English / Thai

ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
Narongrit Sombatsompop (Professor)

ตำแหน่ง ศาสตราจารย์
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
โทรศัพท์ 0-2470-8645 โทรสาร 0-2427-9062
E-mail Address : narongrit.som@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2540 ปริญญาเอก Ph.D. Polymer Science
and Technology
Polymer Processing
and Rheology
UMIST อังกฤษ
2537 ปริญญาโท M.Sc. Polymer Science
and Technology
- UMIST อังกฤษ
2535 ปริญญาตรี วท.บ. Industrial Chemistry - สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Rheology of Polymer Melts in Polymer Processing Equipment (Injection & Extrusion)
   - Temperature and Pressure Measurements and Instrumentation
   - Rubber and PVC Recycling and Technology
   - Scientometrics
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดอุณหภูมิและชุดทดสอบคุณสมบัติของพลาสติกเหลวในเครื่องมือผลิตชิ้นงานพลาสติก [MTEC41]
2542 หัวหน้าโครงการ
การออกแบบและพัฒนาเครื่องคาปิลารี่รีโอมเตอร์แบบใหม่ที่ใช้งานสารพัดอย่าง [สกว.41]
2542 หัวหน้าโครงการ
การตรวจวัดอุณหภูมิของพอลิเมอร์หลอมเหลวขณะไหลในเครื่องผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ระยะที่ 2 [MTEC43] 2544 หัวหน้าโครงการ
การตรวจสอบพฤติกรรมการไหลของพอลิเมอร์หลอมเหลวในเครื่องคาปิลารี่รีโอมิเตอร์แบบใหม่ [สกว.43] 2545 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาและจัดทำดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ (ระยะที่ 2) [มจธ.45] 2545 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาวิจัยดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ [พัฒนาวิจัย สกว.45-46] 2546 หัวหน้าโครงการ
การผลิตและทดสอบวัสดุผสมพีวีซีกับขี้เลื่อยไม้ในกระบวนการอัดรีด [สกว.45-46] 2546 หัวหน้าโครงการ
การประเมินความเป็นไปได้ในการนำผลิตภัณฑ์พีวีซีที่ใช้แล้วมาหมุนเวียนใช้อีกในประเทศไทย [สพช.43] 2546 หัวหน้าโครงการ
การออกแบบและจัดสร้างเครื่องมือต้นแบบสำหรับวัดความดัน [MTEC43]
(Design and Manufacture of the Prototype of a New Pressure Sensor)
2547 หัวหน้าโครงการ
พฤติกรรมบวมตัวเชิงรัศมีของพอลิเมอร์หลอมเหลวในเครื่องคาปิลารี่ริโอมิเตอร์ [นักวิจัยรุ่นใหม่ สกว.45-46] 2547 หัวหน้าโครงการ
โครงการชุบเคลือบผิววัสดุผสมด้วยไฟฟ้าโดยใช้ระบบการหมุนคาโทด 3 มิติ [MTEC43] 2547 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาวัสดุผสมระหว่างพีวีซีและเส้นใยธรรมชาติในกระบวนการอัดรีด [สกว.46-47] 2548 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาวิจัยกระบวนการผลิตและสมบัติของวัสดุผสมพอลิโอลิฟิน/เส้นใยธรรมชาติ [สกว.46-47] 2548 หัวหน้าโครงการ
การแจกแจงความเป็นผลึกและการกระจายตัวของเส้นใยในวัสดุผสมระหว่างเส้นใยธรรมชาติและพอลิพรอพิลีนขณะเย็นตัว [หมวดเงินอุดหนุน48] 2548 หัวหน้าโครงการ
สภาวะการผลิตและสมบัติของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่ง [สกว.46-47] 2548 หัวหน้าโครงการ
การผลิตและการทดสอบหลังคายางพาราจากวัสดุผสมยางธรรมชาติกับขี้เลื่อย [สกว.46] 2549 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาสมบัติของผลิตภัณฑ์ยางเอสบีอาร์ที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่ง (ระยะที่ 1-2) [มจธ.46-47 รอบที่ 1] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
พฤติกรรมบวมตัวเชิงรัศมีของพอลิเมอร์หลอมเหลวในเครื่องคาปิลารี่ริโอมิเตอร์ [นักวิจัยรุ่นใหม่ สกว.47] 2548 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาวัสดุผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางเอสบีอาร์ที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่ง (ฝ่าย 5) [สกว. 47-49] 2549 หัวหน้าโครงการ
การวิจัยและพัฒนาวัสดุผสมระหว่างพอลิพรอพิลีนและสารเติมแต่งธรรมชาติ โดยการฉีดขึ้นรูปเพื่อลดต้นทุนการผลิต [สกว.46] 2548 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาสมบัติของผลิตภัณฑ์พีวีซีโฟมแข็งและอ่อนจากวัสดุพีวีซีที่ใช้แล้ว (ระยะที่ 2) [มจธ.45-46] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
การวิจัยถังบำบัดน้ำทิ้งจากวัสดุผสมพอลิเอทธิลีน และสารเสริมแรงอนินทรีย์เพื่อการลดต้นทุนการผลิต [สกอ.48-49] 2549 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การศึกษาการเคลือบโพลิเมอร์ลงบนผิวชิ้นงานโลหะโดยกระบวนการพ่นเคลือบด้วยเปลวความร้อน (ระยะที่ 1-2) [มจธ.46-47 รอบที่ 1] ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาวัสดุผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางเอสบีอาร์ที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่ง หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ [สกว.48-50] หัวหน้าโครงการ
ความเค้นเฉือน ปริมาณบวมตัวและรูปแบบความเร็วเชิงรัศมีของพอลิเมอร์หลอมเหลวขณะไหลในเครื่องรีตแบบเกลียวหนอนเดี่ยวโดยใช้หัวขึ้นรูปสนามแม่เหล็กไฟฟ้า [สกว.48-50] หัวหน้าโครงการ
สมบัติทางวิศวกรรม และการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับผลิตภัณฑ์ไม้หน้าตัดกลวง จากวัสดุผสมระหว่างพลาสติกกับขี้เลื่อยไม้ (ฝ่าย 5) [สกว.48-49] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางเอ็นบีอาร์ที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่งเพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โอริง (ฝ่าย 5) [สกว. 49-50] หัวหน้าโครงการ
การปรับปรุงสมบัติทางกลเชิงโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ จากวัสดุผสมพีวีซีและผงขี้เลื่อยไม้โดยการใช้เส้นใยสังเคราะห์ (ฝ่าย 5) [สกว. 49-51] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีขึ้นรูปผลิตภัณฑ์หลังคายางประหยัดพลังงานจากวัสดุผสมยางและขี้เลื่อยไม้ (ฝ่าย 5) [สกว. 48-49] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
ตำรา
Sombatsompop, N., 2003, "Polymer Rheology and Applications (Revised and Expanded Version", The KMUTT Press, November: 280 pages (in Thai).
จดหมายข่าว
นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, ธีระศักดิ์ หมากผิน, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2549, "วิกฤตระบบ", ประชาคมวิจัย , ปีที่ 12, ฉบับที่ 68, กรกฎาคม-สิงหาคม, หน้า 40-44.
วารสารวิชาการ
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, ธีระศักดิ์ หมากผิน, วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย และบุญรัตน์ บุญรัศมี, 2550, "ศูนย์ TCI กับเส้นทางการพัฒนาคุณภาพวารสานไทย: อดีต..สู่...ปัจจุบัน", วารสารพยาบาลทหารบก, ปีที่ 8, ฉบับพิเศษ 1, มกราคม-มิถุนายน, หน้า 58-70.
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Sanprasert, P., Sombatsompop, N., Sae-oui, P., and Sirisinha, C., "Investigation of Cotton Fiber Alignment and Its Effect on Properties of HNBR Vulcanizates: Influences of Scorch Behavior, Flow Distance and Injection Pressure", Rubber Chemistry and Technology (accepted) [JIF = 1.024].
Srimalanon, P., Yamsaengsung, W., Kositchaiyong, A., Wimolmala, E., Khokhwan Israngkura, N.A., and Sombatsompop, N., "Effects of UV-Accelerated Weathering and Natural Weathering Conditions on Anti-Fungal Efficacy of Wood/PVC Composites Doped with Propylene Glycol-Based HPQM", Express Polymer Letters, (accepted)
Promchim, J., Kanking, S., Niltui, P., Wimolmala, E., and Sombatsompop, N., "Swelling and Mechanical Properties of NBR/HNBR Blends with Precipitated Silica Filled in Gasohol Fuel", Journal of Vinyl & Additive Technology, (accepted)
Gitchaiwat, A., Likhitlert, S., Kositchaiyong, A., Israngkura, K., Taptim, K., and Sombatsompop, N., 2016, "Uses of 2-hydroxypropyl-3-piperazinyl-quinoline carboxylic acid methacrylate (HPQM) and terbutryn as algaecides in low-density polyethylene mulching films for agricultural applications", Journal of Plastic Film and Sheeting, Vol. 32, No. 1, pp. 97-116. [JIF = 1.500].
Katathikankul, C., Kanking, S., Niltui, P., Isarangkura, K., Wimolmala, E., and Sombatsompop, N., 2015, "A Correlation between Reinforcing Effect and Antibacterial Performance of Carbon Black and Silica Filled NR Vulcanizates Containing HPQM-Based Neusilin", Polymers & Polymer Composites, Vol. 23, No. 8, pp. 563-574.
Sributr, A., Yamsaengsung, W., Israngkura, K., Wimolmala, E., Kositchaiyong, A., and Sombatsompop, N., 2015, "Effects of Solution and Solid forms of 2-Hydroxypropyl-3-Piperazinyl-Quinoline Carboxylic Acid Methacrylate on Antibacterial, Physical and Mechanical Properties of Polypropylene Sheeting", Journal of Plastic Film and Sheeting, Vol. 31, No. 3, pp. 248-268.
Pulngern, T., Kaewkalya, P., Rosapitak, V., and Sombatsompop, N., 2014, "Experimental and computational investigations of creep responses of Wood/PVC Composite Members", Inter. Polymer Processing, Vol. 29, No. 3, pp. 307-316.
Surin, P., Rakkwamsook, P., Womolmala, E., and Sombatsompop, N., 2014, "Effects of Coir Fiber and Maleic Anhydride Modification on the Properties of Thermoplastic Starch/PLA Composite Laminates", Journal of Natural Fibers, Vol. 12, No. 2, pp. 108-120.
Yotkaew, P., Kositchaiyong, A., Wimolmala, E., Rosarpitak, V., and Sombatsompop, N., 2014, "Use of synthetic fibers as co-reinforcing agents in wood/PVC hybrid composites; Effect on tribological properties", Journal of Reinforced Plastics & Composites, Vol. 33, No. 10, pp. 964-976.
Likhitlert, S., Wongchaleo, C., Kositchaiyong, A., Wimolmala, E., Mitrprasertporn, S., and Sombatsompop, N., 2014,"Thermal Characteristics and Temperature Profiles Changes in Structurally Different Polyethylenes with Peroxide Modifications", Journal of Vinyl & Additive Technology, Vol. 20, No. 2, pp. 80-90.
Pulngern, T., Chimkhlai, A., Rosarpitak, V., and Sombatsompop, N., 2013, "Analytical, Numerical and Experimental Investigations on Flexural Strengthening for Wood/PVC Composite Members using Flat Bar Strips", Construction & Building Materials, Vol. 41, pp. 545-556.
Markpin, T., Premkamolnetr, P., Ittiritmeechai, S., Wongkaew, C., Yochai, W., Ratchatahirun, P., Lamchaturapatr, J., Sombatsompop, K., Kanok-Nukulchai, W., Lee, I.B., and Sombatsompop, N., 2013, "The Effects of Choice of Database and Data Retrieval Methods on Research Performance Evaluations of Asian Universities", Online Information Review, Vol. 37, No.4, pp. 538-563.
Jai-eau, K., Wimolmala, E., and Sombatsompop, N., 2013, "Cure Behavior and Antimicrobial Performance of Sulfur-Cured NR Vulcanizates Containing 2-Hydroxypropyl-3-Piperazinyl-Quinoline Carboxylic Acid Methacrylate or Silver Substituted Zeolite", Journal of Vinyl & Additive Technology, Vol. 19, No. 2, pp. 123-131.
