ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์
ศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์
Suntud Sirianuntapiboon (Prof.)

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ
โทรศัพท์ 0-2470-8695-99 ต่อ 415, 0-2470-8656 โทรสาร 0-2470-8660, 0-2427-9062
E-mail Address : suntud.sir@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2538 การศึกษาหลังปริญญาเอก Post Doctor Gene Technology of Yeast - Kumamoto Institute of Technology ญี่ปุ่น
2533 ปริญญาเอก Doctor of Agriculture Agricultural Chemistry Applied Microbiology Kyushu University ญี่ปุ่น
2527 ปริญญาโท วท.ม. จุลชีววิทยา จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
2523 ปริญญาตรี วท.บ. จุลชีววิทยา จุลชีววิทยา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Waste Water Treatment (Biological Process)
   - Enzymology
   - Fermentation
   - Genetic Engineering
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การฟอกสีน้ำทิ้งโรงงานสุรา [บ. ยูนิแซมโพลล์ จำกัด] 2535-2536 หัวหน้าโครงการ
การเก็บรักษาต้นอ้อยโดยกระบวนการทางชีววิทยา [บ. เยื่อกระดาษสยาม จก.] 2536-2537 ผู้ร่วมโครงการ
การบำบัดน้ำเสียทางชีววิทยา [หมวดเงินอุดหนุน] 2538-2542 หัวหน้าโครงการ
การควบคุมจุลินทรีย์กลุ่ม Red Type ในระบบบำบัดน้ำเสีย โดยกระบวนการทางกายภาพเคมี [หมวดเงินอุดหนุน43] 2544 หัวหน้าโครงการ
ประสิทธิภาพของระบบบำบัดร่วมระหว่างฟิล์มชีวะกับระบบตะกอนเร่งในการบำบัดน้ำเสียชุมชน [หมวดเงินอุดหนุน45] 2546 หัวหน้าโครงการ
การบำบัดน้ำเสียที่มีไขมัน/น้ำมัน โดยใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายแทนการตักทิ้ง [สกอ.48-49] 2550 หัวหน้าโครงการ
ประสิทธิภาพของระบบเอสบีอาร์ซึ่งใช้เชื้อแคนดิด้า ยูทิลลิส (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน49-50] 2551 หัวหน้าโครงการ
การบำบัดสารประกอบไซยาไนด์ในน้ำเสียด้วยระบบบำบัดทางชีววิทยา [หมวดเงินอุดหนุน51] 2552 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบ Sequencing Batch Reactor โดยเชื้อยีสต์ [หมวดเงินอุดหนุน48] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติและภูมิภาค
Jongsuphaphong, M., Sirianuntapiboon, S., and Limmeechokchai, B., 2010, "Evaluation of a Pilot Scale High Pressure Plasma Ozonizer for use in Wastewater Treatment", African Journal of Biotechnology, Vol. 9, No. 32, pp. 5151-5161.
Sirianuntapiboon, S. and Boonchupleing, M., 2009, "Effect of Bio-sludge Concentration on the Efficiency of Sequencing Batch Reactor (SBR) System to Treat Wastewater containing Pb2+ and Ni2+", Journal of Hazardous Materials, Vol. 166, No. 1, pp. 356-364. (July 15)
Jongsuphaphong, M. and Sirianuntapiboon, S., 2008, "Design and Application of New Type of Oxygen Supplier for Water and Wastewater Treatment", African Journal of Biotechnology, Vol. 7, No. 19, pp. 3472-3479. (October 6)
Sirianuntapiboon, S. and Sansak, J., 2008, "Treatability Studies with Granular Activated Carbon (GAC) and Sequencing Batch Reactor (SBR) System for Textile Wastewater Containing Direct Dyes", Journal of Hazardous Materials, Vol. 159, No. 2-3, pp. 404-411. (November 30)
Sirianuntapiboon, S., Chairattanawan, K., and Rarunroeng, M., 2008, "Biological Removal of Cyanide Compounds from Electroplating Wastewater (EPWW) by Sequencing Batch Reactor (SBR) System", Journal of Hazardous Materials, Vol. 154, No. 1-3, pp. 526-534. (June 15)
Sirianuntapiboon, S. and Prasertsong, K., 2008, "Treatment of Molasses Wastewater by Acetogenic Bacteria Bp103 in Sequencing Batch Reactor (SBR) System", Bioresource Technology, Vol. 99, No. 6, April, pp. 1806-1815.
