ดร.วารุณี เปรมานนท์
รศ.ดร.วารุณี เปรมานนท์
Varunee Premanond. (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9209 โทรสาร 0-2872-9080
E-mail Address : varunee.pre@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2539 ปริญญาเอก Ph.D. Manufacturing and
Mechanical Engineering
- University of Birmingham อังกฤษ
2533 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Metal forming
   - Tribology
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์ สถานภาพ
การศึกษาผลของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่ออัตราการเกิดการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัดโลหะ [หมวดเงินอุดหนุน42] 2544 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาความสึกหรอที่เกิดขึ้นบนแม่พิมพ์ตัดโลหะ [MTEC42]
(Study of Wear on Blanking Die for Mild Steel Sheet)
2544 ผู้ร่วมโครงการ
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมขึ้นรูปโลหะแผ่น [MTEC44,46] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
การวิจัยประสิทธิภาพของฟิล์มแข็งเคลือบผิวแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ [ส.ไทย-เยอรมัน48-49] 2549 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การพัฒนาเทคโนโลยีการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะโดยการศึกษาด้านไตรบอโลยี [MTEC45-47] ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาถึงส่วนประกอบในสารหล่อลื่นที่มีอิทธิพลต่อการขึ้นรูปโลหะแผ่น [หมวดเงินอุดหนุน41]
(The Study to Increase the Drawability of Materials in Deep Drawing Process by using Lubricant)
หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารวิชาการ
วารุณี เปรมานนท์, 2546, "การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ในประเทศต่างๆ", วารสารแม่พิมพ,์ ปีที่ 13, ฉบับที่ 3, เมษายน.
วารุณี เปรมานนท์, 2544, "การตัดด้วยความเที่ยงตรงสูง", วารสารแม่พิมพ์, ปีที่ 15, ฉบับที่ 1, มีนาคม.
วารุณี เปรมานนท์, 2543, "การเปลี่ยนแม่พิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพ", วารสารแม่พิมพ์, ปีที่ 12, ฉบับที่ 4, ตุลาคม.
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Sresomroeng, B., Premanond, V., Kaewtatip, P., Khantachawana, A., Koga, N., and Watanabe, S., 2010, “Anti-adhesion Performance of Various Nitride and DLC Films against High Strength Steel in Metal Forming Operation”, Diamond & Related Materials, Vol. 19, No. 7-9, pp. 833–836.
Premanond, V., Hato, R., and Lohnab, S., 2010, “Wear Mechanism on stepped coated Piercing Punch”, Steel Research International, Vol. 81, No. 9, pp. 1038-1041.
Kaewtatip, P., Premanond, V., Khantachawana, A., Boonthongchan, N., Hato, R., and Koga, N., 2010, “Surface Quality Improvement of Ironed Aluminum Cups by using Surface-modified Tools”, Steel Research International, Vol. 81, No. 9, pp. 608-611.
Sresomroeng, B., Premanond, V., Kaewtatip, P., Khantachawana, A., and Koga, N., 2010, “Evaluation of Ti-based Ceramic Coated Tools to Reduce Adhesion in U-channel Forming Process of High Strength Steel”, Steel Research International, Vol. 81, No. 9, pp. 829-832.
วารสารระดับประเทศ
จิราพร ศรีประเสริฐ, อนรรฆ ขันธะชวนะ, วารุณี เปรมานนท์ และพงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, 2550, "การสึกหรอของผิวคู่สัมผัสระหว่าง SKD11 ที่เคลือบผิวด้วยฟิล์มชนิดต่างๆ กับเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304", วารสารสงขลานครินทร์ วทท., ปีที่ 29, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 1591-1598.
ณัฐ โรจน์กิตติชัย, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, อนรรฆ ขันธะชวนะ และวารุณี เปรมานนท์, 2550, "การพัฒนาสารหล่อลื่นที่เหมาะสมสำหรับผิวคู่สัมผัสระหว่าง SKD 11 และเหล็กกล้าไร้สนิม SUS 304", วารสารวิจัย มข., ปีที่ 12, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม 2550, หน้า 33-42.
