ดร.นภฉัตร ธารีลาภ
ดร.นภฉัตร ธารีลาภ
Napachat Tareelap (Lecturer)

ตำแหน่ง อาจารย์
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ
โทรศัพท์ 0-2470-8644 โทรสาร 0-2427-9062
E-mail Address : napachat.tar@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2552 ปริญญาเอก Ph.D. Metallurgy and Materials - University of Birmingham, Birmingham อังกฤษ
2539 ปริญญาโท วศ.ม. เทคโนโลยีวัสดุ - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2534 ปริญญาตรี วท.บ. เคมี - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
    - Corrosion and corrosion protection
    - Surface coatings
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การชุบเคลือบผิวโลหะผสมสังกะสีเพื่อป้องกันการกัดกร่อน (ระยะที่ 2) : การชุบแบบพัลส์เพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันการกัดกร่อน [หมวดเงินอุดหนุน44] 2547 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาการเตรียมผิวชุบเคลือบวัสดุผสมนิเกิล-ทังสเตนคาร์ไบด้วยไฟฟ้า - ผู้ร่วมโครงการ
โครงการชุบเคลือบผิววัสดุผสมด้วยไฟฟ้าโดยใช้ระบบการหมุนคาโทด 3 มิติ [MTEC43] - หัวหน้าโครงการ
การกัดกร่อนของเหล็กในคอนกรีต - ผู้ร่วมโครงการ
การกัดกร่อนของกระป๋องบรรจุอาหาร - ผู้ร่วมโครงการ
โครงการร่วมมือระหว่างอาเซียน-นิวซีแลนด์ด้านการกัดกร่อน [อาเซียน-นิวซีแลนด์43] - ผู้ร่วมโครงการ
การตรวจสอบพฤติกรรมการไหลของพอลิเมอร์หลอมเหลวในเครื่องคาปิลารี่รีโอมิเตอร์แบบใหม่ [สกว.43] - ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาอิทธิพลของตัวแปรต่างๆ ที่มีผลต่อคุณสมบัติด้านความต้านทานการสึกหรอของผิวเคลือบวัสดุผสมนิเกิล-ทังสเตนคาร์ไบด์ที่ได้จากวิธี Sediment Codeposition [มจธ.41] - หัวหน้า
โครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
Corrosion resistance improvement of molybdenum conversion coating by doping with beneficial element [The ASAHI Glass Foundation 55] หัวหน้าโครงการ
การชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้าของโลหะผสมเหล็ก-นิกเกิล-โครเมียมบนเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำเพื่อความต้านทานการกัดกร่อน (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน48-49] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ (ย้อนหลัง 3 ปี)
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Sombatsompop, N., Sukeemith, K., Markpin, T., and Tareelap, N., 2004, "A New Experimental Apparatus of Electro-codeposited System for Ni-WC Composite Coatings", Materials Science & Enginneering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing, Vol. 381, No. 1-2, pp.175-188.
Sombatsompop, N., Saengjun, B., Tareelap, N., and Sudaprasert, T., 1999, "Dynamic Fatigue Properties of Closed-Cell non-Crosslinked PE Foams," Cellular Polymers, Vol. 18, No. 3, pp. 197-216.
วารสารระดับประเทศ
ธีระศักดิ์ หมากผิน, นภฉัตร ธารีลาภ, กฤษณพงศ์ กีรติกร และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2547, "การออกแบบและพัฒนาระบบชุบเคลือบผิววัสดุผสมด้วยไฟฟ้าโดยการหมุนขั้วคาโทดรอบตัวเองและรอบขั้วอาโนด", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท., ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, มีนาคม-เมษายน, หน้า 245-257.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, นภฉัตร ธารีลาภ, ทิพบรรณ สุดประเสริฐ, นิคม นครเรียบ และธนภักษ์ เมธนาวิน, 2543, "ผลกระทบของสภาวะการเตรียมชิ้นงานทดสอบต่อการต้านทางการดึงลอกของโฟมพอลิเอทธิลีนกับเหล็ก โดยใช้กาวยางนีโอปรีนเป็นตัวประสาน", วารสารสงขลานครินทร์ (วทท.), ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 95-105.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Worauaychai, N., Tareelap, N., Nitipanyawong, C., Tongsri, R., Srisukhumbowornchai, N., and Thavarungkul, N., 2003 "Zinc-Nickel Alloy Electroplating in Alkaline Electrolyte for Corrosion Resistance Improvement", The 203rd Meeting of The Electrochemical Society Inc., April 27-May 2, Paris, France, pp. 259.
Suwattana, S., Tareelap, N., Nitipanyawong, C., Srisukhumbowornchai, N., and Thavarungkul, N., 2003, "Effects of Sodium Lauryl Sulfate (SLS) on Zinc-Nickel Alloy for Corrosion Resistance Improvement", The 203rd Meeting of The Electrochemical Society Inc., April 27-May 2, Paris, France, pp. 624.