Sohsalam, P., Englande, A.J., and Sirianuntapiboon, S., 2008, "Seafood Wastewater Treatment in Constructed Wetland: Tropical Case", Bioresource Technology, Vol. 99, No. 5, March, pp. 1218-1224.
Sohsalam, P. and Sirianuntapiboon, S., 2008, "Feasibility of using Constructed Wetland Treatment for Molasses Wastewater Treatment", Bioresource Technology, Vol. 99, No. 13, September, pp. 5610-5616.
Tondee, T., Sirianuntapiboon, S., and Ohmomo, S., 2008, "Decolorization of Molasses Wastewater by Yeast Strain, Issatchenkia orientalis No. SF9-246", Bioresource Technology, Vol. 99, No. 13, September, pp. 5511-5519.
Tondee, T. and Sirianuntapiboon, S., 2008, "Decolorization of Molasses Wastewater by Lactobacillus plantarum No. PV71-1861", Bioresource Technology, Vol. 99, No. 14, September, pp. 6258-6265.
Sirianuntapiboon, S., Chandanasotthi, T., Sohsalam, P., Rarunroeng, M., and Sansak, J., 2007, "Application of Para-Wood Charcoal as the Media of the Vertical-Flow Constructed Wetland for Treatment of Domestic Wastewater", African Journal of Agricultural Research, Vol. 2, No. 4, April, pp. 191-199.
Sirianuntapiboon S. and Jitvimolnimit, S., 2007, "Effect of Plantation Pattern on the Efficiency of Subsurface Flow Constructed Wetland (Sfcw) for Sewage Treatment", African Journal of Agricultural Research, Vol. 2, No. 9, September, pp. 447-454.
Sirianuntapiboon, S., Sadahiro O, and Salee P., 2007, "Some Properties of a Granular Activated Carbon-Sequencing Batch Reactor (Gac-Sbr) System for Treatment of Textile Wastewater Contianing Direct Dyes", Journal of Environmental Management, Vol. 85, No. 1, October, pp. 162-170.
Sirianuntapiboon, S., Chairattanawan, K., and Surasinnanant, P., 2007, "Some Properties of a Sequencing Batch Reactor for Treatment of Wastewater Containing Thiocyanate Compounds", Journal of Environmental Management, Vol. 85, No. 2, pp. 330-337.
Sirianuntapiboon, S. and Ungkaprasatcha, O., 2007, "Removal of Pb2+ and Ni2+ by Bio-Sludge in Sequencing Batch Reactor (Sbr) and Granular Activated Carbon-Sbr (Gac-Sbr) Systems", Bioresource Technology, Vol. 98, No. 14, October, pp. 2749-2757.
Sirianuntapiboon, S. and Hongsrisuwan, T., 2007, "Removal of Zn2+ and Cu2+ by a Sequencing Batch Reactor (SBR) System", Bioresource Technology, Vol. 98, No. 4, March, pp. 808-818.
Sirianuntapiboon, S. and Srisornsak, P., 2007, "Removal of Disperse Dyes from Textile Wastewater using Bio-sludge", Bioresource Technology, Vol. 98, No. 5, March, pp. 1057-1066.
Sirianuntapiboon, S. and Chuamkaew, C., 2007, "Packed Cage Rotating Biological Contactor System for Treatment of Cyanide Wastewater", Bioresource Technology, Vol. 98, No. 2, January, pp. 266-272.
