ จูประพัทธศรี, พรพรรณ พาณิชย์นำสิน, อรรณพ นพรัตน์, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, ศักรินทร์ ภูมิรัตน, มรกต ตันติเจริญ และสมเกียรติ เตชกาญจนรักษ์, 2543, "Phylogenetic Diversity of an Acetate Enriched Culture as Revealed by 16S rRNA Gene Analysis", The 12th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 1-3 พฤศจิกายน, โรงแรมฟีลิกซ์, จ. กาญจนบุรี.
อัมพวัน ตั๊นสกุล, ศักรินทร์ ภูมิรัตน และสิริลักษณ์ เพ็ชรขาว, 2543, "คุณลักษณะทางด้านความร้อนของขนุน", การประชุมประจำปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38, 3-5 กุมภาพันธ์, กรุงเทพฯ, หน้า 551-559.
Mangkred, P., ภาวิณี ชัยประเสริฐ, มรกต ตันติเจริญ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2541, "Acetoclastic Methanogenesis by Enriched Methanogenic Bacteria", The 10th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and the 1998 Annual Meeting of the National Center for Genetic Engineering and Biotchnology on Biotechnology for a Self-sufficient Economy, 25-27 พฤศจิกายน, Sol Twin Towers Hotel, กรุงเทพฯ, หน้า 74-84.
Noikrueb, C., ภาวิณี ชัยประเสริฐ, มรกต ตันติเจริญ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2541, "Effect of Flow Rate and Mode of Recirculation on Biofilm Development during Start-up Process in an Anaerobic Fixed Film Reactor", The 10th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and The 1998 Annual Meeting of the National Center for Genetic Engineering and Biotechnology on biotechnology for a Self-Sufficient Economy, 25-27 พฤศจิกายน, Sol Twin Towers Hotel, กรุงเทพฯ, หน้า 85-93.
Poonthawee, C., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M. and Bhumiratana, S., 1997, "Effect of Organic Acid on Microorganism involved in Biogas Production", Proceedings of the 8th International Conference on Anaerobic Digestion (AD-97), Sendai, Japan, May 25-29.
Thonglek, S., Bunnag, B., Tanticharoen, M. and Bhumiratana, S., 1997, "The Effect of Irradiation Frequency on the Productivity of Large-scale Cultivation of Spirulina platensis", Proceedings of the 2nd Asia-Pacific Marine Biotechnology Conference and 3rd Asia-Pacific Conference on Algal Biotechnology, May 7-10, Phuket, Thailand.
Amornmongkol, M., Bunnag, B., Tanticharoen, M. and Bhumiratana, S., 1997, "A Methematical Model for Spirulina platensis Production in Tubular Photobioreactor", Proceedings of the 2nd Asia-Pacific Marine Biotechnology Conference and 3rd Asia-Pacific conference on Algal Biotechnology. Phuket, Thailand.
รางวัลที่ได้รับ
"ระบบบำบัดน้ำเสียไร้อากาศประสิทธิภาพสูงแบบตรึงเซลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร"
รางวัลผลงานวิจัย : สภาวิจัย รางวัลชมเชย ประจำปี 2545
"โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์"
โครงการดีเด่นด้านพลังงานใหม่และหมุนเวียนของประเทศไทย ปี 2546 ประเภท Off-grid จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

return topic