ดร.สมโชค สนธิแก้ว
ดร.สมโชค สนธิแก้ว
Somchoke Sontikaew (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9205 โทรสาร 0-2427-8787
E-mail Address : somchoke.son@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2551 ปริญญาเอก Ph.D. วัสดุนาโนคอมพอสิท - Brunel University สหราชอาณาจักร
2538 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรม
อุตสาหการ
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2531 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Polyurethane foam
   - Polymer clay nanocomposites
   - Injection moulding process
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการสังเคราะห์โฟมพียูแข็งจากพอลิออลน้ำมันปาล์ม [สวทช.52] 2553 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การสังเคราะห์ไนลอน 6 นาโนคอมพอสิทด้วยแร่ไทยแบนโทไนท์ (ระยะที่ 1) [มจธ.ปี52รอบ2] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Sontikeaw, S., Hearunyakij, M., and Sriprapai, D., 2014, "Improvement in the cooling performance of conformal mold cooling by using fin concept", International Conference on Trends in Science, Engineering and Technology, June 23- 24, Basaya Beach Hotel & Resort Pattaya, Cholburi, Thailand, pp. 44-49.
Sontikeaw, S. and Sriprapai, D., 2012, "Rigid Polyurethane/Clay Nanocomposite Foam using Polyols with Different Hydroxyl Value", The 6th South East Asian Technical University Consortium (SEATUC) Symposium, March 6-7, KMUTT, Bangkok, Thailand, p. 137.
Sontikaew, S., 2009, "PET/Organoclay Nanocomposites", The 2nd TOKAI-KMUTT Annual Conference on Engineering, March 20, Bangkok, Thailand.
Tarverdi, K. and Sontikaew, S., 2009, "Processing of PET Nanocomposites with Different Percentage of Surfactant Using Twin Screw Extruder Technology", Conference Proceedings, ANTEC 2009, June 22-24, Chicago, Illinois, USA.
Tarverdi, K. and Sontikaew, S., 2008, "Experimental Study of Extrusion and Surface of Treatment of organo Clay with PET Nanocomposites", Conference Proceedings, SPE ANTEC 2008, May 4-8, Milwaukee, Wisconsin, USA.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สมโชค สนธิแก้ว, 2546, "ผลกระทบของอุณหภูมิฉีดที่มีต่อการสับเปลี่ยนจังหวะฉีดเติมเป็นฉีดย้ำ", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีขึ้นรูปโลหะ ครั้งที่ 1, 8 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ.
สมโชค สนธิแก้ว, 2546, "ผลกระทบของความเร็วในการฉีดพลาสติกและตำแหน่งเปลี่ยนจังหวะการฉีดที่มีต่อน้ำหนักของงานฉีดพลาสติก", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการประจำปี 2546, 21-22 ตุลาคม, โรงแรมทอปแลนด์, จ.พิษณุโลก.
เอกวุฒิ มณีประสาท, ธีรนันท์ ศรีทองแก้ว, เสธรัฐ กิจสกุล, จุลศิริ ศรีงามผ่อง และสมโชค สนธิแก้ว, 2546, "การปรับปรุงแม่พิมพ์สร้างแบบหล่อในการผลิตชิ้นงานหัวหมุนเปิด-ปิดก๊อกน้ำเพื่อเพิ่มผลผลิต", การประชุมงานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 1, 26-27 เมษายน, โรงแรมฟอร์จูน, กรุงเทพฯ, หน้า 384-391.
ประภาพร กาสกุล, อภิชัย ทองเรืองรัตน์, เฉลิมพร ทองอารีย์ และสมโชค สนธิแก้ว, 2546, "การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบกำจัดเศษโลหะของเครื่องซีเอ็นซีวายร์คัท", การประชุมงานแสดงผลงานพัฒนาเทคโนโลยีทุนปริญญาตรี สกว. ครั้งที่ 1, 26-27 เมษายน, โรงแรมฟอร์จูน, กรุงเทพฯ.


return engineer topic

© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.