อ.เดชวุฒิ ขาวปริสุทธิ์
อ.เดชวุฒิ ขาวปริสุทธิ์
Dejwoot Khawparisuth. (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9065 โทรสาร 0-2470-9070
E-mail Address : dejwoot.kha@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2540 ปริญญาโท M.S. วิศวกรรมไฟฟ้า - University of Washington อเมริกา
2538 ปริญญาโท M.S. วิศวกรรมไฟฟ้า - Oklahoma State
University
อเมริกา
2531 ปริญญาตรี
2nd class Honours
วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Digital Signal Processing
   - Image Processing
   - Digital Circuit Design
   - Financial Engineering
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การตรวจหาก้อนหินปูนในภาพเอ็กซ์เรย์เต้านมโดยใช้การวิเคราะห์เวฟเล็ตแพ็กเกต [หมวดเงินอุดหนุน46] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Temdee, P., Khawparisuth, D., and Chamnongthai, K., 1999, "Face Recognition by using Fractal Encoding and Backpropagation Neural Network", In Proceedings of the Fifth International Symposium on Signal processing and its Applications (ISSPA'99), pages 159-161, Aug 1999.
Arunrungrusmi, S., Khawparisuth, D., Chamnongthai, K., Okuda, M., and Ozawa, S., 1999, "Nondestructive 2D Cross-Sectional Visualization of Mangosteen", In Proceedings of the Fifth International Symposium on Signal processing and its Applications (ISSPA'99), pages 159-161, Aug 1999.
Temdee, P., Khawparisuth, D., and Chamnongthai, K., 1999, "Face Recognition by using Fractal Encoding and Backpropagation Neural Network", In 1999 IEEE International Workshop on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS'99), Phuket, Thailand, Dec 8-10 1999.
Arunrungrusmi, S., Khawparisuth, D., Chamnongthai, K., Okuda, M., and Ozawa, S., 1999, "Nondestructive 2D Cross-Sectional Visualization of Mangosteen", In 1999 IEEE International Workshop on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS'99), Phuket, Thailand, Dec 8-10 1999.
Navaratana Na Ayudhaya, P., Khawparisuth, D., and Chamnongthai, K., 1999, "Speaker-Independent Isolated Thai Consonant Recognition by using Wavelet and Simulated Auditory System", In 1999 IEEE International Workshop on Intelligent Signal Processing and Communication Systems (ISPACS'99), Phuket, Thailand, Dec 8-10 1999.


return engineer topic

Revised: 7 January 2002/9:23:31