รศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร
รศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร
Somkiat Prachayawarakorn (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9225 ต่อ 206
E-mail Address : somkiat.pra@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2543 ปริญญาเอก Ph.D. วิศวกรรมเคมี - University Manchester of Science Technology อังกฤษ
2535 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมเคมี - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2533 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมเคมี - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การอบแห้งเนื้อสัตว์โดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่งร่วมกับปั๊มความร้อน (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน48-49] ผู้ร่วมโครงการ
เทคโนโลยีการอบแห้ง [สกว.43,46] ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งกระเทียม [มจธ.45] หัวหน้าโครงการ
การอบแห้งถั่วเหลืองด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง [สกว.45-46] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาโปรแกรมอบแห้งเมล็ดพืชโดยศึกษาผลกระทบของการกระจายความชื้นของเมล็ดข้าวเปลือกที่มีต่อความเหลืองและพลังงานที่ใช้ในการอบแห้งแบบชั้นหนา [มจธ.45] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Witinantakit, K., Prachayawarakorn, S., Nathakaranakule, A., and Soponronnarit, S., 2009, "Multi-Pass Sorption Drying of Paddy Using Rice Husk Adsorbent: Experiments and Simulation", Drying Technology, Vol. 27, No. 2, pp. 226-236.
Luangmalawat, P., Prachayawarakorn, S., Nathakaranakule, A., and Soponronnarit, S., 2008, "Effect of Temperature on Drying Characteristics and Quality of Cooked Rice", LWT-Food Science and Technology, Vol. 41, No. 4, May, pp. 716-723.
Prachayawarakorn, S., Prakotmak, P., and Soponronnarit, S., 2008, “Effects of Pore Size Distribution and Pore-Architecture Assembly on Drying Characteristics of Pore Networks”, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 51, No. 1-2, January, pp. 344-352.
Prachayawarakorn, S., Tia, W., Plyto, N., and Soponronnarit, S., 2008, “Drying Kinetics and Quality Attributes of Low-fat Banana Slices dried at High Temperature”, Journal of Food Engineering, Vol. 85, No. 4, April, pp. 509-517.
Thuwapanichayanan, R., Prachayawarakorn, S., and Soponronnarit, S., 2008, "Drying Characteristics and Quality of Banana Foam Mat", Journal of Food Engineering, Vol. 86, No. 4, June, pp. 573-583.
Thuwapanichayanan, R., Prachayawarakorn, S., and Soponronnarit, S., 2008, "Modeling of Diffusion with Shrinkage and Quality Investigation of Banana Foam Mat Drying”, Drying Technology, Vol. 26, No. 11, November, pp. 1326-1333.
Jamradloedluk, J., Nathakaranakule, A., Soponronnarit, S. and Prachayawarakorn, S., 2007, "Influences of Drying Medium and Temperature on Drying Kinetics and Quality Attributes of Durian Chip", Journal of Food Engineering, Vol. 78, No. 1, January, pp. 198-205.
Witinantakit, K., Prachayawarakorn, S., Nathakaranakule, A., and Soponronnarit, S., 2006, "Paddy Drying using Adsorption Technique: Experiments and Simulation", Drying Technology, Vol. 24, No. 5, pp. 609-617.
Prachayawarakorn, S., Kaewnin, N., Nathakaranakule, A., and Soponronnarit, S., 2006, "Effects of Peeled and Unpeeled Garlic Cloves on the Changes of Drying Rate and Quality", Drying Technology, Vol. 24, No. 1, February, pp. 65-75.
Prachayawarakorn, S., Ruengnarong, S., and Soponronnarit, S., 2006, "Characteristics of Heat Transfer in Two-dimensional Spouted Bed", Journal of Food Engineering, Vol. 76, No. 3, October, pp. 327-333.
Taechapairoj, C., Prachayawarakorn, S., and Soponronnarit, S., 2006, "Modelling of Parboiled Rice in Superheated-steam Fluidized Bed", Journal of Food Engineering, Vol. 76, No. 3, October, pp. 411-419.