คมกริช ละวรรณวงษ์, พงษ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, วารุณี เปรมานนท์ และกฤษณ์ ประสงค์เจริญ", 2550, "ชนิดของการเคลือบและปรับสภาพผิวแม่พิมพ์ที่มีผลต่อกรรมวิธีการลากขึ้นรูปลึกเหล็กกล้าไร้สนิม", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 475-488.
ณัฏฐนันท์ มูลสระดู่, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และวารุณี เปรมานนท์, 2550, "การศึกษาเชิงเปรียบเทียบของการใช้สารหล่อลื่นอุตสาหกรรมในงานดึงขึ้นรูปท่อทองแดง", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 261-276.
บพิธ บุปผโชติ, วารุณี เปรมานนท์ และพงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, 2548, "Optimum Heat Treatment Conditions for C45 Steel in Fine Blanking Process", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 32, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม-สิงหาคม, หน้า 551-562.
พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, วารุณี เปรมานนท์, รัชนี ไพศาล และชาญยุทธ มะกา, 2548, "อิทธิพลของชนิดเหล็กเครื่องมือที่มีผลต่อการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัด", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 28, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 169-182.
วารุณี เปรมานนท์, กอบสิน ทวีสิน และวัชรินทร์ สิทธิเจริญ, 2547, "การศึกษาประสิทธิผลของระบบไกด์ของแม่พิมพ์ภายใต้แรงกระทำแบบเยื้องศูนย์บนเครื่องเพรสโครงสร้างรูปตัวซี", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 27, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 439-449.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Kaewtatip, P., Premanond, V., Khantachawana, A., Boonthongchan, N., Hato, R., and Koga, N., 2010, “Surface Quality Improvement of Ironed Aluminum Cups by using Surface-modified Tools”, The 25th Aachener Stahl Kolloquium - Metal Forming 2010, March 11-12, Eurogress Aachen, Germany, pp. 608-611.
Sresomroeng, B., Premanond, V., Kaewtatip, P., Khantachawana, A., and Koga, N., 2010, “Evaluation of Ti-based Ceramic Coated Tools to Reduce Adhesion in U-channel Forming Process of High Strength Steel”, The 25th Aachener Stahl Kolloquium - Metal Forming 2010, March 11-12, Eurogress Aachen, Germany, pp. 829-832.
Premanond, V., Hato, R., and Lohnab, S., 2010, “Wear Mechanism on stepped coated Piercing Punch”, The 25th Aachener Stahl Kolloquium - Metal Forming 2010, March 11-12, Eurogress Aachen, Germany, pp. 1038-1041.
Sresomroeng, B., Premanond, V., Kaewtatip, P., Khantachawana, A., and Koga, N., 2010, “Investigation of the Influences of Bending Die Clearance on Springback Values of High Strength Steel using FEM”, International conference on Materials Processing Technology 2010, January 5-6, The Westin Grande Sukhumvit, Bangkok, Thailand.
Lawanwong, K. and Premanond, V., 2010, “The Study Reduction of Spring-back in U Bending Die Process”, The 2nd International Conference on Mechanical and Electronics Engineering (ICMEE 2010), August 1-3, Kyoto International Conference Center, Kyoto, Japan.
Sresomroeng, B., Premanond, V., Kaewtatip, P., Khantachawana, A., Kurosawa, A., and Koga, N., 2010, “The Effectiveness of Cr-(C,N) TD treated Tool in Forming of Advanced High Strength Steel”, The 6th International Conference on Automotive Engineering (ICAE-6), March 29 – April 2, BITEC, Bangkok, Thailand.
Chumrum, P., and Premanond, V., 2010, “Wear Behavior of the CVD and PVD coated Piercing Punch”, The 9th Asia-Pacific Conference on Materials Processing (APCMP 2010), June 7-10, the University of New South Wales, Sydney, Australia.
