รศ.ดร.ภาวิณี ชัยประเสริฐ
รศ.ดร.ภาวิณี ชัยประเสริฐ
Pawinee Chaiprasert (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2470-7525 โทรสาร 0-2452-3455
E-mail Address : pawinee.cha(at)kmutt.ac.th, pawinee(at)pdti.kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2539 ปริญญาเอก Ph.D. Environmental Science - Florida Institute
of Technology
อเมริกา
2530 ปริญญาโท วท.ม. เทคโนโลยี
ชีวภาพ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2527 ปริญญาตรี วท.บ.
เกียรตินิยม
อันดับ 2
วิทยาศาสตร์การอาหาร
และเทคโนโลยี
- มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Biological Wastewater Treatment: Anaerobic Wastewater Treatment
   - Solid Waste Treatment and Utilization
   - Waste Audit and Waste Minimization
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การเร่งกระบวนการเกิดฟิล์มชีวในช่วง Start-up ของถังปฏิกรณ์บำบัดน้ำเสียแบบ Anarobic Fixed Film 2543 ผู้ร่วมโครงการ
Wastewater Treatment Technology Transfer and Cleaner Production Demonstration Project [ทุน AusAID] 2544 ผู้ร่วมโครงการ
โครงการที่ปรึกษาประเมินผลโครงการการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพเพื่อเป็นพลังงานทดแทนและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม (ระยะที่ 1) 2544 ผู้ร่วมโครงการ
การบำบัดสารอันตรายประเภทคลอไรด์ในน้ำทิ้งโรงพิมพ์กระดาษโดยกระบวนการทางชีววิทยา 2544 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาและพัฒนาออกแบบถังหมักมูลฝอยประเภทอาหารสดเพื่อใช้ในครัวเรือน [หมวดเงินอุดหนุน41] 2544 หัวหน้าโครงการ
ผลของ Bulking Agent ที่มีต่อการทำปุ๋ยหมักร่วมกับน้ำกากส่าจากโรงงานผลิตสุรา [หมวดเงินอุดหนุน44] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนากระบวนการทำปุ๋ยหมักจากขยะสดครัวเรือน [หมวดเงินอุดหนุน44] 2545 ผู้ร่วมโครงการ
การนำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดของโรงงานผลิตสุราจากกากน้ำตาลไปใช้เพื่อการปลูกข้าว [หมวดเงินอุดหนุน44] 2545 หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาการผลิตพลังงานในรูปก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรในถังปฏิกรณ์ที่มีของแข็งสูงแบบหมัก 2 ขั้นตอน [หมวดเงินอุดหนุน46] 2547 หัวหน้าโครงการ
การบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอาหารด้วยระบบไร้ออกซิเจนแบบท่อไหล [หมวดเงินอุดหนุน46] 2547 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนา DNA Probes จำเพาะสำหรับใช้ในการตรวจสอบจุลินทรีย์ในกลุ่ม Butyric acid, Propionic acid, Lactic acid และ Ethanol-consuming bacteria โดยใช้เทคนิค 16S rDNa Fluorescent in Situ Hybridization [หมวดเงินอุดหนุน47] 2548 ผู้ร่วมโครงการ
ผลของการดำเนินระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตก๊าซชีวภาพแบบลูกผสมต่อพฤติกรรมของจุลินทรีย์แต่ละ Trophic Level [หมวดเงินอุดหนุน50] 2552 ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนารูปแบบการจัดการมูลฝอยชุมชนในเขตกรุงเทพมหานคร (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน50-51] 2552 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การตรวจสอบติดตามกลุ่มประชากรจุลินทรีย์ Syntrophic Acetogenic Bacteria ในระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ โดยใช้16S rDNA oligonueleotide [ฺBIOTEC47-48] ผู้ร่วมโครงการ
การสำรวจและรวบรวมข้อมูลของการใช้น้ำและพลังงานในโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลัง เฟส 2 [ฺBIOTEC47] ผู้ร่วมโครงการ
การวิจัยและพัฒนาระบบผลิตก๊าซชีวภาพประสิทธิภาพสูงของถังปฏิกรณ์แบบลูกผสมในการบำบัดและผลิตพลังงานจากน้ำเสียโรงงานแป้งมันสำปะหลัง [สนพ.47-48] หัวหน้าโครงการ
การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบำบัดขยะอินทรีย์ [หมวดเงินอุดหนุน46-47] ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาประสิทธิภาพของถังปฏิกรณ์แบบลูกผสมระหว่าง up flow sludge bed กับ fixed bed ในการบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงแป้งมันสำปะหลัง หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลของซัลเฟตต่อประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต modified starch ของระบบบำบัดแบบใช้อากาศ ผู้ร่วมโครงการ
การกำจัดตะกอนจากเครื่องแยกไขมันและจากระบบตะกอนแร่งโดยระบบย่อยสลายแบบไร้อากาศ ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียรวมเพื่อการบำบัดและผลิตพลังงานจากของเสียที่เกิดจากฟาร์มสุกรและโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในจังหวัดนครปฐม หัวหน้าโครงการ
คุณสมบัติน้ำทิ้งในขั้นตอนกระบวนการผลิตแป้งมันสำปะหลัง [หมวดเงินอุดหนุน41] ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
รายงานทางเทคนิค
ประทิน กุลละวณิชย์, นันทิยา เปปะตัง, อรอมล เหล่าปิตินันท์, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ และวรินธร สงคศิริ, 2550, "ภาพรวมเชิงสถานกาพและศักยภาพของเทคโนโลยีก๊าซชีวภาพในประเทศไทย", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 30, ฉบับที่ 4 (พิเศษ), ตุลาคม - ธันวาคม, หน้า 693-700.
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Auphimai, C., Rukruem, R., and Chaiprasert, P., 2014, "Efficacies of Various Inoculum Sources on Methane Production from Agro-Industrial Wastewaters", Energy Procedia, Vol. 52, pp. 167-172.
Wanitanukul, S., Rukruem, R., and Chaiprasert, P., 2013, "Effect of Operating Condition on Performance of Anaerobic Hybrid Reactor at Thermophilic Temperature", Journal of Energy Technologies and Policy, Vol. 3, No. 11, pp. 211-219.
Boonapatcharoen, N., Meepian, K., Chaiprasert, P., and Techkarnjanaruk, S., 2007, "Molecular Monitoring of Microbial Population Dynamics during Operational Periods of Anaerobic Hybrid Reactor Treating Cassava Starch Wastewater", Microbial Ecology, Vol. 54, No. 1, July, pp.: 21-30.
Jolanun, B., Tripetchkul, S., Chiemchaisri, Chaiprasert, P., and Towprayoon, S., 2005, "Effect of Moisture Content on Fed Batch Composting Reactor of Vegetable and Fruit Wastes", Environmental Technology, Vol. 26, No. 3, March, pp. 293-302.
Jupraputtasri, W., Boonapatcharoen, N., Cheevadhanarak, S., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Techkarnjanaruk, S., 2005, "Use of an Alternative Archaea-Specific Probe for Methanogen Detection", Journal of Microbiological Methods, Vol. 61, No. 1, April, pp. 95-104.
Jupraputtasri, W., Cheevadhanarak, S., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Techkarnjanaruk, S., 2004, "Use of Fluorchrome - labeled rRNA Targeted Oligonucleotide Probe and Tyramide Signal Amplification to Improve Sensitivity of Fluorescence in Situ hybridization", Journal of Bioscience and Bioengineering, Vol. 98, No. 4, pp. 282-286.
Sanphoti, N., Towprayoon, S., Chaiprasert, P., and Nopharatana, A., 2003, "Improvement of Waste Decomposition in Leachate Recirculation Simulated Landfill by High Water Addition", Asian Journal of Energy and Environment, Vol. 4, No. 3-4, pp. 145-161.
Tran, T.T., Nopharatana, A., and Chaiprasert, P., 2003, "Performance of Anaerobic Hybrid and Mixing Reactors in Treating Domestic Wastewater," Asian Journal of Energy and Environment, Vol. 4, No. 1-2, pp. 19-39.
Pantamas, P., Chaiprasert, P., and Tanticharoen, M., 2003, "Anaerobic Digestion of Glucose by Bacillus licheniformis and Bacillus coagulans at Low and High Alkalinity," Asian Journal of Energy and Environment, Vol. 4, No. 1-2, pp. 1-17.
Suvajittanont, W. and Chaiprasert, P., 2003, "Potential of Biogas Recirculation to Enhance Biomass Accumulation on Supporting Media", Bioresource Technology, Vol. 88, No. 2, June, pp. 157-162.