Wootthikanokkhan, J., Cheachun, T., Sombatsompop, N., Thumsorn, S., Kaabbuathong, N., Wongta, N., Wong-On, J., Isarankura Na Ayutthaya, S., and Kositchaiyong, A., 2013, "Crystallization and Thermo-mechanical Properties of PLA Composites: Effects of Additive Types and Heat Treatment", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 129, No. 1, pp. 215-223.
Mahathanabodee, S., Palathai, T., Raadnui, S., Tongsri, R., and Sombatsompop, N., 2013, "Effect of h-BN content on the sintering of SS316L/h-BN Composites", Materials and Design, Vol. 46, April, pp. 588-597.
Chaochanchaikul, K., Rosarpitak, V., and Sombatsompop, N., 2013, "Photo-degradation and UV Penetration Profiles of PVC Compound and Wood/PVC Composites under UV Weathering", Express Polymer Letters, Vol. 7, No. 2, pp. 146-160.
Chonkaew, W., Sombatsompop, N., and Brostow, W., 2013, "High Impact Strength and Low Wear of Epoxy Modified by a Combination of Liquid Carboxyl Terminated Poly(butadiene-co-acrylonitrile) (CTBN) Rubber and Organoclay", European Polymer Journal, Vol. 49, No. 6, pp. 1461-1470.
Sombatsompop, N., Chancheewa, S., Markpin, T., Premkamolnetr, N., Ittiritmeechai, S., Wongkaew, C., Yochai, W., and Ratchatahirun, P., 2012, "Thai–Journal Citation Index (TCI) Centre: 10 Years of Experiences, Lessons Learned and Ongoing Development", Malaysian Journal of Library & Information Science, Vol. 17, No. 3, pp. 17-33.
Harnnarongchai, W., Kaschta, J., Schubert, D., and Sombatsompop, N., 2012, "Shear and Elongational Flow Properties of Peroxide Modified Wood/LDPE Composite Melts", Polymer Composites, Vol. 33, No. 11, pp. 2084-2094.
Hatthapanit, K., Saeoui, P., Sombatsompop, N., and Sirisinha, C., 2012, "Enhancement in Rubber-Carbon Black Interaction by Amine-based Modifiers and Its Effect on Viscoelastic and Mechanical Properties", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 126, No. S2, pp. E315-321.
Lopattananon, N., Thongpin, C., and Sombatsompop, N., 2012, "Bioplastics from Blends of Cassava Flour and Rice Flour: Effect of Blend Composition", International Polymer Processing, Vol. 27, No. 3, pp. 334-340.
Saowapark, T., Sae-oui, P., Sombatsompop, N., and Sirisinha, C., 2012, "Storage Instability of Fly Ash Filled Natural Rubber Compounds", Applied Rheology, Vol. 22, No. 5.
Chonkaew, W., Sombatsompop, N., and Brostow, W., 2013, "High Impact Strength and Low Wear of Epoxy Modified by a Combination of Liquid Carboxyl Terminated Poly(butadiene-co-acrylonitrile) (CTBN) Rubber and Organoclay", European Polymer Journal, Vol. 49, No. 6, pp. 1461-1470.
Wootthikanokkhan, J., Kesemwananimit, P., Sombatsompop, N., Kositchaiyong, A., Wong-On, J., Isarankura na Ayutthaya, S., and Kaabbuathong, N., 2012, "Preparation of Modified Starch-grafted Poly(lactic acid) and a Study on Compatibilizing Efficacy of the Copolymers in Poly(lactic acid)/thermoplastic Starch Blends", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 126, No. S1, pp. E389-E396.
Wootthikanokkhan, J., Kesemwananimit, P., Sombatsompop, N., Kositchaiyong, A., Wong-On, J., Isarankura na Ayutthaya, S., and Kaabbuathong, N., 2012, "Effect of Blending Conditions on Mechanical, Thermal and Rheological Properties of Plasticized PLA/maleated Thermoplastic Starch Blends", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 124, No. 2, pp 1012-1019.
Chaochanchaikul, K., Jayaraman, K., Rosarpitak, V., and Sombatsompop, N., 2012, "Influence of Lignin Content on Photodegradation in Wood/HDPE Composites under UV Weathering", BioResources, Vol. 7, No. 1, pp. 38-55.
Jeamtrakull, S., Kositchaiyong, A., Markpin, T., Rosarpitak, V., and Sombatsompop, N., 2012, "Effects of Wood Constituents and Content, and Glass Fiber Reinforcement on Wear Behavior of Wood/PVC Composites", Composites: Part B. Engineering, Vol. 43, No. 7, pp. 2721-2729.
Hamaviriyapornwattana, N., Sombatsompop, N., Markpin, T., Kositchaiyong, A., and Wimolmala, E., 2012, "Solar Reflectance, Surface Adhesion and Thermal Conductivity of Wood/NR Composite Sheet with TiO2/PU Topcoat for Roofing Applications", Journal of Vinyl & Additive Technology, Vol. 18, No. 3, pp. 184-191.
Prapruddivongs, C. and Sombatsompop, N., 2012, "Roles and Evidences of Wood Flour as Anti-bacterial Promoter for Triclosan Filled Poly(lactic acid)", Composites: Part B. Engineering, Vol. 43, No. 7, pp. 2730-2737.
Chonkaew, W. and Sombatsompop, N., 2012, "Mechanical and Tribological Behaviors of Epoxy Modified by Carboxyl-Terminated Poly(butadiene-co-acrylonitrile) Rubber", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 125, No. 1, pp. 361-369.
Kaiyaded, W., Wimolmala, E., Harnnarongchai, W., Sithicharoen, W., and Sombatsompop, N., 2012, "Rotating Die Technique for Sharkskin Minimization in Highly Viscous Wood/PP Composite Melt during Extrusion", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 125, No. 3, pp. 2312–2321.
Kaewkanokslip, C., Patcharaphun, S., Apimonsiri, W., and Sombatsompop, N., 2012, "Rheological Properties and Melt Strength of LDPE during the Co-extrusion Filament Winding Process", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 125, No. 3, pp. 2187–2195.
Kanking, S., Niltui, P., Wimolmala, E., and Sombatsompop, N., 2012, "Use of Bagasse Fiber Ash as Secondary Filler in Silica or Carbon Black Filled Natural Rubber Compound", Materials and Design, Vol. 41, No. 1, pp. 74-82.
Thongsang, S., Vorakhan, W., Wimolmala, E., and Sombatsompop, N., 2012, "Dynamic Mechanical Analysis and Tribological Properties of NR Vulcanizates with Fly Ash/Precipitated Silica Hybrid Filler", Tribology International, Vol. 53, No. 1, pp. 134-141.
Sithicharoen, W., Harnnarongchai, W., Intawong, N-T., and Sombatsompopm, N., 2012, "Melt Strength, Local Velocity and Elongational Viscosity Profiles of LDPE Filament Affected by Die Design and Process Conditions", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 124, No. 5, pp. 3751-3764.
Hatthapanit, K., Nillawong, M., Sombatsompop, N., Sirisinha, C., and Saeoui, P., 2011, "Rubber-Filler Interaction, Cure and Viscoelastic Properties in Black Filled Nitrile Rubber (NBR) Compounds Modified by Functionalized Liquid Polybutadiene", KGK Kautschuk Gummi Kunststoffe, Vol. 64, No. 10, October, pp. 54-60.
Threepopnatkul, P., Teppinta, W., and Sombatsompop, N., 2011, "Effect of Co-monomer Ratio in ABS and Wood Content on the Processing and Properties of Wood/ABS Composites", Fibers and Polymers, Vol. 12, No. 8, pp. 1007-1013.
Harnnarongchai, W., Sithicharoen, W., Intawong, N-T., and Sombatsompop, N., 2011, "Mechanical Strengths of Molten and Solidified LDPE, LLDPE/LDPE Blend and Wood/LDPE Composite under Tensile Deformations", Journal of Vinyl & Additive Technology, Vol. 17, No. 3, pp. 164-176.
Pongnop, W., Sombatsompop, K., Kositchaiyong, A., and Sombatsompop, N., 2011, "Effects of Incorporating Technique and Silver Colloid Content on Antibacterial Performances for Thermoplastic Films", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 122, No. 5, pp. 3456-3465.
Chaochanchaikul, K. and Sombatsompop, N., 2011, "Stabilizations of Molecular Structures and Mechanical Properties of PVC and Wood/PVC Composites by Tinuvin and TiO2 Stabilizers", Polymer Engineering and Science, Vol. 51, No. 6, pp. 1354-1365.
Sombatsompop, N., Premkamolnetr, N., Ittiritmeechai, S., Markpin, T., Ratchatahirun, P., Yochai, W., Wongkaew, C., and Lee, I.B., 2011, "Viewpoints on Synergizing ASEAN Academic Visibilities through Research Collaboration and Establishment of ASEAN Citation Index Database", Asia Pacific Viewpoint, Vol. 52, No. 2, pp. 207-218.
Chaochanchaikul, K., Rosarpitak, V., and Sombatsompop, N., 2011, "Structural and Thermal Stabilizations of PVC and Wood/PVC Composites by Metal Sterates and Organotin", BioResources, Vol. 6, No. 3, pp. 3115-3131.
Kongvasana, N., Kositchaiyong, A., Wimolmala, E., Sirisinha, C., and Sombatsompop, N., 2011, "Fly Ash Particles and Precipitated Silica as Fillers in NR/CR Vulcanizates under Thermal and Thermal-Oil Ageing", Polymers for Advanced Technologies, Vol. 22, No. 6, pp. 1014-1023.
Harnnarongchai, W., Intawong, N-T., and Sombatsompop, N., 2011, "Effects of Roller Speed, Temperature, Volumetric Flow Rate and Multiple Extrusions on Mechanical Strength of Molten and Solidified LDPE under Tensile Deformation", Journal of Macromolecular Science: Part B. Physics, Vol. 50, No. 6, pp. 1074-1086.
Padyenchean, C., Pulngern, T., Rosarpitak, V., and Sombatsompop, N., 2011, "Flexural and Creep Strengthening of Wood/PVC Composite Members using Flat Bar Strips ", Materials and Design, Vol. 32, No. 6, pp. 3431-3439.
Silapasorn, K., Sombatsompop, K., Kositchaiyong, A., Markpin, T., and Sombatsompop, N., 2011, "Effect of Chemical Structure of Thermoplastics on Anti-bacterial Activity and Physical Diffusion of Triclosan Doped in Vinyl Thermoplastics and their Composites with CaCO3", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 121, No. 1, pp. 253–261.
Sombatsompop, N., Markpin, T., Ratchatahirun, P., Yochai, W., Ittiritmeechai, S., Premkamolnetr, N., and Wongkaew, C., 2011, “Research Productivity, Impact and Excellence of ASEAN Countries and Universities using Standard Bibliometric Analysis: A Case Study of Energy and Fuel Field”, Malaysian Journal of Library & Information Science, Vol. 16, No. 1, pp. 35-46.
Pattamasattayasonti, N., Chaochanchaikul, K., Rosarpitak, V., and Sombatsompop, N., 2011,"Effects of UV-Weathering Aging and CeO2 Based Coating Layer on Mechanical and Structural Changes in Wood/PVC Composites", Journal of Vinyl & Additive Technology, Vol. 17, No. 1, pp. 9-16.
Intawong, N-T., Kantala, C., Toataison, W., and Sombatsompop, N., 2011, "A Die Rotating System for Moderations of Extrusion Loads and Pressure Drop Profiles for Molten PP and Wood/PP Composites in Extrusion Processes", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 120, No. 2, pp. 1006-1016.
Sithicharoen, W., Intawong, N-T., and Sombatsompop, N., 2010, "An Experimental Apparatus for Measurement of Elongational Flow Properties for LDPE Melt and the Effect of Testing Conditions", Polymer and Polymer Composites, Vol. 18, No. 7, pp. 359-368.
Sombatsompop, N., Markpin, T., Ratchatahirun, P., Yochai, W., Wongkaew, C., and Premkamolnetr, N., 2010, Research Performance Evaluations of Thailand National Research Universities during 2007-2009, Information Development, Vol. 26, No. 4, pp. 303-313.
Thongpin, C., Juntum, J., Sa-nguan-moo, R., Suksa-ard, A., and Sombatsompop, N., 2010, "Thermal Stability of PVC with g-APS-g-MMT and Zeolite Stabilizers by TGA Technique", Journal of Thermoplastic Composite Materials, Vol. 23, No. 4, July, pp. 435-445.