Premanond, V., Hato, R., Chumrum, P., and Sripraserd, J., 2009, "The Effect of Tool Surface Treatment on Friction in Hot Forging Process", ASME International Manufacturing Science and Engineering Conference 2009 (MSEC 2009), October 4-7, Purdur University, West Lafayette, USA.
Kaewtatip, P., Prasitkhetkhan, N., Khantachawana, A., Premanond, V., Hato, R., Srisomroeng, B., and Koga, N., 2008, “Bendability and Forming Behavior of High Strength Steel in U Bending Operation”, International Conference on Technology of Plasticity (ICTP2008), September 7-11, Hotel Hyundai, Gyeongju, Korea, pp. 295-300.
Lawanwong, K., Premanond, V., Hato, R., Kaewtatip, P., and Khantachawana, A., 2008, “Exploring Wear Phenomenon on Tool for Blanking Hot Rolled and Cold Rolled Steel”, The 8th Asia-Pacific Conference on Materials Processing (8th APCMP), June 15-20, Guilin Royal Garden Hotel, Guilin-Guangzhou, China, pp. 75-79.
Sresomroeng, B., Lawanwong, K., Premanond, V., and Hato, R., 2008, “Tribological Behavior of Thin Film Coatings Against High Strength Steels”, The 8th Asia-Pacific Conference on Materials Processing (8th APCMP), June 15-20, Guilin Royal Garden Hotel, Guilin-Guangzhou, China, pp. 688-693.
Premanond, V., Prakobtham, T., and Lawanwong, K., 2007, “Influences of Blank Holder with Inclined Surface on Deep Drawing Process of Stainless Steel Sheet”, International Conference on Mining, Materials and Petroleum Engineering, The Frontiers of Technology (ICFT2007), May 10-12, Phuket Graceland Resort & Spa, Phuket, Thailand, pp. 241-244.
Kaewtatip, P., Premanond, V., Paisarn, R., and Phattrapornnan, C., 2005, "A Study on Deep Drawing of Square Boxes by Finite Element Method", The 8th Asian Symposium on Visualization (8ASV), May 23-27, The Empress Hotel, Chiangmai, Thailand, pp. 179-181.
Premanond, V., Kaewtatip, P., Paisarn, R., Buttarach, S., and Koga, N., 2004, "Production of Magnesium Alloy Cup with Minimum Corner Radius", The 3rd International Conference on Advanced Manufacturing Technology (ICAMT 2004), May 11-13, Pan Pacific Hotel, Kuala Lumpur, Malaysia.
Kaewtatip, P., Premanond V., and Chairatham, S., 2002, "Production of Precision Part using Combination Method of Piercing and Shaving Processes", The 7th International Pacific Conference on Manufacturing and Management, November 27-29, Bangkok, Thailand, pp. 976-981.
Paisarn, R., Premanond, V., Kaewtatip, P., and Koga, N., 2002, "Deep Drawing of Magnesium Alloy Sheets by Using Hard Thin Film Coated Tools", The 7th International Conference on Technology of Plasticity, October 27- November 1, Yokohama, Japan.
Premanond, V., Kaewtatip, P., and Passadee, N., 2002, "Investigation of Sheared Surface on Non-circular Part by Push Back Blanking Method", The 7th International Pacific Conference on Manufacturing and Mangaement, November 27-29, Bangkok, Thailand, pp. 1039-1044.
Hu, Z.M., Pornbenjapakkul, V., 1999, "Tool/workpiece Interaction and Its Influence on Metal Forming Processes, Advanced Technology of Plasticity", Proceedings of the 6th ICTP, Nuremberg, September 19-24, p. 317.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
อรรถวุฒิ ปรีชาชาญชัย, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, อนรรฆ ขันธะชวนะ และวารุณี เปรมานนท์, 2552, “อิทธิพลของชนิดวัสดุและช่องว่างแม่พิมพ์ที่มีผลต่อความเที่ยงตรงของชิ้นงานที่ขึ้นรูปด้วยกรรมวิธีลากพับขึ้นรูป”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 6, 6-7 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซด์, กรุงเทพ, หน้า 110.
