รศ.ดร.อัศวิน มีชัย
รศ.ดร.อัศวิน มีชัย
Asawin Meechai (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน โครงการทักษะวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9616, 9222 ต่อ 405 โทรสาร 0-2872-9118
E-mail Address : asawin.mee@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา ชื่อสถาบัน ประเทศ
2542 ปริญญาเอก Ph.D. Biochemical Engineering University of California สหรัฐอเมริกา
2536 ปริญญาโท วท.ม. ชีวเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล ไทย
2533 ปริญญาตรี
เกียรตินิยม
วท.บ. ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Metabolic Engineering
   - Bioinformatics
   - Systems Biology
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
การหาชุมทางหลักในวิถีการสังเคราะห์ไขมันในรา Mucor rouxii ATCC24905 [หมวดเงินอุดหนุน45] 2545 หัวหน้าโครงการ
การสร้างแบบจำลองเชื้อวัณโรคบนคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาหาเป้าหมายใหม่ของยา [หมวดเงินอุดหนุน47] 2547 หัวหน้าโครงการ
การวิเคราะห์โครงสร้างเมตาโบลิซึมในเชื้อมาลาเรีย: ขั้นแรกในการวิเคราะห์หาเป้าหมายของยา [หมวดเงินอุดหนุน48] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษากระบวนการสังเคราะห์แป้ง Arabidopsis thaliana ในระดับจีโนม โดยวิธีการทางชีวสารสนเทศเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของแป้ง [หมวดเงินอุดหนุน48] 2549 ผู้ร่วมโครงการ
การวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองเมตตาโบลิซึมของลิปิดในยีสต์ [BIOTEC46-48] 2549 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาเอนไซม์ในวิถีการสังเคราะห์แป้งโดยการวิเคราะห์โครงสร้างเชิงเปรียบเทียบด้วยเทคนิคทางชีวสารสนเทศเพื่อการปรับปรุงคุณภาพของแป้ง [หมวดเงินอุดหนุน49] 2550 ผู้ร่วมโครงการ
การวิเคราะห์วิถีเมตาโบลิซึมและการพัฒนาซอฟแวร์เพื่อค้นหาเป้าหมายใหม่ของยาต้านเชื้อวัณโรค [หมวดเงินอุดหนุน49] 2550 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิที่ใช้ในการเจริญของยีสต์ Saccharomyces cerevisiae ในระดับโปรตีโอม โดยใช้ two-dimensional gel electrophoresis [หมวดเงินอุดหนุน50] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาเครือข่ายควบคุมการทำงานของยีนในเชื้อมาลาเรียเพื่อเป็นแนวทางใหม่ในการหาเป้าหมายของยา [หมวดเงินอุดหนุน50] 2551 หัวหน้าโครงการ
การวิเคราะห์หายีนและหน้าที่ของยีนจีโนมของเชื้อพลาสโมเดียม ฟาซิพารัม โดยวิธีชีวสารสนเทศ [หมวดเงินอุดหนุน51] 2552 หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การศึกษากลไกการควบคุมการสังเคราะห์เม็ดแป้งของพืชภายใต้สภาวะต่างๆ โดยใช้วิธีชีววิทยาระบบ [ศช 49-51] หัวหน้าโครงการ
การวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองเมตตาโบลิซึ่มของลิปิดในยีสต์ (โครงการปี 46) [BIOTEC47] หัวหน้าโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Meechai, A., Pongakarakun, S., Deshnium, P., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S., 2004, "Metabolic Flux Distribution for Gamma-linolenic Acid Synthetic Pathways in Spirulina platensis", Biotechnology and Bioprocess Engineering, Vol 9, No. 6, pp. 506-513.
วารสารระดับประเทศ
ตรีนุช สายทอง, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "Metabolic Control Analysis of Starch Biosynthesis Pathways in Amyloplast organelle", วารสารเทคโนโลยีชีวภาพ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, กันยายน, หน้า 23-33.
