รศ.วารุณี เตีย
รศ.วารุณี เตีย
Warunee Tia (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์/รองคณบดีฝ่ายบริหาร
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ
โทรศัพท์ 0-2470-8633 โทรสาร 0-2427-9062
E-mail Address : warunee.tia@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2530 - Cert. Energy Planning
and Policy
- University Pennsylvania มาเลเซีย
2528 - Cert. Energy Management,
Gas and Fuel
- Corporation of Victoria
Energy Management Centre
ออสเตรเลีย
2527 - Cert. Energy Planning - AIT ไทย
2524 ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยี
พลังงาน
- สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2522 ปริญญาตรี วท.บ. ฟิสิกส์ - มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Energy Convervation
   - Cogeneration
   - Pinch Technology
   - Thermoeconomic
   - Financial and Economic Analysis of Energy Project
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
ระบบทำความเย็นแบบดูดซับด้วยตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบฮีทไปต์ในท่อแก้วสุญญากาศที่ใช้ถ่านกัมมันต์เอทธานอลเป็นคู่สารทำงาน (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน48-49] ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาแดดเดียว ในเขตชุมชนบางขุนเทียน ผู้ร่วมโครงการ
การประยุกต์ใช้อัลกอริทึมทางพันธุศาสตร์สำหรับระบบพลังงาน หัวหน้าโครงการ
เทคโนโลยีการอบแห้ง [สกว.43,46] ผู้ร่วมโครงการ
The Feasibility on the Cogeneration Systems of Racha-Choros Factory หัวหน้าโครงการ
Ways in Dealing with Old Inefficient Air Conditioners Withdrawn from Government Buildings ผู้ร่วมโครงการ
การประเมินความเป็นไปได้ของการผลิตเชื้อเพลิงเอทธานอลจากผลผลิตทางการเกษตรของประเทศไทย ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Soponronnarit, S., Prachayawarakorn, S., Rordprapat, W., Nathakaranakule, A., and Tia, W., 2006, "A Superheated-Steam Fluidized-Bed Dryer for Parboiled Rice: Testing of a Pilot-Scale and Mathematical Model Development", Drying Technology, Vol. 26, No. 11, pp. 1457-1467.
Rordprapat, W., Nathakaranakule, A., Tia, W., and Soponronnarit, S., 2005, "Comparative Study of Fluidized Bed Paddy Drying using Hot Air and Superheated Steam", Journal of Food Engineering, Vol. 71, No. 1, November, pp. 28-36.
Prachayawarakorn, S., Tia, W., Poopaiboon, K., and Soponronnarit, S., 2005, "Comparison of Performances of Pulsed and Conventional Fluidised-bed Dryers", Journal of Stored Products Research, Vol. 41, No. 5, pp. 479-497.
Namsanguan, Y., Tichangtong S., Tia, W., Soponronnarit, S., and Devahastin, S., 2005, "Simulation of a Mixed Air and Superheated Steam Drying System", Drying Technology, Vol. 23, No. 1-2, pp. 225-248.
Namsanguan, Y., Tia, W., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2004, "Drying Kinetics and Quality of Shrimp Undergoing Different Two-Stage Drying Processes", Drying Technology, Vol. 22, No. 4, pp. 759-778.
Madhiyanon, T., Soponronnarit, S., and Tia, W., 2002, "A Mathematical Model for Continuous Drying of Grains in a Spouted Bed Dryer", Drying Technology, Vol. 20, No. 3, pp. 587-614.
Madhiyanon, T., Soponronnarit, S., and Tia, W., 2001, "A Two-region Mathematical Model for Batch Drying of Grains in a Two-dimensional Spouted Bed", Drying Technology, Vol. 19, No. 6, pp. 1045-1064.
Madhiyanon, T., Soponronnarit, S., and Tia, W., 2001, "Industrial-Scale Prototype of Continuous Spouted Bed Paddy Dryer", Drying Technology, Vol. 19, No. 1, pp. 207-216.