อภินันท์ ภูเก้าล้วน, อนรรฆ ขันธะชวนะ, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และวารุณี เปรมานนท์, 2551, “Influences of Ironing Ratio on Phase Transformations of Ni-Ti SMAs Plate”, การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 : โลหะวิทยาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน, 16-17 ตุลาคม, โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค, กรุงเทพฯ.
ณัฐถพงศ์ บุญทองจันทร์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, อนรรฆ ขันธะชวนะ, วารุณี เปรมานนท์, และรัชนี ฮาโตะ, 2551, “การปรับปรุงคุณภาพผิวสำเร็จของชิ้นงานอลูมิเนียมที่ได้การรีดลดความหนาโดยการปรับสภาพผิวแม่พิมพ์”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 5, 7-8 มกราคม, โรงแรมนารายณ์, กรุงเทพฯ, หน้า 36-42.
นิพัฒน์ ประสิทธิ์เขตกัน, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, อนรรฆ ขันธะชวนะ, วารุณี เปรมานนท์ และรัชนี ฮาโตะ, 2551, “การลดการดีดตัวกลับในการดัดขึ้นรูปเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงแบบรูปตัวยู”, การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 5, 7-8 มกราคม, โรงแรมนารายณ์, กรุงเทพฯ, หน้า 43-47.
วารุณี เปรมานนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และปราโมทย์ อัครฐานาชีวะ, 2551, “การศึกษาเปรียบเทียบแม่พิมพ์พับโลหะแบบปีกและแม่พิมพ์รูปตัววี”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2551, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมบีพี สมิหลา บีช, จ.สงขลา, หน้า 641-646.
คมกริช ละวรรณวงษ์ และวารุณี เปรมานนท์, 2551, “พฤติกรรมด้านไตรบอโลยีของผิวคู่สัมผัสระหว่างเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงกับผิวฟิล์มเคลือบ”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2551, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมบีพี สมิหลา บีช, จ.สงขลา, หน้า 888-892.
ปกรณ์ ชุมรุม, ณัฐถพงศ์ บุญทองจันทร์, วารุณี เปรมานนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, อนรรฆ ขันธะชวนะ และรัชนี ฮาโตะ, 2551, “การปรับสภาพผิวแม่พิมพ์รีดลดความหนาเพื่อเพิ่มคุณภาพของผิวถ้วยอลูมิเนียม”, การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี พ.ศ.2551, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมบีพี สมิหลา บีช, จ.สงขลา, หน้า 664-669.
เทอดศักดิ์ อยู่ฤทธิ์, วารุณี เปรมานนท์,พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์,สุทัศน์ ทิพย์ปรักมาศ และคมกริช ละวรรณวงษ์, 2550, “การลดการดีดตัวกลับของโลหะแผ่นในการดัดแบบตัวยู”, การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2550, 24-26 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลภูเก็ตซิตี้, จ.ภูเก็ต.
อนรรฆ ขันธะชวนะ, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, ณัฎฐนันท์ มูลสระดู่, คมกริช ละวรรณวงษ์ และวารุณี เปรมานนท์, 2550, "การศึกษาอิทธิพลของอัตราส่วนการขึ้นรูปเย็นของเหล็กกล้าความแข็งแรงสูง ด้วยวิธีการรีดลดความหนาแผ่นชิ้นงาน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2550, 24-26 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลภูเก็ตซิตี้, จ.ภูเก็ต.
จิราพร ศรีประเสริฐ, อนรรฆ ขันธะชวนะ, วารุณี เปรมานนท์ และพงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, 2550, "การสึกหรอของผิวคู่สัมผัสระหว่าง SKD 11 ที่เคลือบผิวด้วยฟิลม์ชนิดต่างๆ กับเหล็กกล้าไร้สนิม SUS 304", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 4, 4-5 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ.
คมกริช ละวรรณวงษ์, วารุณี เปรมานนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และอนรรฆ ขันธะชวนะ, 2549, "พฤติกรรมด้านไตรบอโลยีของผิวคู่สัมผัสระหว่างวัสดุทำพิมพ์และเหล็กกล้าความแข็งแรงสูงโดยจำลองการทำงานด้วยวิธี Ball-on-disk", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2549, 17-19 ธันวาคม, โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล, กรุงเทพฯ, หน้า 131.
