รศ.ดร.มานะ อมรกิจบำรุง
รศ.ดร.มานะ อมรกิจบำรุง
Mana Amornkitbamrung (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ คณะพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ
โทรศัพท์ 0-2470-8662-3 โทรสาร 0-2427-9062, 0-2470-8663
E-mail Address : mana.amo(at)kmutt.ac.th, amornkitbamrung(at)hotmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2544 ปริญญาเอก D.Eng. Environmental
Engineering
- Kanazawa University ญี่ปุ่น
2536 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมเคมี - จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
2530 ปริญญาตรี วท.บ. เคมีวิศวกรรม - จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Thermal Processes
   - Combustion and Emission Control
   - Catalytic Reaction Engineering
   - High Temperature Gas Cleaning
   - Particle Technology
   - Aerosol Technology
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
โครงการพัฒนาคอมพิวเตอร์สำหรับใช้เป็นคู่มือในการจัดการมลพิษ 2541 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
ระบบระบายอากาศในที่จอดรถชั้นใต้ดิน [หมวดเงินอุดหนุน51] หัวหน้าโครงการ
การเตรียมแผ่นกรองเซรามิกที่เหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้จับเก็บฝุ่นจากแก๊สที่มีอุณหภูมิสูง (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน47-48] หัวหน้าโครงการ
การเตรียมแผ่นกรองเซรามิกที่เหมาะสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้จับเก็บฝุ่นจากแก๊สที่มีอุณหภูมิสูง (โครงการปี 46) [สกอ.ร่วมกับสกว.47] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาไซโคลนสครับเบอร์ประสิทธิภาพสูง [มจธ.45] หัวหน้าโครงการ
การควบคุมมลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาการใช้น้ำมันปาล์มดิบผสมในน้ำมันดีเซลสำหรับเครื่องยนต์แบบสูบเดียว ผู้ร่วมโครงการ
การออกแบบและพัฒนาระบบการกำจัดฝุ่นละอองสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Pongtornkulpanich, A., Thepa, S., Amornkitbamrung, M. and Butcher, C., 2008, “Experience With Fully Operational Solar-Driven 10-Ton Libr/H2O Single-Effect Absorption Cooling System in Thailand”, Renewable Energy, Vol. 33, No. 5, May, pp. 943-949.
Tanthapanichakoon, W., Charinpanitkul, T., Jintaworn, W., Laksameearunotai, J., Amornkitbamrung, M., Fukui, T., Yoshikawa, M., and Naito, M., 2008, “CFD Investigation of High Temperature Gas Filtration Using Twin Ceramic Candles”, Powder Technology, Vol. 180, No. 1-2, pp. 245-252. (14 January)
Kanaoka, C. and Amornkitbamrung, M., 2001, "Effect of Filter Permeability on the Release of Captured Dust from a Rigid Ceramic Filter Surface", Powder Technology, Vol. 118, pp. 113-120.
วารสารระดับประเทศ
มานะ อมรกิจบำรุง, 2545, "พฤติกรรมการกรองและการไล่เค้กฝุ่นออกจากตัวกรองเซรามิก", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 25, ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 279-291.
มานะ อมรกิจบำรุง และชิคาโอะ คานาโอกะ, 2545, "ผลของอุณหภูมิต่อการก่อกำเนิดเค้กฝุ่นและการไล่เค้กฝุ่น", วิศวกรรมสาร ฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, หน้า 19-25.
มานะ อมรกิจบำรุง, 2544, "เทคโนโลยีการทำความสะอาดก๊าซอุณหภูมิสูง : ปัจจุบันและอนาคต", วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), ปีที่ 28, ฉบับที่ 158, หน้า 130-137.
มานะ อมรกิจบำรุง, 2542, "การเก็บฝุ่นจากก๊าซอุณหภูมิสูงด้วยตัวกรองแบบเซรามิก", วารสารส่งเสริมเทคโนโลยี, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), ปีที่ 26, ฉบับที่ 147, หน้า 131-134.
มานะ อมรกิจบำรุง, 2541, "เทคโนโลยีการเก็บรวบรวมฝุ่นที่อุณหภูมิสูง", วิศวกรรมสาร ฉบับ ว.ส.ท.เทคโนโลยี, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย, ปีที่ 51, เล่มที่ 5, หน้า 67-69
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Kato, S., Yoshimura, H., Hirose, K., Amornkitbamrung, M., Sakka, M., and Sugahara, I., 2007, "Application of Microbial Consortium System to Wastewater From Biodiesel Fuel Generator", The 6th Asia Pacific Conference on Sustainable Energy and Environmental Technologies (APCSEET 2007), May 7-11, The Grand Hotel, Bangkok, Thailand, p. 50.