วรรธิดา หอมถาวรชู, ศุภฤกษ์ สถิตธรรมจิต, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, ชิเน ธำมรงค์ธรรม และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "Genome-scale Metabolic Representation of Mycobacterium tuberculosis", วารสารเทคโนโลยีชีวภาพ, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, กันยายน, หน้า 34-42.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Nookaew, I., Laoteng, K., Thammarongtham, C., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., Bhumiratana, S., and Nielsen, J., 2008, "Mapping Regulatory Mechanisms of Saccharomyces cerevisiae Lipid Metabolism", The 9th International Conference on Systems Biology (ICSB2008), August 22-28, Göteborg Convention Centre, Gotheburg, Sweden, p. 69. [poster]
Vorapreeda, T., Kittichotirat, W., Porkaew, K., Meechai, A., Bhumiratana, S., and Cheevadhanarak, S., 2005, "In silico Discovery of Substrate Specificity of Soluble Starch Synthase via Secondary Structure Features", Starch Update 2005 : The 3rd Conference on Starch Technology (BioThailand 2005), November 4-5, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, p. 388.
Meechai, A., Saithong, T., Saraboon, P., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S., 2005, "Numerical Simulation of Plant Starch Biosynthesis", Starch Update 2005 : The 3rd Conference on Starch Technology (BioThailand 2005), November 4-5, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, p. 340.
Ingkasuwan, P., Sutheeworapong, S., Netrphan, S. Chaijaruwanich, J., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S., 2005, "Mata-analysis of the Transcriptome of Arabidopsis: A Challenge in Studying Starch Biosynthesis in Higher Plants", Starch Update 2005 : The 3rd Conference on Starch Technology (BioThailand 2005), November 4-5, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, p. 339.
Netrphan, S., Suksanpanomrung, M., Chanvivattana, Y., Tangphatsornruang, S., Limpaseni, T., Meechai, A., Triwitayakorn, K., Sojikul, P., Yokthongwattana, Y., Worapong, J., Bunseng, O., Shewatanarak, S., Yuen, C., Leelapon, O., Monchawin, C., Eksittikul, T., Sookmarak, U., Kongsawadworakul, P., Sanichon, J., Phansiri, S., and Narangajavana, J., 2005, "Cassava Molecular Biotechnology Consortium (CASS-MOL-BIOTECH): A Joint Research on Cassava Starch Biosynthesis in Thailand", Starch Update 2005 : The 3rd Conference on Starch Technology (BioThailand 2005), November 4-5, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, p. 322.
Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S., 2005, "Modeling and Analyses of Mycobacterium tuberculosis Metabolism", The 1st FEBS Advanced Lecture Course. Systems Biology: From Molecules & Modeling to Cells, March 12-18, Gosau, Austria.
Kalapanulak, S., Tang-amornsuksan, N., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S., 2005, "An Applied Process Control Concept to Gene Motif Network Modeling for Predicting the Gene Expression Profiles", Bioinfo 2005 (the 2005 International Joint Conference of InCoB, AASBi and KSBI), September 22-24, BEXCO, Busan, Korea
Saithong, T., Saraboon, P., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S., 2005, "A Structured and Multi-cellular Model of Starch Biosynthesis in Potato", Bioinfo 2005 (the 2005 International Joint Conference of InCoB, AASBi and KSBI), September 22-24, BEXCO, Busan, Korea.
Vorapreeda, T., Kittichotirat, W., Meechai, A., Bhumiratana, S., and Cheevadhanarak, S., 2005, "Probing Starch Biosynthesis Enzyme Isoforms by Visualization of Conserved Secondary Structure Patterns", Bioinfo 2005 (the 2005 International Joint Conference of InCoB, AASBi and KSBI), September 22-24, BEXCO, Busan, Korea.
Langsanam, S., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S., 2004, "Topology Analysis of Metabolic Pathways in Plasmodium falciparum: a First Step to Drug Target Identification", Beyond Genome 2004 Solution for New Biology, June 21- 24, Fairmont Hotel, San Francisco, California, USA.
Nookaew, I., Laoteng, K., Meechai, A., Thammarongtham, C., Ruanglek, V., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S., 2004, "Exploring Effects of Flux through Pentose Phosphate Pathway on Fatty Acid Biosynthesis of Saccharomyces cerevisiae by Metabolic Flux Analysis", Beyond Genome 2004 Solution for New Biology, June 21- 24, Fairmont Hotel, San Francisco, California, USA.