Sriloy, N., Kumnuantip, C., Thongpin, C., Wimolmala, E., and Sombatsompop, N., 2010, "Effects of Silica based Fillers, Surface Treatment and Curing Method on Mechanical Properties of Silica/Unsaturated Polyester Composites", Macromolecular Research, Vol. 18, No. 4, April, pp. 372-379.
Yamsangsung, W. and Sombatsompop, N., 2010, "Use of Expanded-EPDM As Protecting Layer for Moderation of Photo-degradation in Wood/NR Composite for Roofing Applications", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 117, No. 1, pp. 335-342. (July 5)
Sombatsompop, N., Prapruit, W., Chaochanchaikul, K., Pulngern, T., and Rosarpitak, V., 2010, "Effect of Cross-section Design and Testing Conditions on Flexural Properties of Wood/PVC Composite Beams", Journal of Vinyl and Additive Technology, Vol. 16, No. 1, March, pp. 33-41.
Pulngern, T., Chucheepsakul, S., Padyenchean, C., Rosarpitak, V., Prapruit, W., Chaochanchaikul, K., and Sombatsompop, N., 2010, "Effects of Cross-section Design and Loading Direction on Creep and Fatigue Properties of Wood/PVC Composite Beams", Journal of Vinyl and Additive Technology, Vol. 16, No. 1, March, pp. 42-49.
Mongkollapkit, N., Kositchaiyong, A., Rosarpitak, V., and Sombatsompop, N., 2010, "Mechanical and Morphological Properties for Sandwich Composites of Glass Fiber/PVC and Wood/PVC Layers", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 116, No. 6, pp. 3427-3436. (June 15)
Nillawong, M., Sombatsompop, N., and Sirisinha, C., 2010, "Viscoelastic Properties of Nitrile Rubber Filled with Lignite Fly Ash", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 116, No. 6, pp. 3497-3502. (June 15)
Intawong, N-T., Kantala, C., Lotaisong, W., and Sombatsompop, S., 2009, “Moderation of Entrance Pressure Drop and Extrudate Swelling of Wood Fiber/Polypropylene Composites Melt in Rotating-Die Extrusion Process”, Advanced Materials Research, Vol. 79-82, pp. 1491-1494.
Sombatsompop, N., Markpin, T., Wimolmala, E., Ratchatahirun, P., Premkamolnetr, N., Boonradsamee, B., and Yochai, W., 2009, "Relationship on Research Publications and Productivity-Export Volumes for Natural Rubber”, Scientometrics, Vol. 81, No. 2, November, pp. 393-405.
Yamsangsung, W. and Sombatsompop, N., 2009, “Effects of Chemical Blowing Agent on Cell Structure and Mechanical Properties of EPDM Foam, and Peel Strength and Thermal Conductivity of wood/NR Composite-EPDM Laminates”, Composites Part B. Engineering, Vol. 40, No. 7, pp. 594-600.
Wimolmala, E., Kongnuan, K., and Sombatsompop, N., 2009, "Mechanical and Morphological Properties of Cellular NR/SBR Vulcanizates under Thermal and Weathering Ageing", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 114, No. 5, pp. 2816-2827.
Chaochanchaikul, K., Kositchaiyong, A., and Sombatsompop, N., 2009, “Blending Techniques Affecting Mechanical and Morphological Properties of Fly Ash/LDPE and CaCO3/LDPE Composites”, Polymers & Polymer Composites, Vol. 17, No. 5, pp. 281-290.
Chammanee, P., Sombatsompop, K., Kositchaiyong, A., and Sombatsompop, N., 2009, “Effects of Anti-bacterial Agents, Sample Preparation and Contact Time on Anti-bacterial Efficacy in MDPE Film”, Journal of Macromolecular Science, Part B: Physics, Vol. 48, No. 4, pp. 755-765.
Kantala, C., Wimolmala, E., Sirisinha, C., and Sombatsompop, N., 2009, "Reinforcement of Compatibilized NR/NBR Blend by Fly-Ash Particles and Precipitated Silica", Polymers for Advanced Technologies, Vol. 20, No. 5, May, pp. 448-458.
Tungjitpornkull, S. and Sombatsompop, N., 2009, "Processing Technique and Fiber Orientation Angle Affecting the Mechanical Properties of E-Glass Fiber Reinforced Wood/PVC Composites", Journal of Materials Processing Technology, Vol. 209, No. 6, pp. 3079-3088. (March 19)
Saowapark, T., Sombatsompop, N., and Sirisinha, C., 2009, "Viscoleastic Properties of Fly-Ash/Natural Rubber Compound: Effect of Fly Ash Loading", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 112, No. 4, pp. 2552-2558.
Yamsangsung, W. and Sombatsompop, N., 2009, "Interfacial Adhesion and Molecular Diffusion in Melt-Lamination of Wood Sawdust/Ebonite NR and EPDM", Polymer Composites, Vol. 30, No.3, pp. 248-256.
Buranathiti, T., Premkamolnetr, N., Markpin, T., Ratchatahirun, P., Yochai, W., and Sombatsompop, N., 2009, "Redistributed Random Sampling Method for Categorizing Materials Research Publication from SCI Database: Metallurgy and Polymer Subfields", Scientometrics, Vol. 78, No. 1, January, pp. 13-21.
Sombatsompop, N., Wimolmala, E., and Sirisinha, C., 2008, "Fly-Ash Particles and Precipitated Silica as Fillers in Rubbers: Part III. Cure Characteristics, and Mechanical & Oil Resistance Properties of NBR", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 110, No. 5, pp. 2877-2883.
Yamsangsung, W. and Sombatsompop, N., 2008, "Foam Characteristics, Peel Strength and Thermal Conductivity for wood/NR and Expanded EPDM Laminates for Roofing Applications", Journal of Macromolecular Science. Part B: Physics, Vol. 47, No. 5, pp. 967-985.
Thongsang, S., Sombatsompop, N., and Ansarifar, A., 2008, "Effect of Fly Ash Silica and Precipitated Silica Fillers on the Viscosity, Cure and Viscoelastic Properties of Natural Rubber", Polymers for Advanced Technologies, Vol. 19, No. 9, pp. 1296-1304.
Yamsangsung, W. and Sombatsompop, N., 2008, "Cellular Morphology, Peel Strength and Thermal Conductivity for wood/NR and Expanded EPDM Laminates for Roofing Applications", Advanced Materials Research, Vol. 47-50, pp. 181-184.
Sombatsompop, N,, Taptim, K., Chaochanchaikul, K., Thongpin, C., and Rosarpitak, V., 2008, "Improvement of Thermal and Structual Stabilities of PVC and Wood/PVC Composites by Pb and Zn Stearates, and Zeolite", Journal of Macromolecular Science. Part A: Pure and Applied Chemistry, Vol. 45, No. 7, pp. 534-541.
Palathai, T., Tharajak, J., and Sombatsompop, N., 2008, "Hardness, Adhesion Index and Microstructure of PEEK Coatings on Al and Fe Substrates by LVOF Flame Spray", Materials Science and Engineering A, Vol. 485, No. 1-2, pp. 66-73.
Intawong, N-T., Wongchaleo, C., and Sombatsompop, N., 2008, "Rheological Properties, Flow Visualization and Extrudate Swelling of NR Compound by Rotating-Die Rheometer", Polymer Engineering and Science, Vol. 48, No. 6, pp. 1191-1198.
Markpin, T., Boonradsamee, B., Ruksinsut, K., Ratchatahirun, P., Yochai, W., Premkamolnetr, N., Ratchatahirun, P., and Sombatsompop, N., 2008, "Article-Count Impact Factors of Materials Journals in SCI Database", Scientometrics, Vol. 75, No. 2, May, pp. 251-261.
Prachayawarakorn, J., Khunsumled, S., Thongpin, C., Kositchaiyong, A., and Sombatsompop, N., 2008, "Effects of Silane and MAPE Coupling Agents on the Properties and Interfacial Adhesion of Wood-Filled PVC/LDPE Blend", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 108, No. 6, pp. 3523-3530. [15 June 2008]
Tungjitpornkull, S., Chaochanchaikul, K., and Sombatsompop, N., 2007, "Mechanical Characterization of E-Chopped Strand Glass Fiber Reinforced Wood/PVC Composites", Journal of Thermoplastic Composite Materials, Vol. 20, No. 6, pp. 535-550.
Chotirat, L., Chaochanchaikul, K., and Sombatsompop, N., 2007, "On Adhesion Mechanisms and Interfacial Strength in ABS/Wood Sawdust Composites", International Journal of Adhesion and Adhesives, Vol. 27, No. 8, December, pp. 669-678.
Thongsang, S. and Sombatsompop, N., 2007, "Dynamic Rebound Behaviour of Silica/Natural Rubber Composites: Fly Ash Particles and Precipitated Silica Fillers", Journal of Macromolecular Science. Part B: Physics, Vol. 46, No. 4, July, pp. 825-840.
Chaowasakoo, T. and Sombatsompop, N., 2007, "Mechanical and Morphological Properties of Fly Ash/Epoxy Composites using Microwave and Conventional Thermal Curing Methods", Composites Science and Technology, Vol. 67, No. 11-12, September, pp. 2282-2291.
Sombatsompop, N., Wimolmala, E., and Markpin, T., 2007, "Fly-Ash Particles and Precipitated Silica as Fillers in Rubbers: Part II. Effects of Silica Content and Si69-Treatment in NR/SBR Vulcanizates", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 104, No. 5, pp. 3396-3405. (June 5)
Sombatsompop., N., Markpin, T., Buranathiti, T., Ratchatahirun, P., Mateenukul, T., Premkamolnetr, N., and Yochai, W., 2007, "Categorization and Trend of Materials Research Publications from Science Citation Index (SCI) Database: A Case Study of Ceramics, Metallurgy, and Polymer Subfields", Scientometrics, Vol. 71, No. 2, May, pp. 283-302.
Sombatsompop, N., Uawongsuwan, P., and Chaochanchaikul, K., 2007, "Effect of Molecular Structure on Extrudate Swell Behavior for Different Thermoplastic Melts in an Electro-magnetized Die", Polymer Engineering and Science, Vol. 47, No. 3, March, pp. 270-280.
Sombatsompop, N., Kositchaiyong, A., and Wimolmala, E, 2006, "Experimental Analysis of Temperature and Crystallinity Profiles of Wood-Sawdust/PP Composites During Cooling", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 102, No. 2, pp. 1896-1905. (15 October)
Prachayawarakorn, J., Khamsri, J., Chaochanchaikul, K., and Sombatsompop, N., 2006, "Effects of Compatibilizer Type and Rubber-Wood Sawdust Content on the Mechanical, Morphological and Thermal Properties of PVC/LDPE Blend", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 102, No. 1, pp. 598-606. (5 October)
Thongpin, C., Santavitee, O., and Sombatsompop, N., 2006, "Degradation Mechanism and Mechanical Properties of PVC in PVC-PE Melt-Blend: Effects of Molecular Architecture, Content and MFI of PE", Journal of Vinyl & Additive Technology, Vol. 12, No. 3, September, pp. 115-123.
Sombatsompop, N., Kantala, C., and Wimolmala, E., 2006, "Wood Sawdust as a Secondary Filler in NR Vulcanisates Filled with Carbon Black", Polymers and Polymer Composites, Vol. 14, No. 4, pp. 331-347.
Sombatsompop, N. and Kumnuantip, C., 2006, "Comparison of Physical and Mechanical Properties of NR/ Reclaimed Rubber Blends Vulcanized by Conventional Thermal or Microwave Irradiation Methods", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 100, No. 6, pp. 5039-5048.
Sombatsompop, N., Kositchaiyong, A., Markpin, T., and Inrit, S., 2006, "Scientific Evaluations of Citation Quality of International Research Articles in the SCI Database: Thailand Case Study", Scientometrics, Vol. 66, No. 3, February, pp. 521-535.
Thongsang, S. and Sombatsompop, N., 2006, "Effect of NaOH and Si69 Treatments on the Properties of Fly Ash Filled NR Composites", Polymer Composites, Vol. 27, No. 1, February, pp. 30-40.
Sombatsompop, N. and Intawong, N-T., 2005, "A Comparative Study on Extrudate Swell of Polystyrene in a Capillary Rheometer and a Single Screw Extruder", Polymer Testing, Vol. 24, No. 8, December, pp. 948-952.