Tanthapanichakoon, W., Charinpanitkul, T., Jintaworn, W., Laksameearunotai, J., Amornkitbamrung, M., Fukui, T., Yoshikawa, M., Naito., M., 2005, "CFD Investigation of High Temperature Gas Filtration Using Twin Ceramic Candles", The 6th International Symposium on High Temperature Gas Cleaning, October 20-22, Osaga, Japan, pp. 211-218.
Susumu, K., Hideki, Y., Masaaki, T., Tomoko, H., Amornkitbamrung, M., and Isao, S., 2005, "Application of Microbial Consortium Treatment to Wastewater with High Oil Content Discharged from a Biodiesel Fuel Generator", The 1st International Water Association - Asia Pacific Regional Group Conference and Exhibition (IWA-ASPIKE), July 10-15, Pan Pacific Hotel, Singapore.
Vinitnantharat, S., Amornkitbamrung, M., Pinisakul, A., and Jewjiam, M., 2004, "Roadmap of Research Needs for Sustainable Urban Water Management in Bangkok : Vision Goal, Strategies and Indices", The 2nd International Symposium on Southeast Asian Water Environment, December 1-3, Hanoi, Vietnam, pp. 445-452.
Pongtornkulpanich, A., Thepa, S., and Amornkitbamrung, M., 2004, "Energy Analysis: Absorption Heat Transformer Cycle with a Combining Ejector using Lithium Bromide/Water as Working Fluid", International Conference on Renewable Energy and Power Quality (ICREPQ 2004), March 31 - April 2, Barcelona, Spain, pp. 235-237.
Pongtornkulpanich, A., Thepa, S., and Amornkitbamrung, M., 2002, "Analysis of Ejector Dimensions on Performance Evaluation of Ejector-Absorber Cycle with Using LiBr/H2O as a Working Fluid", The International Conference on Village Power from Renewable Energy in Asia, November 11-14, Naresuan University, Phitsanulok, Thailand, p. 219.
Kato, S., Furuuchi, M., Amornkitbamrung, M., and Kanaoka, C., 2002, "International Cooperative Studies on the Simplest Methodology of Evaluation of Aerosol Characteristics in Developing Countries", The 6th International Aerosol Conference, September 9-13, Taipei, Taiwan, pp. 1157-1158.
Furuuchi, M., Komura, K., Rizu, R., Kato, S., Limpaseni, W., Amornkitbamrung, M., and Kanaoka, C., 2002, "New Approach to Estimate PM Emission Sources in Bangkok", The 6th International Aerosol Conference, September 9-13, Taipei, Taiwan, pp.1153-1154.
Kanaoka, C., Amornkitbamrung, M. and others 2000, "Development of Hot Gas Cleaning Techniques for Controlling Dioxin Emissions", Proceedings of the 38th Symposium on Powder Science and Technology, October 31 - November 2, Toyama, Japan, pp. 261-264.
Amornkitbamrung, M. and Kanaoka, C., 2000, "A Simple Model of Dust Cake Detachment from Ceramic Filter", Proceedings of the 1st Asian Particle Technology Symposium (APT 2000), December 13-15, Bangkok, Thailand.
Kanaoka, C., Amornkitbamrung, M., and Kishima, T., 1999, "Cleaning Mechanism of Dust from Ceramic Filter Element", Proceedings of the 4th International Symposium on Gas Cleaning at High Temperatures, September 22-24, Karlsruhe, Germany, pp. 142-152.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
อภิชาติ ธรรมอักษร, ธนิต สวัสดิ์เสวี, วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล, มานะ อมรกิจบำรุง และธวัชชัย ชรินพาณิชกุล, 2551, "การศึกษาระบบระบายอากาศในแนวดิ่งสำหรับฝุ่นไม้ในโรงงานเฟอร์นิเจอร์", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 11-12 กันยายน, มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, จ.นนทบุรี.
ทวี พิศาลอารยา, ธนิต สวัสดิ์เสวี และมานะ อมรกิจบำรุง, 2551, “การศึกษาพลศาสตร์ของอนุภาคและการแจกแจงอุณหภูมิของแก๊สภายในสเปาเต็ดเบด”, การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 14-15 มีนาคม, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยบูรพา, จ.ชลบุรี.
