คุณอ่อนสา นนท์พละ
คุณอ่อนสา นนท์พละ
Ounsa Nonthphala.

ตำแหน่ง พนักงานนักวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9221-34 โทรสาร 0-2428-3534
E-mail Address : ounsa.non@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2538 ปริญญาตรี ศษ.บ. วิทยาศาสตร์ - มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ไทย
2534 อนุปริญญา อ.วท. เคมีปฏิบัติ - สถาบันราชภัฏ
อุบลราชธานี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
  - เคมีวิเคราะห์
  - การวิเคราะห์คุณภาพของน้ำและน้ำเสีย
  - การวิเคราะห์คุณสมบัติน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงต่างๆ
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การศึกษาปริมาณฮีสตามีนในเนื้อปลาสดและผลิตภัณฑ์น้ำปลาบริโภค หัวหน้าโครงการ
การศึกษาและสำรวจข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรสำหรับโรงงานปลาทูน่ากระป๋อง ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาและสำรวจข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรมการเกษตรสำหรับโรงงานฆ่าไก่ ผู้ร่วมโครงการ
การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานแปรรูปผักและผลไม้ขนาดย่อมโดยกระบวนการได้อากาศตรึงเซลแบบไหลย้อนขึ้น ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การดูดซับสารพิษและโลหะหนักด้วยการพัฒนาตัวกลางดูดซับ ซึ่งเตรียมได้จากวัสดุเหลือทิ้งและวัสดุเหลือใช้ [หมวดเงินอุดหนุน45] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Chaisawadi, S., Pengsopa, L., Kulamai, S., and Nonpala, O., 1999, "Water Resources Pollution within Rasburana District, Bangkok, Thailand", Presented at the International Conference on Water Resource Management in Intermontane Basins, February 2-6, 1999, Chiang Mai, Thailand
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สรเสกข์ กุลมัย, สุชาดา ไชยสวัสดิ์, พัชรินทร์ จันต๊ะวงศ์, ละเอียด เพ็งโสภา และอ่อนสา นนท์พละ, 2549, "การจัดระบบต้นแบบการจัดการคุณภาพน้ำจากร้านอาหารทะเลภายในพื้นที่บางขุนเทียน", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท.) ครั้งที่ 32, 10-12 ตุลาคม, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 288-289.
อ่อนสา นนท์พละ, ประภาส คุณนาม, ละเอียด เพ็งโสภา, สุภาณี เลิศไตรรักษ์ และสุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ, 2545, "การดูดซับโลหะหนักในน้ำทิ้งด้วยเปลือกหอยแครง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 682.
ประภาส คุณนาม, อ่อนสา นนท์พละ, ละเอียด เพ็งโสภา, สุภาณี เลิศไตรรักษ์ และสุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ, 2545, "การดูดซับโลหะหนักในน้ำทิ้งด้วยกระดองปู", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 683.
สุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ, ละเอียด เพ็งโสภา, อ่อนสา นนท์พละ และประภาส คุณนาม, 2545, "การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำส้มเข้มข้นเพื่อใช้เตรียมน้ำส้มพร้อมดื่ม", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 552.
อ่อนสา นนท์พละ, ละเอียด เพ็งโสภา และสุภาภรณ์ เชื้อประเสริฐ, 2542, "ผลของฤดูกาลและกระบวนการผลิตต่อการเปลี่ยนแปลง histamine ในผลิตภัณฑ์น้ำปลา", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25, 20-22 ตุลาคม, ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก, หน้า 1160-1161
สุชาดา ไชยสวัสดิ์, ละเอียด เพ็งโสภา อ่อนสา นนท์พละ และสรเสกข์ กุลมัย, 2541, "มลพิษของแหล่งน้ำในเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร -การปนเปื้อนของโลหะหนักและสารมลพิษ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ครั้งที่ 24, 19-21 ตุลาคม, ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์, กรุงเทพฯ, หน้า 840-841.


return engineer topic