Intawong, N-T, Kimura, T., Tamura, M., Xiaojun, L., and Sombatsompop, N., 2005, "Magnetic Effects on Extrudate Swell of Polystyrene Melt in Capillary Extrusion Dies", Polymer Journal, Vol. 37, No. 7, pp. 541-545.
Sombatsompop, N., Markpin, T., Yochai, W., and Saejew, M., 2005, "An Evaluation of Research Performance for Different Subject Categories Using Impact Factor Point Average (IFPA) Index: Thailand Case Study", Scientometrics, Vol. 65, No. 3, December, pp. 293-305.
Sombatsompop, N. and Intawong, N-T., 2005, "Extrudate Swell and Flow Analysis of PS Melt Flowing in Electro-magnetized Die in a Single Screw Extruder", Polymers for Advanced Technologies, Vol. 16, No. 7, July, pp. 505-514.
Sombatsompop, N., Yotinwattanakumtorn, C., and Thongpin, C., 2005, "Influences of Types and Concentrations of Maleic Anhydride Grafted Polypropylene and Impact Modifiers on Mechanical Properties of PP/Wood Sawdust Composites", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 97, No. 2, pp. 475-484.
Sombatsompop, N. and Chaochanchaikul, K., 2005, "Average Mixing Torque, Tensile and Impact Properties and Thermal Stability of PVC/Sawdust Composites with Different Silane Coupling Agents", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 96, No.1, pp. 213-221.
Sombatsompop, N. and Markpin, T., 2005, "Making an Equality of ISI Impact Factors for Different Subject Fields", Journal of the American Society for Information Science and Technology, Vol. 56, No. 7, pp. 676-683.
Sombatsompop, N., Sukeemith, K., Markpin, T., and Tareelap, N., 2004, "A New Experimental Apparatus of Electro-codeposited System for Ni-WC Composite Coatings", Materials Science & Engineering A - Structural Materials Properties Microstructure and Processing, Vol. 381, No. 1-2, pp.175-188.
Intawong N-T. and Sombatsompop, N., 2004, "Experimental Studies on Radial Extrudate Swell and Velocity Profiles of Flowing PS Melt in an Electro-magnetized Die of an Extrusion Rheometer", Polymer Engineering and Science, Vol. 44, No. 12, pp. 2298-2307.
Sombatsompop, N., Markpin, T., and Premkamolnetr, N., 2004, "A Modified Method for Calculating the Impact Factors of Journals in ISI Journal Citation Reports: Polymer Science Category in 1997-2001", Scientometrics, Vol. 60, No. 2, pp. 217-236.
Sombatsompop, N. and Chaochanchaikul, K., 2004, "Effect of Moisture Content on Mechanical Properties, Thermal and Structural Stability, and Extrudate Texture of PVC/Wood Sawdust Composites", Polymer International, Vol. 53, No. 9, September, pp. 1210-1218.
Sombatsompop, N. and Sergsiri, S., 2004, "Die Swell Ratio of PS Melt From an Electro-Magnetized Capillary Die in an Extrusion Rheometer: Effects of Barrel Diameter, Shear Rate and Die Temperature", Polymers for Advanced Technologies, Vol. 15, No. 8, August, pp. 472-480.
Intawong, N-T. and Sombatsompop, N., 2004, "A Parallel Co-extrusion Technique for Simultaneous Measurements of Radial Die Swell and Velocity Profiles of a Polymer Melt in a Capillary Rheometer", Polymer Engineering and Science, Vol. 44, No. 10, pp. 1960-1969.
Sombatsompop, N, Thongsang, S, Markpin, T., and Wimolmala, E., 2004, "Fly-Ash Particles and Precipitated Silica as Fillers in Rubbers: Part 1. Untreated Fillers in NR and SBR Compounds", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 93, No. 5, pp. 2119-2130.
Sombatsompop, N., Sungsanit, K., and Thongpin, C., 2004, "Analysis of Low-Density Polyethylene-g-Poly(vinyl chloride) Copolymers Formed in Poly(vinyl chloride)/Low-Density Polyethylene Melt Blends with Gel Permeation Chromatography and Solid-State 13C-NMR", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 92, No. 5, pp. 3167-3172.
Sombatsompop, N. and Phromchirasuk, C., 2004, "Effects of Acrylic Based Processing Aids on Processability, Rheology, Thermal and Structural Stability, and Mechanical Properties of PVC/Wood Sawdust Composites", Journal of Applied Polymer Science,Vol. 92, No. 2, April, pp. 782-790.
Sombatsompop, N. and Sungsanit, K., 2004, "Structural Changes and Mechanical Performance of Recycled PVC Bottles Exposed UV Light at 313nm", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 92, No. 1, pp. 84-94.
Sombatsompop, N., Sungsanit, K., and Thongpin, C., 2004, "Structural Changes of PVC in PVC/LDPE Melt-Blends: Effects of LDPE Content and Number of Extrusion", Polymer Engineering and Science, Vol. 44, No. 3, pp. 487-495.
Leksophee, T., Supansomboon, S., and Sombatsompop, N., 2004, "Effects of Cross-linking Agents, Dyeing Temperature and pH on Mechanical Performance and Whiteness of Silk Fabric", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 91, No. 2, pp. 1000-1007.
Sombatsompop, N., Chaochanchaikul, K., Phromchirasuk, C., and Thongsang, S., 2003, "Effect of Wood Sawdust Content on Rheological and Structural Changes, and Thermo-Mechanical Properties of PVC/Sawdust Composites", Polymer International, Vol. 52, No. 12, pp. 1847-1855.
Sombatsompop, N. and O-Charoen, N., 2003, "Extrudate Swell Behaviour of PS and LLDPE Melts in a Dual Die with Mixed Circular/slit Flow Channels in an Extrusion Rheometer", Polymer for Advanced Technologies, Vol. 14, No. 10, pp. 699-710.
Sombatsompop, N. and Sungsanit, K., 2003, "Processability, Rheology, Thermal, Mechanical, and Morphological Properties of Post-Consumer PVC Bottles and Cables", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 89, No. 10, pp. 2738-2748.
Kumnuantip, C. and Sombatsompop, N., 2003, "Dynamic Mechanical Properties and Swelling Behaviour of NR/Reclaimed Rubber Blends", Materials Letters, Vol. 57, No. 21, pp. 3167-3174.
Sombatsompop, N. and Kumnuantip, C., 2003, "Rheology, Cure Characteristics, Physical and Mechanical Properties of Tire-Tread Reclaimed Rubber/NR Compounds", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 87, No. 10, pp. 1723-1731.
Sombatsompop, N. and O-Charoen, N., 2003, "Experimental Studies on Extrudate Swell Behaviour of PS and LLDPE Melts in Single and Dual Capillary Dies", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 87, No. 10, pp. 1713-1722.
Sombatsompop, N., Intawong, N-S., and Intawong, N-T., 2002, "Design and Construction of Photo-Conductive Light Pressure Sensor for Highly Viscous Fluids", Sensors and Actuators A. Physical, Vol. 102, No. 1&2, pp. 76-82.
Sombatsompop, N. and Dangtangee, R., 2002, "Effect of the Actual Diameters and Diameter Ratios of Barrels and Dies on the Elastic Swell and Entrance Pressure Drop of Natural Rubber in Capillary Die Flow", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 86, No. 7, November, pp. 1762-1772.
Sombatsompop, N., 2002, "Extrudate Swell and Texture of PS, LDPE, ABS, PVC Melts and Their Blends in Extrusion Capillary Flow Using a Magnetic Die System", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 86, No. 2, October, pp. 509-517.
Sombatsompop, N., Ratchatahirun, P., Surathanasakul, V., Premkamolnetr, N., and Markpin, T., 2002, "A Citation Report of Thai Academic Journals During 1996-2000", Scientometrics, Vol. 55, No. 3, pp. 445-462.
Sombatsompop, N. and Panapoy, M., 2002, "Die Geometry Effects on Temperature Profile Measurements of Flowing PP Melt in a Twin Screw Extruder", Polymer Testing, Vol. 21, No. 1, pp. 17-25.
Sombatsompop, N. and Dangtungee, R., 2001, "Effect of Die Design on Flow Visualization and Die Swell of NR in a Capillary Rheometer", Journal of Materials Science Letters, Vol. 20, No. 15, pp. 1405-1408.
Sombatsompop, N. and Dangtungee, R., 2001, "Flow Visualization and Extrudate Swell of Natural Rubber in a Capillary Rheometer: Effect of Die/Barrel System", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 82, No. 10, pp. 2525-2533.
Sombatsompop, N. and Thongsang, S., 2001, "Rheology, Morphology, and Mechanical and Thermal Properties of Recycled PVC Pipes", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 82, No. 10, pp. 2478-2486.
Sombatsompop, N. and Tangsongcharoen, A., 2001, "Effects of Glass Fibre Content and Coolant Temperature on Temperature and Crystallinity Profiles of PP Melt During Cooling", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 82, No. 9, pp. 2087-2097.
Sombatsompop, N. and Patcharaphun, S., 2001, "A New Experimental Method for Determining Simultaneously True Radial Temperature Profiles of Polymer Melts under Isothermal Capillary Flow", Polymer Journal, Vol. 33, No. 6, pp. 491-494.
Wimolmala, E., Wootthikanokkhan, J., and Sombatsompop, N., 2001, "Effects of Composition and Temperature on Extrudate Characteristids, Morphology, and Tensile Properties of Acrylic Rubber-Blended PVC", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 80, pp. 2533-2534.
Sombatsompop, N. and Panapoy, M., 2001, "Comments on Temperature Profiles of PP Melt in the Barrel of a Twin Screw Extruder", Polymer Testing, Vol. 20, No. 2, October, pp. 217-221.
Sombatsompop, N., Rungrattawachai, P., Bouvaree, N., and Eaksrisakul, K., 2001, "Effect of Mastication Time on Flow Patterns of Natural Rubber in the Barrel of a Capillary Rheometer", Polymer Testing, Vol. 20, No. 3, pp. 317-320.
Sombatsompop, N. and Intawong N., 2001, "Flow Properties and Entrance Corrections in Polymer Melts By a Barrel Mobile Capillary Rheometer", Polymer Testing, Vol. 20, No. 1, September, pp. 97-103.
Sombatsompop, N. and Panapoy, M., 2000, "Effect of Screw Rotating Speed on Polymer Melt Temperature Profiles in Twin Screw Extruder", Journal of Materials Science, Vol. 35, pp. 6131-6137.
Sombatsompop, N., Chaiwattanapipat, W., and Panapoy, M., 2000, "Melt Temperature Variations in the Barrels of an Injection Moulder and a Twin Screw Extruder", Materials Research Innovations, Vol. 3, pp. 271-275.
Sombatsompop, N. and Lertkamolsin, P., 2000, "Effects of Chemical Blowing Agents on Swelling Properties of Expanded Elastomers", Journal of Elastomers and Plastics, Vol. 32, pp. 311-328.
Sombatsompop, N. and Chaiwattanapipat, W., 2000, "Temperature Profiles of Glass Fibre Filled Polypropylene Melts in Injection Moulding", Polymer Testing, Vol. 19, pp. 713-724.
Sombatsompop, N. and Chaiwattanapipat, W., 2000, "Temperature Distributions of Molten Polypropylene During Injection-Molding", Advances in Polymer Technology, Vol. 19, pp. 79-86.
Sombatsompop, N., Intawong, N-T., amd Intawong, N-S., 2000, "A Novel Sensing Device for Pressure Measurement in Molten Polymer Systems", Polymer Testing, Vol.19, pp. 579-589.
Sombatsompop N. and Intawong N-T, 1999, "A Novel Capillary Rheometer for Measurement of Flow Properties of Polymer Melts", Materials Research Innovations, Vol. 3, pp. 150-155.
Sombatsompop, N., Chonniyom D., and A.K. Wood, 1999, "Temperature Gradients in Molten Polymers During the Cooling Process", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 74, pp. 3268-3274.
Sombatsompop, N. and A.K. Wood, 1999, "A Novel Method for Velocity Profile Measurements in Flowing Polymer Melts," Materials Research Innovations, Vol. 3, No. 2, pp. 107-111.
Sombatsompop, N., 1999, "A Survey of Rheological Properties of Polymer Melts in Capillary Rheometers," Progress in Rubber and Plastics Technology, Vol. 15, No. 1, pp. 47-68.
