ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์
รศ.ดร.สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์
Supaporn Therdthianwong (Assoc. Prof.)

ตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
หน่วยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 0-2470-9222 ต่อ 403 โทรสาร 0-2872-9118
E-mail Address : supaporn.the@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับ
การศึกษา
วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา ชื่อสถาบัน ประเทศ
2538 ปริญญาเอก Ph.D. วิศวกรรมเคมี University of Illinois อเมริกา
2534 ปริญญาโท วท.ม. วิศวกรรม
เครื่องกล
University of Hawaii อเมริกา
2528 ปริญญาโท วศ.ม. วิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี
ไทย
2526 ปริญญาตรี วท.บ. เคมีวัสดุ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - Catalyst Preparation and Characterization
   - Catalysis and Chemical Reaction Engineering
   - Clean/Alternative Fuel Production
   - Fuel Cells Technology
   - Trouble Shooting and Process Simulation in Petroleum and Petrochemical Industry
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่ทำเสร็จ
ชื่อเรื่อง ปีที่เสร็จ สถานภาพ
Study of the Preparation of Catalyst for Diesel Engine Exhaust Treatment 2543 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาอิทธิพลของตัวส่งเสริม CeO2 ต่อคุณสมบัติของตัวเร่งปฏิกิริยา Pd/AI2O2 2544 หัวหน้าโครงการ
การปรับปรุงตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยตัวส่งเสริมสำหรับกระบวนการปฏิรูปสารละลายเอธานอลเจือจางเพื่อลดการเกิดโค๊กในการผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจน [หมวดเงินอุดหนุน45] 2546 หัวหน้าโครงการ
การศึกษาผลกระทบของการผสมที่มีต่อคุณสมบัติของยางมะตอยปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา [หมวดเงินอุดหนุน46] 2547 ผู้ร่วมโครงการ
การเตรียมตัวเร่งปฏิกิริยาเพื่อผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจากเอธานอลสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบพกพา [หมวดเงินอุดหนุน48] 2551 หัวหน้าโครงการ
การใช้ประโยชน์จากก๊าซชีวมวลเพื่อผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนด้วยปฏิกริยาปฏิรูป [หมวดเงินอุดหนุน47] 2551 หัวหน้าโครงการ
การออกแบบและศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์เชื้อเพลิงแบบสังกะสี-อากาศ (ระยะที่ 1) [หมวดเงินอุดหนุน48] 2551 ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
การออกแบบและศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์เชื้อเพลิงแบบสังกะสี-อากาศ (ระยะที่ 2) [หมวดเงินอุดหนุน49] ผู้ร่วมโครงการ
การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถาบันผู้บริหารการศึกษา [ส.พัฒนาผู้บริหาร47] ผู้ร่วมโครงการ
การศึกษาเบื้องต้นของปฏิกิริยาออกซิเดชันบางส่วนและปฏิกิริยาออโต้เทอร์มอลในการผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจากเอธานอล หัวหน้าโครงการ
Power Generation by Molten Carbonate Fuel Cells ผู้ร่วมโครงการ
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่
วารสารระดับนานาชาติ/ภูมิภาค
Yongprapat, S., Therdthianwong, A., and Therdthianwong, S., 2015, "Effects of NH3 and Tertiary Ammoniums on Au/C Catalyst in Glycerol Electrooxidation in Alkaline Media", Journal of Applied Electrochemistry, Vol. 45, No. 5, May, pp. 487-494.
Jiratchayamaethasakul, C., Srijaroenpramong, N., Bunyangyuen, T., Arpavate, W., Wongyao, N., Therdthianwong, A., and Therdthianwong, S., 2014, "Effects of Anode Orientation and Flow Channel Design on Performance of Refuelable Zinc-Air Fuel Cells", Journal of Applied Electrochemistry, Vol. 44, No. 11, November, pp. 1205-1218.
Ekdharmasuit, P., Therdthianwong, A., and Therdthianwong, S., 2014, "The Role of An Anode Microporous Layer in Direct Ethanol Fuel Cells at Different Ethanol Concentrations", International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 39, No. 4, pp. 1775-1782. (22 January 2014)
Yongprapat, S., Therdthianwong, A., and Therdthianwong, S., 2014, "Assessment of Direct Glycerol Alkaline Fuel Cell Based on Au/C Catalyst and Microporous Membrane", Advances in Energy Research, Vol. 2, No. 1, March, pp. 21-31.
Ekdharmasuit, P., Therdthianwong, A., and Therdthianwong, S., 2013, "Anode Structure Design for Generating High Stable Power Output for Direct Ethanol Fuel Cells", Fuel, Vol. 113, November, pp. 69-76.
