รศ.ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
รศ.ดร.วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
Wiwat Ruenglertpanyakul (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ / รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9221-35 ต่อ 101 โทรสาร 0-2428-3534
E-mail Address : wiwat.rue@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2539 ปริญญาเอก Ph.D. Technische Chemie - Universitat
Hannover
เยอรมันนี
2535 ปริญญาโท M.Eng. Fermentation
Technology
- Osaka University ญี่ปุ่น
2533 ปริญญาตรี B.Eng. Fermentation
Technology
- Osaka University ญี่ปุ่น
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Bioprocess
   - Modeling
   - Simulation and Optimization
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การประยุกต์เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกระบวนการชีวเคมี [หมวดเงินอุดหนุน41] 2543 หัวหน้าโครงการ
อุทกพลศาสตร์เชิงโกลาหลในฟลูอิดไดซ์เบดสามวัฏภาค [หมวดเงินอุดหนุน41] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญในการทำ HAZOP ในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี [หมวดเงินอุดหนุน44] 2546 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญในการออกแบบกระบวนการแอคติเวทเต็ดสลัดจ์สำหรับบำบัดน้ำเสียชุมชน [หมวดเงินอุดหนุน45] 2546 หัวหน้าโครงการ
การบำบัดทางชีวภาพและนำน้ำจากฟาร์มเลี้ยงกุ้งกลับมาใช้ใหม่ [SIDA44,46] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
การบำบัดแอมโมเนียในน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งโดยใช้สาหร่ายเซลล์เดียว [หมวดเงินอุดหนุน48] 2549 หัวหน้าโครงการ
ผลของขนาดกระป๋องที่มีต่อการถ่ายเทความร้อนระหว่างการฆ่าเชื้อ [หมวดเงินอุดหนุน48] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการน้ำของฟาร์มเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราท์ [หมวดเงินอุดหนุน 51] 2552 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การพัฒนาเครื่องเติมอากาศในบ่อเลี้ยงกุ้ง [BIOTEC47] หัวหน้าโครงการ
การประเมินความเป็นไปได้ของการผลิตเชื้อเพลิงเอทธานอลจากผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย ผู้ร่วมโครงการ
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Attasat, S., Wanichpongpan P., and Ruenglertpanyakul, W., 2013, "Cultivation of Microalgae (Oscillatoria okeni and Chlorella vulgaris) Using Tilapia-Pond Effluent and A Comparison of Their Biomass Removal Efficiency", Water Science & Technology, Vol. 67, No. 2, pp. 271-277.
Attasat, S., Wanichpongpan, P., and Ruenglertpanyakul, W., 2013, "Design of Integrated Aquaculture of the Pacific White Shrimp, Tilapia and Green Seaweed", Journal of Sustainable Energy & Environment, Vol. 4, pp. 9-14.
Siriwattanayotin, S., Yoovidhya, T., Meepadung, T., and Ruenglertpanyakul, W., 2006, "Simulation of Sterilization of Canned Liquid Food using Sucrose Degradation as an Indicator", Journal of Food Engineering, Vol. 73, No. 4, April, pp. 307-312.
Ruenglertpanyakul, W., Attasat, S., and Wanichpongpan, P., 2004, "Nutrient Removal from Shrimp Farm Effluent by Aquatic Plants", Water Science and Technology, Vol. 50, No. 6, pp. 321-330.
วารสารระดับประเทศ
นิมารดี บุญอาพัทธิ์เจริญ, สมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์, ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ และวิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล, 2551, "ผลของแสงอาทิตย์ต่อการเปลี่ยนแปลงประชากรจุลินทรีย์ในดินบริเวณพื้นบ่อเลี้ยงกุ้ง", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 451-462.
วทัยพรรณ ปุจฉา, จีรพันธุ์ ปัญญานันท์, ทรงศักดิ์ สรรไพโรจน์, วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล, ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ และชลัมพ์ โสมาภา, 2548, "การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซล", วิศวกรรมสารเอเชียอาคเนย์, ปีที่ 1, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 48- พฤษภาคม 49, หน้า 48-53.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Nuntakumjorn, B., Ruenglertpanyakul, W., Songkasiri, W., and Phalakornkule, C., 2010, "Effects of Chitosan on Granulation Process and UASB Efficiency in Wastewater Treatment under Thermophilic Condition", The 3rd Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference (TISD 2010), March 4-6, Royal Mekong Nong Khai Hotel, Nong Khai, Thailand.
Ruchisansakun, K., Sungpet, A., Sampanvejsobha, S., Siriwattannayotin, S., Ruenglertpanyakul, W., and Chantara, S., 2010, "The Study of Caffeine and Polyphenolic Compound Adsorption by Rice Husk-based Adsorbents", The 3rd Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference (TISD 2010), March 4-6, Royal Mekong Nong Khai Hotel, Nong Khai, Thailand.
Ekwongsupasarn, P., Siriwattanayotin, S., Ruenglertpanyakul, W., and Suthamwong, P., 2007, "Effect of Brewing Conditions on the Amount of Extracted Total Phenolic Compounds of Tea Residue and Tea Product", The KMITL International Conference on Integration of Science and Technology for Sustainable Development (ICIST), April 26-27, King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang, Bangkok, Thailand, pp. 474-477.
Vithanomsat, C., Ruenglertpanyakul, W., and Siriwatanayotin, S., 2006, "Simulation of Sterilization of Canned Liquid food: Effect of Wall Temperature and Can Size", International Conference on Modeling in Chemical and Biological Engineering Sciences (ICMES 2006), October 25-27, Rama Gardens Hotel, Bangkok, Thailand.
