ดร.นภาพร เชี่ยวชาญ
รศ.ดร.นภาพร เชี่ยวชาญ
Naphaporn Chiewchan (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9243 โทรสาร 0-2427-9240
E-mail Address : naphaporn.rat@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2543 ปริญญาเอก Ph.D. วิศวกรรม
เคมี
- University of Birmingham อังกฤษ
2538 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรม
อาหาร
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2535 ปริญญาตรี วท.บ. จุลชีววิทยา - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - จุลชีววิทยาอาหาร (Food Microbiology)
   - กระบวนการแปรรูปอาหารด้วยความร้อน (Thermal Processing)
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ สถานภาพ
การหาสภาวะที่เหมาะสมในการอบแห้งเห็ดหอม 2538 ผู้ร่วมโครงการ
สภาวะที่เหมาะสมในการลดอุณหภูมิก่อนการแช่แข็งของซาละเปาหลังนึ่ง [หมวดเงินอุดหนุน46] 2547 หัวหน้าโครงการ
การวิจัยสถานการณ์ความปลอดภัยอาหารด้านผักและผลไม้ กรณีตลาดนัดและรถเร่ [ส.คลังสมอง48] 2549 หัวหน้าโครงการ
ผลของวิธีและสภาวะการอบแห้งต่อจลนศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของเกล็ดมะขามป้อม [หมวดเงินอุดหนุน48] 2550 หัวหน้าโครงการ
ผลร่วมของกรดอะซิติกกับอุณหภูมิต่อการยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์และปฏิกิริยาสีน้ำตาลเนื่องจากเอนไซม์ในกะหล่ำปลีตัดแต่งพร้อมบริโภค [หมวดเงินอุดหนุน49] 2550 หัวหน้าโครงการ
ผลของกระบวนการฆ่าเชื้อและการเก็บรักษาต่อปริมาณวิตามินซีในน้ำฝรั่ง [หมวดเงินอุดหนุน50] 2551 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาหาสภาวะที่เหมาะสมในการผลิตมะขามผงด้วยเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย : ผลของสารช่วยอบแห้งและสภาวะการอบแห้งต่อคุณภาพของผลิตภัณฑ์ [หมวดเงินอุดหนุน50] 2552 ผู้ร่วมโครงการ
ผลของกระบวนการผลิตต่อคุณภาพของผงใยอาหารสูงผลิตจากกากมะนาวหลังการคั้นน้ำ [หมวดเงินอุดหนุน51] 2552 หัวหน้าโครงการ
การขยายขนาดการผลิตหัวอาหารสัตว์ที่มีปริมาณเอนไซม์สูง โดยการหมักแบบอาหารแข็งด้วยรา Aspergillus oryzae โดยใช้ถังหมักแบบหมุนขนาด 200 และ 600 ลิตร [หมวดเงินอุดหนุน51] 2552 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
ปัจจัยการผลิตที่มีผลต่อคุณภาพของเครื่องดื่มฟักทองเพื่อสุขภาพ [หมวดเงินอุดหนุน50] ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาสภาวะอบแห้งที่เหมาะสมในการทำลาย Salmonella ในผลิตภัณฑ์กระดูกอัด [สกว.46-47] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาปริมาณสารให้กลิ่นในเห็ดหอม (Lenthionine) ที่สภาวะการอบแห้งไม่คงที่ หัวหน้าโครงการ
ผลของไคโตซานและอุณหภูมิที่มีต่อการเหลือรอดของ Saccharomyces cerevisiae ในน้ำสับปะรด [สวทช.45-46] หัวหน้าโครงการ
การศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความคงตัวของน้ำกะทิไขมันสูงบรรจุกระป๋อง [BIOTEC46-47] หัวหน้าโครงการ
ผลของสัดส่วนไขมันและความดันของการโฮโมจิไนส์ที่มีต่อคุณสมบัติการไหลของน้ำกะทิในระหว่างกระบวนการให้ความร้อน ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Jongaroontaprangsee, S., Tritrong, W., Chokanaporn, W., Methacanon, P., Devahastin, S., and Chiewchan, N., 2007, "Effects of Drying Temperature and Particle Size on Hydration Properties of Dietary Fiber Powder from Lime and Cabbage By-Products", International Journal of Food Properties, Vol. 10, No. 4, October, pp. 887-897.
Chiewchan, N., Pakdee, W., and Devahastin, S., 2007, "Effects of Water Activity and Hot Air Drying on Thermal Resistivity of Salmonella krefeld on Rawhide Surface", International Journal of Food Microbiology, Vol. 114, No. 1, pp. 43-49. (February 28)
Pimpaporn, P., Devahastin, S., and Chiewchan, N., 2007, "Effects of Combined Pretreatments on Drying Kinetics and Quality of Potato Chips Undergoing Low-Pressure Superheated Steam Drying", Journal of Food Engineering, Vol. 81, No. 2, July, pp. 318-329.
Kongsoontornkijkul, P., Ekwongsupasarn, P., Chiewchan, N., and Devahastin, S., 2006, "Effects of Drying Methods and Tea Preparation Temperature on the Amount of Vitamin C in Indian Gooseberry Tea", Drying Technology, Vol. 24, No. 11, pp. 1509-1513.