Puapattanakul, A., Therdthianwong, S., and Therdthianwong, A., 2013, "Improvement of Zinc-Air Fuel Cell Performance by Gelled KOH", Energy Procedia, Vol. 34, pp. 173-180.
Thepkaew, J., Therdthianwong, S., Therdthianwong, A., Kucernak, A., Wongyao, N., 2013, "Promotional roles of Ru and Sn in mesoporous PtRu and PtRuSn catalysts towards ethanol electrooxidation", International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 38, No. 22, pp. 9454-9463.
Wongyao, N., Therdthianwong, A., Therdthianwong, S., Senthil Kumar, S.M., Scott, K., 2013, "A comparison of direct methanol fuel cell degradation under different modes of operation", International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 38, No. 22, pp. 9464-9473.
Kamonsuangkasem, K., Therdthianwong, S., Therdthianwong, A., 2013, "Hydrogen production from yellow glycerol via catalytic oxidative steam reforming", Fuel Processing Technology, Vol. 106, pp. 695–703.
Yongprapat, S., Therdthianwong, A., and Therdthianwong, S., 2013, "Au/C catalysts promoted with metal oxides for ethylene glycol electro-oxidation in alkaline solution", Journal of Electroanalytical Chemistry, Vol. 697, pp. 46–52. (MAY 15)
Yongprapat, S., Therdthianwong, A., and Therdthianwong, S., 2012, "Au/C catalyst prepared by polyvinyl alcohol protection method for direct alcohol alkaline exchange membrane fuel cell application", Journal of Applied Electrochemistry, Vol. 42, No. 7, pp. 483–490.
Yongprapat, S., Therdthianwong, A., and Therdthianwong, S., 2012, "RuO2 promoted Au/C catalysts for alkaline direct alcohol fuel cells", Electrochimica Acta, Vol. 83, pp. 87–93.
Therdthianwong, A., Saenwises, P., and Therdthianwong, S., 2011, "Cathode catalyst layer design for proton exchange membrane fuel cells", Fuel, Vol. 91, pp. 192-199.
Yongprapat, S., Therdthainwong, S., and Kritayakornupong, C., 2008, "Ab initio Calculations on the Early Growth State of Pt on TiO2(1 1 0) Rutile and the Role of CO Molecule", Computational Materials Science, Vol. 44, No. 2, December, pp. 536-541.
Therdthianwong, A., Pantaraks, P., and Therthianwong, S., 2003, "Modeling and Simulation of Circulating Fluidized Bed Reactor with Catalytic Ozone Decomposition Reaction", Powder Technology, Vol. 133, No.1-3, pp. 1-14.
Therdthianwong, A., Sakulkoakiat, T., and Therdthianwong, S., 2001, "Hydrogen Production by Catalytic Ethanol Steam Reforming", Journal of Science Asia, Vol. 27, No. 3, pp. 193-198.
วารสารระดับประเทศ
Therdthianwong, A. and Therdthianwong S., 1999, "Effect of Air/Liquid Interface on Phase Inversion of Liquid-Liquid Dispersion", Journal of Science and Technology, Science and Technology Research Institute of Thailand, May.
Therdthianwong, S., Therdthianwong A., and Methaviriyasilp, V., 1999, "Effect of Calcination Temperature and Ceria Loading on the Adsorption of Pd over CeO2/Al2O3", KKU-Research Journal, Khon Kaen University, January-July.
อภิชัย เทอดเทียนวงษ์, สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์, กฤษณพงศ์ กีรติกร, ศักรินทร์ ภูมิรัตน, รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ และเก้ากันยา สุดประเสริฐ, 2541, "เทคโนโลยีเซลเชื้อเพลิงและการประยุกต์ใช้งาน", Research and Development Journal of the Engineering Institute of Thailand, ปีที่ 9, ฉบับที่ 2, หน้า 9-23.
อภิชัย เทอดเทียนวงษ์, สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์, วราภรณ์ เมธาวิริยะศิลป์, Supat, K. และ Rangsimanop, J., 2541, "Preparation Method for CeO2/Al2O3", KKU-Research Journal, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, กรกฎาคม - ธันวาคม.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Bussayajarn, N., Therdthianwong, S., and Therdthianwong, A., 2005, "The Performance of H2/O3Proton Exchange Membrane Fuel Cell", The 55th Canadian Chemical Engineering Conference, October 16-19, Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Ontario, Canada.
Srisiriwat, N., Therdthianwong, S., and Therdthianwong, A., 2005, "Thermodynamic Analysis of Hydrogen Production from Ethanol in Three Different Fuel Processing Units", The 55th Canadian Chemical Engineering Conference, October 16-19, Metro Toronto Convention Centre, Toronto, Ontario, Canada.