Sirianuntapiboon, S. and Preeyatum, A., 2006, "Some Properties on the Application of Candida utilis TISTR No.5001 into Sequencing Batch Reactor (SBR) System", African Journal of Biotechnology, Vol. 5, No. 23, pp. 2377-2387. (December 4)
Sirianuntapiboon, S. and Yommee, S., 2006, "Application of a New Type of Moving Bio-film in Aerobic Sequencing Batch Reactor (Aerobic-SBR)", Journal of Environmental Management, Vol. 78, No. 2, January, pp 149-156.
Sirianuntapiboon, S., 2006, "Treatment of Wastewater Containing Cl2 Residue by Packed Cage Rotating Biological Contactor (RBC) System", Bioresource Technology, Vol. 97, No. 14, September, pp. 1735-1744.
Sirianuntapiboon, S. and Srikul, M., 2006, "Reducing Red Color Intensity of Seafood Wastewater in Facultative Pond", Bioresource Technology, Vol. 97, No. 14, September, pp. 1612-1617.
Sirianuntapiboon, S., Chairattanawan, K., and Jungphungsukpanich, S., 2006, "Some Properties of a Sequencing Batch Reactor System for Removal of Vat Dyes", Bioresource Technology, Vol. 97, No. 10, July, pp. 1243-1252.
Sirianuntapiboon, S., Kongchum, M., and Jitmaikasem, W., 2006, "Effects of Hydraulic Retention Time and Media of Constructed Wetland for Treatment of Domestic Wastewater", African Journal of Agricultural Research, Vol. 1, No. 2, September, pp. 027-037.
Sirianuntapiboon, S., Jeeyachok, N., and Larplai, R., 2005, "Sequencing Batch Reactor Biofilm System for Treatment of Milk Industry Wastewater", Journal of Environmental Management, Vol. 76, No. 2, July, pp. 177-183.
Somboon, W., Bhavakul, V., and Sirianuntapiboon, S., 2004, "Direct Dye Adsorption by Granular Activated Carbon and Water Hyacinth Powder", ATC Review International Magazine for Textile Design, Processing, and Testing, Vol. 4, No. 4, April, pp. 20-23.
Sirianuntapiboon, S., Phothilangka, P., and Ohmomo, S., 2004, "Decolorization of Molasses Wastewater by a Strain No.BP103 of Acetogenic Bacteria", Bioresource Technology, Vol. 92, No. 1, March, pp. 31-39.
Sirianuntapiboon, S. and Saengow, W., 2004, "Removal of Vat Dyes from Textile Wastewater using Biosludge", Water Quality Research Journal of Canada, Vol. 39, No. 3, pp. 276-284.
Sirianuntapiboon, S., Zohsalam, P., and Ohmomo, S., 2004, "Decolorization of Molasses Wastewater by Citeromyces sp. WR-43-6", Process Biochemistry, Vol. 39, No. 8, pp. 917-924
Sirianuntapiboon, S. and Srikattanaprom, P., 2003, "Efficiency of Packed Cage RBC System for Treatment of Wastewater Containing Surfactants", Water Quality Research Journal of Canada, Vol. 38, No. 4, October-December, pp. 737-752.
Sirianuntapiboon, S. and Chaiyasing, P., 2000, "Removal of Organic Matters and Heavy Metals from Wastewater by Granular Activated Carbon-sequencing Batch Reactor System", Asian Journal of Energy and Environmental, Vol. 1, No. 2, June, pp. 125-142.
วารสารระดับประเทศ
มงคล จงสุพรรณพงศ์ และสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, 2552, “เครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยโอโซนในสภาพความดันสูง สำหรับบ่อเลี้ยงกุ้งและชุมชน”, วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ปีที่ 10, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน.
มงคล จงสุพรรณพงศ์ และสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, 2552, "การผลิตโอโซนระบบพลาสมาความดันสูงสำหรับบำบัดน้ำเสีย", วารสารวิทยาศาสตร์ มศว., ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มิถุนายน, หน้า 3472-3479.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, อลงกรณ์ ปรียะธรรม, ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ และพินิต เชนยพาณิชย์, 2546, "Effects of Chlorine on Efficiency of Sequencing Batch Reactor (SBR) System for Treating Seafood Processing Industry Wastewater", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม, หน้า 255-265.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, วาศนศักดิ์ ลิ้มควรสุวรรณ และพัชรี ธรรมเดชศักดิ์, 2546, "Application of Environmental Performance Indicators in Milk Industry", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 174-180.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และพัชรี ธรรมเดชศักดิ์, 2546, "การศึกษาสถานะภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมนม", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 96-109.