Prachayawarakorn, S., Prachayawasin, P., and Soponronnarit, S., 2006, "Heating Process of Soybean using Hot-air and Superheated-steam Fluidized-bed Dryers", LWT-Food Science and Technology, Vol. 39, No. 7, September, pp. 770-778.
Soponronnarit, S., Prachayawarakorn, S., Rordprapat, W., Nathakaranakule, A., and Tia, W., 2006, "A Superheated-Steam Fluidized-Bed Dryer for Parboiled Rice: Testing of a Pilot-Scale and Mathematical Model Development", Drying Technology, Vol. 26, No. 11, pp. 1457-1467.
Prachayawarakorn, S., Tia, W., Poopaiboon, K., and Soponronnarit, S., 2005, "Comparison of Performances of Pulsed and Conventional Fluidised-bed Dryers", Journal of Stored Products Research, Vol. 41, No. 5, pp. 479-497.
Prachayawarakorn, S., Choteboon, C., and Soponronnarit, S., 2005, "Simultaneous Momentum, Heat, and Mass Transfer with Color Change during Paddy Storage in Silo", Drying Technology, Vol. 23, No. 1-2, pp. 205-223.
Poomsa-ad, N., Terdyothin, A., Prachayawarakorn, S., and Soponronnarit, S., 2005, "Investigations on Head-rice Yield and Operating Time in the Fluidised-bed Drying Process: Experiment and Simulation", Journal of Stored Products Research, Vol. 41, No. 4, pp. 387-400.
Prachayawarakorn, S., Poomsa-ad, N., and Soponronnarit, S., 2005, "Quality Maintenance and Economy with High-temperature Paddy-drying Processes", Journal of Stored Products Research, Vol. 41, No. 3, pp. 333-351.
Tirawanichakul, S., Prachayawarakorn, S., Varanyanond, W., Tungtrakul, P., and Soponronnarit, S., 2004, "Effect of Fluidized Bed Drying Temperature on Various Quality Attributes of Paddy", Drying Technology, Vol. 22, No. 7, pp.1731-1754.
Tirawanichakul, Y., Prachayawarakorn, S., Varanyanond, W., and Soponronnarit, S., 2004, "Simulation and Grain Quality for In-store Drying of Paddy", Journal of Food Engineering, Vol. 64, No. 4, October, pp. 405-415.
Wiriyaumpaiwong, S., Soponronnarit, S., and Prachayawarakorn, S., 2004, "Comparative Study of Heating Processes for Full-fat Soybeans", Journal of Food Engineering, Vol. 65, No.3, pp. 371-382.
Prachayawarakorn, S., Sawangduanpen, S., Saynampheung, S., Poolpatarachewin, T., Soponronnarit, S., Nathakaranakule, A., 2004, "Kinetics of Color Change during Storage of Dried Garlic Slices as Affected by Relative Humidity and Temperature", Journal of Food Engineering, Vol. 62, No. 1, March, pp. 1-7.
Prachayawarakorn, S., Prachayawasin, P., and Soponronnarit, S., 2004, "Effective Diffusivity and Kinetics of Urease Inactivation and Color Change during Processing of Soybeans with Superheated-steam Fluidized Bed", Drying Technology, Vol. 22, No. 9, pp. 2095-2118.
Prachayawarakorn, S., Soponronnarit, S., Wetchacama, S., and Chinnabun, K., 2004, "Methodology for Enhancing Drying Rate and Improving Maize Quality in a Fluidised-bed Dryer", Journal of Stored Products Research, Vol. 40, No. 4, pp. 379-393.
Tirawanichakul, S., Prachayawarakorn, S., Varanyanond, W., and Soponronnarit, S., 2004, "Simulation and Grain Quality for In-store Drying of Paddy", Journal of Food Engineering, Vol. 64, No. 4, October, pp. 405-415.
Taechapairoj, C., Prachayawarakorn, S., and Soponronnarit, S., 2004, "Characteristics of Rice Dried in Superheated-Steam Fluidized-Bed", Drying Technology, Vol. 22, No. 4, pp. 719-743.
Wiriyaumpaiwong, S., Soponronnarit, S., and Prachayawarakorn, S., 2003, "Soybean Drying by Two-Dimensional Spouted Bed", Drying Technology, Vol. 21, No. 9, October, pp. 1735-1757.
