ผศ.ดร.ปรัญชลีย์ รัตนสาครชัย
ผศ.ดร.ปรัญชลีย์ รัตนสาครชัย
Pranchalee Ratanasakornchai (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9095 โทรสาร 0-2470-9096
E-mail Address : pranchalee.rat@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2548 ปริญญาเอก Ph.D. Systems Engineering - Nippon Institute of Technology ญี่ปุ่น
2545 ปริญญาโท M.Eng. Systems Engineering - Nippon Institute of Technology ญี่ปุ่น
2541 ปริญญาตรี
เกียรตินิยม (2)
วศ.บ. ระบบควบคุม
และ
เครื่องมือวัด
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
    - Signal Processing
    - Image Processing
    - Machine Vision
    - Pattern Recognition
    - Control Systems
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การหาคุณสมบัติทางกายภาพของวัตถุโดยการประมวลผลภาพสี (ระยะที่ 1-2) [มจธ.47รอบ2-48 รอบ2] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Rattanasakornchai, P. and Hoshino, Y., 2005, "Extraction of Characteristic Points for Motion Detection", Journal of the Imaging Society of Japan, Vol. 44, No. 2. [*NIT]
Rattanasakornchai, P., Hoshino, Y., and Lin, C.W., 2004, "Color Data Compensation for Illumination Change", Chinese Journal of Scientific Instrument, Vol. 25, No. 4, pp. 165-168. [*NIT]
Rattanasakornchai, P. and Hoshino, Y., 2004, "Compensation Method for Illumination Change by using Color Chart", Journal of the Imaging Society of Japan, Vol. 43, No. 3, pp. 142-147. [*NIT]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Suwanchatree, S. and Rattanasakornchai, P., 2007, "Locating and Reading Barcodes from Images Captured by Camera of Mobile Phone", The 4th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2007), May 9-12, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand, pp. 1007-1010.
Jeeranantasin, N. and Rattanasakornchai, P., 2007, "Thai Banknote Verification and Recognition", The 4th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2007), May 9-12, Mae Fah Luang University, Chiang Rai, Thailand, pp. 1003-1006.
Shi, L., Rattanasakornchai, P., and Hoshino, Y., 2004, "Tracking Method for Moving Object by using the Information of Saturation and Hue", The 10th Symposium on Sensing via Image Information (SSII 04), pp. 141-144. [*NIT]
Rattanasakornchai, P., Shi, L., Nakamura, Y., and Hoshino, Y., 2004, "Dependence of Image Quality on Edge Enhancement Condition", International Conference on Digital Printing Technologies, pp. 474-476. [*NIT]
Albhkaly, W., Rattanasakornchai, P., and Hoshino, Y., 2004, "Study on Light Illumination Compensation by Color Chart", Japan Hardcopy 2004 Fall Meeting, pp. 85-86. [*NIT]
Rattanasakornchai, P. and Hoshino, Y., 2003, "Compensation Method Against Illumination Change using Color Chart", Japan Hardcopy 2003 Fall Meeting, pp. 61-64. [*NIT]
Jirakanjana, C., Shodohji, T., Rattanasakornchai, P., and Hoshino, Y.,2003, "A New Method for Arrangement Layout Problems, including Group Nesting and Tree Representation", INFORMS Annual Meeting 2003, p. 174. [*NIT]
Rattanasakornchai, P. and Hoshino, Y., 2003, "RGB Color Data Compensation for Illumination Change", AIC 2003 Bangkok: Color Communication and Management, pp. 39-43. [*NIT]
Rattanasakornchai, P. and Hoshino, Y., 2003, "Compensation Method Against Illumination Change for Motion Detection using Color Chart", The 9th Symposium on Sensing via Image Information (SSII 03), pp. 189-192. [*NIT]
Hayashi, H., Rattanasakornchai, P., Mei, H., and Hoshino, Y., 2002, "Dependence of Image Quality on the Degree of Edge Enhancement", International Conference on Digital Printing Technologies, pp. 678-681. [*NIT]
Hayashi, H., Rattanasakornchai, P., and Hoshino, Y., 2002, "Human Tracking Method by using Frame Difference", The 8th Symposium on Sensing via Image Information (SSII 2002), pp. 29-32. [*NIT]
Rattanasakornchai, P., Yamaguchi, T., Hoshino, Y., and Shimizu, T., 2001, "Extraction of the Characteristic Points for Motion Detection by using Color Information", The 7th Symposium on Sensing via Image Information (SSII 2001), pp. 117-120. [*NIT]
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ธวัชชัย บูรณะวัฒนาศิลป์ และปรัญชลีย์ รัตนสาครชัย, 2552, "การอ่านค่าอัตโนมัติจากมาตรวัดแบบเข็มโดยวิธีการประมวลผลภาพ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32, 28-29 ตุลาคม, โรงแรมทวาราวดีรีสอร์ท, จ.ปราจีนบุรี, หน้า 42.
พนัสชัย ศรีบำรุง และปรัญชลีย์ รัตนสาครชัย, 2550, "การตรวจจับสัญญาณไฟจราจรโดยใช้การประมวลผลภาพ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30, 25-26 ตุลาคม, โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แควรีสอร์ท, จ.กาญจนบุรี, หน้า 781-784.
ศักดา สุวรรณชาตรี และปรัญชลีย์ รัตนสาครชัย, 2550, "การหาตำแหน่งและการอ่านค่าบาร์โค้ดจากภาพถ่ายที่ได้จากกล้องวีดีโอ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30, 25-26 ตุลาคม, โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แควรีสอร์ท, จ.กาญจนบุรี, หน้า 757-760.
นรินทร์ จิระนันตสิน และปรัญชลีย์ รัตนสาครชัย, 2550, "การตรวจสอบและการจำแนกธนบัตรไทยโดยใช้การประมวลผลภาพ", การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 30, 25-26 ตุลาคม, โรงแรมเฟลิกซ์ริเวอร์แควรีสอร์ท, จ.กาญจนบุรี, หน้า 685-688.

return engineer topic