วารสารระดับประเทศ
กุลธิดา สว่างพล, วารุณี เตีย และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2556, "การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพจากเซลลูโลส", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 36, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 477-492.
วารุณี เตีย, พิมพร แจ้งพลอย, กังสดาล สกุลพงษ์มาลี และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "สถานภาพและแนวทางการวิจัยพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย", วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 659.
วทัญญู รอดประพัฒน์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล, วารุณี เตีย, และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "การพัฒนาเครื่องต้นแบบอบแห้งข้าวนึ่งแบบฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง", วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีที่ 30, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 363-378.
วารุณี เตีย, พิมพร แจ้งพลอย, กังสดาล สกุลพงษ์มาลี และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2547, "สถานภาพและแนวทางการวิจัยพลังงานมวลชีวภาพในประเทศไทย", วารสารราชบัณฑิตยสถาน, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 557-567.
อาทิตย์ ไชยอรนันทน์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และวารุณี เตีย, 2547, "การทำน้ำร้อนด้วยปั๊มความร้อน", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 15, ฉบับที่ 2, หน้า 31-37.
วารุณี เตีย, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และยุวดี เรืองเดช, 2545, "ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมในโรงสีข้าวขาวของประเทศไทย", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, หน้า 50-57.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และวารุณี เตีย, 2543, "Continuous Drying of Paddy in Two-Dimensional Spouted Bed", วารสารเกษตรศาสตร์, ปีที่ 34, หน้า 308-314.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Wongtanasuporn, P., Narmluk, M., Thavarungkul, N., Tiansuwan, J., Tia, W., Termsuksawasd, P., and Srisukhumbowornchai, N., 2006, "Innovative Design of a Wall Panel System for Energy Conservation", International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2006), November 29-December 1, Amora Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 315-321.
Muangphat, C., Srisukhumbawornchai, N., Chantkam, P., Tiansuwan, J., Thavarungkul, N., Termsuksawad, P., and Tia, W., 2006, "Natural Fiber Board", International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2006), November 29-December 1, Amora Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 369-374.
Termsuksawad, P., Srisukhumbowornchai, N., Thavarungkul, N., Tiansuwan, J., Tia, W., Muangphat, C., and Sriraksasin, K., 2006, "Effect of Wall Decorative Materials on Cooling Load of an Air Condition", International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2006), November 29-December 1, Amora Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 196-200.
Rordprapat, W., Nathakaranakule, A., Tia, W., and Soponronnarit, S., 2003, "Effect of Soaking Time and Drying Media on Qualities of Paddy Dried by Fluidization Technique", The 3rd Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2003), September 1-3, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 693-704.
Namsanguan, Y., Tia, W., Devahastin, S., and Soponronnarit, S., 2003, "Drying Kinetics and Quality of Shrimp Undergoing Two-Stage Superheated Steam and Heat Pump Drying", The 3rd Asia-Pacific Drying Conference (ADC 2003), September 1-3, Asian Institute of Technology, Bangkok, Thailand, pp. 457-467.
Rordprapat, W., Soponronnarit, S., Nathakaranakule, A., and Tia, W., 2002, "Comparative Study of Fluidized Bed Paddy Drying using Hot Air and Superheated Steam", The International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, AIT, Bangkok, Thailand, pp. 453-466.
Namsanguan, Y., Tia, W., Devahastin, S., Soponronnarit, S., 2002, "Quality Assessment of Dried Shrimp Using Two-Stage Superheated Steam and Heat Pump Dryers," The International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, AIT, Bangkok, Thailand, pp. 505-515.
Teeboonma, U., Soponronnarit, S., Tiasuwan, J., Tia, W., and Kaewassadorn, W., 2001, "Heat Pump Dryer for Fruit using R22 and R134a as Working Fluid", The 2nd Asian-Oceania Drying Conference, August 20-22, Buta Feringhi, Pulau Pinang, Malaysia, pp. 671-681.