Meechai, A., Satitthamajit, S., Langsanam, S., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S., 2004, "From Metabolic Pathways Network to Drug Development of Mycobacterium tuberculosis", The 12th International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology (ISMB2004) and 3rd European Conference on Computational Biology (ECCB 2004), July 31 - August 4, Scottish Exhibition & Conference Centre, Glasgow, Scotland, UK.
Saithong, T., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S., 2004, "Modeling of Starch Synthesis Metabolism in Tuber Plant: a Step towards an in Silico Plant Cell", The 12th International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology (ISMB2004) and 3rd European Conference on Computational Biology (ECCB 2004), July 31 - August 4, Scottish Exhibition & Conference Centre, Glasgow, Scotland, UK
Kalapanulak, S., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S., 2004, "Gene Cluster Regulatory Network to Drug Target Identification by using Transcriptional Profile of Plasmodium falciparum", The 12th International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology (ISMB2004) and 3rd European Conference on Computational Biology (ECCB 2004), July 31 - August 4, Scottish Exhibition & Conference Centre, Glasgow, Scotland, UK
Chaijaruwanich, J., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S., 2004, "Singular Value Decomposition-based Algorithm for Gene Expression Data Analysis", The 12th International Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology (ISMB2004) and 3rd European Conference on Computational Biology (ECCB 2004), July 31 - August 4, Scottish Exhibition & Conference Centre, Glasgow, Scotland, UK.
Limcharoen, K., Cheevadhanarak, S., Meechai, A.,.Chaijaruwanich, J., and Bhumiratana, S., 2003, "Exploring Regulatory Circuits of Lipid Biosynthesis Pathway of Saccharomyces cerevisiae through Gene Expression Profiling: an Approach for Drug Target Identification", Asia Pacific Biochemical Engineering Conference, November 30 - December 4, Carlton Crest Hotel, Brisbane, Australia.
Vorapreeda, T., Thamarongtham, C., Laoteng, K., Meechai, A., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S., 2003, "Insights into the Lipid Biosynthesis of Saccharomyces cerevisiae via Pathway Reconstruction from Genome Data", Asia Pacific Biochemical Engineering Conference, November 30 - December 4, Carlton Crest Hotel, Brisbane, Australia.
Meechai, A., Nookaew, I., Thamarongtham, C., Laoteng, K., Ruanglek, V., Cheevadhanarak, S., and Bhumiratana, S., 2003, "Pathway Analyses of Yeast Metabolic Reaction Network for Potential Improvement of Fatty Acids Production", Asia Pacific Biochemical Engineering Conference, November 30 - December 4, Carlton Crest Hotel, Brisbane, Australia.
Vorapreeda, T., Thammarongtham, C., Laoteng, K., Meechai, A., Cheervadhanarak, S., Bhumiratana, S., 2002, "In silico Analysis of Saccharomyces Genome : Lipid Biosynthesis Pathway", The International Conference on Bioinformatics 2002 : North-South Networking, February 6-8, Bangkok, Thailand, p. 108.
Nookaew, I., Liamprawat, C., Meechai, A., Laoteng, K., Cheervadhanarak, S., and Bhumiratana, S., 2002, "Elementary Flux Mode Analysis of Fatty Acid Metabolism in Saccharomyces cerevisiae", The International Conference on Bioinformatics 2002 : North-South Networking, February 6-8, Bangkok, Thailand, p. 109.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
สราวุธ วงค์พยัคฆ์, ชโลธร เหลี่ยมวิรัช, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2549, "Simulation of Sucrose Concentration Profiles Across Phloem during Diurnal Cycle", The 18th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology Biotechnology : Benefits & Bioethics, 2-3 พฤศจิกายน, โรงแรมมนเฑียร ริเวอร์ไซด์, กรุงเทพฯ, หน้า 217.
