รศ.ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
รศ.ดร.เอก ไชยสวัสดิ์
Ake Chaisawadi. (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9091 โทรสาร 0-2470-9096
E-mail Address : ake.cha@kmutt
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2532 ปริญญาเอก Ph.D. System Science - Kanazawa University ญี่ปุ่น
2529 ปริญญาโท M.Eng. Electrical - Kanazawa University ญี่ปุ่น
2519 ปริญญาตรี วศ.บ. ไฟฟ้า - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - การประมวลสัญญาณเชิงเลข
   - การสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
   - ระบบเครื่องมือวัด
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่ทำเสร็จ สถานภาพ
การออกแบบและพัฒนาชุดควบคุมการป้อนกลับตัวแปรสถานะใช้ในกระบวนการหมัก [หมวดเงินอุดหนุน43] 2546 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเครื่องวิเคราะห์ความถี่ต้นแบบสำหรับเสียงรบกวนและการสั่นสะเทือนเพื่อใช้ในกระบวนการอุตสาหกรรม [หมวดเงินอุดหนุน46] 2547 หัวหน้าโครงการ
การสำรวจความต้องการของกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อมในการใช้บริการจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี [หมวดเงินอุดหนุน45] 2547 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การพัฒนาเครื่องวัดความชื้นในเมล็ดธัญพืชและเมล็ดพืชโดยการตรวจรู้แบบไม่ทำลายใช้ความถี่ย่านไมโครเวฟ [หมวดเงินอุดหนุน47] หัวหน้าโครงการ
ระบบควบคุมเชิงเลข หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาอุปกรณ์วัดค่าการนำความร้อนของอาหารโดย Line Heat Source Method ที่สภาวะเหนือจุดเยือกแข็ง [หมวดเงินอุดหนุน41] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ตำรา
การวัดเครื่องวัดไฟฟ้า, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2525
Digiatal Signal Processing, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2535
การวัดและเครื่องวัดไฟฟ้า, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น, 2539
สัญญาณ และระบบ, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, 2539
การวัดและเครื่องวัดอุณหภูมิ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2542
การวิเคราะห์ความไม่แน่นอน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2543
วารสารระดับประเทศ
เอก ไชยสวัสดิ์, เลอพงษ์ พิศนุย และอมรินทร์ ปรีชาวุฒิ, 2548, "การวัดการดูดแสงผ่านสารละลายทางเคมีคลินิกด้วยตัวเซนเซอร์ CCD แบบเส้น", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 28, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 477-496.
เอก ไชยสวัสดิ์ และเดชา ชุมพาลี, 2543, "เครื่องปล่อยของเหลวควบคุมโดยใช้นิวรอลเน็ตเวิร์ค", วารสารวิศวสารลาดกระบัง ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 มีนาคม
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Sumanonta, K., Rungruengphalanggul, Y., and Chaisawadi, A., 2005, "Single Switch Dual-Output DC-DC Power Supply with Forward-Flyback Converters", The 2005 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-CON 2005), May 12-13, Asia Pattaya Beach Hotel, Pattaya, Cholburi, Thailand, p. 181.
Mahamai, P., Chaisawadi, A., and Monyakul, V., 2005, "Analysis and Simulation of AC to DC Sepic PFC Based on Zero-Voltage-Transition PWN Technique", The 2005 Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications, and Information Technology International Conference (ECTI-CON 2005), May 12-13, Asia Pattaya Beach Hotel, Pattaya, Cholburi, Thailand, pp. 491-493.
Puengsungwan, S., Khumhom, P., Chamnongthai, K., and Chaisawadi, A., 2003, "Elimination of Harmonic and Interharmonic Current Caused by Adjustable Speed Drives (ASDs) using Hybrid Active Filter", The 3rd International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2003), September 3-5, Songkhla, Thailand, pp. 681-684.