Suraraksa, B., Nopharatana, A., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Bhumiratana, S., 2003, "Microbial Activity of Biofilm during Start-up Period of Anaerobic Hybrid Reactor at Low and High Upflow Feeding Velocity", Water Science and Technology, Vol. 48, No. 8, pp. 79-87.
Suraraksa, B., Nopharatana, A., Chaiprasert, P., Bhumiratana, S., and Taniticharoen, M., 2003, "Effect of Substrate Feeding Concentration on Initial Biofilm Development in Anaerobic Hybrid Reactor," ASEAN Journal on Science and Technology for Development, Vol. 20, No. 3-4, pp. 361-372.
Suraraksa, B., Nopharatana, A., Chaiprasert, P., Bhumiratana, S., and Taniticharoen, M., 2003, "Effect of Substrate Feeding Concentration on Initial Biofilm Development in Anaerobic Hybrid Reactor," ASEAN Journal on Science and Technology for Development, Vol. 20, No. 3-4, pp. 361-372.
Chaiprasert, P., Suvajittanont, W., Suraraksa, B., Tanticharoen, M., and Bhumiratana, S., 2003, "Nylon Fiber as Supporting Media in Anaerobic Hybrid Reactors: It's Effects on System's Performance and Microbial Distribution", Water Research, Vol. 37, No. 19, November, pp. 4605-4612.
Chaiprasert, P., 2000, "Removal of Cadmium and Lead by Municipal Waste Combustor Ash", ASIAN Journal of Energy and Environment, Vol. 1, No. 3, September, pp. 173-194.
วารสารระดับประเทศ
กุลธิดา สว่างพล, วารุณี เตีย และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2556, "การศึกษาความเป็นไปได้ของการผลิตไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพจากเซลลูโลส", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 36, ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม, หน้า 477-492.
บัญจรัตน์ โจลานันท์, สุดารัตน์ ตรีเพชรกุล, ชาติ เจียมไชยศรี, ภาวิณี ชัยประเสริฐ และสิรินทรเทพ เต้าประยูร, 2548, "The Application of a Fed Batch Reactor for Composting of Vegetable and Fruit Wastes", Thammasat International Journal of Science and Technology, ปีที่ 10, ฉบับที่ 2, เมษายน-มิถุนายน, หน้า 60-69.
ชยันต์ กิมยงค์, อรรณพ นพรัตน์ และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2546, "การบำบัดและผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรในถังปฏิกรณ์แบบสองขั้นตอนที่มีการไหลวนกลับของน้ำเสีย", วารสารเทคโนโลยีธนบุรี, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, มิถุนายน, หน้า 74-81.
สุวิมล อัศวพิศิษฐ, พิเชษฐ์ อธิภาคย์ และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2544, "การหล่อแข็งกากตะกอนโลหะหนักโดยใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และฝุ่นจากการหลอมเหล็กกล้า", วิศวกรรมสาร มข., ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม, หน้า 35-48.
ภาวิณี ชัยประเสริฐ, ศักรินทร์ ภูมิรัตน และมรกต ตันติเจริญ, 2543, "Mesophilic and Thermophilic Anerobic Digestion of Pineapple Cannery Wastes", Thammasart International Journal of Science and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 1-9.
วราภรณ์ กิจชัยนุกูล, ศศิธร พุทธวงษ์ และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2542, "การนำกากของเสียจากอุตสาหกรรมหล่อหลอมโลหะ เพื่อใช้เป็นวัสดุผสมกับปูนซีเมนต์ในการหล่อแข็ง" วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 22, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 79-94.
ภาวิณี ชัยประเสริฐ และ Shieh C.S., 2541, "Alkalinity and Buffer Capacity on Behavior of Cd and Pb in Municipal Waste Combustor Ash", Thammasart International Journal of Science and Technology, ปีที่ 3, ฉบับที่ 1, มกราคม, หน้า 78-87.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Panichnumsin, P., Nopharatana, A., Ahring, B., and Chaiprasert, P., 2006, "Anaerobic Co-digestion of Cassava Pulp and Pig Manure: Effects of Waste Ratio and Inoculum-substrate Ratio", The 2ndJoint International Conference on "Sustainable Energy and Environment (SEE 2006)", November 21-23, Swissotel Nai Lert Park, Bangkok Thailand, pp. 932-937.