สุนิสา ฉัตรสุระชัย, อัศวิน มีชัย, กัลยาณี ไพฑูรย์รังสฤษดิ์, มารศรี เรืองจิตชัชวาลย์, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2549, "Towards a Systems Biology of Spirulina platensis", The 18th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology Biotechnology : Benefits & Bioethics, 2-3 พฤศจิกายน, โรงแรมมนเฑียร ริเวอร์ไซด์, กรุงเทพฯ, หน้า 211.
ชโลธร เหลี่ยมวิรัช, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, จีรยุธ ไชยจารุวณิช และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2549, "In silico Model of Starch Metabolism in Leaves", The 18th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology Biotechnology : Benefits & Bioethics, 2-3 พฤศจิกายน, โรงแรมมนเฑียร ริเวอร์ไซด์, กรุงเทพฯ, หน้า 209.
สุทธิรักษ์ ศรีกุลธนากิจ, อนันต์ ทองทา, อัศวิน มีชัย และวรพจน์ สุนทรสุข, 2548, "Optimization of Feather Degradation by Bacillus licheniformis FK 50 under Solid State Fermentation", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 182.
มนตรี ฉายสว่าง, กฤติญา เกรียงศักดิ์ศรี, กอบกุล เหล่าเท้ง, อภิรดี หงส์ทอง, วศิมน เรืองเล็ก, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2548, "Flux Analysis of Central Metabolic Pathways of Saccharomyces cerevesiae Grown under Low Temperature", BioThailand (The 16thAnnual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ
กฤติญา เกรียงศักดิ์ศรี, มนตรี ฉายสว่าง, วศิมน เรืองเล็ก, อภิรดี หงส์ทอง, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2548, "Proteome analysis of Saccharomyces cerevesiae Grown under Different Isothermal Temperatures using Two-dimensional Gel Electrophoresis (2D-PAGE)", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 149.
กัลยาณี ไชยรัตน์, อัศวิน มีชัย, จีรยุทธ ชัยจารุวณิชย์, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2548, "Study the Underlying Regulatory Mechanism of Yeast Lipid Metabolism through an Integrated Analysis of Omics Data", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ
พิชาภัค อุทัยไพศาลวงศ์, เสาวลักษณ์ กัลปณุลักษณ์, ตรีนุช สายทอง, อัศวิน มีชัย, เกรียงไกร ปอแก้ว, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2548, "Development of a Tool for Relative Gene Expression Analysis", BioThailand (The 16th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology: The Era of Bionanotechnology), 4-5 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 75.
แสงดาว แหล่งสนาม, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "System Biology for Human Malaria Parasite Plasmodium falciparum", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 12-15 ธันวาคม, โรงแรมท็อปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 41.
ตรีนุช สายทอง, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "Kinetic Model of Starch Biosynthesis in Potato: A Challenge Tool to Understand Living Organism and Benefit in Prediction its Behavior", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 12-15 ธันวาคม, โรงแรมท็อปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 30.
วีระยุทธ กิตติโชติรัตน์, เตวิช วรปรีดา, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, อัศวิน มีชัย และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "Development of Secondary Structural Analysis Tool for Starch Biosynthesis Proteins", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 12-15 ธันวาคม, โรงแรมท็อปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 132.
วรรณวิภา วงศ์แสงนาค, แสงดาว แหล่งสนาม, อัศวิน มีชัย, เกรียงไกร ปอแก้ว, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "An Integrated Bioinformatics Tool for Gene Function Identification of Plasmodium falciparum", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 12-15 ธันวาคม, โรงแรมท็อปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 130.
สมคิด บุมี, แสงดาว แหล่งสนาม, วชิรศักดิ์ วานิชชา, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "Development of a Graphical User Interface for Genome-Scale Modeling", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 12-15 ธันวาคม, โรงแรมท็อปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 129.
ศรัญญา สืบตระกูล, เสาวลักษณ์ กัลปณุลักษณ์, อัศวิน มีชัย, ชาคริดา นุกูลกิจ, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "Development of a cis-Acting Element Detection System for Plasmodium falciparum", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 12-15 ธันวาคม, โรงแรมท็อปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 128.