Taechapairoj, C., Dhuchakallaya, I., Soponronnarit, S., Wetchacama, S., and Prachayawarakorn, S., 2003, "Superheated Steam Fluidised Bed Paddy Drying", Journal of Food Engineering, Vol. 58, No. 1, June, pp. 67-73.
Tirawanichakul, Y., Prachayawarakorn, S., Tungtrakul, P., Chaiwatpongskorn, W., and Soponronnarit, S., 2003, "Experiments on In-store Paddy Drying under Tropical Climate : Simulation and Product Quality", Drying Technology, Vol. 21, No. 6, pp. 1049-1064.
Prachayawarakorn, S., Soponronnarit, S., Wetchacama, S., and Jaisut, D., 2002, "Desorption Isotherms and Drying Characteristics of Shrimp in Superheated Steam and Hot Air", Drying Technology, Vol. 20, No. 3, pp. 669-684.
Poomsa-ad, N., Soponronnarit, S., Prachayawarakorn, S., and Terdyothin, A., 2002, "Effect of Tempering on Subsequent Drying of Paddy using Fluidisation Technique", Drying Technology, Vol. 20, No. 1, pp. 195-210.
วารสารระดับประเทศ
ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์, ศิริวัฒ สินประเสริฐ, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "อิทธิพลของชนิดตัวกลางในการอบแห้งที่มีต่อจลนพลศาสตร์ของการลดความชื้นและคุณภาพของเนื้อวัว", วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีที่ 30, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 970.
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2547, "เทคนิคใหม่ในการผลิตข้าวนึ่ง", วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 78-86.
สุรีย์ จรูญศักดิ์, รัตนชัย ไพรินทร์ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2545, "การศึกษาการใช้พลังงานความร้อนจากเตาผลิตแก๊สชนิดไหลลงเพื่อใช้ในการผลิตเซรามิก", วารสารประสิทธิภาพพลังงาน, ปีที่ 11, ฉบับที่ 56, มกราคม-มีนาคม, หน้า 65-69 และฉบับที่ 57, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 65-69.
ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2545, "การอบแห้งปลาร้าด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งและอากาศร้อน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 33, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), หน้า 395-398.
สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, สำราญ ธิช่างทอง, และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2545, "ต้นแบบของเครื่องอบแห้งแบบตู้ด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง", วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีที่ 27, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม, หน้า 1079-1090.
สุเมธ รุจินินนาท, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2545, "การอบแห้งผลไม้ด้วยเครื่องอบแห้งแบบตู้ที่ใช้ก๊าซแอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง", วารสารสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม-มิถุนายน, หน้า 42-49.
ทวีชัย วงศ์ศักดิ์ไพโรจน์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, สมบูรณ์ เวชกามา และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2545, "ไอโซเทอมและการเปรียบเทียบเส้นเฉพาะการอบแห้งของหน่อไม้ในการอบแห้งด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งและลมร้อน", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, หน้า 42-49.
สมบูรณ์ เวชกามา, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, อดิศักดิ์ พงษ์พูลพลศักดิ์, วุฒิทัต ตันติเวสส, และศุภรัตน์ โฆษิตเจริญกุล, 2544, "Study of Parameters Affecting Drying Kinetic and Quality of Corns", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 195-204.
สมบูรณ์ เวชกามา, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, ธนิต สวัสดิ์เสวี, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, จินดา พานิชอิงอร และสุชาติ สุทธิเจริญพานิช, 2544, "Drying of High Moisture Paddy by Two-Dimensional Spouted Bed Technique", วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์, ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 93-103.
Sripawatakul, O., Prachayawarakorn, S., and Soponronnarit, S., 1994, "Continuous Fluidized Bed Paddy Drying : Experiment and Simulation", Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand, Vol. 5, pp. 9-24.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Soponronnarit, S., Chiawwet, M., Prachayawarakorn, S., Tungtrakul, P., and Taechapairoj, C., 2008, “Comparative Study of Physicochemical Properties of Accelerated and Naturally Aged Rice”, Journal of Food Engineering, Vol. 85, No. 2, March, pp. 268-276.
