ดร.จุมพล พลวิชัย
ดร.จุมพล พลวิชัย
Jumpol Polvichai (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9089 โทรสาร 0-2872-5050
E-mail Address : jumo@cpe.eng.kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2544 ปริญญาโท M.Sc. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
- Carnegie Mellon University อเมริกา
2539 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
- จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
2534 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - ปัญญาประดิษฐ์
   - การวิเคราะห์และออกแบบวงจรดิจิตอล
   - การโปรแกรมหุ่นยนต์
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การฝึกฝนหุ่นยนต์เคลื่อนที่ปฏิสัมพันธ์ โดยใช้แนวทางวิธีโครงข่ายประสาทเทียมแบบเฟ้นสุ่ม [มจธ.51รอบ2] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การเรียนรู้ของหุ่นยนต์โดยวิธีการโปรแกรมพันธุการ [มจธ.41] 2541 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Keawkamnerdpong, B., Chaisukkosol, C., Chanpen, O., and Polvichai, J., 1999, "Solving the Simple Task of a Behavior-Based Robot by Genetic Programming", ASIAR' 99 First Asian Symposium and Robotics, May 6-7, Bangkok International Trade and Exhibition Centre (BITEC), Bangkok, Thailand.
P. Chongstitvatana and J. Polvichai, 1996, "Learning a Visual Task by genetic Programming", in Proceedings of IEEE/RSJ Internation Conference on Intelligent Robotics and System (IROS'96) in Japan, 1996
J. Polvichai and P. Chongstitvatana, 1995, "Visually-Guided Reaching by Genetic Programming", in Proceeds of ACCV'95 the second Asian Conference on Computer Vision in Singapore, vol.3, 1995, pp. 329-333.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ประสิทธิ์ชัย บุญเสริม และจุมพล พลวิชัย, 2552, "A New Approach of Stochastic Neural Networks to Represent Uncertainties", งานสัมมนาวิชาการด้านคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 4-6 พฤศจิกายน, โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์, กรุงเทพฯ, หน้า 186-191.
C. Saetung, K. Phatthanaseree and J. Polvichai, 1998, "Learning to Walk of a Four-Leg Robot by Genetic Programming", NCSEC’98, Bangkok, Thailand, October 19-21, 1998
กุลระวี พัฒนเสรี, ชัยพฤกษ์ แซ่ตั้ง และจุมพล พลวิชัย, 2541, "การเรียนรู้การเดินของหุ่นยนต์ 4 ขา โดยใช้การโปรแกรมพันธุการ", การประชุมวิชาการวิทยาการและวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NCSEC 98), 19-21 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
J. Polvichai, 1995, "Automatic Programming for Robot Control", in Proceeding of Electrotechnology’95, Bangkok, Thailand, August 18-21, pp. EE 61-74. (in Thai)


return topic

© 1999-2008 by Research and Intellectual Property Promotion Center.