ณัฎฐนันท์ มูลสระดู่, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, และวารุณี เปรมานนท์, 2549, "การศึกษาอิทธิพลของความหนืดและปริมาณคลอรีนในน้ำมันหล่อลื่นของกระบวนการดึงท่อทองแดง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่, จ.นครราชสีมา.
ณัฎฐนันท์ มูลสระดู่, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, วารุณี เปรมานนท์ และทวีชัย โสภณอุดมสิทธิ์, 2549, "การใช้ FEM วิเคราะห์การดึงท่อทองแดงด้วยวิธีโฟลทติ้งปลั๊ก", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่, จ.นครราชสีมา.
คมกริช ละวรรณวงษ์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และวารุณี เปรมานนท์, 2548, "การใช้ FEM ศึกษาอิทธิพลของเคลียแร็นซ์ที่มีผลต่อกรรมวิธีการตัดเหล็กกล้าไร้สนิม", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 200-204.
ณัฏฐนันท์ มูลสระดู่, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, อนรรฆ ขันธะชวนะ และวารุณี เปรมานนท์, 2548, "การศึกษาพฤติกรรมด้านไตรบอโลยีของผิวคู่สัมผัสระหว่างบอลเหล็กกล้ากับผิวเคลือบ", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19, 19-21 ตุลาคม, โรงแรมเดอะรอยัลพาราไดส์, จ.ภูเก็ต, หน้า 217-221.
คมกริช ละวรรณวงษ์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, วารุณี เปรมานนท์ และกุศล พร้อมมูล, 2547, "การศึกษาการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัดที่มีรัศมีที่มุมแตกต่างกัน", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ครั้งที่ 13, 20-22 ตุลาคม, โรงแรมดวงตะวัน, จ.เชียงใหม่, หน้า 59.
บพิธ บุปผโชติ, วารุณี เปรมานนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, กุศล พร้อมมูล และรัชนี ไพศาล, 2547, "กระบวน การอบที่เหมาะสมของเหล็กกล้าคาร์บอน 0.45 ในกรรมวิธีไฟน์แบลงค์", การประชุมวิชาการ 40 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 23-24 มกราคม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น, หน้า 69.
วารุณี เปรมานนท์, 2547, "พฤติกรรมด้านไตรบอโลยีของผิวสัมผัสระหว่างเหล็กทำพิมพ์และเหล็กกล้าไร้สนิมโดยการจำลองการทำงานบนเครื่องแบบ Ball-on-disk", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออร์คิด, จ.ขอนแก่น.
พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และวารุณี เปรมานนท์, 2547, "การศึกษาอิทธิพลของความสูงดายแลนด์ในกรรมวิธีการลากขึ้นรูปลึก", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออร์คิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 120.
กุลชาติ จุลเพ็ญ, วารุณี เปรมานนท์ และพงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, 2547, "อิทธิพลของการสึกหรอในงานแม่พิมพ์ตัดที่มีผลต่อคุณภาพชิ้นงาน", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมโซฟิเทลราชาออร์คิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 103.
กฤษณ์ ประสงค์เจริญ, วารุณี เปรมานนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และรัชนี ไพศาล, 2547, "Improvement of Deep Drawing Process by Using Tool with Hard Film Coating", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 73-75.
เชษฐ อุทธิยัง, วารุณี เปรมานนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และกุศล พร้อมมูล, 2547, "Increase the Efficiency of Deep Drawing Process by Using Lubricants", การประชุมทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 10 - 11 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 70-72.
อรรถวุฒิ ขำสายทอง, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, วารุณี เปรมานนท์ และกุศล พร้อมมูล, 2547, "การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรในกรรมวิธีกดตัดและดันกลับของชิ้นงานที่มีรูปร่างเป็นมุมแตกต่างกัน", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ ครั้งที่ 1, 8 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำ, กรุงเทพฯ, หน้า 40-45.