Tia, W., Soponronnarit, S., and Kaewassadorn, W., 2000, "Heat Pump Fruit Dryer for Small-Scale Industry", The 1st Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment, December 1-2, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand, pp. 67-71.
Madhiyanon, T., Soponronnarit, S., and Tia, W., 2000, "Continuous Drying of Paddy in Two-Dimensional Spouted Bed", CD-ROM The XIV memorial CIGR World Congress 2000, November 28 - December 1, Tsukuba, Japan, paper No. R6103.
Tia, W. and Boonyawantang, W., 2000, Model for Steam Cost Estimation, Proceedings of the Second Asean Renewable Energy Conference, Vol. 2, Phuket, Thailand, November 5-9. pp. 807-811.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
วัฒนชัย ภัทรเธียรสกุล, วารุณี เตีย และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2553, "ศักยภาพการผลิตเอทานอลจากลิกโนเซลลูโลสในประเทศไทย", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ประจำปี 2553, 6-7 พฤษภาคม 2553, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, จ.นครปฐม.
สุกัญญา สุขเข, วารุณี เตีย และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2552, “การวิเคราะห์พลังงานในกระบวนการผลิตไก่ทอดกรอบ”, การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2552, 1-3 เมษายน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 48-51.
สาตก์วิภัช พรนภดล และวารุณี เตีย, 2551, "การศึกษาการใช้พลังงานและการเกิดก๊าซคาร์บอนได ออกไซด์ของรถโดยสารประจำทาง ในกรุงเทพมหานคร”, การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 11-12 กันยายน, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, จ.นนทบุรี, หน้า 221.
จารุวัฒน์ เจริญจิต, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, อภิชิต เทอดโยธิน, วารุณี เตีย, นันทน์ ภาวรังกูร และปิยะ เสียงสุคนธ์, 2551, “การเปรียบเทียบสมรรถนะการกลั่นเอทานอลด้วยตัวรับรังสีอาทิตย์ที่ใช้น้ำและน้ำมันถ่ายเทความร้อนเป็นสารทำงาน”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 7, 13-14 มีนาคม, โรงแรมยูเรเซีย, จ.เชียงใหม่.
นรินทร์ ตุงคะศิริ, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, วารุณี เตีย, นคร ศรีสุขุมบวรชัย, นันทน์ ภาวรังกูร และธิบดินทร์ แสงสว่าง, 2551, “การศึกษาความเป็นไปได้ทางเทคนิคในการนำเยื่อกระดาษเหลือทิ้งจากโรงงานมาผลิตเป็นก้อนเชื้อเพลิงแข็ง”, การประชุมวิชาการการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 7, 13-14 มีนาคม, โรงแรมยูเรเซีย, จ.เชียงใหม่.
คำพัน บัวละพัน, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และวารุณี เตีย, 2551, "การหาสภาวะที่เหมาะสมของการพัฟฟิงกล้วยด้วยไอน้ำร้อนยวดยิ่ง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2551, 31 มกราคม -1 กุมภาพันธ์, โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง, จ.เชียงใหม่.
ศกุนตลา ภู่เจริญ, วารุณี เตีย และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2551, "ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการผลิตเอทานอลโดยใช้มันสำปะหลังและกากน้ำตาลเป็นวัตถุดิบ”, การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 14-15 พฤษภาคม, โรงแรมโรสการ์เด้น ริเวอร์ไซด์, สวนสามพราน, จ.นครปฐม, หน้า 209-214.
คำพัน บัวละพัน, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร และวารุณี เตีย, 2550, “การพองของกล้วยโดยเทคนิคร่วมระหว่างอากาศร้อนและไอน้ำร้อนยวดยิ่ง”, การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 68.
วุฒิศักดิ์ ทะนวนรัมย์, อภิชิต เทอดโยธิน และวารุณี เตีย, 2550, “ศักยภาพการประหยัดพลังงานของโรงงานที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม”, การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 29.