Jaisut, D., Prachayawarakorn, S., Varanyanond, W., Tungtrakul, P., and Soponronnarit, S., 2008, “Effects of Drying Temperature and Tempering Time on Starch Digestibility of Brown Fragrant Rice”, Journal of Food Engineering, Vol. 86, No. 2, May, pp. 251-258.
Jaiboon, P., Prachayawarakon, S., Tungtrakul, P., Varanyanond, W., and Soponronnarit, S., 2008, "Effects of Temperatures and Tempering Times on Drying Kinetics and Qualities of Waxy Rice", The 16th International Drying Symposium (IDS 2008), November 9-12, Ramoji Film City, Hyderabad, India, pp. 1517-1524.
Srisang, N., Prachayawarakorn, S., Soponronnarit, S., and Varanyanond, W., 2008, "Fluidized Bed Drying of Germinated Brown Rice", The 16th International Drying Symposium (IDS 2008), November 9-12, Ramoji Film City, Hyderabad, India, pp. 1493-1500.
Thuwapanihayanan, R., Prachayawarakorn, S., and Soponronnarit, S., 2008, "Foam-Mat Drying of Banana Using Egg Albumen, Soy Protein Isolate and Whey Protein Concentrate as Foaming Agents", The 16th International Drying Symposium (IDS 2008), November 9-12, Ramoji Film City, Hyderabad, India, pp. 1501-1509.
Prakotmak, P., Prachayawarakon, S., and Soponronnarit, S., 2008, "Determination of Apparent Diffusivity of Moisture in Pores of Dried Foam Banana using 2-d Stochastic Pore Networks", The 16th International Drying Symposium (IDS 2008), November 9-12, Ramoji Film City, Hyderabad, India, pp. 75-83.
Luangmalawat, P., Nathornkul, A., Prachayawarakorn, S., and Soponronnarit, S., 2005, "Effect of Drying Methods on Quality of Cooked Rice", International Agricultural Engineering Conference, December 6-9, Bangkok, Thailand.
Soponronnarit, S., Prachayawarakorn, S., and Taechapairoj, C., 2005, "New Method for Producing Parboiled Rice under High-Temperature Superheated-steam Fluidization", The 4th Asia Pacific Drying Conference 2005, December 13-15, Science City, Kolkata, India.
Witinantakit, K., Prachayawarakorn, S., Nathakaranakule, A., and Soponronnarit, S., 2005, "Multi-pass Drying of Paddy using Rice Husk", International Agricultural Engineering Conference, December 6-9, Bangkok, Thailand.
Witinantakit, K., Prachayawarakorn, S., Nathakaranakule, A., and Soponronnarit, S., 2004, "Drying of Paddy Using Rice Husk as Adsorbent", The 2nd International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering (ICFPTE'04), January 11-13, 2005, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 312-319.
Uengkimbuan, N., Soponronnarit, S., Prachayawarakorn, S., and Nathkaranakule, A., 2004, "Drying Kinetics and Physical Properties of Dried Pork using Two-stage Techniques", The 2nd International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering (ICFPTE'04), January 11-13, 2005, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 320-328.
Jamradloedluk, J., Nathakaranakule, A., Soponronnarit, S., and Prachayawarakorn, S., 2004, "Modeling of Dehydration and Rehydration Kinetics of Durian", The 2nd International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering (ICFPTE'04), January 11-13, 2005, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 267-277.
Tirawanichakul, Y., Prachayawarakorn, S., Varunyanond, W., and Soponronnarit, S., 2004, "In-store Paddy Drying under Tropical Atmosphere : Strategy and Quality Aspects", The 15th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP-15), May 9-13, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 431-437.
Prachayawarakorn, S., Choteboon, C., and Soponronnarit, S., 2004, "Moisture Transport and Change of Yellowness of Paddy during Storage", The 15th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP-15), May 9-13, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 609-614.