Sombatsompop, N., Saengjun, B., Tareelap N., and Sudaprasert, T., 1999, "Dynamic Fatigue Properties of Closed-Cell Non-Crosslinked PE Foams", Cellular Polymers, Vol. 18, No. 3, pp. 197-216.
Sombatsompop N., 1999, "Rheological Behaviour of Unvulcanised Natural Rubber Compounded with Cryogenically Pulverised Polyurethane Foam Particles", Journal of Elastomers and Plastics, Vol. 31, No. 3, pp. 271-284.
Sombatsompop N., 1999, "Practical Concern Regarding the Use of the Mooney-Rilvin Equation to Access Degree of Crosslinking of Swollen Rubber Vulcanisates", Polymer and Polymer Composites, Vol. 7, No. 1, pp. 41-44.
Sombatsompop N., 1999, "Swelling & Viscoelastic Properties of NR Vulcanisates Filled with Cryogenically Pulverised Polyurethane Foam Particles", Journal of Elastomers and Plastics, Vol. 31, No. 1, pp. 37-55.
Sombatsompop N., 1999, "Dynamic Mechanical Properties of SBR and EPDM Valeanisates Filled with Cryogenically Pulverisad Polyurethane Foam Particles", Journal of Applied Polymer Science, Vol. 74, No. 5, pp. 1129-1139.
Sombatsompop N., 1998, "Dynamic Mechanical Properties of Ground Flexible Polyurethane Foam Particles and Carbon Black Filled Natural Rubber Vulcanisates", Polymer-Plastics Technology and Engineering, Vol. 37 No. 1, pp. 1-18.
Sombatsompop, N., 1998, "Investigation of Swelling Behaviour of NR Vulcanisates", Polymer-Plastics Technology and Engineering, Vol. 37, No. 1, pp. 19-39.
Sombatsompop, N., 1998, "Effects of Crosslink Characteristics on Density and Swelling Bahaviour of Expanded Natural Rubber Vulcanisates", Cellular Polymers, Vol. 17 No. 2, pp. 63-74.
Sombatsompop, N. and Wood, A.K., 1998, "An Examination of Melt Fracture in Molten Polymers", Polymer-Plastics Technology and Engineering, Vol. 37, No. 3, pp. 317-331.
Sombatsompop, N., 1998, "Analysis of Cure Characteristics on Crosslink Density and Type and Viscoelastic Properties of Natural Rubber", Polymer-Plastics Technology and Engineering, Vol. 37, No. 3, pp. 333-349.
วารสารระดับประเทศ
ชิตสุปรีย์ กตาธิการกุล, ปิยะภรณ์ นิลทุ้ย, ศิริชัย ก้านกิ่ง, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และเอกชัย วิมลมาลา, 2557, "สมบัติเชิงกลและประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของวัสดเชิงประกอบยางธรรมชาติที่มีสารตัวเติมผงเขม่าดํา", วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, ปีที่ 10, ฉบับที่ 3, หน้า 46-60.
ปิยะภรณ์ นิลทุ้ย, ศิริชัย ก้านกิ่ง, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และเอกชัย วิมลมาลา, 2555, "การศึกษาเชิงกลพลวัตและพฤติกรรมการคืนกลับตัวทางอิลาสติกของยางเอ็นบีอาร์ที่มีผงเขม่าดำเป็นสารเสริมแรงร่วมกับสารตัวเติมกลุ่มซิลิกาสำหรับการใช้งานในระบบไฮดรอลิก", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 35, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 143-156.
วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย, สันติ อิทธิฤทธิ์มีชัย, ชาตรี วงษ์แก้ว, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, ธีระศักดิ์ หมากผิน และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2554, "การประเมินคุณภาพวารสารวิชาการไทยโดยใช้เกณฑ์การประเมินเข้าสู่ฐานข้อมูล SCI-Expanded", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, เมษายน - มิถุนายน, หน้า 165-184.
อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์, จันทร์ฉาย ทองปิ่น, ขวัญเนตร สมบัติสมภพ, Chaya Chandavasu, ธีระศักดิ์ หมากผิน, เอกชัย วิมลมาลา, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2553, "Material Characterizations and Anti-bacterial Performances of Triclosan Containing High-Density Polyethylene",วารสารวิจัยและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมไทย, ปีที่ 1, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม, หน้า 16-27.
นภาลัย คงวาสน์, เอกชัย วิมลมาลา, ธีระศักดิ์ หมากผิน, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์, 2553, “สมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยาของวัสดุยางผสมยางธรรมชาติและยางคลอโรพรีนที่มีเถ้าลอยเป็นสารตัวเติมภายใต้สภาวะบ่มเร่งด้วยความร้อนและน้ำมัน”, วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 25-37.
Kositchaiyong, A., Mitrprasertporn, S., Wimolmala, E., Markpin, T., and Sombatsompop, N., 2010, "Utilization of Fly Ash Particles as Cost Reducing Agent for Rotational-Moulded Polyethylene Product through Blending Condition Improvement", Journal of Research and Innovation for Thai Industries, Vol. 1, No. 1, January-April, pp. 43-53.
ธีระศักดิ์ หมากผิน, วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2551, "ลักษณะเชิงคุณภาพและปริมาณการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทย", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 31, ฉบับที่ 4, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 671-683.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, เอกชัย วิมลมาลา และธีระศักดิ์ หมากผิน, 2550, “Effects of Si69 Treatment of Fly Ash Surfaces and Thermal Ageing on the Properties of NR/SBR Blends”, วารสารสงครานครินทร์ วทท., ปีที่ 29, ฉบับที่ 5, กันยายน-ตุลาคม, หน้า 1377-1391.
ชัชวาลย์ กันทะลา, เอกชัย วิมลมาลา, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และชาคริต สิริสิงห, 2550, "อิทธิพลของสารช่วยประสานต่อสมบัติการไหลความหนาแน่นของพันธะข้ามและสมบัติเชิงกลของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางเอ็นบีอาร์", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 4 (พิเศษ), ตุลาคม - ธันวาคม, หน้า 681-691.
ธนวรรณ เชาวสกู และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2550, "ผลของเทคนิคการเชื่อมโยงสายโซ่และการปรับปรุงผิวด้วยไซเลนที่มีต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติทางสัณฐานวิทยาของวัสดุเชิงประกอบอีพอกซีเรซินกับเถ้าลอย", วารสารสงขลานครินทร์ วทท., ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม-กุมภาพันธ์, หน้า 217-230.
ศิรินทร ทองแสง และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2550, "Use of Fly Ash Particles from Various Sources in Thailand as Reinforcing Filler in NR Compounds", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, หน้า 77-89.
เอกชัย วิมลมาลา, ธีระศักดิ์ หมากผิน และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2549, "การศึกษาวัสดุเชิงประกอบระหว่างยางเอสบีอาร์ที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่งโดยใช้สารคู่ควบไซเลนชนิด Si69 สำหรับปรับปรุงผิวลอย", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 353-373.
ศิรินทร ทองแสง, สืบพงษ์ สุวพนาวิวัฒน์, จักรพล สุพรรณเภสัช, สุทิน จันทวาศ, กฤษดา คำพันธ์ และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2548, "ผลกระทบของปริมาณพีวีซีที่ใช้แล้วและอุณหภูมิการผสมที่มีต่อสมบัติของผลิตภัณฑ์พีวีซีโฟม", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท., ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม-มิถุนายน, หน้า 575-589.
ธนภักษ์ เมธนาวิน, ไพศาล เสตสุวรรณ และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2547, "การศึกษาการปลูกฟิล์มเพชรกับการปรับปรุงสมบัติทางด้านการยึดเกาะของฟิล์มเพชรกับฐานรอง", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท., ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, มีนาคม-เมษายน, หน้า 259-268.
ธีระศักดิ์ หมากผิน, นภฉัตร ธารีลาภ, กฤษณพงศ์ กีรติกร และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2547, "การออกแบบและพัฒนาระบบชุบเคลือบผิววัสดุผสมด้วยไฟฟ้าโดยการหมุนขั้วคาโทดรอบตัวเองและรอบขั้วอาโนด", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท., ปีที่ 26, ฉบับที่ 2, มีนาคม-เมษายน, หน้า 245-257.
สมเจตน์ พัชรพันธ์, วีรเดช พิณเสนาะ, ศิริพงษ์ จันทร์พูนทรัพย์ และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2546, "อิทธิพลของปริมาณสารตัวเติมซิลิกา แคลเซียมคาร์บอเนต และสารตัวเติมผสมที่มีต่อสมบัติของยางโฟมธรรมชาติ", วารสารสงครานครินทร์ วทท., ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม-กุมภาพันธ์, หน้า 75-90.
วชิราภรณ์ สุรธนะสกุล และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2546, "ความคิดเห็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเกี่ยวกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางของทบวงมหาวิทยาลัย", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 26, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 67-90.
กุลวดี สังข์สนิท, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และศิรินทร ทองแสง, 2545, "ความเป็นไปได้ในการนำขวดแชมพูและเศษเปลือกหุ้มสายไฟพีวีซีที่ใช้แล้วกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 119-127.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, วชิราภรณ์ สุรธนะสกุล, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร และธีระศักดิ์ หมากผิน, 2545, "ดัชนีลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ : ตอนที่ 2 ความเร็วของบทความที่ถูกนำไปอ้างอิง", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 25, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 87-95.
สมเจตน์ พัชรพันธ์ และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2545, "การตรวจวัดอุณหภูมิที่แท้จริงของพอลิเมอร์หลอมเหลวในท่อหน้าตัดกลมโดยใช้ระบบการเคลื่อนที่ของชุดเครื่องมือวัดอุณหภูมิ", วารสารสงขลานครินทร์ วทท., ปีที่ 24, ฉบับที่ 1, หน้า 53-56.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2544, "Error Sources in Rheological Measurements of Carbon Black Filled Rubber Compounds", วารสารเทคโนโลยีสุรนารี, ปีที่ 8, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม, หน้า 236-242.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, สมคิด สกุลศุภเศรษฐ์, เอกวิสข์ ไชยนาเคนทร์ และสมเจตน์ พัชรพันธ์, 2544, "อิทธิพลของการออกแบบลักษณะช่องทางไหลที่มีผลต่ออุณหภูมิของพอลิเมอร์หลอมเหลวขณะไหลในกระบวนการฉีดพลาสติก", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 269-283.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, วชิราภรณ์ สุรธนะสกุล, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร และธีระศักดิ์ หมากผิน, 2544, "ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของวารสารวิชาการภายในประเทศ : ตอนที่ 1 รายงานผลงานวิจัยเบื้องต้น", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 24, ฉบับที่ 3, กันยายน-ธันวาคม, หน้า 355-368.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และอนุพันธ์ ตั้งทรงเจริญ, 2544, "พฤติกรรมการเย็นตัวและการเกิดผลึกของพอลิพอพิลีนหลอมเหลวและของพอลิเมอร์ผสมพอลิพอพิลีนกับพอลิเอทธีลีนความหนาแน่นต่ำพอลิสไตรีน และเอบีเอส", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท., ปีที่ 23, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 399-413.
ศิรินทร ทองแสง, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และอำนวย ลาภเกษมสุข, 2544, "การศึกษาความเป็นไปได้ในการนำท่อน้ำพีวีซีที่ใช้แล้วกลับมาหมุนเวียนใช้ใหม่", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท., ปีที่ 23, ฉบับที่ 2 หน้า 275-289.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, นภฉัตร ธารีลาภ, ทิพบรรณ สุดประเสริฐ, นิคม นครเรียบ และธนภักษ์ เมธนาวิน, 2543, "ผลกระทบของสภาวะการเตรียมชิ้นงานทดสอบต่อการต้านทางการดึงลอกของโฟมพอลิเอทธิลีนกับเหล็ก โดยใช้กาวยางนีโอปรีนเป็นตัวประสาน", วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท., ปีที่ 22, ฉบับที่ 1, มกราคม-มีนาคม, หน้า 95-105.