เสาวลักษณ์ กัลปณุลักษณ์, ตรีนุช สายทอง, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "An Approach to Quantify the Extent of Gene Interaction from Transcriptional Data", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 12-15 ธันวาคม, โรงแรมท็อปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 38.
กรรณิการ์ วิรัชศิลป์, แสงดาว แหล่งสนาม, อัศวิน มีชัย, วชิรศักดิ์ วานิชชา, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "A User Friendly Tool for EFM-Based Drug Target Identification", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 12-15 ธันวาคม, โรงแรมท็อปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 127.
กฤติญา เกรียงศักดิ์ศรี, อภิรดี หงส์ทอง, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "Proteomics Study of Saccharomyces cerevisiae Grown under Different Culture Temperature", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 12-15 ธันวาคม, โรงแรมท็อปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 35.
อมรพันธ์ บุญทองช่วย, ตรีนุช สายทอง, อัศวิน มีชัย, ชาคริดา นุกูลกิจ, เกรียงไกร ปอแก้ว, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "EnzRate Predictor: A Tool for Predicing Enzyme Kinetics", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 12-15 ธันวาคม, โรงแรมท็อปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 126.
อลิษา วิลันโท, เสาวลักษณ์ กัลปณุลักษณ์, อัศวิน มีชัย, เกรียงไกร ปอแก้ว, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "An Integrated Platform for Gene Regulatory Network Reconstruction of Plasmodium falciparum", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 12-15 ธันวาคม, โรงแรมท็อปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 125.
แสงดาว แหล่งสนาม, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "System Biology for Human Malaria Parasite Plasmodium falciparum", การประชุมวิชาการประจำปี 2547 ของสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16, 12-15 ธันวาคม, โรงแรมท็อปแลนด์, จ.พิษณุโลก, หน้า 41.
เสาวลักษณ์ กัลปณุลักษณ์, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "From Gene Expression Profiling to Potential Regulatory Elements of Gene Clusters in Plasmodium falciparum", The 15th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology, "Sustainable Development of SMEs Through Biotechnology", 3-6 กุมภาพันธ์, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่.
ศักรินทร์ ภูมิรัตน, อัศวิน มีชัย และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2547, "Systems Biology and its Impact on Agricultural and Biotechnological Application", The 15th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology, "Sustainable Development of SMEs Through Biotechnology", 3-6 กุมภาพันธ์, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 50.
ตรีนุช สายทอง, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "Analysis of Metabolic Flux Control in Starch Biosynthesis Pathway using Potato as a Model for Tuber Plant", The 15th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology, "Sustainable Development of SMEs Through Biotechnology", 3-6 กุมภาพันธ์, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่.
แสงดาว แหล่งสนาม, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "In silico Gene Knockout using Yeast Metabolic Model", The 15th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology, "Sustainable Development of SMEs Through Biotechnology", 3-6 กุมภาพันธ์, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม่, หน้า 57.
วรรธิดา หอมถาวรชู, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2547, "In silico model of Mycobacterium tuberculosis for drug targets identification", The 15th Annual Meeting of the Thai Society of Biotechnology, "Sustainable Development of SMEs Through Biotechnology", 3-6 กุมภาพันธ์, โรงแรมปางสวนแก้ว, จ.เชียงใหม.่
อินทวัฒน์ หนูแก้ว, วศิมน เรืองเล็ก, อัศวิน มีชัย, กอบกุล เหล่าเท้ง, ชิเน ธำมรงค์ธรรม, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2546, "Metabolic Flux Analysis of Glucose-6-phosphate Dehydrogenase Deficient Saccharomyces cerevisiae Strain", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 330.
วศิมน เรืองเล็ก, อินทวัฒน์ หนูแก้ว, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2546, "Effect of Temperature on Growth and Fatty Acids Production in Saccharomyces cerevisiae BY4742", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 260.
เตวิช วรปรีดา, ชิเน ธำมรงค์ธรรม, กอบกุล เหล่าเท้ง, อัศวิน มีชัย, ศักรินทร์ ภูมิรัตน, และสุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, 2546, "Insights into the Acetyl-CoA Transportation of Saccharomyces cerevisiae Via Pathway Reconstruction from Genome Data", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 327.