ธรรมม์ วันแตง, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และวารุณี เปรมานนท์, 2546, "อิทธิพลของฟิล์มแข็งเคลือบผิวแม่พิมพ์ของกรรมวิธีดึงลวดเหล็กกล้าไร้สนิม", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 15-17 ตุลาคม, จ.ปราจีนบุรี.
กุลชาติ จุลเพ็ญ, วารุณี เปรมานนท์ และพงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, 2546, "อิทธิพลของแรงปลดชิ้นงานในงานแม่พิมพ์ตัดที่มีผลต่อคุณภพชิ้นงาน", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 15-17 ตุลาคม, จ.ปราจีนบุรี.
วารุณี เปรมานนท์ และJan Weikert, 2545, "Forging of Hollow Component on Single Action Press", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2545, 24-25 ตุลาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว, จ.กาญจนบุรี, หน้า 622-626.
Jan Weikert, วารุณี เปรมานนท์ และศิริชัย ต่อสกุล, 2545, "The Effect of Blanking Die Clearances on Acoustic Emission and Strain Gauges Signal", การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2545, 24-25 ตุลาคม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, กรุงเทพฯ และโรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว, จ.กาญจนบุรี, หน้า 627-632.
นทีชัย ผัสดี, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และวารุณี เปรมานนท์, 2545, "การศึกษาการลดครีบบนขอบของชิ้นงานตัดโดยกรรมวิธีการกดดันและดันกลับ", การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2, 6-7 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 69-71.
สุรพงษ์ ชัยรัตน์ธรรม, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และวารุณี เปรมานนท์, 2545, "การผลิตชิ้นงานตัดเที่ยงตรงสูงที่ไม่มีส่วนโค้งมนและรอยฉีกขาดโดยกรรมวิธีผสมระหว่างการตัดและการเชฟวิ่ง", การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2, 6-7 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 66-68.
วารุณี เปรมานนท์, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และศุภกฤษณ์ ศรีสำเริง, 2545, "การศึกษาตำแหน่งที่เหมาะสมของแหวนจิกในงานไฟน์แบลงค์", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 431-436.
ณัฐศักดิ์ พรพุฒิศิริ, รัชนี ไพศาล, พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ และวารุณี เปรมานนท์, 2545, "อิทธิพลของช่องว่างระหว่างพันช์และดายที่มีผลต่อพฤติกรรมการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัด", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 437-441.
จีรชัย สุภาสุทธากูล, กอบสิน ทวีสิน, วารุณี เปรมานนท์ และพงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, 2545, "การศึกษาเพื่อลดขนาดเอียริ่งในการผลิตถ้วยทรงกระบอก", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จังหวัดภูเก็ต, หน้า 454-459.
วารุณี เปรมานนท์, จุลศิริ ศรีงามผ่อง, ไพฑูรย์ โกวิทยวงษ์ และJan Weikert, 2544, "การศึกษาอิทธิพลของรัศมีดายในการลากขึ้นรูปกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส", การประชุมข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2544, 25-26 ตุลาคม, โรงแรมเนวาด้า แกรนด์, จ.อุบลราชธานี.
วารุณี เปรมานนท์, เกษม เลิศรัตน์ และโกสิทธิ์ มงคลภิญโญกุล, 2544, "การศึกษาพฤติกรรมการสึกหรอของแม่พิมพ์ตัดวัสดุที่ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนปานกลาง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 28-30 พฤศจิกายน, กรุงเทพฯ, หน้า MM-156 ถึง MM-159.
ไพบูลย์ หาญมล, วารุณี เปรมานนท์, จุลศิริ ศรีงามผ่อง และJan Weikert, 2544, "การศึกษาอิทธิพลระยะห่างของตำแหน่งดรอว์บีดจากขอบของดายที่มีผลต่อการลากขึ้นรูปงานกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้าของแผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 28-30 พฤศจิกายน, กรุงเทพฯ, หน้า MM-66 ถึง MM-70.

return topic