ดร.อนวัช สังข์เพ็ชร
รศ.ดร.อนวัช สังข์เพ็ชร
Anawat Sungpet (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9221-30 ต่อ 217 โทรสาร 0-2428-3534
E-mail Address : anawat.sun@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2540 ปริญญาเอก Ph.D. Chemical and
Petroleum-Refining Eng.
- Colorado School of Mines อเมริกา
2534 ปริญญาตรี วท.บ. เคมีเทคนิค - จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - เทคโนโลยีเยื่อแผ่น (Membrane Technology)
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การศึกษาการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนระหว่างโอลิฟินกับโลหะทรานซิชัน [มจธ.42] 2543 หัวหน้าโครงการ
การทำสไตรีนให้บริสุทธิ์โดยการใช้เยื่อแผ่นแฟซิลิเทต 2543 หัวหน้าโครงการ
การนำกลับคืนน้ำล้างสีย้อม สีย้อมและสารช่วยย้อม จากกระบวนการย้อมผ้าโดยใช้เยื่อแผ่น Nanofiltration [สวทช.43] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การสังเคราะห์เมมเบรนโพลีซัลโฟเนตสไตรีนเพื่อใช้ในการทำแอลกอฮอล์ให้บริสุทธิ์ 2545 เมธีวิจัย
การลดการซึมผ่านของเมทานอลผ่านเมมเบรน Nafion โดยโพลีไพร์โรล [หมวดเงินอุดหนุน48] 2552 หัวหน้าโครงการ
การแยกสารอินทรีย์ระเหยง่ายออกจากน้ำและอากาศโดยเม็ดโพลิสไตรีน [หมวดเงินอุดหนุน49] 2552 หัวหน้าโครงการ
การกำจัดสีย้อมจากน้ำล้างสีย้อมผ้าโดยแกลบที่ผ่านการปรับสภาพด้วยวิธีทางเคมี [หมวดเงินอุดหนุน50] 2552 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การแยกน้ำตาลฟรุคโตสและน้ำตาลกลูโคสด้วยวิธีการดูดซับ [หมวดเงินอุดหนุน51] หัวหน้าโครงการ
การใช้กระบวนการเมมเบรนเพอร์แวปเพอเรชันในการเพิ่มความเข้มข้นเอทานอลที่ได้จากการหมัก [หมวดเงินอุดหนุน47] หัวหน้าโครงการ
การกลับคืนน้ำล้างสีย้อม สีย้อม และสารช่วยย้อมจากกระบวนการย้อมผ้า โดยใช้เยื่อแผ่น Nanofiltration (ต่อเนื่องปี 43) [สวทช.46] ผู้ร่วมโครงการ
การแยกโทลูอีนออกจากเมทานอลด้วยกระบวนการเพอแวปพอเรชันโดยใช้เมมเบรนถ่ายโอนเชิงแฟซิลิเทต [สกว.45] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
ตำรา
อนวัช สังข์เพ็ชร "การป้องกันมลพิษสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอ" มีนาคม 2542, 81 หน้า
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Luangrujiwong, P., Sungpet, A., Jiraratananon, R., and Douglas Way, J., 2005, "Investigation of the Carrier Saturation in Facilitated Transport of Unsaturated Hydrocarbons", Journal of Membrane Science, Vol. 250, No. 1-2, pp. 277-282.
Sungpet, A., Jiraratananon, R., and Luangsowan, P., 2004, "Treatment of Effluents from Textile-rinsing Operations by Thermally Stable Nanofiltration Membranes", Desalination, Vol. 160, No. 1, pp. 75-81.
Sungpet, A., 2003, "Reduction of Alcohol Permeation through Nafionา by Poly(pyrrole)", Journal of Membrane Science, Vol. 226, No. 1-2, December, pp. 131-134.
Sungpet, A., Prayoonyong, P., Noiboungam, N., and Vongthavorn, S., 2003, "Facilitated Transport of Unsaturated Hydrocarbons through Water-swollen Nafion® 112 incorporated with Poly(pyrrole)", Journal of Membrane Science, Vol. 213, No. 1-2, pp. 221-224.
Sungpet, A., Saithong, T., and Kalapanulak, S., 2002, "Blocking Phenomenon in Permeation of Amines Through Perfluorosulfonate Ionomer Containing Metal (II) Ions", Journal of Membrane Science, Vol. 202, No. 1-2, June, pp. 81-87.
Sungpet, A., 2002, "Ab Initio Molecular Orbital Computation Studies of Ag+-C2H4 Complexation in the Presence of Water", ScienceAsia, Vol. 28, No. 2, June, pp. 167-172.
