ดร.สุวัฒน์ ภัทรมาลัย
ดร.สุวัฒน์ ภัทรมาลัย
Suwat Pattaramalai (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9066 โทรสาร 0-2470-9070
E-mail Address : suwat.pat@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2550 ปริญญาเอก Ph.D. วิศวกรรมไฟฟ้า - Florida Atlantic
University
สหรัฐอเมริกา
2539 ปริญญาโท M.Eng. วิศวกรรมไฟฟ้า - Florida Atlantic
University
สหรัฐอเมริกา
2533 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
- จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Wireless Network Performance Evaluation
   - Wireless Communication
   - Digital Communication
   - Data Communication
   - Computer Network
   - Satellite Communication
   - Neural Network
   - Computer Simulation
   - Image Processing
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
พัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ สำหรับ Computerscope ISC-16 -
ระบบมัลติคลาสในเครือข่ายเอทีเอ็ม (ATM Multicasting) -
ซอร์ฟแวร์ชุดฝึกระบบสื่อสารแบบแยกความแตกต่างโดยรหัส (CDMA Training Software) -
การจัดการรูปแบบการเรียงเซลล์แสงอาทิตย์ที่เหมาะสมสำหรับรถพลังงานแสงอาทิตย์ [หมวดเงินอุดหนุน42] ผู้ร่วมโครงการ
วิธีการตรวจสลักเกลียวโดยหาจุดขอบภาพที่เหมาะสมและกรอบมาตรฐาน [หมวดเงินอุดหนุน41] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Pattaramalai, S. and Aalo, V.A., 2008, “Distribution of Random Cell Dwell Times in Wireless Networks”, Electronics Letters, Vol. 44, No. 4, pp. 301-302. [*Florida Atlantic University]
Aalo, V. and Pattaramalai, S., 1996, "Average Error Rate for Coherent MPSK Signals in Nakagami Fading Channels", IEE Electronics Letter., Vol. 32, No. 17, pp. 1538-1539. [*Florida Atlantic University]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Pattaramalai, S. Aalo, V.A., and Efthymoglou, G.P, 2007, “Call Completion Probability with Weibull Distributed Call Holding Time and Cell Dwell Time”, IEEE Global Telecommunications Conference (GLOBECOM '07), November 26-30, pp. 2634-2638. [*Florida Atlantic University]
Wachirathanit, P., Pattaramalai, S., and Chamnongthai, K., 1999, "A Multicast Output-Shared Buffer ATM Switch with RQM Management", IEEE International Symposium on Intelligence Signal Processing and Communication Systems (ISPACS'99), December 8-10, Phuket, Thailand.
Pattamapinan, W., Yongyingsakthaworn, R., and Pattaramalai, S., 1999, “Performance Evaluation of Output-Buffer and Shared-Buffer Multicast ATM Switch with Queue Management Schemes”, IEEE International Symposium on Intelligence Signal Processing and Communication Systems (ISPACS'99), December 8-10, Phuket, Thailand.
Leelasantitham, A., Pattaramalai, S., Chamnongthai, K., and Thipakorn, B., 1998, “Inspection of Water Mark on Currency Note by Using Correlation Mapping and Neural Network”, IEEE Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems (IEEE APCCAS’98), November 24-27, Chiangmai, Thailand.
Kotchasarn, C. and Pattaramalai, S., “Bit Error Rate of Coherent DS-CDMA System in Nakagami Fading Channel with Arbitrary Parameters using Error Correcting Code”, IEEE Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems (IEEE APCCAS’98), November 24-27, Chiangmai, Thailand.
Pattaramalai, S., Pimsen, P., and Chamnongthai, K., 1997, "A Thai Note Picture Recognition Method by Using Two Frequency Bands of Signal and Neural Network", IASTED International Conference on Modelling, Simulation and Optimization, August 11-14, Singapore.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
จิรวัฒน์ คชสาร และสุวัฒน์ ภัทรมาลัย, 2541, “Bit Error Rate of Coherent DS-CDMA System in generalized Nakagami Fading Channel with Arbitrary Parameters using Error Correcting Code”, การประชุมวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ (NCSEC'98), 20-21 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
Adisorn Leelasantitham, สุวัฒน์ ภัทรมาลัย, โกสินทร์ จำนงไทย และบัณฑิต ทิพากร, 2541, “Inspection of Water Mark on Currency Note by Using Correlation Mapping and Neural Network”, การประชุมวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ (NCSEC'98), 20-21 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
พิสิฎฐ์ หงส์สุวรรวัธนะ, วรวิทย์ ชีพพิทักษ์สกุล, และสุวัฒน์ ภัทรมาลัย, 2541, "การจำลองการทำงานร่วมกันกับของเฟรมรีเลย์ และเอทีเอ็ม", การประชุมวิชาการวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ (NCSEC'98), 20-21 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
Tassaphan Suwannatat, Pimporn Suntorntarawong, Brad Trewin, สุวัฒน์ ภัทรมาลัย และโกสินทร์ จำนงไทย, 2541, “A Method of Field-Mobile-Robot Localization by Using a Reference Mark”, การประชุมวิชาการทางไฟฟ้า ครั้งที่ 21, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, หน้า 98-101.
จิรวัฒน์ คชสาร, โกสินทร์ จำนงไทย และสุวัฒน์ ภัทรมาลัย, 2541, "อัตราบิทผิดพลาดของระบบการเข้าถึงช่องสัญญาณหลายทางแบบแยกความแตกต่างของรหัสแบบไดเรคซีเควนซ์ในช่องสัญญาณที่มีการจางหายแบบนากากามิที่มีพารามิเตอร์ ไม่เจาะจงด้วยรหัสแก้ไขความผิดพลาด", การประชุมวิชาการทางไฟฟ้า ครั้งที่ 21, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, หน้า 664-667.
ทรงพล สุคนธพงศ์, สุวัฒน์ ภัทรมาลัย, บัณฑิต ทิพากร และโกสินทร์ จำนงไทย, 2540, "วิธีการจับคู่เซลล์เม็ดเลือดแดงสำหรับการวัดความเร็วเฉลี่ย", การประชุมวิชาการทางไฟฟ้า ครั้งที่ 20 (พ.ย. 2540), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,หน้า 620-626.
ทรงพล สุคนธพงศ์, สุวัฒน์ ภัทรมาลัย, บัณฑิต ทิพากร และโกสินทร์ จำนงไทย, 2540, "วิธีการจับคู่เซลล์เม็ดเลือดแดงสำหรับการวัดความเร็วเฉลี่ย", การประชุมใหญ่ทางวิชาการทางวิศวกรรม (ปี2540), วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, หน้า 248-259.
นิมิตร ศรีคำทา, สุวัฒน์ ภัทรมาลัย และโกสินทร์ จำนงไทย, 2539, "วิธิการตรวจวัดสลักเกลียวโดยหาจุดขอบภาพที่เหมาะสม และกรอบมาตราฐาน", การประชุมวิชาการเรื่องวิศวกรรมอุตสาหการในปี ค.ศ. 2000, โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา ชลบุรี, หน้า 469-478.
โกสินทร์ จำนงไทย และสุวัฒน์ ภัทรมาลัย, 2535, "ระบบอ่านแบบโดยอัตโนมัติ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 15, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, หน้า 6-31 ถึง 6-35.

รางวัลที่ได้รับ
บทความวิจัยดีเด่น (ผู้เขียนร่วม) การประชุมวิชาการไฟฟ้าครั้งที่ 21 เรื่อง "A Method of Field-Mobile-Robot Localization by Using a Reference Mark"

return topic

Revised: 16 September 2003/11:09:39