Petchjinda, A. and Chaisawadi, A., 2003, "Nondestructive Measurement of Grain Moisture Content using Microwave Technique", The 3rd Asian Conference on Industrial Automation and Robotics, May 8-9, Bangkok, Thailand, pp. 86-89.
Lertvanusbordee, S., Rungruengphalanggul, Y., and Chaisawadi, A., 2003, "High Performance Switching Air Pump using a Novel Dc Motor Model", The 3rd International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2003), September 3-5, Songkhla, Thailand, pp. 323-326.
Luckchonlatee, C. and Chaisawat, A., 2002, "A Method of Squeegee Pressure Optimization for Mass Production Thick Film Heaters Using SPC and Neural Network", International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2002), July 16-19, Phuket, Thailand, pp. 22-25.
Susomrith, P., Surareungchai, W., and Chaisawat, A., 2002, "Interpretation of Voltammetric Data by Neural Networks for Simultaneous Determination of Glucose, Fructose, and Ascorbic Acid", International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers and Communications (ITC-CSCC 2002), July 16-19, Phuket, Thailand, pp. 269-272.
Chaisawadi, A., 2001, "Multi-disciplinary, Co-operative Master of Engineering Degree in Industrial Metrology, UICEE Annual Conference on Engineering Education, February 7-10, Bangkok.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
พฤหัส ทรงประกอบ, เอก ไชยสวัสดิ์, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน และอิษฎา บุญญาอรุณเนตร, 2548, "วงจรแก้ค่าตัวประกอบกำลังบนพื้นฐานของวงจรทบระดับชนิดพาสซีฟซอฟต์สวิตชิ่งที่ใช้ตัวเหนี่ยวนำร่วมกัน", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 28, 20-21 ตุลาคม, โรงแรมเพิร์ล วิลเลจ, จ.ภูเก็ต, หน้า 125-128.
สรายุธ ทองกอบเหมือน, อิษฎา บุญญาอรุณเนตร, เอก ไชยสวัสดิ์ และอุดมศักดิ์ ยั่งยืน, 2547, "บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ฟลูออเรสเซนต์ภาคเดียวแบบใหม่ ที่มีประสิทธิภาพสูง สวิตซ์ที่แรงดันศูนย์และ dv/dt มีค่าต่ำ แรงดันไฟฟ้าที่บัสต่ำบนฐานวงจรแปลงผันคลาสดีอี", การประชุมวิชาการ 40 ปีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 23-24 มกราคม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น.
พฤหัส ทรงประกอบ, เอก ไชยสวัสดิ์ และอิษฎา บุญญาอรุณเนตร, 2547, "วงจรแก้ค่าตัวประกอบกำลังบนพื้นฐานของวงจรทบระดับชนิดพาสซีฟซอฟต์สวิตชิ่งที่ใช้ตัวเหนี่ยวนำร่วมกัน", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 3, 8-9 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, จ.สงขลา, หน้า EE84 ถึง EE 89.
พิเชษฐ์ สืบสายพรหม, สโรช ไทรเมฆ และเอก ไชยสวัสดิ์, 2547, "Water Level Control for Stabilizing Platform", The 1st Electrical Engineering/Electronics Computer, Telecommunications, and Information Technology Annual Conference (ECTI-CON 2004), 13-14 พฤษภาคม, โรงแรมอมารี ออคิด รีสอร์ต, จ.ชลบุรี, หน้า 226.
ศักดิ์ชัย พัวทรัพย์เจริญ, เอก ไชยสวัสดิ์, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน และอิษฎา บุญญาอรุณเนตร, 2547, "The Synchronous PMW Signal Implementation of Class E Low dv/dt Synchronous Rectifier for Class E Isolated DC/DC Converter", The 1st Electrical Engineering/Electronics Computer, Telecommunications, and Information Technology Annual Conference (ECTI-CON 2004), 13-14 พฤษภาคม, โรงแรมอมารี ออคิด รีสอร์ต, จ.ชลบุรี, หน้า 348.