Laowansiri, S., Vinitnantharat, S., Chaiprasert, P., and S.R. Ha, 2006, "Decolorization and Kinetics of Reactive Dye in Different Carbon Sources by Anaerobic Mixed Culture", International Conference on Hazardous Waste Management for a Sustainable Future, January 10-12, Century Park Hotel, Bangkok, Thailand, p. 202.
Laowansiri, S., Vinitnantharat, S., Chaiprasert, P., and Ha, S.R., 2005, "A Batch Tests for Assessing Decolorization and Kinetic of Reactive Dyes by Granulated Anaerobic Mixed Culture", The International Conference on Quantitative Methods for the Environmental Sciences and General Meeting of the International Environmetrics Society, August 22-26, Friendship Hotel, Beijing, China, pp. 107-117.
Ruengsang, A., Sangyoka, S., Imai, T., and Chaiprasert, P., 2004, "Biohydrogen Production from Cassava Starch Manufacturing Wastewater", The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE)", December 1-3, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Phachuapkhirikhan, Thailand, pp. 319-324.
Songkasiri, W., Nopparatana, A., Rakruam, W., Suraraksa, B., Chaiprasert, P., Bhumiratana, S., and Tanticharoen, M., 2004, "A Case Study: Biogas Recovery from Wastewater Treatment of a Rice Starch Factory in Thailand", Anaerobic Digestion 2004, Conference (AD2004), September 29 - August 2, The Mount-Royal Centre, Montreal, Canada.
Tubtong, C., Towprayoon, S., Chaiprasert, P., Nopharatana, A., and Kayee, P., 2004, "Chemical Transformation of Market Waste Anaerobic Degradation in Recirculation and Non-recirculation System", The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE)", December 1-3, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Phachuapkhirikhan, Thailand, pp. 259-262.
Petchsri, P., Towprayoon, S., Chaiprasert, P., and Nopharatana, A., 2004, "Biogas Production from Simulated Landfill Bioreactor with Leachate Recirulation under Various Waste Densities", The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE)", December 1-3, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Phachuapkhirikhan, Thailand, pp. 390-395.
Chawanakul, S., Chaiprasert, P., Towprayoon, S., Kerdchoechuen, O., and Tanticharoen, M., 2004, "Methane Production by Acetate-utilizing Methanogens in Paddy Field", The 3rd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment "Sustainable Energy and Environment (SEE)", December 1-3, Hilton Hua Hin Resort & Spa, Phachuapkhirikhan, Thailand, p. 778.
Chaya, W., Gheewala, S.H., Towprayoon, S., Chaiprasert, P., and Bunnag, B., 2003, "LCA : A Decision Support Tool to Evaluate Environmental Impacts of Sustainable MSW Management", 2003 International Symposium on Environmental Management : Policy, Research, Chiang Mai, Thailand.
Suraraksa, B., Nopharatana, A., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Bhumiratana, S., 2003, "Biofilm Development at Low and High Upflow Feeding Velocity of Anaerobic Hybrid Reactor", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 1, pp. 252-258.
Thanh Tran, T., Nopharatana, A., and Chaiprasert, P., 2003, "Domestic Wastewater Treatment in Anaerobic Hybrid Reactor", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 2, pp. 1156-1162.
Pantamas, P., Chaiprasert, P., and Tanticharoen, M., 2003, "Glucose Utilization and Microbial Interaction in Methanogenesis", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 1, pp. 292-297.
Yuttitham, M., Tripetchkul, S., Gale, G.A., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Silapathong, C., 2003, "Site Suitability Assessment for a Central Anaerobic Treatment Facility for Biogas Production in Nakhonpathom Province Thailand", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 1, pp. 233-239.
Jolanun, B., Tripetchkul, S., Chiemchaisri, C., Chaiprasert, P., and Towprayoon, S., 2003, "Semi-Continuous Process in Source-Collected Green Waste Composting", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 2, pp. 1073-1078.
Sanphoti, N., Towprayoon, S., Chaiprasert, P., and Nooparatana, A., 2003, "The Effects of Leachate Recirculation on Methane Production and Waste Decomposition in Simulated Landfill", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 1, pp. 298-303.