Pirom, N., Therdthainwong, A., and Therdthainwong, S., 2003, "Fabrication and Characterization of Electrolyte Material for Molten Carbonate Fuel Cells", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 1, p. 471.
Sripongwiwat, P., Therdthainwong, S., and Therdthainwong, A., 2003, "Effect of Promoters on Hydrogen Production by Catalytic Steam Reforming of Ethanol", The 2nd Regional Conference on Energy Technology towards a Clean Environment (RCETCE 2003), February 12-14, Phuket, Thailand, Vol. 1, p. 448.
Therdthianwong, S., Therdthianwong, A., and Nuam-nuam, T., 2002, "Hydrogen Energy from Bioethanol Reforming : Effect of Ceria on Coke Reduction", The 14th International Symposium on Alcohol Fuels, November 12-15, Phuket, Thailand.
Therdthianwong, S., Janpanichrawee, N., Therdthianwong, A., 2000, "Effect of Reduction Temperature with Pd/CeO2/Al2O3 on CH4/CO2 Reforming for Green Hydrogen Fuel Production", The First Regional Conference on Energy Technology Towards a Clean Environment, December 1-2, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
Therdthianwong, S., Summaprasit, N., Therdthianwong, A., 2000, "Hydrogen Fuel by Reforming of Methane with Carbondioxide over Pd/Al2O3 Catalyst : Effect of Ceria Promoter", The First Regional Conference on Energy Technology Towards a Clean Environment, December 1-2, The Empress Hotel, Chiang Mai, Thailand.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
ก่อศักดิ์ เสนาะกัญญาวรรณ, อนวัช สังข์เพ็ชร, อภิชัย เทอดเทียนวงษ์, สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์, ภาณุวัฒน์ ซิมะลาวงค์ และณัฐพล วงศ์เยาว์, 2549, "Preparation of Water-Free Proton-Conducting Polymer for PEM Fuel Cell Application", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 31 มีนาคม - 1 เมษายน, อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, จ.ปทุมธานี.
อัญชนา วังริยา, อภิชัย เทอดเทียนวงษ์, สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์, อนวัช สังข์เพ็ชร, ปานจันทร์ ศรีจรูญ, ภาณุวัฒน์ ซิมะลาวงค์ และณัฐพล วงศ์เยาว์, 2549, "Preparation of Pt/C Electrocatalyst for Proton Exchange Membrane Fuel Cell by Microemulsion Method", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4, 31 มีนาคม - 1 เมษายน, อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย, จ.ปทุมธานี.
ปวีณา สุริยธนภาส, สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์, อภิชัย เทอดเทียนวงษ์ และภัทรพร ธัญญารัตน์สกุล, 2546, "Preparation and Characterization of Catalyst Layer for Proton Exchange Membrane Fuel Cell Electrode", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13, 30-31 ตุลาคม, โรงแรมรอแยลฮิลล์รีสอร์ท, จ.นครนายก, หน้า 8-4.
ปริยาภรณ์ รัตนอุทัยกุล, อภิชัย เทอดเทียนวงษ์, สุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์, วิวรรณ ธรรมมงคล, เสรี ทักษิโนรส และชยธรรม พรหมศร, 2545, "Upgrading of Bitumen Properties by Polymer Modified Binder", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 8-9 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 88-89.
ณาวดี ภิรมย์, ภาวดี อังควัตน์, อภิชัย เทอดเทียนวงษ์ และสุภาภรณ์ เทอดเทียนวงษ์, 2545, "Fabrication and Characterization of Electrode Material for Molten Carbonate Fuel Cells", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12, 6-8 พฤศจิกายน, โรงแรมโซล ทวิน ทาวเวอร์, กรุงเทพฯ, หน้า 86-87.
Therdthianwong, S., Athisonbodee, S., and Therdthianwong, A., 2001, "Steam Reforming of Ethanol over Ni/Al2O3 Promoted with CeO2 to Produce H2", The 11th Conference on Chemical Engineering and Applied Chemistry, November 9-10, Nakhon Rachsima.
Therdthianwong, S., Therdthianwong, A., and Methaviriyasilp, V., 2000, "Effect of Ceria Loading and Calcination Temperature on the Dispersion of Pd over Al2O3", The First Thailand Materials Science and Technology Conference, July 19-20, Bangkok.
Horradal, A., Tia, S., Songprakob, R., Therdthianwong, A., Therdthianwong, S., and Ankawatana, P., 2000, "Electrode Development for Molten Carbonate Fuel Cells", The First Thailand Materials Science and Technology Conference, July 19-20, Bangkok.

return topic