Soponronnarit, S. and Prachayawarakorn, S., 2004, "Mathematical Modelling and Simulation of Fluidised-bed Drying, Tempering and Ventilation of Grains", The 15th International Symposium on Transport Phenomena (ISTP-15), May 9-13, Shangri-La Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 8-14.
Uengkimbuan, N., Soponronnarit, S., Prachayawarakorn, W., and Nathakaranakule, A., 2003, "Comparative Study of Pork Dried using Superheated Steam and Hot Air", The 3rd Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2003), September 1-3, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 679-691.
Jamradloedluk, J., Nathakaranakule, A., Soponronnarit, S., and Prachayawarakorn, W., 2003, "Drying of Durian Slices in Superheated Steam and Hot Air", The 3rd Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2003), September 1-3, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 667-677.
Tirawanichakul, S., Prachayawarakorn, W., Varanyanond, W., and Soponronnarit, S., 2003, "Diffusion Model of A Wide Drying Temperature Range for Fluidized Bed Paddy Drying", The 3rd Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2003), September 1-3, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 657-666.
Taechapairoj, C., Dhuchakallaya, I., Soponronnarit, S., Wetchacama, S., and Prachayawarakorn, S., 2002, "Fluidized Bed Drying using Superheated Steam", The 13th International Drying Symposium (IDS' 2002), August 27-30, Bejing, China, Vol. B, pp. 1218-1227.
Taechapairoj, C., Soponronnarit, S., and Prachayawarakorn, S., 2002, "Characteristics of Parboiled Rice in Superheated-steam Fluidised-bed Dryer", The International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, AIT, Bangkok, Thailand, 429-440.
Tirawanichakul, S., Prachayawarakorn, S., Tungtrakul, P., Warunyanond, W., and Soponronnarit, S., 2002, "Effect of Drying Temperature on Physical Property of High and Low Amylose Content Paddy", The International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, AIT, Bangkok, Thailand, 467-480.
Tirawanichakul, S., Prachayawarakorn, S., Tungtrakul, P., Warunyanond, W., and Soponronnarit, S., 2002, "Mathematical Model of Deep Bed Paddy Drying and Quality Aspect", The International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, AIT, Bangkok, Thailand, 481-496.
Tirawanichakul, Y., Prachayawarakorn, S., Chaiwatpongskorn, W., Trangtrakoon, P., and Soponronnarit, S., 2002, "Experiments on In-store Paddy Drying under Tropical Climate : Simulation and Product Quality", The 13th International Drying Symposium (IDS'2002), August 27-30, Beijing, China, pp. 1228-1236.
Wiriyaumpaiwong, S., Prachayawarakorn, S., and Soponronnarit, S., 2002, "Comparative Study of Heating Processes for Soybean", The 13th International Drying Symposium (IDS'2002), August 27-30, Beijing, China, Vol. B, pp. 1246-1253.
Wiriyaumpaiwong, Soponronnarit, S., and Prachayawarakorn, S., 2001, "Effect of Temperature on Soybean Quality using Spouted Bed Technique", The 2nd Asian-Oceania Drying Conference, August 20-22, Buta Feringhi, Pulau Pinang, Malaysia, pp. 493-502.
Poomsa-ad, N., Soponronnarit, S., Terdyothin, A., and Prachayawarakorn, S., 2001, "Head Rice Yield after Drying by Fluidization Technique and Tempering", The 2nd Asian-Oceania Drying Conference, August 20-22, Buta Feringhi, Pulau Pinang, Malaysia, pp. 717-737.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
นฤบดี ศรีสังข์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และวารุณี วารัญญานนท์, 2552, “การศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งข้าวกล้องงอกด้วยฟลูอิไดซ์เบดแบบอากาศร้อนและไอน้ำร้อนยวดยิ่ง”, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 3, 3-4 กันยายน, ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, หน้า 3.
เพชรรัตน์ ใจบุญ, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2552, “ผลของฟลูอิไดเซชันอุณหภูมิที่มีต่อคุณภาพของข้าวเหนียว”, การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อน ครั้งที่ 3, 3-4 กันยายน, ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, หน้า 2.
