ผศ.ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์
ผศ.ดร.เดี่ยว กุลพิรักษ์
Diew Koolpiruck (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9101 โทรสาร 0-2470-9092
E-mail Address : diew.koo(at)kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2547 ปริญญาเอก Ph.D. System Engineering Bio-engineering Brunel University อังกฤษ
2544 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2540 ปริญญาตรี
เกียรตินิยม
วศ.บ. ระบบควบคุม
และเครื่องมือวัด
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
    - Control system analysis for Genetic Regulation
    - Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) for Biosensor application.
    - Process Control and Instrumentation systems
    - Applications of Smart materials in novel actuators
    - Inhalation drug delivery
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การหาผลของประจุไฟฟ้าที่มีผลต่อการลำเลียงและการตกกระทบของละอองยาในแขนงปอดช่วงปลายของมนุษย์ [มจธ.47รอบ2-48 รอบ2] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Saiprasert, P., Koolpiruck, D., and Chiangga, S., 2008, "Optimization of Chemical Vapor Deposition Synthesis Conditions for Multiwall Carbon Nanotube by Statistical Analysis of Experiment", Advanced Materials Research, Trans Tech Publications, Vols. 55-57, pp. 533-536.
Kaewampai, W., Koolpiruck, D., and Viravaidya, K, 2007, "Development of a Mathematical Model for Doxirobicin controlled Release System using Pluronic Gel for Breast Cancer", International Journal of Biological and Medical Sciences, Vol. 1, No. 3.
Koolpiruck, D., Prakoonwit, S., and Balachandran, W., 2004, "Numerical Modelling of Inhaled Charged Aerosol Deposition in Human Airways", IEEE Transactions on Industry Applications, Vol 40, No. 5, September-October, pp. 1239-1248. [*Brunel U.]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Saiprasert, P., Koolpiruck, D., and Chiangga, S., 2008, "Optimization of Chemical Vapor Deposition Synthesis Conditions for Multiwall Carbon Nanotube by Statistical Analysis of Experiment", International Conference on Smart Materials-Smart-Intelligent Materials and Nano Technology (SmartMat-'08), April 22-25, Imperial Mae Ping Hotel, Chaingmai, Thailand.
Muangsong, R., Koolpiruck, D., Khantachawana, A., and Niranartlawong, P., 2008, "A Particle Swarm Optimization Approach for Optimal Design of PID Controller for Position Control Using Shape Memory Alloys", The 5th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2008), May 14-17, Maritime Park and Spa Resort, Krabi, Thailand, pp. 677-680.
Kaowumpai, W., Koolpiruck, D., and Viravaidya, K., 2007, "Development of a 3D Mathematical Model for a Doxorubicin Controlled Release System using Pluronic Gel for Breast Cancer Treatment", World Academy of Science, Engineering, and Technology, December 14-16, Bangkok, Thailand, pp. 287-292.
Kaewampai, W., Koolpiruck, D., and Viravaidya, K, 2006, "Development of a Mathematical Model for Doxirobicin controlled Release System using Pluronic Gel for Breast Cancer", International Symposium on Biomedical Engineering, November, Bangkok, Thailand.
O'Leary, M., Koolpiruck, D., Balachandran, W., Emberlin, J., and Lewis, R., 2005, "The Role of Electrostatic Charge Accumulated by Respirable Sized Allergens with Regard to Thunderstorm Asthma", Industry Applications Conference, 2005. Fourtieth IAS Annual Meeting, October 2-6, Vol. 2, pp 778- 783. [*Brunel U.]
Koolpiruck, D., Prakoonwit, S., and Balachandran, W., 2004, "Numerical Investigation of Charged Aerosol Deposition in Tracheobronchial and Alveolar Regions", Lung Modelling: Numerical and Experimental, November 16, Sheffield, UK. [*Brunel U.]
Koolpiruck, D., Prakoonwit, S., and Balachandran, W., 2004, "Deposition of Charged Inhaled Aerosols with Transient Airflow in Sequential Lung Airway Model", The 39th IAS Annual Meeting , October 3-7, Seattle, USA. [*Brunel U.]
Koolpiruck, D., Prakoonwit, S., and Balachandran, W., 2003, "Charged Aerosol Transport and Deposition in a Two-dimensional Model of Human Alveolar Duct", Drug Delivery to the Lungs XIV, December 11-12, London, UK., pp. 141-143. (Poster Prize Award). [*Brunel U.]
