ผศ.ดร.ศราวัณ วงษา
ผศ.ดร.ศราวัณ วงษา
Sarawan Wongsa (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9317 โทรสาร 0-2470-9100
E-mail Address : sarawan.won@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2550 ปริญญาเอก Ph.D. Automatic Control and Systems Engineering - University of Sheffield สหราชอาณาจักร
2545 ปริญญาโท M.Sc. Automatic Control and Systems Engineering Distinction University of Sheffield สหราชอาณาจักร
2541 ปริญญาตรี
เกียรตินิยม
อันดับ 2
วศ.บ. ระบบควบคุม
และเครื่องมือวัด
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Fault detection and diagnosis
   - System Identification and modelling
   - Analysis of nonlinear systems
   - Metabolic flux analysis
   - Systems Biology
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
Online diagnosis systems for fatigue detection of SMA-based control valve [ทุนสนับสนุนวิจัยและพัฒนาของสวทช. 52] หัวหน้าโครงการ
Development of a computer game-based EMG biofeedback system for muscle rehabilitation [IRPUS-KMUTT 51]] หัวหน้าโครงการ
การตรวจจับความผิดปกติในระบบแบบไม่เป็นเชิงเส้น (ระยะที่ 1) [มจธ.51รอบ 2] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Yang, ๋J., Wongsa, S., Kadirkamanathan, V., Billings, S.A., and Wright, P.C., 2007, "Metabolic Flux Estimation: A Self-adaptive Evolutionary Algorithm with Singular Value Decomposition", IEEE/ACM Transactions on Computational Biology and Bioinformatics, Vol. 4, No. 1, January, pp. 126-138. [*ป.เอก]
Yang, ๋J., Wongsa, S., Kadirkamanathan, V., Billings, S.A., and Wright, P.C., 2005, "Metabolic Flux Distribution Analysis by 13C-tracer Experiments using the Markov Chain–Monte Carlo Method", Biochemical Society Transactions, Vol. 33, Part 6, December, pp. 1421–1422. [*ป.เอก]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Wongsa, S., Kadirkamanathan, V., Billings, S.A., and Wright, P.C., 2007, "Metabolic Flux Estimation from Incomplete Labelling Measurements Using the Expectation/Conditional-Maximisation Algorithm", IEEE Symposium on Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology, April 1-5, Honolulu, Hawaiii, USA.. [*ป.เอก]
Yang, J., Wongsa, S., Kadirkamanathan, V., Billings, S.A., and Wright, P.C., 2005, "Differential Evolution and Its Application to Metabolic Flux Analysis, Applications on Evolutionary Computing", EvoWorkkshops 2005, 2nd European Workshop on Evolutionary Algorithms in Stochastic and Dynamic Environments, March 30 - April 1, Lausanne, Switzerland. [*ป.เอก]
Wongsa, S., Yang, J., Kadirkamanathan, V., Billings, S.A., and Wright, P.C., 2005, "Metabolic Flux Quantification and Evaluation for Metabolic Network Analysis", Systems Biology: Will it Work?, January 12-14, University of Sheffield, UK. [*ป.เอก]
Kadirkamanathan, V., Billings, S.A., Wongsa, S., Yang, J., and Wright, P.C., 2005, "Effects of Noise in Metabolic Flux Analysis", Systems Biology: From Molecules & Modeling To Cells, March 12-18, Gosau , Austria. [*ป.เอก]
Yang, J., Wongsa, S., Kadirkamanathan, V., Billings, S.A., and Wright, P.C., 2004, "Self adaptive evolutionary algorithm based methods for quantification in metabolic systems", IEEE Symposium on Computational Intelligence in Bioinformatics and Computational Biology, pp. 260–267. [*ป.เอก]
return engineer topic