สมบัติ ก่ำมอญ, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์, พัชรี ตั้งตระกูล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2551, “เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการอบแห้งข้าวหอมมะลิด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน”, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 14-15 พฤษภาคม, โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์, สวนสามพราน, จ.นครปฐม.
คำพัน บัวละพัน, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และวารุณี เตีย, 2551, "การหาสภาวะที่เหมาะสมของการพัฟฟิงกล้วยด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551, 31 มกราคม -1 กุมภาพันธ์, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, จ.เชียงใหม่.
รติยา ธุวพาณิชยานันท์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2551, "การผลิตกล้วยอบกรอบโดยใช้เทคนิคการทำโฟม", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551, 31 มกราคม -1 กุมภาพันธ์, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, จ.เชียงใหม่.
ดลฤดี ใจสุทธิ์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, วารุณี วารัญญานนท์, พัชรี ตั้งตระกูล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2551, "การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติความเป็นข้าวเก่าของข้าวกล้องหอมมะลิระหว่างที่ได้จากการอบแห้งที่อุณหภูมิสูงและการเก็บรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551, 31 มกราคม -1 กุมภาพันธ์, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, จ.เชียงใหม่.
จารุวรรณ กุลวิศว, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2551, "อิทธิพลของเทคนิคการอบแห้ง ที่มีต่อสารประกอบที่ระเหยง่ายและคุณภาพทางกายภาพของกล้วยแผ่น", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551, 31 มกราคม -1 กุมภาพันธ์, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, จ.เชียงใหม่.
คำพัน บัวละพัน, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และวารุณี เตีย, 2550, “การพองของกล้วยโดยเทคนิคร่วมระหว่างอากาศร้อนและไอน้ำร้อนยวดยิ่ง”, การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 68.
จารุวรรณ กุลวิศว, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2550, “ผลอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อสารระเหยง่าย และคุณภาพทางกายภาพในกล้วยแผ่น”, การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 69.
รติยา ธุวพาณิชยานนท์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2550, “แบบจำลองทางคณิตศาสตร์การอบแห้งแผ่นโฟมกล้วยและคุณภาพของแผ่นโฟมกล้วยอบแห้ง”, การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 35.
ดลฤดี ใจสุทธิ์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, วารุณี วารัญญานนท์, พัชรี ตั้งตระกูล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2550, “ผลของการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดต่อ Glycemic Index และคุณภาพของข้าวกล้องหอมมะลิ”, การประชุมวิชาการครั้งที่ 8 ประจำปี 2550 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 23-24 มกราคม, โรงแรมโซฟิเทล ราชาออร์คิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 161.
ดลฤดี ใจสุทธิ์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, วารุณี วารัญญานนท์, พัชรี ตั้งตระกูล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2550, “การเร่งความเก่าข้าวกล้องหอมมะลิด้วยเทคนิคฟลูอิไดเซชันร่วมกับการเก็บในที่อับอากาศ”, การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 33.
อนุชา ใจกล้า, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, วารุณี วารัญญานนท์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2549, "เงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับการรักษาคุณภาพข้าวเปลือกที่อบแห้งโดยเทคนิคฟลูอิไดเซชัน", การประชุมเชิงวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2, 27-29 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา.
วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2549, "อิทธิพลของการแช่ข้าวเปลือกและการพ่นไอน้ำก่อนสำหรับการผลิตข้าวนึ่งด้วยการอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้อากาศร้อน", การประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 23-24 มกราคม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, จ.มหาสารคาม, หน้า 508-515.
ดลฤดี ใจสุทธิ์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, วารุณี วารัญญานนท์, พัชรี ตั้งตระกูล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2549, "การผลิตข้าวกล้องคุณภาพโดยใช้เทคนิคฟลูอิไดซ์เซชัน", การประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 23-24 มกราคม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, จ.มหาสารคาม,หน้า 491-499.
มัทนียา เชี่ยวเวช, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, พัชรี ตั้งตระกูล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2549, "การเร่งความเก่าของข้าวเปลือกโดยใช้เทคนิคในการอบแบบฟลูอิไดซ์เบดร่วมกับการเทมเปอร์", การประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 23-24 มกราคม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, จ.มหาสารคาม, หน้า 482-490.