Chawanakul, S., Chaiprasert, P., Kerdchuechuen, O., Towprayoon, S., and Tanticharoen, M., 2002, "Methane Production and Population Dynamics of Acetoclastic Methanogens in Rice Rhizosphere", The 3rd International Symposium on Non-Carbondioxide Greenhouse Gases (NCGG-3), January 21-23, Maastricht, The Netherland.
Chawanakul, S., Chaiprasert, P., Kerdchoechuen, O. Towprayoon, S., and Tantichareon, M., 2002, "Methane Production and Population Dynamics of Acetoclastic Methanogens in Relation to Atmospheric Methane in Paddy Field", The 17th World Congress of Soil Science, August 14-21, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, p. 1525.
Towprayoon, S., Kummin, V., Chaiprasert, P., and Nopharatana, A., 2002, "Anaerobic Digestion of Food Waste using Two Stage Fixed Film Reactor with Recirculation System", The World Renewable Energy Congress VII (WREC 2002), June 29 - July 5, Cologne Germany.
Chawankul, S., Chaiprasert, P., Towprayoon, S., and Tanticharoen, M., 2002, "Methane Production and Population Dynamics of Acetoclastic Methanogens in Rice Rooted and Non-Rooted Soils", The 17th World Congress of Soil Science, August 14-21, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok.
Jupraputtasri, W., Cheevadhanarak, S., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Techkarnjanaruk, S., 2002, "Improved Sensitivity of Fluorescent in SITU Hybridization by The Combination of Fluorochrome-labeled, rRNA Targeted Oligonucleotide Probe and Tyramide Siognal Amplification", Environmental Biotechnology : Biotechnology Applications for Treatment and Utilisation of Industrial Wastes, April 15-17, New Zealand, pp. 485-490.
Thiravetyan, P., Kluaymai-na-Ayudhya, S., Nakbanpote, W., and Chaiprasert, P., 2002, "Removal of Metal Complex Dyes from Synthetic Textile Wastewater by Rice Husk", Environmental Biotechnology : Biotechnology Applications for Treatment and Utilisation of Industrial Wastes, April 15-17, New Zealand, pp. 477-484.
Suraruksa, B., Nopharatana, A., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Bhumiratana, S., 2002, "Microbial Activity of Biofilm during Start-up Period of Anerobic Hybrid Reactor at Low and High Upflow Feeding Velocity", Environmental Biotechnology : Biotechnology Applications for Treatment and Utilisation of Industrial Wastes, April 15-17, New Zealand, pp. 151-157.
Buddhawong, S., Kitchainukul W., and Chaiprasert, P., 1999, "Solidification of Mercury from COD Analysis Sludge Using Cement and Foundry Industrial Waste," Proceedings of FEISEAP' 99 Inter-Regional Symposium on Sustainable Development (ISSD) at Felix Kanchanaburi-Swissotel -River Kwai, Thailand, May 18 - 20, pp. 265 - 271. (in Thai)
Tripetchkul, S., Kinganara, C., Chaiprasert, P., Techamena, S., and Terazawa, M., 1999, "Utilization of Tropical Biofibers as Artificial Soil Martix in GADE System", Poster Presentation at the International Symposium on Can Biological Production Harmonize with Environment? : Reports from Research Sites in Asia, October 19-20, The United Nations University, Tokyo, Japan.
Nopharatana, A., Tanticharoen, M., Bhumiratana, S., and Chaiprasert, P., 1999, "Recent Development of Anaerobic Digestion Applied to Agro-industry in Thailand", Oral Presented Recombinant DNA and Metabolic Engineering at the 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and the 11th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology, November 15-18, Phuket, Thailand.
Nopharatana, A., Punyaratanachai, S., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Phumiratana, S., 1999, "Dynamic Model of Anaerobic Hybrid Reactor", New Era of Biochemical Engineering and Biotechnology (APBioChEC'99), the 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and the 11th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology, November 15-18, Phuket, Thailand
Poonthawee, C., Rakruem, W., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Bhumiratana, S., 1999, "Biological Treatment of Chlorinated Organic Compounds in Printing Paper Wastewater Using Anaerobic Fixed Film an Sequencing Batch Reactors", New Era of Biochemical Engineering and Biotechnology (APBioChEC'99), the 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and the 11th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology, November 15-18, Phuket, Thailand.