Tareelap, N., Hassel, A.W., and Stratmann, M., 2003, "In-situ Study of Aluminum Repassivation by Using Scanning Droplet Cell Combined with Quartz Tip", The 203rd Meeting of The Electrochemical Society Inc., April 27-May 2, Paris, France, p. 306.
Sudasna Na Ayudhaya, C., Tareelap, N., Poolthong, N., Tongsri, R., Loha, V., Srisukhumbowornchai, N., and Thavarungkul, N., 2003, "Life Assessment of 3RYSH Superheater Tubes in Thermal Power Plant", The 203rd Meeting of The Electrochemical Society Inc., April 27-May 2, Paris, France, pp. 2005.
Chitpipatkul, N., Tareelap, N., Nitipanyawong, C., Srisukhumbowornchai, N., and Thavarungkul, N., 2003, "Zinc Phosphating on Zinc-Nickel Coated Surface for Corrosion Resistance and Electropainting Enhancement", The 203rd Meeting of The Electrochemical Society, April 27-May 2, Paris, France, pp. 264.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
เกศินี ศรีรักษาสินธุ์, นภฉัตร ธารีลาภ, ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์, นคร ศรีสุขุมบวรชัย และนันทน์ ถาวรังกูร, 2549, "The Electrocomposite-Deposition and Structural Characterization of Fe-Ni-Cr Alloys on Low Carbon Steel", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 31 มีนาคม - 1 เมษายน, อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, จ.ปทุมธานี
เกศินี ศรีรักษาสินธุ์, นภฉัตร ธารีลาภ, ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์, นคร ศรีสุขุมบวรชัย และนันทน์ ถาวรังกูร, 2548, "สัณฐานวิทยาและองค์ประกอบทางเคมีของผิวเคลือบวัสดุผสม เหล็ก-นิกเกิล-โครเมียมด้วยไฟฟ้า เพื่อใช้งานที่อุณหภูมิสูง", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 4, 4-5 กรกฎาคม, โรงแรมโกลเด้นท์ไพน์รีสอร์ท, จ.เชียงราย, หน้า 106-109.
วีระ โลหะ, นันทน์ ถาวรังกูร, เรืองเดช ธงศรี, นคร ศรีสุขุมบวรชัย, ชมัยพร สุทัศน์ ณ อยุธยา, นุชธนา พูลทอง, พัชรินทร์ เบอร์ค, ธวัชชัย ตรีสุวรรณนุกูล, นภฉัตร ธารีลาภ, วันชัย สำลี, ชัชวาล ขำวรุณ และปัญญา ศรีจันทร์, 2545, "Boiler Life Assessment of a Thermal Power Plant", การประชุมเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 14-16 ตุลาคม, โรงแรมกะตะบีชรีสอร์ท, จ.ภูเก็ต, หน้า 596-601.
สิริพรรณ สุวัฒนะ, นภฉัตร ธารีลาภ และนันทน์ ถาวรังกูร, 2544, "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติด้านความต้านทานการกัดกร่อนของผิวชุบเคลือบโลหะผสมสังกะสี-นิเกิล", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16-18 ตุลาคม, หาดใหญ่, จ.สงขลา, หน้า 758.
สุเมธา สุวรรณบูรณ์, นภฉัตร ธารีลาภ, ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์ และนันทน์ ถาวรังกูร, 2544, "การหาสภาวะที่เหมาะสมสำหรับชุบเคลือบผิวโลหะผสมนิกเกิล-ทังเสน-ฟอสฟอรรัสแบบไม่ใช้ไฟฟ้าเพื่อสมบัติความต้านทานการการสึกหรอ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 39, 5-7 กุมภาพันธ์, กรุงเทพฯ, หน้า 420-426.
นภฉัตร ธารีลาภ, ยอดหญิง หมวกงาม, ชูชาติ นิธิปัญญาวงศ์ และนันทน์ ถาวรังกูร, 2543, "การชุบเคลือบผิววัสดุผสมนิเกิล-อลูมินาด้วยไฟฟ้าเพื่อป้องกันการสึกหรอ", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38, 1-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, หน้า 315-323.
นิคม นครเรียบ, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, ทิพบรรณ สุดประเสริฐ และนภฉัตร ธารีลาภ, 2541, "อิทธิพลของคุณลักษณะโฟมที่มีผลต่อการต้านทานการดึงลอกของพอลีเอทธีลีนโฟมกับเหล็ก", Materials Processing & Manufacturing Conference (MPMC'98), 6-7 พฤศจิกายน, ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค, หน้า 1-10.

return topic