ศิริวัฒ สินประเสริฐ, ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2549, "การศึกษาจลนพลศาสตร์การอบแห้งเนื้อวัวด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งและอากาศร้อน", การประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 23-24 มกราคม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, จ.มหาสารคาม, หน้า 473-481.
รติยา ธุวพาณิชยานันท์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2549, "การอบแห้งแผ่นโฟมที่ทำจากกล้วยสุก", การประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 23-24 มกราคม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, จ.มหาสารคาม, หน้า 464-472.
นภาภรณ์ พลายโถ, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, วารุณี เตีย และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2549, "ผลของการพรีทรีทเมนต์ที่มีต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของกล้วยแผ่น", การประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 23-24 มกราคม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, จ.มหาสารคาม, หน้า 447-455.
กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2549, "การอบแห้งข้าวเปลือกแบบหลายขั้นตอนโดยใช้แกลบ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 23-24 มกราคม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, จ.มหาสารคาม, หน้า 396-402.
สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "Drying Strategies Based on Diffusion Model and Energy Analysis for Fluidized-Bed Drying of Paddy", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27-28 ตุลาคม, โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 124.
กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "แบบจำลองการอบแห้งข้าวเปลือกโดยใช้แกลบเป็นตัวกลางในการดูดซับ", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 472-482.
จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร และ 2548, "จลนพลศาสตร์การคืนตัวของทุเรียนอบแห้ง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 483-490.
ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, พัชรี ตั้งตระกูล, พยุงศักดิ์ ท่าไม้สุข และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "ผลของการอบแห้งต่อสมบัติของข้าวกึ่งสำเร็จรูป", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 491-498.
ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และอดิศักดิ์ นาถกรณกุล, 2548, "จลนพลศาสตร์การอบแห้งและสมบัติทางกายภาพของเนื้อหมูด้วยเทคนิคการอบแห้งแบบสองช่วง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 499-506.
ภาวิกา วงศ์แก้ว, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "อิทธิพลของความหนาแน่นและอัตราส่วนผสมของแกลบต่อการอบแห้งข้าวเปลือก", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 507-518.
รัฐพร บัวขม, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2548, "การอบแห้งเมล็ดกาแฟสดโดยใช้ปั๊มความร้อนและลมร้อน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 519-529.
วรุต ยุทธชัย, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2548, "ผลของการแช่น้ำต่อการลดลงของเอนไซม์ยูรีเอสและการละลายโปรตีนในถั่วเหลืองโดยใช้การอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบดด้วยอากาศร้อน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 555-565.
สุทธิศักดิ์ แก้วนก, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "อิทธิพลของอุณหภูมิที่มีผลต่อการอบแห้งและคุณภาพของกระเทียมกลีบ", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 566-576.
อุบลวรรณ ชนะภัย, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2548, "แบบจำลองทางคณิตศาสตร์สำหรับการอบแห้งถั่วเหลืองเมล็ดเดี่ยวด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งและอากาศร้อน", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 587-601.
รติยา ธุวพาณิชยานันท์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2547, "การพัฒนาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์การอบแห้งถั่วเหลืองโดยเทคนิคฟลูอิไดเบดด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 18-20 ตุลาคม 2547, โรงแรมโซฟิเทลราชาออร์คิด, จ.ขอนแก่น.
ปรีดา ปรากฏมาก, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2547, "อิทธิพลของการกระจายขนาดรูพรุนที่มีต่อการเคลื่อนที่ของน้ำในวัสดุรูพรุน", การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2547 ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 26-27 เมษายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 62-69.
ปวีณา ปรัชญาวศิน, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2547, "การอบแห้งถั่วเหลืองด้วย ฟลูอิไดซ์เบดแบบใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง", การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2547 ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 26-27 เมษายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 36-43.
ณรงค์ศักดิ์ แก้วนิล, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, และอดิศักดิ์ นาถกรณกุล, 2547, "การศึกษาแนวทางในการอบแห้งกระเทียมที่เหมาะสม", การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2547 ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 26-27 เมษายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 44-51.