Panichnumsin, P., Payungwong, C., Chaiprasert, P., Tanticharoen, M., and Bumiratana, S., 1999, "Interaction of Organic Acid Bacteria in Biogas Production : a Modeling of Synergism and/or Competition", Poster Presented Industrial Biotechnology at the 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and the 11th Annual Meeting of Thai Society for Biotechnology, November 15-18, Phuket, Thailand.
Tripetchkul, S., Kinganara, C., Chaiprasert, P., and Terazawa, M., 1999, "Compost Production from Food Wastes in a Garbage Automatic Decomposer Extinguisher (GADE) Bioreactors I : Screening of Agricultural Wastes Used as Bulking Agents", International Workshop on Sustainable Utilization of Regional Resources, Sanjo Kaikan Conference Hall, The University of Tokyo, Japan, June 12-13, pp. 83-87.
Tripetchkul, S., Techamena, S., Chaiprasert, P., and Terazawa, M., 1999, "Compost Production from Food Wastes in a Garbage Automatic Decomposer Extinguisher (GADE) Bioreactors II : Microbiological and Biochemical Changes during the Composting Process", International Workshop on Sustainable Utilization of Regional Resources, Sanjo Kaikan Conference Hall, The University of Tokyo, Japan, June 12-13, pp. 88-94.
Tripetchkul S., Kingkanara, C., and Chaiprasert, P., 1999, "Compost Production from Food Wastes Using Garbage Automatic Decomposer Extinguisher (GADE) Bioreactors III: Screening for Bulking Agents from Agricultural Waste", New Era of Biochemical Engineering and Biotechnology (APBioChEC'99), The 5th Asia-Pacific Biochemical Engineering Conference 1999 and The 11th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, November 15-18, Thailand.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ถาวร รัตติทิวาพาณิชย์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ และวรินธร สงคศิริ, 2549, "Effects of Reactor Geometry on Fluid Flow Pattern Inside Biogas Reactors", The 18th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology Biotechnology : Benefits & Bioethics, 2-3 พฤศจิกายน, โรงแรมมนเฑียร ริเวอร์ไซด์, กรุงเทพฯ, หน้า 189.
วิวัฒน์ จูประพัทธศรี, นิมารดี บุญอาพัทธิ์เจริญ, ภาวิณี ชัยประเสริฐ และสมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์, 2548, "Microbial Communities Associated with Intermediate Products in Anaerobic Digestion", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 224.
กัลยาณี ฟูสุวรรณกายะ, เบญจพร สุรารักษ์ และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2548, "Various Concentrations of NaCI on Methane Production in Anaerobic Digestion", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 120.
วิวัฒน์ จูประพัทธศรี, พรพรรณ พาณิชย์นำสิน, ภาวิณี ชัยประเสริฐ และสมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์, 2547, "Reveal of Microbial Diversity of Intermediate Substrate Degradation Microbes in Anaerobic Digestion System by 16S rDNA Approach", The 15th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Sustainable Development of SMEs Through Biotechnology", 3-6 กุมภาพันธ์, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 71.
ภาวิณี ชัยประเสริฐ, กัลยาณี มีเพียร และเบญจพร สุรารักษ์, 2547, "Microbial Population as Indication Factor for Controlling Anaerobic Hybrid Reactor (AIIR)", The 15th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Sustainable Development of SMEs Through Biotechnology", 3-6 กุมภาพันธ์, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 67.
เบญจพร สุรารักษ์, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ และมรกต ตันติเจริญ, 2547, "Ratio of Packing Zone on Performance of Anaerobic Hybrid Reactor for Treating Tapioca Starch Wastewater", The 15th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Sustainable Development of SMEs Through Biotechnology", 3-6 กุมภาพันธ์, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 61.
วิวัฒน์ จูประพัทธศรี, พรพรรณ พาณิชย์นำสิน, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, และสมเกียรติ เตชกาญจนรักษ์, 2546, "The Effect of COD/SO2 Ratios on Sulfate Reducing Bacteria and Methanogenic Populations in Anaerobic Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR)", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 311.
พัสตราภรณ์ จันทจำรัสปัญญา, พรพรรณ พาณิชย์นำสิน, อรรณพ นพรัตน์, ศักรินทร์ ภูมิรัตน, ภาวิณี ชัยประเสริฐ และมรกต ตันติเจริญ, 2546, "Interaction of Selected Co-/Tri-Culture in Methanogenesis", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 259.