Koolpiruck, D., Prakoonwit, S., and Balachandran, W., 2003, "Numerical Modeling of Inhaled Charged Aerosol Deposition in Human Airways", ESA/IEEE-IAS Joint Conference, June 24-27, Arkansas, USA. [*Brunel U.]
Koolpiruck, D., Prakoonwit, S., and Balachandran, W., 2003, "Deposition of Charge Aerosol in Reconstructed Human Airways", The 9th International Conference on Liquid Atomization and Spray Systems (ICLASS 2003), July 13-18, Sorrento, Italy. [*Brunel U.]
Kulon, J., Koolpiruck, D., Prakoonwit, S., and Balachandran, W., 2003, "3D Numerical and Experimental Study of the Bipolar Charge Particle Separator", IOP Electrostatics 2003 Conference, March 23-27, Edinburgh, Scotland, UK. [*Brunel U.]
Koolpiruck, D., Prakoonwit, S., and Balachandran, W., 2002, "A Numerical Study of Charged Aerosol Transportation in Human Airways", Drug Delivery to the Lungs XIII, December 12-13, London, UK., pp. 49-51. [*Brunel U.]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
อนุวัฒน์ แก้วทับทิมทอง, กิตติ เอี่ยมเปรมจิต, เดี่ยว กุลพิรักษ์ และยศพงษ์ ลออนวล, 2552, "ผลการทดสอบเบื้องต้นของการปลดปล่อยมลพิษของรถจักรยานยนต์ที่ถูกพัฒนาให้สามารถใช้เอทานอลที่มีอัตราส่วนผสมร้อยละ 85 ขึ้นไปเป็นเชื้อเพลิง", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23, 4-7 พฤศจิกายน, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จ.เชียงใหม่.
พนมพร จตุรวิธวงศ์, เดี่ยว กุลพิรักษ์ และโอภาส ตรีทวีศักดิ์, 2550, "การศึกษาหัววัดความเป็นกรดเป็นด่างแบบ Ion Sensitive Field Effect Transistor (ISFET) ที่ไวต่อไอออนสำหรับการวัดค่า pH ของกากถั่วเหลืองในสถานะกึ่งของแข็ง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30, 25-26 ตุลาคม, โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แควรีสอร์ท, จ.กาญจนบุรี, หน้า 1217-1220.
รุจิศักดิ์ เมืองสง, เดี่ยว กุลพิรักษ์, อนรรฆ ขันธะชวนะ และปนัดดา นิรนาทล้ำพงศ์, 2550, "การควบคุมตำแหน่งการเคลื่อนที่ของโลหะจำรูป ด้วยวิธีกลุ่มอนุภาคเพื่อหาตัวแปรควบคุมพีไอดีที่เหมาะสม" การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30, 25-26 ตุลาคม, โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แควรีสอร์ท, จ.กาญจนบุรี, หน้า 1181-1184.
อุกฤษฎ์ วังมงคล, เดี่ยว กุลพิรักษ์ และอนรรฆ ขันธะชวนะ, 2550, "การควบคุมตำแหน่งโลหะจำรูปชนิดแผ่นโดยการใช้กล้องตรวจจับ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30, 25-26 ตุลาคม, โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แควรีสอร์ท, จ.กาญจนบุรี, หน้า 1153-1156.
จินดา แสงเกียรติยุทธ, เดี่ยว กุลพิรักษ์ และอนรรฆ ขันธะชวนะ, 2549, "การศึกษาเทคนิคการควบคุมตำแหน่งโดยใช้โลหะจำรูปแบบเส้นลวดและแบบสปริง", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29, 9-10 พฤศจิกายน, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 877-880.
จินดา แสงเกียรติยุทธ, เดี่ยว กุลพิรักษ์ และอนรรฆ ขันธะชวนะ, 2549, "การศึกษาเทคนิคการควบคุมตำแหน่งโดยใช้โลหะจำรูป", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20, 18-20 ตุลาคม, โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่, จ.นครราชสีมา.
วิโรจน์ สุดาธรรม, เดี่ยว กุลพิรักษ์ และอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย, 2549, "การสอบเทียบ ไฮจ์มาสเตอร์ โดยใช้เลเซอร์อินเตอร์ฟีรอมิเตอร์", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29, 9-10 พฤศจิกายน, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 1069-1072.
เสรี เหร็นเส็บ, เดี่ยว กุลพิรักษ์ และอนุสรณ์ ทนหมื่นไวย, 2549, "การพัฒนาเครื่องสอบเทียบแท่งเทียบมาตรฐานแบบเปรียบเทียบ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 29, 9-10 พฤศจิกายน, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 1109-1112.

return engineer topic