ปฏิพัทธ์ รุ่งรัตน์ธวัชชัย, คมสัน เอกศรีสกุล, นพปฎล บ่อวารี, นเรศ อินต๊ะวงค์ และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2543, "สมบัติและรูปแบบการไหลของสารประกอบยางธรรมชาติและยางสไตรีนบิวตะไดอีนในเครื่องคาปิลารี่รีโอมิเตอร์แบบใหม่", วารสารสงขลานครินทร์ (วทท.), ปีที่ 22, ฉบับที่ 4, หน้า 477-487.
นิคม นครเรียบ และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2543, "สภาวะการใช้งานที่มีต่อสมบัติ และลักษณะการยึดเกาะระหว่างพอลิเอทธิลีนโฟมกับเหล็ก โดยใช้กาวนีโอปรินเป็นวัสดุประสาน", Engineering Transactions, ปีที่ 3, ฉบับที่ 2-3, พฤษภาคม-ธันวาคม, หน้า 164-172.
นริศ อินต๊ะวงค์, นเรศ อินต๊ะวงค์ และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2542, "A Novel Pressure Sensor for Polymer Melts in Capillary Rheometers", KKU Engineering Journal, ปีที่ 26, ฉบับที่ 1-2, หน้า 59-81.
Chaiwattanapipat W., Panapoy M., Tangsongcharoen A. and ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2542, "Analysis & Development of Temperature Sensor in Polymer Processing", KKU Engineering Journal, ปีที่ 26, ฉบับที่ 3, หน้า 33-55.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Yotkaewa, P., Sombatsompop, N., Kositchaiyong, A., and Wimolmala, E., 2013, "Use of Natural and Synthetic Fibers as Co-reinforcing Agents on Abrasive Wear Behavior and Flexural Strength of Wood/PVC Composites", The 4th International Conference on Multi-Functional Materials and Structures (MFMS 2013), July 14-17, The Eastin Grand Hotel Sathorn, Bangkok, Thailand, pp. 347-350.
Niltui, P., Kanking, S., Techangamvong, S., Wimolmala, E., and Sombatsompop, N., 2013, "Antibacterial Efficacy and Mechanical Properties of Silica Reinforced Natural Rubber (NR) with HPQM based Neusilin", The 4th International Conference on Multi-Functional Materials and Structures (MFMS 2013), July 14-17, The Eastin Grand Hotel Sathorn, Bangkok, Thailand, pp. 451-454.
Katathikankul, C., Techangamvong, S., Wimolmala, E., Niltui, P., Kanking, S., and Sombatsompop, N., 2013, "Antibacterial Ability of HPQM base Neusilin / Natural Rubber Reinforced with Carbon Black", The 4th International Conference on Multi-Functional Materials and Structures (MFMS 2013), July 14-17, The Eastin Grand Hotel Sathorn, Bangkok, Thailand, pp. 455-458.
Kositchaiyong, A. and Sombatsompop, N., 2012, "Anti-algal Performance and Strength of Wood Poly(vinyl chloride) Composites with Different Wood Types", The 8th Asian-Australasian Conference on Composite Materials (ACCM-8), November 6–8, Kuala Lumpur, Malaysia.
Mahathanabodee, S., Palathai, T., Raadnui, S., Tongsri, R., and Sombatsompop, N., 2012, "Microstructure, Physical Properties and Wear Behavior of SS316L/h-BN Composites", The 8th Asian-Australasian Conference on Composite Materials (ACCM-8), November 6–8, Kuala Lumpur, Malaysia.
Sombatsompop, N., Markpin, T., Premkamolnetr, N., Ittiritmeechai, S., Wongkaew., C., Yochai, W., and Ratchatahirun, P., 2012, "Thai–Journal Citation Index (TCI) Centre: 10 Years of Experiences, Lessons Learned and Ongoing Development", International Conference on Journal Citation Systems in Asia Pacific Countries, May 22, Pan Pacific KLIA, Malaysia.
Tharajak, J., Palathai, T., and Sombatsompop, N., 2011, "Effect of h-BN content on Tribological Behavior of PEEK Composite Coating", International Conference on Materials Processing Technology 2011 (MAPT 2011), June 2-3, The M?venpick Resort & Spa Karon Beach Phuket, Phuket, Thailand, pp. 317-321.
Chonkaew, W., Chansawang, S., Khiangprakhong, P., and Sombatsompop, N., 2011, "Tribological Behavior of Rubber Modified Epoxy", International Conference on Materials Processing Technology 2011 (MAPT 2011), June 2-3, The M?venpick Resort & Spa Karon Beach Phuket, Phuket, Thailand, pp. 283-289.
Taptim, K. and Sombatsompop, N., 2011, "Mechanical Properties and Antimicrobial Performance Evaluations for Silicone Rubber Compounds", International Conference on Materials Processing Technology 2011 (MAPT 2011), June 2-3, The M?venpick Resort & Spa Karon Beach Phuket, Phuket, Thailand, pp. 266-272.
Threepopnatkul, P., Teppinta, W., and Sombatsompop, N., 2011, "Thermo-Mechanical Properties of Wood Sawdust-ABS Composites with Various Co-Monomer Content in ABS", Processing and Fabrication of Advanced Materials XIX Conference, January 14-17, The University of Auckland, Auckland, New Zealand, pp. 1006-1013.
Kimchiang, P., Threepopnatkul, P., and Sombatsompop, N., 2011, "Influence of Functionalized Silanes on Mechanical Properties of Wood Sawdust Reinforced ABS Composites", Processing and Fabrication of Advanced Materials XIX Conference, January 14-17, The University of Auckland, Auckland, New Zealand, pp. 998-1005.
Chaochanchaikul, K., Sombatsompop, N., and Rosarpitak, V., 2011, "Thermal Stabilizations of PVC and Wood/PVC Composites under Thermal Ageing by Metal Stearate and Organotin", Processing and Fabrication of Advanced Materials XIX Conference, January 14-17, The University of Auckland, Auckland, New Zealand, pp. 986-997.
Sitticharoen, W., Intawong, N., Harnnarongchai, W., and Sombatsompop, N., 2011, "Radial Velocity Profiles and Melt Strength of LDPE Melt under Elongational Flow in Circular Die", Processing and Fabrication of Advanced Materials XIX Conference, January 14-17, The University of Auckland, Auckland, New Zealand, pp. 322-333.
Thongsang, S., Vorakhan, W., Wimolmala, E., Sombatsompop, N., 2011, "Dynamic Mechanical Analysis and Tribological Properties of Fly Ash/Precipitated Silica Hybrid Filled-NR Composites", Processing and Fabrication of Advanced Materials XIX Conference, January 14-17, The University of Auckland, Auckland, New Zealand, pp. 264-275.
Jeamtrakull, S., Kositchaiyong, A., Markpin, T., and Sombatsompop, N., 2010, "Effects of Wood Constituents and Content, and Glass Fiber Reinforcement on Wear Behavior of Wood/PVC Composites", The 7th Asian-Australasian Association for Composite Materials (ACCM-7), November 15-18, Taipei International Convention Center, Taipei, Taiwan.
Hamaviriyapornwattana, N., Markpin, T., Sombatsompop, N., and Wimolmala, E., 2010, "Solar Reflectance, Adhesion and Thermal Properties of TiO2/Polyurethane Coating onto Wood/Natural Rubber Composite Sheet", The 7th Asian-Australasian Association for Composite Materials (ACCM-7), November 15-18, Taipei International Convention Center, Taipei, Taiwan.
Sitticharoen, W., Intawong, N., and Sombatsompop, N., 2010, "An Expermental Apparatus and Effects of Testing Conditions Elongational Flow Properties of Low -Density Polyethylene under Tensile Deformation", Second International Conference on Polymer Processing and Characterization (ICPPC 2010), January 15-17, Mahatma Gandhi University, Athirampuzha, Kottayam, Kerala, India.
Harnnarongchai, W., Intawong, N., and Sombatsompop, N., 2010, "Effects of Roller Speed, Temperature, Extrusion Rate and Multiple Extrusions on Mechanical Strength of Molten and Solidified LDPE under Tensile Deformation", Second International Conference on Polymer Processing and Characterization (ICPPC 2010), January 15-17, Mahatma Gandhi University, Athirampuzha, Kottayam, Kerala, India.
Pongnop, W., Sombatsompop, K., Kositchaiyong, A., and Sombatsompop, N., 2010, "Antibacterial Performance Evaluations for Silver Colloid Incorporated Thermoplastics", Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON2010), January 21-23, Sunee Grand Hotel and Convention Center, Ubonratchathani, Thailand, pp. 460-463.
Intawong, N., Katala, C., Lotaisong, W., & Sombatsompop, N., 2009, "Moderation of Entrance Pressure Drop and Extrudate Swelling of Wood Fiber/Polypropylene Composites Melt in Rotating-Die Extrusion Process", The 2nd International Conference on Multi-functional Materials and Structures (MFMS 2009), October 9-12, Ocean University of China, Qingdao, People's Republic of China, pp. 1491-1494.
Thongpin, C., Spetdee, C., Papaka, N., Pongsathornviwat, N., and Sombatsompop, N., 2009, "The Effect of Second Filler on Cure Characteristic and Mechanical Properties of Si-69 treated Precipitate Silica/NR Composite", The 2nd International Conference on Multi-functional Materials and Structures (MFMS 2009), October 9-12, Ocean University of China, Qingdao, People's Republic of China, pp. 2183-8186.
Thongpin, C., Sangnil, C., Suerkong, P., Pongpilaiprertti, A., and Sombatsompop, N., 2009, "The Effect of Excess Silane-69 used for Surface Modification on Cure Characteristic and Mechanical Properties of Precipitated Silica filled Natural Rubber (PSi/NR)", The 2nd International Conference on Multi-functional Materials and Structures (MFMS 2009), October 9-12, Ocean University of China, Qingdao, People's Republic of China, pp. 2171-2174.
Thongpin, C., Sripetdee, C., and Wimolmala, E., 2009, "The Properties of NR Vulcanizate Filled with Silica-Gel Synthesized from Rice Husk Ash via Sol-Gel Process", The 4th China-Europe Symposium Processing and Properties of Reinforced Polymers, June 8-12, Guishan hotel, Guilin, China, p. 37. (Invited)
Thongpin C, Janrod, K., Paniame, C., Plongthong, P., and Sombatsompop, N., 2009, "Thermal and Mechanical Properties of PET/LDPE Blends", The 4th China-Europe Symposium Processing and Properties of Reinforced Polymers", June 8-12, Guishan hotel, Guilin, China, p. 110.
Sirisinha, C., Wimolmala, E., Kositchaiyong, A., Saowapark, T., and Sombatsompop, N., 2008, "Role of Fly Ash Particles from Power Station as a Filler in Rubbers", Commemorative International Conference on the Occasion of the 4th Cycle Celebration of KMUTT (SDSE 2008), April 7-9 , 2009, Millennium Hilton Bangkok Hotel, Bangkok, Thailand, p. 74.
Sombatsompop, N. and Uawongsuwan, P., 2006, “Effect of Magnetic Field on Flow and Physical Properties of Benzene-Containing Thermoplastics in Capillary Rheometer", ASAIN Workshop on Polymer Processing 2006 (AWPP 2006), December 6-8, Bangkok Thailand. (*Keynote Lecture)
Thongpin, C., Santavitee, O., and Sombatsompop, N., 2005, "Effects of Molecular Architectures of PE Structural Changes of PVC in PVC/PE Blends", The Society of Plastics Engineers: Annual Technical Conference, (SPE ANTEC 2005), May 1-5, Hynes Convention Center, Boston, Massachusetts, USA., Vol. 51, pp. 2248-2252.
Kumnuantip, C. and Sombatsompop, N., 2005, "Effects of Reclaimed Rubber Content in NR/Carbon Black Vulcanizates using Microwave Irradiation System", The Society of Plastics Engineers: Annual Technical Conference, (SPE ANTEC 2005), May 1-5, Hynes Convention Center, Boston, Massachusetts, USA., Vol. 51, pp. 3211-3215.
Thongsang, S. and Sombatsompop, N., 2005, "Effect of Filler Surface Treatment on Properties of Fly Ash/NR Blends", The Society of Plastics Engineers: Annual Technical Conference, (SPE ANTEC 2005), May 1-5, Hynes Convention Center, Boston, Massachusetts, USA., Vol. 51, pp. 3278-3282.
Srisawat, N., Nititanakul, M., and Sombatsompop, N., 2003, "Study on Effects of Spinning Speed and Heat-setting Temperature on Properties of Poly (trimethylene terephthalate) (PTT) Fiber", The International Polymer Symposium 2003 (IPS-2003), October 20-22, The Polymer Society of Thailand, Thailand.