พัชรี ประสพศรีสุรัตน์, อรรณพ นพรัตน์ และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2546, "Development of Measuring Bicarbonate Alkalinity for Anaerobic Digestion", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 316.
พัชรี ประสพศรีสุรัตน์, อรรณพ นพรัตน์ และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2546, "Development of Neural Modeling for Anaerobic Hybrid System", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 314.
นิมารดี บุญอาพัทธิ์เจริญ, ภาวิณี ชัยประเสริฐ และสมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์, 2546, "การศึกษาประชากร จุลินทรีย์ในเม็ดตะกอนจุลินทรีย์จากน้ำเสียแป้งมันสำปะหลังโดยใช้ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีน 16S rRNA", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 41, 3-7 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ, หน้า 506-513.
นิมารดี บุญอาพัทธิ์เจริญ, ภาวิณี ชัยประเสริฐ และสมเกียรติ เตชกาญจนารักษ์, 2546, "Microbial Population in Hybrid Reactor Treating Cassava Wastewater : Culture-Dependent Numerical Identification Versus Fluorescence in situ Hybridization", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 312.
จุฬาลักษณ์ มณฑาทิพยา, อรรณพ นพรัตน์ และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2546, "Model Development for Controlling of Anaerobic Hybrid", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 315.
กัลยาณี มีเพียร, เบญจพร สุรารักษ์ และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2546, "Microbial Population in Anaerobic Hybrid Reactor for Treating Topioca Starch Wastewater", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 313.
ชยันต์ กิมยงค์, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ และมรกต ตันติเจริญ, 2545, "Anaerobic Treatment and Biogas Production from Piggery Waste in High Solid Content Digester," The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 86. (Poster)
ปิยชน สังข์กลิ่นหอม, อรรณพ นพรัตน์, และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2545, "Treatment and Biogas Production from Food Waste Using a Plug Flow Reactor," The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 87. (Poster)
อังสนา ร่มสายหยุด, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, มรกต ตันติเจริญ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2545, "Effect of Substrate Concentration, pH and Product Concentration on Anaerobic Digestion Rate of Glucose by Bacillus macerans", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 16.
กัลยา เจริญสุขสุวรรณ, มรกต ตันติเจริญ, พรพรรณ พาณิชย์นำสิน และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2545, "Effect of Sulfate Rich Wastewater on the Performance of Anaerobic Treatment Systems", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 85.
ธนา จำปาทอง, วรกฤต สุวจิตตานนท์ และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2545, "Influence of Biogas Recirculation on Biomass Accumulation on the Media of Anaerobic Hybrid Reactors", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 88.
ศรีประภา กล้วยไม้ ณ อยุธยา, ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ, วรนันต์ นาคบรรพต และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2545, "การกำจัดสีเมทัลคอมเพล็กซ์จากน้ำเสียฟอกย้อมสังเคราะห์โดยแกลบ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 677.
พรรณิดา โสภณ, ไพทิพย์ ธีรเวชญาณ, วรนันต์ นาคบรรพต และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2545, "การบำบัดสารละลายสีย้อมชนิดเบสิคโดยใช้แกลบ", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28, 24-26 ตุลาคม, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 680.
ศันสนีย์ ชวณกุล, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, สิรินทรเทพ เต้าประยูร, อรพิน เกิดชูชื่น และมรกต ตันติเจริญ, 2544, "Population Dynamics of Acetoclastic Methanogens and Methane Production in Flooded Rice Root Soils", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 239.
พรพรรณ เลิศทวีสิน, ยุวดี นาคผดุงรัตน์, เสาวนีย์ มนัสสิริเกียรติ, มรกต ตันติเจริญ และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2544, "Glucose Degradation by Pure Culture Isolated Microorganisms from the Anaerobic Digestors of Pineapple Peel", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 151.
ยุวดี นาคผดุงรัตน์, พรพรรณ เลิศทวีสิน, อุบลวรรณ ไชโย, ภาวิณี ชัยประเสริฐ และมรกต ตันติเจริญ, 2544, "Study on Acetic Acid Utilazation of Sulfate-Reducging Bacteria and Methane-Producing Bacteria at Mesophilic Temperature", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 152.