ณรงค์ อึ้งกิมบ้วน, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และอดิศักดิ์ นาถกรณกุล, 2547, "การอบแห้งเนื้อหมูด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่งและอากาศร้อน", การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2547 ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 26-27 เมษายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 8-14.
กิตติศักดิ์ วิธินันทกิตต์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2547, "การอบแห้งข้าวเปลือกโดยใช้แกลบเป็นตัวกลางในการดูดซับ", การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2547 ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 26-27 เมษายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 15-21.
จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2547, "Compressive Behaviors of Durian Slices during Hot Air and Superheated Steam Drying", การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2547 ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 26-27 เมษายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 1-7.
ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, เคนอิชิ อิโอเอะ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "การอบแห้งข้าวเปลือกชื้นภายใต้สภาวะอากาศเขตร้อนชื้นในภาคสนาม", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 13-14 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 255-268.
ชัยยงค์ เตชะไพโรจน์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "ลักษณะเฉพาะของข้าวที่ผ่านการอบแห้งโดยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 13-14 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 269-277.
จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2546, "การศึกษาเปรียบเทียบการอบทุเรียนด้วยอากาศร้อนและไอน้ำร้อนยวดยิ่ง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 13-14 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 213-221.
สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, พัชรี ตั้งตระกูล, วารุณี วรัญญานนท์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "ปัจจัยของอุณหภูมิอบแห้งของเครื่องฟลูอิไดซ์เบดที่มีผลต่อสมบัติทางกายภาพข้าวและการชิมของข้าวสุก", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 13-14 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 306-320.
ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2545, "การศึกษาเปรียบเทียบกระบวนการให้ความร้อนเมล็ดถั่วเหลือง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 11-18.
สุเมธ รุจินินนาท, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2545, "การปรับปรุงลักษณะการไหลของอากาศในเครื่องอบแห้งแบบตู้", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 42-48.
สุภวรรณ ฏิระวณิชย์กุล, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, วทัญญู ชัยวัฒน์พงศกร, วารุณี วรัญญานนท์ และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2545, "ผลกระทบของอุณหภูมิของการอบแห้งข้าวเปลือกแบบฟลูอิไดซ์เบดที่มีต่อค่าความขาวและผลของข้าวเต็มเมล็ด", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 69-77.
ยุทธนา ฏิระวณิชย์กุล, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, วทัญญู ชัยวัฒน์พงศกร, พัชรี ตั้งตระกูล และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2545, "การทดลองอบแห้งข้าวเปลือกในที่เก็บภายใต้เงื่อนไขสภาวะอากาศเขตร้อนชื้น : แบบจำลองปัญหาทางคณิตศาสตร์และคุณภาพของผลิตภัณฑ์", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 26-35.
สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และKeiichi Inoue, 2545, "การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของเมล็ดพืชชนิดต่างๆ", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 78-88.
ทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2544, "การอบแห้งถั่วเหลืองโดยเทคนิคสเปาเต็ดเบดสองมิติ", การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 25-26 มกราคม, จ.ขอนแก่น, หน้า 170-179.
กษมา เจนวิจิตรสกุล, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, สมบูรณ์ เวชกามา และสมเกียรติ ปรัชญาวรากร, 2544, "การอบแห้งข้าวโพดโดยเทคนิคสเปาเต็ดเบดสองมิติ", การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 25-26 มกราคม, จ.ขอนแก่น, หน้า 229-240.
สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2544, "In-Store Drying Technique in Tropical Region", การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 25-26 มกราคม, 25-26 มกราคม, จ.ขอนแก่น, หน้า 140-153.
รางวัลที่ได้รับ
"เครื่องอบแห้งระบบฟลูอิไดซ์เบดและเตาเผาแกลบแบบไซโคลน"
งานประกวดโครงการดีเด่นด้านพลังงานใหม่และหมุนเวียนของอาเซียน ปี 2545 รางวัลรองชนะเลิศ
"เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ความร้อนจากเตาเผาแบบไซโคลน"
รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น : สภาวิจัย รางวัลชมเชย ประจำปี 2545

return topic