นภาภรณ์ พลายโถ, สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, วารุณี เตีย และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2549, "ผลของการพรีทรีทเมนต์ที่มีต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของกล้วยแผ่น", การประชุมวิชาการครั้งที่ 7 ประจำปี 2549 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 23-24 มกราคม, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, จ.มหาสารคาม, หน้า 447-455.
ปัทมรัตน์ ศาสตร์สาระ, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, วารุณี เตีย, นันทน์ ถาวรังกูร และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, 2548, "ประสิทธิภาพผลอิ่มตัวของแผ่นทำความเย็นแบบระเหยที่ใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เป็นตัวกลางผิวเปียก", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 4, 4-5 กรกฎาคม, โรงแรมโกลเด้นท์ไพน์รีสอร์ท, จ.เชียงราย, หน้า 113-115..
กิตติวัฒน์ ยิ้มแย้ม, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์, วารุณี เตีย และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, 2548, "การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ในการเลือกคู่ของโลหะผสมในระบบทำความเย็นแบบดูดกลืนที่ใช้เมทัลไฮไดรด์-ไฮโดรเจน เป็นคู่สารทำงาน", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 4, 4-5 กรกฎาคม, โรงแรมโกลเด้นท์ไพน์รีสอร์ท, จ.เชียงราย, หน้า 100-105.
จารุวัฒน์ เจริญจิต, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, นันทน์ ถาวรังกูร, วารุณี เตีย และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, 2548, "การเปรียบเทียบสมรรถนะปั๊มความร้อนร่วมระบบผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์ที่ใช้ R-134a และ R-22 เป็นสารทำงาน", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 4, 4-5 กรกฎาคม, โรงแรมโกลเด้นท์ไพน์รีสอร์ท, จ.เชียงราย, หน้า 75-82.
สุมาดา ภูพาดทอง, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, วารุณี เตีย, ไพบูล หังสพฤกษ์, นคร ศรีสุขุมบวรชัย และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, 2548, "ศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของระบบทำความเย็นแบบดูดซับที่ใช้ถ่านกัมมันต์-เอทานอล เป็นคู่สารทำงาน : เปรียบเทียบระหว่างตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบท่อสุญญากาศ และแบบแผ่นราบ", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 4, 4-5 กรกฎาคม, โรงแรมโกลเด้นท์ไพน์รีสอร์ท, จ.เชียงราย, หน้า 19-25.
วารุณี เตีย, พิมพร แจ้งพลอย, กังสดาล สกุลพงษ์มาลี และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "สถานภาพและแนวทางการวิจัยพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1, 11-13 พฤษภาคม, โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 39-56.
ยุวนารี นามสงวน, วารุณี เตีย, สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2548, "ลักษณะของการอบแห้งกุ้งด้วยเทคนิควิธีการอบแห้งแบบสองขั้นตอนในสภาวะการอบแห้งที่แตกต่าง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 "วิศวกรรมเกษตรนำไทยสู่ครัวโลก", 30-31 มีนาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ, หน้า 620-629.
ปัทมรัตน์ ศาสตร์สาระ, วารุณี เตีย, ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, ชีวารัตน์ ม่วงพัฒน์, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, และนันทน์ ถาวรังกูร, 2547, "การปรับปรุงสมบัติแรงดึงขาดของแผ่นทำความเย็นแบบระเหยจากกระดาษหนังสือพิมพ์", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 3, 21-22 สิงหาคม, เบลวิลล่ารีสอร์ท, จ.เชียงใหม่, หน้า 36-39.
วารุณี เตีย, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และสานิฐ อัตถศาสตร์, 2547, "ศักยภาพการผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมในโรงสีข้าวนึ่ง", การประชุมวิชาการครั้งที่ 5 ประจำปี 2547 ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 26-27 เมษายน, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, กรุงเทพฯ, หน้า 29-35.
จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, วารุณี เตีย, ออนนท์ สายหอม, ปราโมทย์ ลายประดิษฐ์ และไพบูลย์ หังสพฤกษ์, 2547, "การเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศเก่าแบบแยกส่วน", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 3, 21-22 สิงหาคม, เบลวิลล่ารีสอร์ท, จ.เชียงใหม่, หน้า 129-133.
สุชาดา ไชยสวัสดิ์, วราภรณ์ เมธาวิริยะศิลป์, ภาวิณี พัฒนจันทร์, บุษยา บุนนาค, วารุณี เตีย และวิภาพร ทรัพย์ทวีแสง, 2546, "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาดในการแปรรูปปลาหมอเทศ", การประชุมวิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29, 20-22 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, จ.ขอนแก่น, หน้า 225.
เอกรินทร์ โบษกรนัฎ, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และวารุณี เตีย, 2546, "การอบแห้งข้าวนึ่งด้วยเครื่องอบแห้งแบบฟลูอิไดซ์เบด", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 13-14 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 297-305.
ยุวนารี นามสงวน, วารุณี เตีย, สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "Quality Assessment of Dried Shrimp using Two-stage Superheated Steam and Heat Pump Dryers", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 13-14 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 222-229.
วทัญญู รอดประพัฒน์, อดิศักดิ์ นาถกรณกุล, วารุณี เตีย และสมชาติ โสภณรณฤทธิ์, 2546, "การศึกษาเปรียบเทียบการอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิไดซ์เบดโดยใช้อากาศร้อนและไอน้ำร้อนยวดยิ่ง", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 13-14 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 278-288.
ปัทมรัตน์ ศาสตร์สาระ, วารุณี เตีย, ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ และนันทน์ ถาวรังกูร, "การศึกษาสมบัติการดูดซึมน้ำของแผ่นทำความเย็นแบบระเหยจากกระดาษหนังสือพิมพ์", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน, 24-25 มีนาคม, ศูนย์อบรมแม่เมาะ กฟผ., จ.ลำปาง, หน้า 59-63.
กรกช ภู่ไพบูลย์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และวารุณี เตีย, 2546, "เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกพัลส์ฟลูอิไดซ์เบด", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 13-14 มีนาคม, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 289-296.
เกษมสุข เอื้อบุณยะนันท์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และวารุณี เตีย, 2545, "การประหยัดพลังงานในโรงงานผลิตยาแผนโบราณ", การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-24 พฤษภาคม, โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง, จ.เชียงใหม่, หน้า 49.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และวารุณี เตีย, 2544, "A Non-Equilibrium Mathematical Model for Batch Grain Drying in Two-dimensional Spouted Bed", การประชุมวิชาการประจำปี 2544 ของสมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 25-26 มกราคม, จ.ขอนแก่น, หน้า 200-211.
อาทิตย์ โคตรสาร, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และวารุณี เตีย, 2544, "การประเมินสมรรถนะเครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนในระดับอุตสาหกรรม", การประชุมวิชาการประจำปี 2544 สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทย, 25-26 มกราคม, จ.ขอนแก่น, หน้า 192-199.
ฐานิตย์ เมธิยานนท์, สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ และวารุณี เตีย, 2542, "Continuous Drying of Paddy in Two-Dimensional Spouted Beds", การประชุมใหญ่ทางวิชาการประจำปี 2542 "เทคโนโลยีในยุคโลกไร้พรมแดน", ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, 1-2 พฤศจิกายน, หน้า 261-267.
รางวัลที่ได้รับ
"เครื่องอบแห้งระบบฟลูอิไดซ์เบดและเตาเผาแกลบแบบไซโคลน"
งานประกวดโครงการดีเด่นด้านพลังงานใหม่และหมุนเวียนของอาเซียน ปี 2545 รางวัลรองชนะเลิศ

return topic