คณิตา ลิ้มเจริญ, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, อัศวิน มีชัย, จีรยุทธ ชัยจารุวณิชย์, และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2546, "Inferring Lipid Regulatory Circuits of Yeast through Gene Expression Data Analysis", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 326.
จีรยุทธ ชัยจารุวณิชย์, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์, อัศวิน มีชัย และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2546, "Similar Gene Reordering: Novel Approach of Gene Expression Analysis", Conference on Agricultural Products Safety and Quality and other Session on Biotechnology (BioThailand 2003 : Technology for Life), 17-20 กรกฎาคม, ศูนย์แสดงนิทรรศการและการประชุมพัทยา, จ.ชลบุรี, หน้า 329.
นฤมล สุขอารมย์, อินทวัฒน์ หนูแก้ว, อัศวิน มีชัย, ชิเน ธำมรงค์ธรรม, สุภาภรณ์ ชีวธนะรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2545, "Construction of in silico Strain of Mycobacterium tuberculosis H37Rv", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, จ.ขอนแก่น.
จุติรัตน์ ติยะสันติวงศ์, อินทวัฒน์ หนูแก้ว, อัศวิน มีชัย, ชิเน ธำมรงค์ธรรม, สุภาภรณ์ ชีวธนะรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2545, "Elementary Mode Analysis of Fatty Acid Biosynthetic Pathways in Mycobacterium tuberculosis: in Quest of Potential Drug Targets", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, จ.ขอนแก่น.
เตวิช วรปรีดา, ชิเน ธำมรงค์ธรรม, กอบกุล เหล่าเท้ง, อัศวิน มีชัย, สุภาภรณ์ ชีวธนะรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2545, "In silico Studies in Lipid Biosynthesis Pathway from Saccharomyces cerevisiae Genome" The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 56.
อินทวัฒน์ หนูแก้ว, ชมพูนุช เลี่ยมประวัติ, อัศวิน มีชัย, กอบกุล เหล่าเท้ง, สุภาภรณ์ ชีวธนะรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2545, "Topology analysis of fatty acid metabolism in Saccharomyces cerevisiae", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร,์ กรุงเทพ.
อินทวัฒน์ หนูแก้ว, อัศวิน มีชัย, กอบกุล เหล่าเท้ง, ชิเน ธำมรงค์ธรรม, สุภาภรณ์ ชีวธนะรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2545, "Potential Improvement of Fatty Acids Production in Saccharomyces cerevisiae by Elementary Flux Mode Analysis", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 199.
สุภาณี ดิเรกสุนทร, อินทวัฒน์ หนูแก้ว, อัศวิน มีชัย, ชิเน ธำมรงค์ธรรม, กอบกุล เหล่าเท้ง, วศิมน เรืองเล็ก, สุภาภรณ์ ชีวธนะรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2545, "Construction of Computational Yeast Model by using Flux Balance Analysis", The 14th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, "Biotechnology for Better Living in the New Economy", 12-15 พฤศจิกายน, โรงแรมโซฟิเทลราชาออคิด, จ.ขอนแก่น, หน้า 200.
พิชิต อัศวชาติชาญชัย, อัศวิน มีชัย, กอบกุล เหล่าเท้ง, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2544, "Metabolic Flux Distributions of Mucor rouxii Cultured at Different Temperatures", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 359.
อัศวิน มีชัย, พัชราภรณ์ เดชเนียม, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2544, "Maximum Theoretical Yields of Biomass and Gamma-linolenic Acid of Spirulina platensis under Phototrophic Growth", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 371.
Pongakarakun, S., Tanyonmaskul, C., อัศวิน มีชัย, พัชราภรณ์ เดชเนียม, สุภาภรณ์ ชีวะธนรักษ์ และศักรินทร์ ภูมิรัตน, 2543, "Metabolic Flux Analysis for GLA Synthetic Pathways in Spirulina platensis", The 12th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology, 1-3 พฤศจิกายน, โรงแรมฟีลิกซ์, จ.กาญจนบุรี.

return topic