Sombatsompop, N., 2003, "Extrudate Swell of Thermoplastic Melt Systems in a Magnetic Capillary Die", The 2nd Energy and Materials Symposia, March 13-14, Kyoto, Japan.
O-Chareon, N. and Sombatsompop, N., 2002, "Extrudate Swell Behaviour of PS and LLDPE Melts in Single and Dual Hole Capillary Dies", The International Polymer Symposium 2002 (IPS-2002), October 24-26, Bangkok, Thailand, p. 774.
Dangtungee, R., and Sombatsompop, N., 2002, "Effect of Barrel/Die Sizes on Extrudate Swell and Flow Properties of Polymer Melts in a Capillary Rheometer", The International Polymer Symposium 2002 (IPS-2002), October 24-26, Bangkok, Thailand, p. 775.
Surareungchai, W., Ruenglertpanyakul, W., Sombatsompop, N., and Kirtikara, K., 2002, "In Search of Thai Talented Youths in Science and Mentoring", The 7th Asia-Pacific Conference on Giftedness, August 12-16, Bangkok, Thailand.
Thongsang, S. and Sombatsompop, N., 2001, "Mechanical, Thermal & Morphological Properties of Recycling PVC Products; Shampoo Bottles and Cables", International Polymer Symposium 2001 (IPS), October 16-18, Songkla, Thailand, p. 875.
Patcharaphun, S. and Sombatsompop, N., 2001, "A New Technique for Measuring True Temperature of Flowing PP Melt in a Circular Duct", International Polymer Symposium 2001 (IPS), October 16-18, Songkla, Thailand, p. 864.
Sombatsompop, N. and Dangtungee, R., 2001, "Effects of Magnetic Fields on Die Swell of Polymer Melts in Capillary Extrusion", International Polymer Symposium 2001 (IPS), October 16-18, Songkla, Thailand, p. 863.
Kumnuantip, C. and Sombatsompop, N., 2001, "Studies on Cure Characteristics and Rheology of NR/Reclaimed Rubber Blend", International Polymer Symposium 2001 (IPS), October 16-18, Songkla, Thailand, p. 906.
Christodoulou, K. J., Wood, A.K., and Sombatsompop, N., 1998, "Novel Techniques for Measurement of Die Swell of Polymer Melts", The Society of Plastics Engineers : Annual Technical Conference, SPE ANTEC Technical Papers, April 26-May 1, Atlanta USA, Vol. 44, No. 1, pp. 915-920.
Sombatsompop, N. and Wood, A.K., 1998, "Thermal Effects During the Flow of a Low-density Polyethylene Melt in Circular Cross-section Duct", The Society of Plastics Engineers : Annual Technical Conference, SPE ANTEC Technical Papers, April 26-May 1, Atlanta USA, Vol. 44, No. 1, pp. 482-486.
Sombatsompop, N., Wood, A. K. and Godfrey, I.S., 1997, "Comparison of Flow Patterns Observed in the Barrels of a Capillary Rheometer and an Injection Molding Machine", The Society of Plastics Engineers: SPE ANTEC Technical Papers, April 27 - May 2, Toronto Canada, Vol. 43, No. 1, pp. 388-392.
Sombatsompop, N. and Wood, A. K., 1997, "Application of Velocity Profiles to Melt Fracture of Polymer Melts", The Society of Plastics Engineers: SPE ANTEC Technical Papers, April 27 - May 2, Toronto Canada, Vol.43, No.1, pp. 1054-1058.
Sombatsompop, N. and Sims G.L.A., 1997, "Effect of Moisture Content and Particle Size of Flexible Polyurethane Foam Particles and Carbon Black Filled Natural Rubber Compounds", The Society of Plastics Engineers: SPE ANTEC Technical Papers, April 27 - May 2, Toronto Canada, Vol. 43, No. 3, pp. 3114-3118.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
พจนพร ฮวบเจริญ, เอกชัย วิมลมาลา และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2557, "การบ่มสุกและสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติที่มี ซิลิกาจากเถ้าชานอ้อย", การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 6, 20-21 มีนาคม, มหาวิทยาลัยบูรพา, จ.ชลบุรี, หน้า 64-70.
จันทราพร พรหมฉิม, เอกชัย วิมลมาลา และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2555, "สมบัติเชิงกล และการทนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ของวัสดุผสมยางเอ็นบีอาร์กับยางเอชเอ็นบีอาร์ที่มีสารตัวเติมพรีซิพิเทตซิลิกา", การประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย" ครั้งที่ 4, 12 มีนาคม, มหาวิทยาลัยนเรศวร, จ.พิษณุโลก, หน้า 55-60.
รัชนี ฉินกมลทอง, ขวัญเนตร สมบัติสมภพ, อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์, ธีระศักดิ์ หมากผิน และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2554, "ผลของการบ่มเร่งจากรังสียูวี ที่มีต่อประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของพอลิเอทิลีนและพอลิไวนิลคลอ ไรด์ที่ผสมซิลเวอร์คอลลอยด์", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2, 14-17 มกราคม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จ.พิษณุโลก, หน้า 188-194.
อัฐพงษ์ กิตติ์ชัยวัชร์, ขวัญเนตร สมบัติสมภพ, อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์, ธีระศักดิ์ หมากผิน และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2554, "ประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อราและตะไคร่สำหรับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิง เส้นที่ผสมสารยับยั้งเชื้อราและตะไคร่", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 50-57.
สุรัตน์ กิตติพีรกร, อดิศร กองแก้ว, รณฤทธิ์ เมืองสุข, ขวัญเนตร สมบัติสมภพ และธีระศักดิ์ หมากผิน, 2554, "พฤติกรรมการสึกหรอของวัสดุเชิงประกอบพอลิไวนิลคลอไรด์ผสมผงขี้เลื่อยไม้ สำหรับผลิตภัณฑ์ไม้พื้น", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 9, 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, กรุงเทพฯ, หน้า 119-126.
คณิศร ใจเอื้อ, ขวัญเนตร สมบัติสมภพ, อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์, เอกชัย วิมลมาลา, ธีระศักดิ์ หมากผิน และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2554, "ผลกระทบของระบบการคงรูปยางที่มีต่อประสิทธิภาพการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของยางธรรมชาติที่ผสมสารยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 81-88.
ศิริชัย ก้านกิ่ง, ศิรินทร ทองแสง, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, ชาคริต สิริสิงห และเอกชัย วิมลมาลา, 2554, "อิทธิพลของแหล่งชานอ้อยและปริมาณของซิลิกาในผงเถ้าชานอ้อยที่มีต่อ สมบัติการบ่มสุกและเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบยางธรรมชาติ", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 89-95.
ปิยะภรณ์ นิลทุ้ย, เอกชัย วิมลมาลา และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2554, "สมบัติความร้อนเชิงกลพลวัติ และการคืนกลับตัวทางอิลาสติกของยางเอ็นบีอาร์ ที่มีสารตัวเติมซิลิกาเป็นองค์ประกอบ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 2, 14-17 มกราคม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม, จ.พิษณุโลก, หน้า 195-200.
Karn Silapasorn, Kwannate Sombatsompop, Apisit Kositchaiyong, Ekachai Wimolmala, Teerasak Markpin and Narongrit Sombatsompop, 2553, "Effects of Triclosan and CaCO3 Incorporations on Antibacterial Performance for Thermoplastic Films Having Different Molecular Structures", การประชุมวิชาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุของประเทศไทย ครั้งที่ 6, 26-27 สิงหาคม, Miracle Grand Convention, กรุงเทพฯ
สุปรีดา เจียมตระกูล, อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์, เอกชัย วิมลมาลา, ธีระศักดิ์ หมากผิน และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2553, "ผลของเส้นใยไม้ธรรมชาติและเส้นใยแก้วสังเคราะห์ที่มีต่อการต้านทานการสึกหรอ ของวัสดุเชิงประกอบพีวีซี", การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 4, 9-10 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, จ.อุบลราชธานี.
อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์, สันติ มิตรประเสริฐพร, นายเอกชัย วิมลมาลา และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2553, "การนำอนุภาคเถ้าลอยจากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้เป็นสารตัวเติมทางเลือกใน การผลิตผลิตภัณฑ์พอลิเอทธิลีนจากกระบวนการแม่พิมพ์หมุนเหวี่ยง", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48, 3-5 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 138-145.
วีรยา วรคันธ์, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, เอกชัย วิมลมาลา และศิรินทร ทองแสง, 2553, "การเสริมแรงของสารประกอบยางธรรมชาติด้วยซิลิกาผสมระหว่างเถ้าลอยและพรีซิพิเทตซิลิกา", การประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 4, 9-10 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, จ.อุบลราชธานี.
ชุลีพันธ์ พันธุ์เอี่ยม, เอกชัย วิมลมาลา และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2553, "Mechanical and Oil-Resistant Properties of Carbon Black/HNBR/NBR Vulcanizates Filled with Precipitated Silica and Fly Ash Particles", ประชุมวิชาการโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4, โรงแรมจอมเทียน บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา, จ.ชลบุรี.
ชุลีพันธ์ พันธุ์เอี่ยม, เอกชัย วิมลมาลา, ธีระศักดิ์ หมากผิน และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2553, "สมบัติเชิงกลและการทนน้ำมันของยางผสมเขม่าดำ/ยางเอชเอ็นบีอาร์/ยางเอ็นบีอา ร์ ที่เติมด้วยผงซิลิกาเกรดการค้าและผงเถ้าลอย", การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11, 12 กุมภาพันธ์ 2553, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น.
ณัฐพร ศรีลอย, ฉันท์ทิพ คำนวณทิพย์, จันทร์ฉาย ทองปิ่น, เอกชัย วิมลมาลา และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2553, "ผลของสารเติมแต่งซิลิกา การปรับปรุงผิว และวิธีการเชื่อมโยงสายโซ่ที่มีต่อสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบโพลิเอสเตอร์เรซินชนิดไม่อิ่มตัวกับสารเติมแต่งซิลิกา", การประชุมทางวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 11, 12 กุมภาพันธ์ 2553, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น.
กฤษรา คงนวล, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และเอกชัย วิมลมาลา, 2552, “สมบัติยางเซลลูลาร์จากวัสดุผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางเอสบีอาร์เสริมแรงโดยผงเถ้าลอย ผงซิลิกา และผงเขม่าดำ”, การประชุมทางวิชาการเทคโนโลยีการขึ้นรูปวัสดุ ครั้งที่ 6, 6-7 มกราคม, โรงแรมรามาดาพลาซ่า แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์, กรุงเทพฯ, หน้า 66-73.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, เอกชัย วิมลมาลา และชัชวาลย์ กันทะลา, 2552, “การพัฒนาพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางเอ็นบีอาร์ที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่งเพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โอริง”, การประชุมวิชาการวิจัยยางพารา โครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (Research on NR), 5-6 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี, จ.นนทบุรี, หน้า 158-168.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, เอกชัย วิมลมาลา, ธีระศักดิ์ หมากผิน และชัชวาลย์ กันทะลา, 2552, “การพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์หลังคายางจากวัสดุผสมยางธรรมชาติกับผงขี้เลื่อยไม้”, การประชุมวิชาการวิจัยยางพารา โครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (Research on NR), 5-6 มิถุนายน, ศูนย์ประชุมอิมแพค เมืองทองธานี, จ.นนทบุรี, หน้า 169-176.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, เอกชัย วิมลมาลา และธีระศักดิ์ หมากผิน, 2551, "สมบัติเชิงกลและการบ่มเร่งของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางเอสบีอาร์ที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่งโดยใช้สารคู่ควบไซเลน Si69 ปรับปรุงผิวเถ้าลอย", การประชุมวิชาการวิจัยยางพารา โครงการวิจัยแห่งชาติ: ยางพารา ฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 15 พฤษภาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 205-212.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, ชาคริต สิริสิงห, จันทร์ฉาย ทองปิ่น, ชาคริต สิริสิงห, เอกชัย วิมลมาลา และธีระศักดิ์ หมากผิน, 2551, "Research and Product Development on Natural Filler/Polymer Composites", การประชุมวิชาการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 1, 5-7 กันยายน, โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี, หน้า 3.