วรกฤษ สุวจิตตานนท์, ประทิน กุลละวณิชย์, วาริน รักร่วม, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ และมรกต ตันติเจริญ, 2544, "The Utilization of Cationic Polymer to Enhance Biomass Retention in a UASB Reactor", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 327.
ธนา จำปาทอง, วรกฤษ สุวจิตตานนท์ และภาวิณี ชัยประเสริฐ, 2544, "Comparative Study of Biogas and Liquid Recirculations Affecting the Biomass Accumulation on the Media in Hybrid Reactors," BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 328.
จงกล พูนทวี, เถลิงเดช พิลาศรี, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, มรกต ตันติเจริญ, และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2544, "Performance of Anaerobic Hybrid Reactor with Various Height Ratio of Supporting Media," BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 329.
เบญจพร สุรารักษ์, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, มรกต ตันติเจริญ, และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2544, "The Aspects of Biofilm Formation during Start-Up Period of Anaerobic Nybrid Reactor: Feeding Velocity," BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 330.
ประทิน กุลละวณิชย์, วาริน รักร่วม, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ และมรกต ตันติเจริญ, 2544, "Experience on Improving Tapioca Starch Waastewater Treatment Plant: Minimization of Caustic Soda Consumption in UASB Unit," BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 332.
สมเกียรติ เตชกาญจนรักษ์, วิวัฒน์ จูประพัทธศรี, พรพรรณ พาณิชย์นำสิน, อรรณพ นพรัตน์, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, ศักรินทร์ ภูมิรัตน และมรกต ตันติเจริญ, 2544, "Community Composition of an Acetate-Enriched Culture as Revealed by 16S rDNA Clone Library and Fluorescent In Situ Hybridization," BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, 7-10 พฤศจิกายน, หน้า 333.
วิวัฒน์ จูประพัทธศรี, พรพรรณ พาณิชย์นำสิน, อรรณพ นพรัตน์, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, ศักรินทร์ ภูมิรัตน, มรกต ตันติเจริญ, และสมเกียรติ เตชกาญจนรักษ์, 2544, "Improved Sensitivity of Fluorescent In Situ Hybridization for Detection of Microbial Communities by Use of Tyramide Signal Amplification System," BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 334.
พรพรรณ พาณิชย์นำสิน, กัลยา เจริญสุขสุวรรณ, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, มรกต ตันติเจริญ, และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2544, "Effect of Sulfate on the Performance of Anaerobic CSTRs in Treatment of Modified Starch Wastewater," BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 335.
ประทิน กุลละวณิชย์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, และมรกต ตันติเจริญ, 2544, "Anaerobic Degradability of Distillery Spentwash," BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 342.
อังสนา ร่มสายหยุด, อรรณพ นพรัตน์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, มรกต ตันติเจริญ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2544, "Kinetic Modeling of Anaerobic Digestion: Glucose Degradation", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 385.
ชินพงศ์ วังใน, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, Pratap Pullammanappallil และ Jurg Keller, 2544, "Microbial Population Dynamics in Anaerobic Hybrid Reactor during Start-up Period", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 331.
วิวัฒน์ จูประพัทธศรี, พรพรรณ พาณิชย์นำสิน, อรรณพ นพรัตน์, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, ภาวิณี ชัยประเสริฐ, ศักรินทร์ ภูมิรัตน, มรกต ตันติเจริญ และTechkarnjanaruk, S., 2543, "Phylogenetic Diversity of an Acetate Enriched Culture as Revealed by 16S rRNA Gene Analysis", The 12th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 1-3 พฤศจิกายน, โรงแรมฟีลิกซ์, จ. กาญจนบุรี.
รางวัลที่ได้รับ
ผู้สมควรให้ปาฐกถาอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปี 2555
ผลงานเรื่อง เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพกับการวิจัยพัฒนาระบบบำบัดแบบไม่ใช้อากาศประสิทธิภาพสูงสู่อุตสาหกรรมการเกษตรไทย
"ระบบบำบัดน้ำเสียไร้อากาศประสิทธิภาพสูงแบบตรึงเซลสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร"
รางวัลผลงานวิจัย : สภาวิจัย รางวัลชมเชย ประจำปี 2545
"โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศแบบตรึงฟิล์มจุลินทรีย์"
โครงการดีเด่นด้านพลังงานใหม่และหมุนเวียนของประเทศไทย ปี 2546 ประเภท Off-grid จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

return topic