Peamprasart, T. and Chiewchan, N., 2006, "Effect of Fat Content and Preheat Treatment on the Apparent Viscosity of Coconut Milk after Homogenization", Journal of Food Engineering, Vol. 77, No. 3, December, pp. 653-658.
Chiewchan, N., Phungamngoen, C., and Siriwattanayothin, S., 2006, "Effect of Homogenizing Pressure and Sterilizing Condition on Quality of Canned High Fat Coconut Milk", Journal of Food Engineering, Vol. 73, No. 1, March, pp. 38-44.
Rattanathanalerk, M., Chiewchan, N., and Srichumpoung, W. 2005, "Effects of Thermal Processing on the Quality Loss of Pineapple Juice", Journal of Food Engineering, Vol. 66, No. 2, January, pp. 259-265.
Methakhup, S., Chiewchan, N., and Devahastin, S., 2005, "Effects of Drying Methods and Conditions on Drying Kinetics and Quality of Indian Gooseberry Flake", LWT - Food Science and Technology, Vol. 38, No. 6, September, pp. 579-587.
Simuang, J., Chiewchan, N., and Tansakul, A., 2004, "Effects of Fat Content and Temperature on the Apparent Viscosity of Coconut Milk", Journal of Food Engineering, Vol. 64, No. 2, September, pp. 193-197.
Rattanasomboon, N., Bellara, S.R., Fryer, P.J., Thomas, C.R., and McFarlane, C.M., 2001, "The Gradient Plate Technique as a Means of Studying the Recovery of Heat Injured Brochothrix thermosphacta", International Journal of Food Science and Technology, Vol. 36, pp. 369-376.
Rattanasomboon, N., Bellara, S.R., Harding, C.L., Fryer, P.J., Thomas, C.R., Al-Rubeai, M., and McFarlane, C.M., 1999, "Growth and Enumeration of the Meat Spoilage Bacterium: Brochothrix thermosphacta", International Journal of Food Microbiology, Vol. 51, pp. 145-148.
วารสารระดับประเทศ
ปรอยฝน เลิศวนวัฒนา, นภาพร เชี่ยวชาญ และภาวดี เมธะคานนท์, 2551, "พฤติกรรมการไหลของน้ำสับปะรดผสมใยอาหารผงจากกากมะนาว", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 497-511.
นภาพร เชี่ยวชาญ, 2550, "สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในผักและผลไม้สดที่จำหน่ายโดยผู้ค้าเร่ ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ", วารสารอาหาร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม 2550, หน้า 59-72.
นภาพร เชี่ยวชาญ, ชัยรัตน์ ตั้งดวงดี และวลัยพร ศรีชุมพวง, 2549, "สารเจือปนในผลไม้ดองที่จำหน่ายโดยผู้ค้าเร่ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ", อาหาร, ปีที่ 36, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 347-355.
อัญชลี ทวีสุจินันท์สกุล, นภาพร เชี่ยวชาญ และองอาจ วัฒนชัยยิ่งยง, 2548, "ผลของ pH และอุณหภูมิที่มีต่อประสิทธิภาพการยับยั้งยีสต์ของไคโตซาน", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 183-198.
นภาพร เชี่ยวชาญ และธนารัตน์ ศรีธุระวานิช, 2547, "ไคโตซานกับการยับยั้งจุลินทรีย์ในอาหาร", อาหาร, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน, หน้า 120-122.
จันทิมา ภูงามเงิน, นภาพร เชี่ยวชาญ และสุวิช ศิริวัฒนโยธิน, 2547, "ผลของสารเพิ่มความคงตัวบางชนิด ต่อคุณภาพน้ำกะทิไขมันสูงบรรจุกระป๋อง", วารสารวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 375-390.
กิตติ แซ่โง้ว, ยุทธนา เกติพันธ์, วรวรรณ สุทธิธนาเลิศ, ทิพาพร อยู่วิทยา และนภาพร รัตนสมบูรณ์, 2544, "ผลของสภาวะการอบแห้งต่อปริมาณสารให้กลิ่นในเห็ดหอม", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 285-297.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Phattaraworrasuth, P. and Chiewchan, N., 2008, "Effect of Pasteurization on Vitamin C Content of Guava Juice", The 2nd Technology and Innovation for Sustainable Development Conference (TISD2008), January 28-29, Hotel Sofitel Raja Orchid, Khon Kaen, Thailand, pp. 24-26.
Ingkasuwan, P., Reongdaj, K., Chiewchan, N., and Devahastin, S., 2003, "Determination of Optimized Drying Conditions for Pressed Bone using Its Drying Kinetics and Physical Properties", The 3rd Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2003), September 1-3, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 505-512.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
พรเพ็ญ มรกตจินดา และนภาพร เชี่ยวชาญ, 2549, "ผลของการอบแห้งแบบลมร้อนต่อการต้านทานความร้อนของ Salmonella ในกะหล่ำปลีหั่นฝอย", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 8 นวัตกรรมทางอาหาร, 15-16 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า 45.
Rattanasomboon, N., Bellara, S.R., Fryer, P.J., Thomas, C.R., and McFarlane, C.M., 1999, "Image Analysis Technique for Monitoring Bacterial Growth on Gradient Plates", The 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference, Phuket, Thailand.

return topic