สันทัด ศิริอนันตไพบูลย์, 2545, "Application of Granular Activated Carbon-Sequencing Batch Reactor (GAC-SBR) System for Treating Pulp and Paper Industry Wastewater", Thammasat International Journal of Science and Technology, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน, หน้า 20-29.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และศิริลักษณ์ ศิริ, 2545, "การประยุกต์ใช้ระบบบำบัดร่วมระหว่างฟิล์มชีวะกับระบบเลี้ยงตะกอนเร่งในการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 9, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 41-50.
สันทัด ศิริอนันตไพบูลย์ และสมลักษณ์ บุญญรักษ์, 2545, "การจัดการการใช้น้ำและน้ำเสียจากอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋อง", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 109-118.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, ศิริลักษณ์ ศิริ และสุวิมล อัศวพิศิษฐ, 2544, "ประสิทธิภาพของระบบบำบัดร่วมระหว่างฟิล์มชีวะกับระบบเลี้ยงตะกอนเร่งในการบำบัดน้ำเสียจากครัวเรือน", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 8, ฉบับที่ 3-4, กรกฎาคม-ธันวาคม, หน้า 160-170.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และทัศนีย์ ต้นดี, 2543, "Application of Packed Cage RBC System for Treating Waste Water Contaminated with Nitrogenous Compounds", Thammasat International Journal of Science and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน, หน้า 28-39.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และสิวลี โปร่งทอง, 2543, "Removal of Color Substances in Molasses Wastewater by Combined Biological and Chemical Processes", Thammasat International Journal of Science and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 14-23.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, 2543, "Some Properties of Packed Cage RBC System on the Treatment of Synthetic Domestic Wastewater", Thammasat International Journal of Science and Technology., ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม-เมษายน, หน้า 40-49.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, 2543, "Effects of Triton X-100 on Efficiency of Packed Cage RBC System", Engineering Transactions, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2-3, พฤษภาคม-ธันวาคม, หน้า 173-182.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และพิชนันท์ นิ่มหนู, 2543, "Management of Water Consumption and Wastewater of Seafood Processing Industries in Thailand", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 158-167.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, วิวัฒน์ สัมมาชีววัฒน์ และสุเมธ ชวเดช, 2543, "การประเมินปริมาณของเสียอันตรายในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน, หน้า 115-125.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, วิวัฒน์ สัมมาชีววัฒน์ และสุเมธ ชวเดช, 2543, "การศึกษาการจัดการของเสียอันตรายในเขตพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของประเทศไทย", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 7, ฉบับที่ 3-4, กรกฎาคม-ธันวาคม, หน้า 260-269.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และพานทอง ศรีกันตนาพรม, 2543, "Effects of SDS on Efficiency of Packed Cage RBC System", Thammasat International Journal of Science and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 16-27.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, และนิชนันท์ นิ่มหนู, 2542, "Management of Water Consumption and Wastewater of Sea Food Processing Industry in Thailand", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 158-167.
