รศ.ดร.วันชัย อัศวภูษิตกุล
รศ.ดร.วันชัย อัศวภูษิตกุล
Wanchai Asvapoositkul (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9114, 0-2470-9338
E-mail Address : wanchai.asv@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2538 ปริญญาเอก Ph.D. Mechanical Engineering - University of London อังกฤษ
2531 ปริญญาโท วศ.ม. Energy Technology - AIT ไทย
2528 ปริญญาตรี
เกียรตินิยม
วศ.บ. วิศวกรรม
เครื่องกล
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Boundary layers และ CFD (Computational Fluid Dynamics)
   - การออกแบบอุโมงค์ลมความเร็วต่ำ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
Effects of helical strakes on stack gas dispersion using wind tunnel modelling -
การคำนวณระบบท่อโดยใช้ Auto-CAD -
โรงงานผลิตน้ำผลไม้เข้มข้นขนาดเล็ก (โดยวิธี Freeze concentration) ผู้ร่วมโครงการ
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Asvapoositkul, W. and Zangeneh, M., 1998, "A Time-marching Method for the Calculation of Nonsimilar 3D Boundary Layers on Turbomachinery Blades", Journal of Fluids Engineering, Vol. 120, December, p. 799.
วารสารระดับประเทศ
วันชัย อัศวภูษิตกุล, 2545, "การแก้สมการบาวดารีเลเยอร์แบบลามินาร์ อัดตัวไม่ได้ด้วยรูปแบบไฟไนดิเฟอร์เรน", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 25, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 203-213.
ทนงศักดิ์ อำพนเกียรติ และวันชัย อัศวภูษิตกุล, 2543, "การคำนวณการออกแบบใบพัดเครื่องจักรเทอร์โบแบบผกผัน (ภาคการคำนวณ)", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 79-94.
วันชัย อัศวภูษิตกุล, 2541, "การแก้สมการบาวดารีเลเยอร์ 2 มิติ ด้วยรูปแบบ Time-Marching โดยไม่มีการใช้กฎความคล้ายคลึงกัน", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 21, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม-ธันวาคม, หน้า 1-13.
วันชัย อัศวภูษิตกุล, "วิธีคำนวณออกแบบใบพัดเครื่องจักรเทอร์โบ", วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, หน้า 93-103.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Asvapoositkul, W. and Wiwatratana, D., 2006, "Vibration Learning Kit: A Tool for Physics Classroom", iCASE Asian Symposium 2006, November 28-30, Furama City Centre Hotel, Singapore, p. 32.
Asvapoositkul, W., Chomcherd, T., Supachanyawat, A., and Wongsukamerjai, J., 2005, "Through-flow Analysis of Centrifugal Fan Using CFD", The 8th Asian Symposium on Visualization (8ASV), May 23-27, The Empress Hotel, Chiangmai, Thailand, pp. 212-213.
Kasayapanand, N., Tiansuwan, J., Asvapoositkul, W., and Kiatsiriroat, T., 2003, "Electrohydrodynamic Enhancement Heat Transfer of Air Flow Across a Single Row of Cylinders", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 1, pp. 336-341.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
วันชัย อัศวภูษิตกุล, 2549, "A Study on the Effects of Wind on the Drift Loss of a Cooling Tower", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่, จ.นครราชสีมา.
ภัทราพร พุฒคำ และวันชัย อัศวภูษิตกุล, 2548, "การศึกษาการถ่ายเทความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อที่มีครีบโดยใช้โปรแกรม CFD", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 1206-1211.
ธรรมศักดิ์ ธรรมมะ และวันชัย อัศวภูษิตกุล, 2547 "Detect Formation of Cavitation in Pump", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 183.
วันชัย อัศวภูษิตกุล และทนงศักดิ์ อำพนเกียรติ, 2547, "Three-Dimensional Turbomachinery Inverse Blade Design: An Application to Axial Flow Compressor", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (ME -NETT'18), 18-20 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทล ราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 180.
วันชัย อัศวภูษิตกุล, 2545, "An Interactive Approach to the Calculation of Incompressible Separated Boundary Layers", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 113-117.
ธรรมศักดิ์ ธรรมมะ, ฐิรพงษ์ ม่วงน้อย, ปณิธิ โสภณวสุ และวันชัย อัศวภูษิตกุล, 2544, "ระบบการให้น้ำแบบชาญฉลาด", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 28-30 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร), กรุงเทพฯ, หน้า MC-32 ถึง MC-33.

return topic

© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.