รูปถ่าย
ผศ.กอบสิน ทวีสิน
Kobsin Thaveesin. (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9185 โทรสาร 872-9180
E-mail Address : kobsin.tha@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2524 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรม
เครื่องกล
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2515 ปริญญาตรี วศ.บ. วิศวกรรม
อุตสาหการ
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย  -
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การพัฒนากระบวนการหลอมเหลวเศษอะลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ (ระยะที่ 1) : การศึกษาความเป็นไปได้ [MTEC44] 2545 หัวหน้าโครงการ
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมขึ้นรูปโลหะแผ่น [MTEC44,46] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
การสำรวจสถานะและความสามารถทางเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะแผ่นของประเทศไทยและต่างประเทศ [MTEC47] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาการออกแบบแม่พิมพ์ขึ้นรูปโลหะแผ่นเชื่อมพ่วงสำหรับอุตสาหกรรมผลิตแม่พิมพ์ชิ้นส่วนยานยนต์ [ส.ไทย-เยอรมัน48-49] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
หน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางหล่อโลหะ [MTEC46-48] 2550 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การออกแบบระบบทางเข้าน้ำโลหะและรูล้นนกระบวนการหล่อลูกสูบยานยนต์ [ส.ยานยนต์47] หัวหน้าโครงการ
การวิจัยและพัฒนาเครื่องผลิตอาหารกุ้งและปลาที่มีขนาดเล็กสำหรับเกษตรกร [ก.วิทย์46-47] ผู้ร่วมโครงการ
หน่วยเทคโนโลยีเฉพาะทางเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะ [MTEC46-47] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับประเทศ
วารุณี เปรมานนท์, กอบสิน ทวีสิน และวัชรินทร์ สิทธิเจริญ, 2547, "การศึกษาประสิทธิผลของระบบไกด์ของแม่พิมพ์ภายใต้แรงกระทำแบบเยื้องศูนย์บนเครื่องเพรสโครงสร้างรูปตัวซี", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 27, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 439-449.
บรรเจิด แสงจันทร์, กอบสิน ทวีสิน และนุชธนา พูลทอง, 2544, "การเปรียบเทียบคุณสมบัติทรายหล่อแต่ละแหล่งในประเทศไทย", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน, หน้า 57-68.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สุบิน ขันตี, ดิลก ศรีประไพ และกอบสิน ทวีสิน, "การศึกษาความไวอัตราการยืดตัวของเหล็กกล้าไร้สนิม SUS304 ด้วยไฟไนต์เอลิเมนต์", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 3, 5-6 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ, หน้า 130-136.
จุลศิริ ศรีงามผ่อง, กอบสิน ทวีสิน และวิจักษณ์ นิลพานิช, 2549, "การสำรวจสถานะและความสามารถทางเทคโนโลยีเทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะแผ่นในประเทศไทยและต่างประเทศ", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 3, 5-6 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ, หน้า 110-129.
พงษ์วราสิทธิ์ ผลพฤกษา, กอบสิน ทวีสิน และดิลก ศรีประไพ, 2549, "การเพิ่มความแข็งแรงให้กับเหล็กกล้าไร้สนิม SUS 304 เพื่อทำเครื่องมือศัลยแพทย์และทันตกรรม", การประชุมวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 3, 5-6 มกราคม, โรงแรมแม่น้ำริเวอร์ไซร์, กรุงเทพฯ, หน้า 100-105.
จีรชัย สุภาสุทธากูล, กอบสิน ทวีสิน, วารุณี เปรมานนท์ และพงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์, 2545, "การศึกษาเพื่อลดขนาดเอียริ่งในการผลิตถ้วยทรงกระบอก", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จังหวัดภูเก็ต, หน้า 454-459.

return topic