ขนิษฐา ชัยรัตนาวรรณ, สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, และชาญชัย กาญจนพันธ์, 2542, "ปัญหาน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรสาคร", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 70-83.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, และ สมบูรณ์ เผ่าภิญโญ, 2542, "การลดปริมาณและการใช้ประโยชน์จากของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมสกัดน้ำมันปาล์ม," วารสารศรีปทุม, ปีที่ 2 ฉบับที่ 1, กรกฎาคม-ธันวาคม, หน้า 65-75.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และ สุรพล ป้อมพันธ์, 2542, "การศึกษาความชุกชุมและแนวทางการควบคุมแมลงวันบ้านในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี," วารสารอนามัยสิ่งแวดล้อม, ปีที่ 3 ฉบับที่ 3, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 3-14.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, 2542, "Improving of Color Removal Efficiency of Molasses Waste Water by Biological Processes," PWPA Journal-Thailand, ปีที่ 1, ฉบับที่ 1, หน้า 13-26.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, 2542, "ประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียในระบบตะกอนเร่งแบบกะ", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, หน้า 11-21.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ และ Boonyakitsombat, S., 2542, "Study on the Suitable Chemical Agent for Treating Waste Water from Paint Industries", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 26, ฉบับที่ 1-2, มกราคม-มิถุนายน, หน้า 39-57.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, 2542, "Selection of Acid Forming Bacteria Having Decolorization Activity for Removal of Color Substances from Molasses Waste Water", Thammasat International Journal of Science and Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม, หน้า 1-12.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ และวารี จำลองราษฎร์, 2542, "Removal of Organic Matters and Phenol Compounds from the Waste Water by Using Granular Activated Carbon-Sequence Batch Reactor System", Thammasat International Journal of Science and Technology, ปีที่ 4, ฉบับที่ 1, มกราคม, หน้า 38-48.
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ ์ และKanidtha Chairattanawan, 2541, "Some Properties of Coriolus sp.No.20 for Removal of Color Substances from Molasses Waste Water ", Thammasat International Journal of Science and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2, หน้า 74-79.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Sohsalam, P., Englande, A.J., and Sirianuntapiboon, S., 2006, “Design for Performance Enhancement in Small Constructed Wetland", International Conference on Environment 2006 (ICENV 2006), November 13-15, Grand Plaza Parkroyal, Penang, Malaysia.
Sohsalam, P., Englande, A.J., and Sirianuntapiboon, S., 2006, “Effect of Plant Species on Microbial Groups and Pollutants Removal in Small Constructed Wetland", International Conference on Environment 2006 (ICENV 2006), November 13-15, Grand Plaza Parkroyal, Penang, Malaysia.
Tondee, T. and Sirianuntapiboon, S., 2006, “Screening of Melanoidin Decolorization Activity in Yeast Strain", International Conference on Environment 2006 (ICENV 2006), November 13-15, Grand Plaza Parkroyal, Penang, Malaysia.
Sirianuntapiboon, S., Srikul M., and Ohmomo, S., 2003, "Identification and Growth Controlling of Red Color Producing Bacteria in Facultative Pond", The IWA-Asia Pacific Regional Conference, October 19-23, Bangkok, Thailand, p. 104.
Sirianuntapiboon, S. and Paopinyo, S., 2003, "Application of Suspended Growth Treatment Process in Packed Cage RBC System", The IWA-Asia Pacific Regional Conference, October 19-23, Bangkok, Thailand, p. 168.
Wetchakama, S., Bhavakul, V., and Sirianantapiboon, S., 2000, "Removal of Direct Dyes from Aqueous Solution Water Hyacinth as an Adsorbent", International Conference on Industrial Hazardous Waste Management, February 27 - March 3, Taiwan, pp. 117-122.
Sirianuntapiboon, S., 1999, "Selection of Acid Forming Bacteria Having Decolorization Activity for Removal of Color Substances from Molasses Waste Water", Proceedings of FEISEAP'99 Inter-Regional Symposium on Sustainable Development (ISSD) at Felix Kanchanaburi-Swissotel- River Kwai, Thailand, May 18-20, 1999, pp. 326-337.
Sirianuntapiboon, S., Vinitnantharat, S., Chairattanawan, K., and Chamlongras, W., 1998, "Removal of Organic Matter and Phenol Compound from Waste Water by Using Granular Activated Carbon-Sequence Batch Reactor System", Proceeding Pacific Basin Consortium for Hazardous Waste Research and Management, April 22-25, East West Center Honolulu, Hawaii, USA.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์, ประกิจ อนุสรหิรัญการ และประภา โซ๊ะสลาม, 2545, "การศึกษาสภาวะการเกิดสีแดงในบ่อบำบัดน้ำเสียแบบคงตัว", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 40, 4-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 391-397.


return topic

© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.