พรภัทธ์ แสงมณี, เอก ไชยสวัสดิ์, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน และอิษฎา บุญญาอรุณเนตร, 2547, "วงจรอัดประจุแบตเตอรี่อย่างง่ายที่ใช้หลักการของ MPPT สำหรับระบบเซลล์แสงอาทิตย์", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 27, 11-12 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทล ราชา ออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 453-456.
สมชัย ตรีรัตนจารุ, สุดชาย บุญโต และเอก ไชยสวัสดิ์, 2546, "On-line Area-based Computation Method for First-order Plus Dead-time Model System Identification from Step Response", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 15-17 ตุลาคม, จ.ปราจีนบุรี.
วีระ ตุลาสมบัติ, เอก ไชยสวัสดิ์ และวชิระ มีทอง, 2546, "การศึกษาการสอบกลับของมวลแห่งชาติ", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 15-17 ตุลาคม, จ.ปราจีนบุรี.
วีรวุธ สุนเลี้ยง และเอก ไชยสวัสดิ์, 2546, "การปรับปรุงสมรรถนะวิธีการควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบแรงบิดโดยตรงในช่วงสภาวะคงตัว", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26, 6-7 พฤศจิกายน, โรงแรมโกลเด้นแซนด์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า 624.
พัชรนันท์ ศรีธนาอุทัยกร, สุดชาย บุญโต และเอก ไชยสวัสดิ์, 2546, "การออกแบบตัวควบคุมสำหรับระบบเครนโดยใช้อสมการเมตริกซ์เชิงเส้นเป็นฐาน", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17, 15-17 ตุลาคม, จ.ปราจีนบุรี.
จอมยุทธ เกศมาริษ, เอก ไชยสวัสดิ์, อุดมศักดิ์ ยั่งยืน และอิษฎา บุญญาอรุณเนตร, 2546, "หม้อแปลงอิเล็กทรอนิกส์ขนาดกะทัดรัดสำหรับหลอดฮาโลเจนบนพื้นฐานของอินเวอร์เตอร์คลาสดี", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26, 6-7 พฤศจิกายน, โรงแรมโกลเด้นแซนด์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า 684-689.
นารทวรรธน์ รักษวิณ, ยุทธศักดิ์ รุ่งเรืองพลางกูร และเอก ไชยสวัสดิ์, 2546, "ตัวควบคุมแบบนิวโรฟัซซี่สำหรับการขนานวงจรแปลงผันไฟตรง-ไฟตรงแบบบัค", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 26, 6-7 พฤศจิกายน, โรงแรมโกลเด้นแซนด์ ชะอำ, จ.เพชรบุรี, หน้า 740-745.
อำนาจ ทวีแสงรุ่งโรจน์ และเอก ไชยสวัสดิ์, 2544, "การกำจัดเสียงสะท้อนภายในห้องโดยใช้ตัวกรองสัญญาณแบบผกผัน", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39, 5-7 กุมภาพันธ์, กรุงเทพฯ, หน้า 480-487.
อำนาจ ทวีแสงรุ่งโรจน์ และเอก ไชยสวัสดิ์, 2543, "การวัดผลตอบสนองต่ออิมพัลส์ของห้อง" การประชุมวิชาการ "วิศวกรรมศาสตร์ในสหัสวรรษใหม่", 25 มกราคม 2543, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พฤกษ์ โพธิรักษ์, วีระพล โมนยะกุล, เอก ไชยสวัสดิ์, 2542, "การหาอัตราเร็วโดยใช้โครงข่ายประสาทสำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 22, 2-3 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
เอก ไชยสวัสดิ์, ธวัชชัย ชยาวณิช, 2540, "การศึกษาระบบควบคุมแบบฟัซซี่โดยการทดลองสำหรับระบบควบคุมภาวะอากาศการอบแห้งแบบชั้นเมล็ดพืชอยู่กับที่", การประชุมวิชาการครั้งที่ 35 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กุมภาพันธ์.

return topic

Revised: 21 February 2006/17:48:28