Sungpet, A., Pimsert, A., Jiraratananon, R., and Way, J.D., 2002, "Facilitated Transport of Unsaturated Hydrocarbons through Crosslinked-poly(sulfonated styrene)", Chemical Engineering Journal, Vol. 87, No. 3, August, pp. 321-328.
Sungpet, A., Way, J.D., Koval, C.A., Eberhart, M.E., 2001, "Silver Doped Nafion-poly (pyrrole) Membranes for Facilitated Permeation of Liquid-phase Olefins", Journal of Membrane Science, Vol. 189, No. 2, August, pp. 271-279.
Jiraratananon, R., Sungpet, A., and Luangsowan, P., 2000, "Performance Evaluation of Nanofiltration Membranes for Treatment of Effluents Containing Reactive Dye and Salt", Desalination, Vol. 130, pp. 177-183.
A. Sungpet, J.D. Way, P.M. Thoen, and J.R. Dorgan, 1997, "Reactive Polymer Membranes for Ethylene/Ethane Separation", Journal of Membrane Science, 136, 1997, 111-120
J.D. Way, A. Sungpet, D.L. Bryant, and C.A. Koval, 1997, "Reactive Polymer Membranes for Olefin Separations", Polymeric Materials Science & Engineering, 77, 1997, 262.
วารสารระดับประเทศ
เสาวนีย์ เลิศวิไลยศ, อนวัช สังข์เพ็ชร และรัตนา จิระรัตนานนท์, 2545, "อิทธิพลของขนาดรูพรุนและประจุของเยื่อแผ่นอัลตราฟิลเตรชันที่มีต่อค่าฟลักซ์และการกักกัน", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 25, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 167-184.
อนวัช สังข์เพ็ชร, 2543, "การศึกษาอิทธิพลของหมู่แทนที่ที่มีต่อการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนซิลเวอร์(I)-โอลิฟิน โดยใช้การคำนวณออร์บิทัลเชิงโมเลกุล Ab Initio", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน, หน้า 3-13
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Ruchisansakun, K., Sungpet, A., Sampanvejsobha, S., Siriwattannayotin, S., Ruenglertpanyakul, W., and Chantara, S., 2010, "The Study of Caffeine and Polyphenolic Compound Adsorption by Rice Husk-based Adsorbents", The 3rd Technology and Innovation for Sustainable Development International Conference (TISD 2010), March 4-6, Royal Mekong Nong Khai Hotel, Nong Khai, Thailand.
Sungpet, A., Wongirung, S., Seearamroongruang, V., and Kamphangseree, N., 2003, "Facilitated Transport near the Carrier Saturation Limit", Regional Symposium on Membrane Science and Technology, January 16-17, Songkla, Thailand.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สุทธินี ปัญญายอง และอนวัช สังข์เพ็ชร, 2549, "การแยกของผสมเอทิลีนไกลคอลกับน้ำ ด้วยกระบวนการเพอแวปพอเรชันโดยใช้เมมเบรนที่สังเคราะห์ได้จากโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่มีการเชื่อมขวาง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 26-27 ตุลาคม, โรงแรมรามา การ์เด้น, กรุงเทพฯ, หน้า 84.
นครินทร์ แพรชาย และอนวัช สังข์เพ็ชร, 2549, "การกำจัดสีย้อมผ้าจากน้ำล้างสีย้อมผ้าด้วยการใช้แกลบที่ปรับสภาพด้วยวิธีทางเคมี", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 26-27 ตุลาคม, โรงแรมรามา การ์เด้น, กรุงเทพฯ, หน้า 61.
ก่อศักดิ์ เสนาะกัญญาวรรณ, อนวัช สังข์เพ็ชร, อภิชัย เทอดเทียนวงษ์, สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์, ภาณุวัฒน์ ซิมะลาวงค์ และณัฐพล วงศ์เยาว์, 2549, "Preparation of Water-Free Proton-Conducting Polymer for PEM Fuel Cell Application", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 31 มีนาคม - 1 เมษายน, อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, จ.ปทุมธานี.
อัญชนา วังริยา, อภิชัย เทอดเทียนวงษ์, สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์, อนวัช สังข์เพ็ชร, ปานจันทร์ ศรีจรูญ, ภาณุวัฒน์ ซิมะลาวงค์ และณัฐพล วงศ์เยาว์, 2549, "Preparation of Pt/C Electrocatalyst for Proton Exchange Membrane Fuel Cell by Microemulsion Method", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 31 มีนาคม - 1 เมษายน, อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, จ.ปทุมธานี.

return topic

© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.