ผศ.วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์
ผศ.วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์
Varaporn Tragoolsrid (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-8771 โทรสาร 0-2470-8736
E-mail Address : varaporn.trag@kmutt.ac.th, varaporn@maildozy.com
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขาเอก วิชาเอก ชื่อสถาบัน ประเทศ
2537 ปริญญาโท กศ.ม. จิตวิทยา
การศึกษา
- มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร
ไทย
2532 ปริญญาตรี พย.บ. พยาบาลศาสตร์ - วิทยาลัยพยาบาล
เกื้อการุณย์
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - สุขภาพจิต
   - การพยาบาลจิตเวชศาสตร์
   - จิตวิทยา
   - สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การศึกษาทัศนคติต่อวิชาชีพพยาบาลของนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์ 2539 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาปัญหาและความต้องการของนักศึกษา มจธ. 2544 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
กรณีศึกษานักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หัวหน้าโครงการ
การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้แบบโครงงาน หัวหน้าโครงการ
การปรับตัว และสุขภาพจิตของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หัวหน้าโครงการ
แนวทางการพัฒนาคุณค่าในตนเองให้แก่นักศึกษา หัวหน้าโครงการ
การติดตามผลการใช้หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ มจธ. ผู้ร่วมโครงการ
การนำเสนอรูปแบบการเรียนการสอนผ่านเว็บเพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีมของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ระยะที่ 1-2) [มจธ.45-46] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับประเทศ
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, 2538, "ผลของการใช้สถานการณ์จำลองที่มีต่อความวิตกกังวลเกี่ยวกับการฝึกปฎิบัติงานบนหอผู้ป่วยจิตเวช ของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย์", วารสารเกื้อการุณย์, ปีที่ 5, หน้า 22-30.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สุรพงษ์ ชูเดช, วรรณี ใจบริสุทธิ์, วิภาวี เอี่ยมวรเมธ, ชลารัตน์ ชัยสิทธิ์, สันติ พลายงาม, ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล, วราภรณ์ ตระกูลสฤทธิ์, สุรัตน์ เพชรนิล และปาณเลิศ ศิริวงศ์, 2549, "การติดตามผลการใช้หลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี", การประชุมวิชาการ "การบูรณาการเทคโนโลยี สังคม กับชุมชน", 22 กันยายน, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, กรุงเทพฯ, หน้า 93-106.
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ และทิพย์พรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา, 2549, "การสนทนาเรื่องเพศผ่านระบบเครือข่าย (sex chat)", การประชุมวิชาการอนามัยครอบครัว ครั้งที่ 5, 25-26 พฤษภาคม, โรงแรมเอเชีย, กรุงเทพฯ.
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ และทิพย์พรรณ นพวงศ์ ณ อยุธยา, 2549, "การสนทนาเรื่องเพศผ่านระบบเครือข่าย (sex chat)", การประชุมวิชาการครั้งที่ 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, 26 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ, จ.สมุทรปราการ, หน้า 19-20.
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์, 2544, "การศึกษาปัญหาและความต้องการของนักศึกษา มจธ.", การสัมมนาเรื่อง "การวิจัยทางการศึกษา ครั้งที่ 1, 18 กรกฎาคม.

return topic

© 1999 by Research and Intellectual Property Promotion Center.