อ.ธรรมรัตน์ กิตติพงษ์พัฒนา
อ.ธรรมรัตน์ กิตติพงษ์พัฒนา
Thammarat Kittipongpattana (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9116, 0-2470-9339 โทรสาร 0-2470-9111, 0-2427-8787
E-mail Address : k_thammarat@fibo.kmutt.ac.th, k_thammarat@yahoo.com
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2541 ปริญญาโท วศ.ม. เครื่องกล - มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2537 ปริญญาตรี วศ.บ. เครื่องกล - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - การประกอบชิ้นส่วนแบบอัตโนมัติ
   - ไคเนมาติกส์ของเครื่องจักร
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การออกแบบและสร้างอุปกรณ์ RCC [MTEC44] 2544 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Thammarat, K. and Laowattana, S., 1998, "Robotic Insertion of Duel Pegs Based on Force Feedback Signals", IEEE Asia-Pacific Conference on Circuits and Systems.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
นันทวิทย์ นวลวัฒน์, นิพัทธ์ มาฆะสุข, พงศ์ไท จิตต์รักธรรม และธรรมรัตน์ กิตติพงษ์พัฒนา, 2549, "การหาค่าความแกร่งพลศาสตร์และความหน่วงของยางธรรมชาติโดยวิธีสั่นสะเทือนที่ฐาน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่, จ.นครราชสีมา.
ธรรมรัตน์ กิตติพงษ์พัฒนา และชิต เหล่าวัฒนา, 2544, "การพิจารณาอุปกรณ์ Spatial Remote Center of Compliance เสมือนเป็นแขนกลขนาน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 28-30 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ (ประสานมิตร), กรุงเทพฯ, หน้า MM-62 ถึง MM-64.
ธรรมรัตน์ กิตติพงษ์พัฒนา และชิต เหล่าวัฒนา, 2540 "แผนภาพ jamming ของหมุดคู่" การประชุมสัมมนาวิชาการเครื่อข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2540
ธรรมรัตน์ กิตติพงษ์พัฒนา และชิต เหล่าวัฒนา, 2539, "การสวมหมุดคู่" การประชุมสัมมนาวิชาการ เครื่อข่ายวิศวกรรมเครื่องกลครั้งที่ 10 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เขาชะโงก นครนายก 2539


return topic

© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.