อภิชาติ ธรรมอักษร, ธนิต สวัสดิ์เสวี, วิวัฒน์ ตัณฑะพานิชกุล, มานะ อมรกิจบำรุง และธวัชชัย ชรินพาณิชกุล, 2550,"Simulation of Vertical Uniform-Flow Ventilation System Using Computational Fluid Dynamics Technique", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-25 พฤษภาคม, โรงแรมใบหยกสกาย, กรุงเทพฯ.
นราวุฒิ ฉิมแสง, มานะ อมรกิจบำรุง และธนิต สวัสดิ์เสวี, 2550, "Air Ventilation System in Underground Car Park", การประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3, 23-25 พฤษภาคม, โรงแรมใบหยกสกาย, กรุงเทพฯ.
ฐากร ไพบูลย์โรจน์รุ่ง, ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์ และมานะ อมรกิจบำรุง, 2550, "แบบจำลองการไหลของอากาศในห้องปรับอากาศที่ติดพัดลมดูดอากาศ", การประชุมวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ ครั้งที่ 1, 31 สิงหาคม, โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 28.
ทัศนัย บุญเกิดรัตนสกุล, นริส ประทินทอง, ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์ และมานะ อมรกิจบำรุง, 2549, "การพัฒนาหัววัดสภาพนำความร้อนแบบฟิล์มบางโดยอาศัยเทคนิคการให้ความร้อนด้วยลวดความร้อน", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 5, 6-7 เมษายน, โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 96-101.
นภดล พินธุกนก, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, มานะ อมรกิจบำรุง และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, 2548, "ผลของจังหวะการฉีดเชื้อเพลิงต่อการปลดปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้เชื้อเพลิงไบโอดีเซล", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 4, 4-5 กรกฎาคม, โรงแรมโกลเด้นท์ไพน์รีสอร์ท, จ.เชียงราย, หน้า 71-74.
มานะ อมรกิจบำรุง และสามารถ พรเจริญ, 2548, "การพัฒนาไซโคลนสครับเบอร์ประสิทธิภาพสูง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15, 27-28 ตุลาคม, โรงแรมจอมเทียนปาล์ม บีช รีสอร์ท, พัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 122.
นภดล พินธุกนก, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, มานะ อมรกิจบำรุง, ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, และพิพัฒน์ พิชเยนทรโยธิน, 2547, "ผลของจังหวะการฉีดเชื้อเพลิงต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้ไบโอดีเซลผสมน้ำมันดีเซล", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 3, 21-22 สิงหาคม, เบลวิลล่ารีสอร์ท, จ.เชียงใหม่, หน้า 31-35.
จารุวัฒน์ เจริญจิต, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, มานะ อมรกิจบำรุง และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, 2547, "การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะการกลั่นเอทานอลด้วยตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบท่อความร้อนสุญญากาศกับชนิดแผ่นเรียบ", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 3, 21-22 สิงหาคม, เบลวิลล่ารีสอร์ท, จ.เชียงใหม่, หน้า 5-10.
กิติพงษ์ นาคภักดี, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, มานะ อมรกิจบำรุง และรัตนชัย ไพรินทร์, 2547, "สมรรถนะและมลพิษจากเครื่องยนต์ ซี ไอ ที่ใช้น้ำมันเอสเทอร์ผสมเป็นเชื้อเพลิง", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน ครั้งที่ 3, 21-22 สิงหาคม, เบลวิลล่ารีสอร์ท, จ.เชียงใหม่, หน้า 11-15.
มานะ อมรกิจบำรุง และมานะ ใจเกลี้ยง, 2547, "การผลิตแผ่นกรองเซรามิกที่เหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้จับเก็บฝุ่นจากแก๊สที่มีอุณหภูมิสูง", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14, 3 ธันวาคม, กรุงเทพฯ, หน้า ก12-1 ถึง ก12-11.
ปกรณ์ สุวรรณสิงห์, Akira Takimoto, และมานะ อมรกิจบำรุง, 2546, "Efficiency of a Gas Clean Technology by UV Photoelectron Method with Mist Formation", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 30-31 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลฮิลล์รีสอร์ท, จ.นครนายก, หน้า 16-1.
จารุวัฒน์ เจริญจิต, จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ, มานะ อมรกิจบำรุง และทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์, 2546, "การเลือกขนาดตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์ในการกลั่นเอธานอล", การประชุมวิชาการเรื่องการถ่ายเทความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อน, 24-25 มีนาคม, ศูนย์อบรมแม่เมาะ กฟผ., จ.ลำปาง, หน้า 90-96.


return topic