Ruenglertpanyakul, W., Sringampong, N., and Wanichpongpan, P., 2006, "Edible Film from Chitosan", The 7th Asia-Pacific Chitin and Chitosan Symposium, April 23-26, Bexco, Busan, Korea, pp. 366-368.
Wanichpongpan, P., Supanopas, P., and Ruenglertpanyakul, W., 2005, "Cleaner Production for Shrimp Shell Waste Utilization", International Conference on Environmental of Urban Infrastructures and Industry in Asia, November, 11-12, Kim Do Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Attasat, S., Ruenglertpanyakul, W., and Wanichpongpan, P., 2005, "Bioremediation and Reuse of Marine Shrimp Farm Effluent", International Conference on Environmental of Urban Infrastructures and Industry in Asia, November, 11-12, Kim Do Hotel, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Ruenglertpanyakul, W., Attasak, S., and Wanichpongpan, P., 2004, "Nutrient Removal from Shrimp Farm Effluent by Aquatic Plants", International conference on Wastewater Treatment for Nutrient Removal and Reuse 2004 (ICWNR '04), January 26-29, Asian Institute of Technology, Thailand, pp. 156-165.
Surareungchai, W., Ruenglertpanyakul, W., Sombatsompop, S., and Kirtikara, K., 2002, "In Search of Thai Talented Youths in Science and Mentoring", The 7th Asia-Pacific Conference on Giftedness, August 12-16, Bangkok.
Ruenglertpanyakul, W., 1999, "Software for Fuzzy Modeling of Bioprocess", (APBioChEC'99), the 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and the 11th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology, November 15-18, Phuket, Thailand.
Ruenglertpanyakul, W. and Bellgardt K.-H., 1998, "Physiological Phase Model for Bioprocesses", The 7th International Conference on Computer Application in Biotechnology Conference, May 31 - June 4, Osaka, Japan, pp. 119-122.
Ruenglertpanyakul, W., Ludewig, D., Bellgardt, K.-H., 1996, "Application of Case-Based Reeasoning in an Expert System for Modeling of Bioprocessed", DECHEMA-Jahrestagungen 1996, May 21-23, Wiesbaden, Germany.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ประกายทิพย์ เอกวงศ์ศุภศาล, สุวิช ศิริวัฒนโยธิน, วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล และประสิทธิ์ สุธรรมวงศ์, 2550, "Effect of Brewing Conditions on the Amount of Extracted Total Phenolic Compounds of Tea Residue and Tea Product", การประชุมสัมมนาวิชาการอุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่ 9, 14-15 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมนานาชาติ ไบเทค, กรุงเทพฯ, หน้า P4-15-CP.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธ์ และวิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล, 2548, "การบำบัดแอมโมเนียในน้ำทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้งโดยใช้สาหร่ายเซลล์เดียว", การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 2, 23-25 มีนาคม, โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน, จ.เชียงใหม่.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, หทัยรัตน์ ธีระธวัชชัย และวิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล, 2547, "การศึกษาสมดุลมวลสารการเจริญเติบโตของกุ้งขาว (Litopenaeus vannamei)", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30, 19-21 ตุลาคม, ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี, กรุงเทพฯ, หน้า 242.
นิรันดร์ สัพพวิญญู, ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ และวิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล, 2547, "ผลของการใช้ไคโตซานต่อการลอกคราบของกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius)", การประชุมวิชาการกุ้งทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 29-30 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ, หน้า 114-123.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, หทัยรัตน์ ธีระธวัชชัย และวิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล, 2547, "การลดการแตกตัวของเม็ดอาหารและคุณภาพน้ำเสียโดยใช้ไคโตซาน", การประชุมวิชาการกุ้งทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 29-30 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ, หน้า 124 - 131.
กาญจนาวดี คงขึม, ชีวิน อรรถสาสน์, วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล และปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, 2547, "ผลของการให้แสงต่อการกำจัดแอมโมเนียในบ่อเลี้ยงกุ้ง", การประชุมวิชาการกุ้งทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 29-30 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ, หน้า 210 -218.
ชีวิน อรรพสาสน์, วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล และปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, 2547, "การบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งด้วยกระบวนการทางชีวภาพ", การประชุมวิชาการกุ้งทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 29-30 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ, หน้า 201 - 209.
ธีรธิดา บุตรดา และวิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล, 2547, "ผลของตำแหน่งของเครื่องเติมอากาศต่อการกวนผสมในบ่อเลี้ยงกุ้ง", การประชุมวิชาการกุ้งทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 5, 29-30 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ, หน้า 219 -229.
ชีวิน อรรถสาสน์, วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล และปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์, 2545, "การบำบัดน้ำทิ้งจากการเลี้ยงกุ้งด้วยกระบวนการทางชีวภาพ", การประชุมวิชาการกุ้งทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 18-19 พฤศจิกายน, ศูนย์ประชุมริมทะเล ระยองรีสอร์ท, จ.ระยอง, หน้า 188-197.
วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล, เชิดศักดิ์ ดวงนำ, Thimothy W. Flegel, 2544, "Analysis of Shrimp Pond Aeration using CFD", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 62.
ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ และวิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล, 2544, "Effects of Production Conditions on Chitosan Deacetylation Yield", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 68.

return topic