ภควรรษ ฉ่ำมณี, ขวัญเนตร สมบัติสมภพ, อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์ และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2551, "Antibacterial Performance in Medium-Density Polyethylene: Effect of Type and Content of Anti-bacterial Agents", การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 16-19 กันยายน, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 524-526.
กมล หงษ์ศรีสุวรรณ, นเรศ อินต๊ะวงค์ และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2551, "Flow Curves and Extrudate Swell Behavior of Co-Extrudates of PS with LLDPE or ABS", การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 16-19 กันยายน, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 216-218.
มนุเชศวร์ นิลวงษ์, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และชาคริต สิริสิงห, 2551, "Viscoelastic Properties of NBR filled with Lignite Fly Ash", การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 16-19 กันยายน, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 585-587.
ธนัญญา เสาวภาคย์, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และชาคริต สิริสิงห, 2551, "Viscoelastic Properties of Fly Ash/Natural Rubber Compounds: Effect of Fly Ash Loading", การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5, 16-19 กันยายน, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 557-559.
ธีระศักดิ์ หมากผิน, ทวีภัทร์ บูรณธิติ, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, ธนิต เมธีนุกูล, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2550, "การศึกษาทิศทางงานวิจัยด้านวัสดุศาสตร์ในฐานข้อมูล SCI", การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ.
ชัชวาลย์ กันทะลา, เอกชัย วิมลมาลา, ชาคริต สิริสิงห และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2550, "อิทธิพลของสารช่วยประสานต่อสมบัติการไหล ความหนาแน่นของพันธะข้ามและสมบัติเชิงกลของยางผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางเอ็นบีอาร์", การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ.
กุลนิดา เทพทิม, กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล, จันทร์ฉาย ทองปิ่น และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2550, "การใช้ซีโอไลท์ สเตียเรทของสังกะสี และสเตียเรทของตะกั่วเป็นสารเพิ่มความเสถียรทางความร้อนในวัสดุผสมระหว่างพีวีซีกับผงขี้เลื่อยไม้", การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ.
สุรศักดิ์ สุวรรณแดง, ทวิช พูลเงิน, สมชาย ชูชีพสกุล, กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2550, "การจำลองพฤติกรรมไม่เชิงเส้นของคานที่ทำจากวัสดุผสมของพลาสติกกับขี้เลื่อยไม้ด้วยโปรแกรม ABAQUS", การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ.
ภาณุมาศ ตันสกุล, ทวิช พูลเงิน, สมชาย ชูชีพสกุล, กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2550, "การศึกษาสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุผสมระหว่างพลาสติกกับขี้เลื่อยไม้", การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และทิพบรรณ ปะละไทย, 2550, "Application of Magnetic Field to Flow Properties of Molten Thermoplastics in Polymer Processing Techniques", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาสาขาโพลิเมอร์ครั้งที่ 1, 10-11 พฤษภาคม, มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา. (Invited Speaker)
ศิรินทร ทองแสง และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2550, "Dynamic Rebound Properties of NR Compounds Filled with Fly Ash Particles and Precipitated Silica", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาสาขาโพลิเมอร์ครั้งที่ 1, 10-11 พฤษภาคม, มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ศุภกิจ ตั้งจิตรพรกูล, กัลทิมา เชาว์ชาญชัยกุล และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2550, "Glass Fibre Reinforcement in Wood/PVC Composites", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาสาขาโพลิเมอร์ครั้งที่ 1, 10-11 พฤษภาคม, มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
Sirikarn Khunsumled, จุฑารัตน์ ปรัชญาวรากร, จันทร์ฉาย ทองปิ่น, อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์ และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2550, "Property Modification of Composites between Poly(vinyl chloride)/Low-Density Polyethylene Polymer Blends Reinforced by Hevea Brasiliensis Sawdust", การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาสาขาโพลิเมอร์ครั้งที่ 1, 10-11 พฤษภาคม, มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และ Uawongsuwan P, 2549, "Application of Magnetic Field to Extrudate Swell and Flow Curves of Polymer Melt Extrusion", การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ, 14-15 ธันวาคม, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, จ.สกลนคร. (Keynote Lecture).
ศิรินทร ทองแสง และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2549, "การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของยางธรรมชาติที่เติมผงเถ้าลอยจากแหล่งต่างๆ ในประเทศไทยกับซิลิกาเกรดการค้า", การประชุมวิชาการวิจัยยางพาราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน โครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย , 24-26 สิงหาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, จ.กรุงเทพฯ, หน้า 249-259. [* โครงการวิจัย]
จันทร์ฉาย ทองปิ่น, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และอาทิชา โยธารักษ์, 2548, "ผลของสภาวะและจำนวนรอบที่ใช้ในกระบวนการอัดรีดที่มีต่อสมบัติทางความร้อนของพอลิไวนิลคลอไรด์ในพอลิเมอร์ผสมแบบหลอม", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 18-20 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 251-252.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, จักริน พรหมจิรสุข, เสกสรร อินทร์ฤทธิ์, เอกชัย วิมลมาลา และชัชวาลย์ กันทะลา, 2548, "การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์หลังคายางธรรมชาติและไม้พีวีซีจากผงขี้เลื่อยไม้ยางพารา", การประชุมวิชาการฟื้นยางไทยให้ยั่งยืน โครงการวิจัยแห่งชาติยางพารา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 13 พฤษภาคม, โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ, หน้า 53-60.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2548, "ผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศไทย", การประชุมประจำปี สวทช. 2548 : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยสู่เศรษฐกิจยุคโมเลกุล, 27-30 มีนาคม, อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, จ.ปทุมธานี.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, ธีระศักดิ์ หมากผิน, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, วุฒิสิทธิ์ ย่อชัย และมยุรา แซ่จิว, 2548, "ผลงานตีพิมพ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของนักวิจัยไทยในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI) ระหว่างปี พ.ศ. 2538-2546", การประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4, 16 มีนาคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต), กรุงเทพฯ.
วีรเดช พิณเสนาะ, ศิริพงษ์ จันทร์พูนทรัพย์, สมเจตน์ พัชรพันธ์ และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2546, "อิทธิพลของปริมาณสารตัวเติมซิลิกา แคลเซียมคาร์บอเนต และสารตัวเติมผสม ที่มีต่อสมบัติของยางโฟมธรรมชาติ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41, 3-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 517-524.
สมเจตน์ พัชรพันธ์, พัฒนะ รักความสุข, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, วรธรรม อุ่นจิตติชัย, ชลาธร จันทร์ทัด, ศกุนธี สมบูรณ์วิทย์ และรุ่งอรุณ ประเสริฐศักดิ์, 2546, "การผลิตฉนวนความร้อนจากเส้นใยหญ้าแฝกและน้ำยางธรรมชาติ", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41, 3-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 525-531.
นเรศ อินต๊ะวงค์ และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2545, "Radial Extrudate Swell of Polymer Melt in Capillary Flow", The RGJ-PhD Congress III, The Thailand Research Fund, 25-27 เมษายน, โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช, จ.ชลบุรี, หน้า 56.
สมเจตน์ พัชรพันธ์, วีรเดช พิณเสนาะ, ศิริพงศ์ จันทร์พูนทรัพย์ และณรงค์ฤทธิ์, สมบัติสมภพ, 2545, "อิทธิพลของตัวเติมแต่งซิลิกาและแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพของยางโฟมธรรมชาติ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 605.
นริศ อินต๊ะวงค์ และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2545, "เครื่องมือวัดความดันไลท์ดีเพนเดนท์ดีเทคเตอร์สำหรับวัดความดันในของไหลที่มีความหนืดสูง", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 736.
ณรงค์ฤทธิ์, สมบัติสมภพ, นงเยาว์ เปรมกมลเนตร, ปรียานุช รัชตะหิรัญ, วชิราภรณ์ สุรธนะสกุล และธีระศักดิ์ หมากผิน, 2545, "ดัชนีชี้วัดการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทยจำนวน 68 รายการที่ตีพิมพ์ระหว่างปี พ.ศ. 2539-2543", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 718.
เถลิงศักดิ์ ตราชู, อลงกรณ์ สงวนหล่อสิทธิ์, สมเจตน์ พัชรพันธ์, และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2545, "การศึกษาอิทธิพลของปริมาณเส้นใยแก้วที่มีต่อสมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาคของพอลิเอททิลีนโฟมในกระบวนการฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน", การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2, 6-7 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
วีรเดช พิณเสนาะ, ศิริพงศ์ จันทร์พูนทรัพย์, สมเจตน์ พัชรพันธ์ และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2545, "อิทธิพลของตัวเติมแต่งซิลิกาและแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพของยางโฟม", การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2, 6-7 สิงหาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
ทองดี เล็กโสภี, ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ และสุพิชฌา สุพรรณสมบูรณ์, 2545 "อิทธิพลของสภาวะการเตรียมและการย้อมผ้าต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของผ้าไหมไทย", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1, 15 มีนาคม, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 79-84.
มาณพ ปานะโปย และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2542, "Studies on Temperature Profiles of Flowing Polymer Melts in a Twin Screw Extruder,", Innovation in Polymer Processing, 1-3 ธันวาคม, กรุงเทพฯ, หน้า 330-332.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, Patcharaphun, S., and Chaiwattanpipat, W., 2542, Measurements of Temperature Distributions of Unfilled and Glass-Fibre Filled Polymer Melts in Injection Moulding, Innovation in Polymer Processing, 1-3 ธันวาคม, กรุงเทพฯ, หน้า 340-342.
นเรศ อินต๊ะวงค์, นริศ อินต๊ะวงค์ และณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2542, "Flow Properties of Molten Polymers in Mobile Barrel Capillary Rheometer,", Innovation in Polymer Processing, 1-3 ธันวาคม, กรุงเทพฯ, หน้า 374-376.
ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ, 2542, "A Survey of Rheological Properties of Polymer Melts in Capillary Rheometers", Progress in Rubber and Plastics Technology, Vol. 15, No.1, pp. 47-68.
รางวัลที่ได้
1.เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี พ.ศ. 2555 สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย์
2.รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
3. รางวัล เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ประจำปี 2552 จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
4. The 2008 ASAIHL-SCOPUS Young Scientist Awards (สาขา Engineering & Technology) จาก ASAIHL และ Elsevier
5. รางวัลผลงานวิจัย ระดับชมเชย ประจำปี 2550 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ
    ผลงานเรื่อง "การศึกษาผลสัมฤทธิ์การวิจัยด้วยกระบวนการ Scientometrics: จากระดับชาติสู่ระดับสากล"
6. รางวัลโครงการวิจัยดีเด่น งานฟื้นยางไทยให้ยั่งยืน ประจำปี 2548 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
    ผลงานเรื่อง "การผลิตและทดสอบหลังคายางพาราจากวัสดุผสมยางธรรมชาติกับขี้เลื่อย"
7. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2548 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (รางวัลชมเชย)
    ผลงาน : การผลิตและพัฒนาไม้พีวีซี
8. รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2547 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (รางวัลชมเชย)
    ผลงาน : เครื่องมือวัดความดันไลท์ดีเพนเดนดีเทคเตอร์สำหรับวัดความดันในของไหลที่มีความหนืดสูง
9. โครงการวิจัยเด่น สกว. ประจำปี 2546 จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
    ผลงาน : การผลิตและทดสอบวัสดุผสมพีวีซีกับขี้เลื่อยไม้ในกระบวนการอัดรีด
10. รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2545 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
    ผลงาน : การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือวัดความดันของไหลพอลิเมอร์ความหนืดสูง
11. รางวัลเงินทุนช่วยเหลือด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2544
    จากมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ แห่งประเทศไทย
12. รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2543 จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
13. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2543 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14. เกียรติบัตรเสนอผลงานวิจัยดีเด่น (สาขาวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์กายภาพ) โครงการทุนวิจัยหลังปริญญาเอกครั้งที่ 1 ปี 2543
    จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
   เครื่องมือวัดความดันไลท์ดีเพนเดนท์ดีเทคเตอร์สำหรับวัดความดันในของของไหล Patent No. 19187
   การผลิตสูตรวัสดุและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ไม้เทียม Patent No. 22706 (ร่วมกันระหว่างสกว. มจธ. และบริษัท วี.พี. พลาสติก จำกัด)

return topic