ผศ.ดร.ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย
ผศ.ดร.ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย
Songsin Photchanachai (Asst. Prof.)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยงาน สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0-2470-7723 โทรสาร 0-2452-3750
E-mail Address : songsin.pho@kmutt.ac.th
ประวัติการศึกษา
ปีที่จบ ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา/
ประกาศนียบัตร
สาขา ชื่อสถาบัน ประเทศ
2546 ปริญญาเอก Dr. Agr. Sci. Food Science and Biotechnology Kyoto University ญี่ปุ่น
2535 ปริญญาโท วท.ม. พืชสวน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ไทย
2526 ปริญญาตรี วท.บ. พืชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
ไทย
สาขาวิชาที่ทำวิจัย
   - พืชสวน เน้นทางด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์ (Seed Technology)
   - เคมีอาหาร เน้นทางด้านโปรตีน (Food Chemistry in Protein)
   - การวิเคราะห์สารเคมีโดยวิธีการ HPLC
   - การฉายรังสีกับผลผลิตการเกษตรภายหลังการเก็บเกี่ยว
ประสบการณ์งานวิจัยทั้งภายในและต่างประเทศ
งานวิจัยที่กำลังทำ
ชื่อเรื่อง สถานภาพ
ผลของ Nano-chitosan และ Nano-platinum ต่อเชื้อราโรงเก็บในระหว่างการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พริก (ระยะที่ 1-2) [หมวดเงินอุดหนุน56-57] หัวหน้าโครงการ
การประยุกต์ใช้เทคนิคการเคลือบด้วยฟลูอิไดซ์เบดชนิดฉีดพ่นจากด้านบนกับเมล็ดพันธุ์ (ระยะที่ 1) [หมวดเงินอุดหนุน57] ผู้ร่วมโครงการ
ผลของไคโตซานต่อการเจริญเติบโต คุณภาพเมล็ดพันธุ์และการเปลี่ยนแปลง plant metabolites ของพริก [ทุน คปก. – ปกติ รุ่นที่ 12] อาจารย์ที่ปรึกษา
ผลของพ่อแม่พันธุ์และการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ต่อการพักตัวของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมชั่วที่ 1 [ทุน คปก. – อุตสาหกรรม รุ่นที่ 12] อาจารย์ที่ปรึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศลูกผสมที่ 1 ในระหว่างการจริญของผล [ทุน คปก. – อุตสาหกรรม รุ่นที่ 13] อาจารย์ที่ปรึกษา
Elimination of Microbial Contamination in Alfalfa and Radish Sprouts Using Non-material [ทุน สกว. – อุตสาหกรรม] อาจารย์ที่ปรึกษา
Quality improvements of parboiled and germinated brown rice by posthavest technology [ทุน พวอ.] อาจารย์ที่ปรึกษา
ผลของ pre-treatment ต่อความคงตัวของสารสีและแคปไซซินอยด์ ในพริกแห้งระหว่างการเก็บรักษา [ทุน คปก รุ่นที่ 16 (ทุน Joint Funding สกว. – มหาวิทยาลัย] อาจารย์ที่ปรึกษา
สารต้านจุลินทรีย์ในส่วนผสมของน้ำพริก ที่เป็นวัตถุกันเสียในธรรมชาติระหว่างการเก็บรักษา [ทุน คปก รุ่นที่ 15 (ทุน Joint Funding สกว. – มหาวิทยาลัย] อาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัยที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ [บางส่วน]
วารสารระดับนานาชาติ
Srilaong, V. and Photchanachai, S., 2011, “Effect of Hot water Treatments on the Physiology and Quality of ‘Kluai Khai’ Banana”, International Food Research Journal, Vol. 18, No. 3, pp. 971-974.
Wimonwat, K., Photchanachai, S., Kerdchoechuen, O., Niyomloa, W., and Kanlayanarat, S., 2003, "Quality and Storage Life of 'Chok Anan' Mangoes under Controlled Atmosphere", Agricultural Science Journal, Vol. 34, No.4-6 Suppl., pp. 41-44.
Photchanachai, S., Metha, A., and Kitabatake, N., 2002, "Heating of an Ovalbumin Solution at Neutral pH and High Temperature", Bioscience Biotechnology and Biochemistry, Vol. 66, No. 8, pp. 1635-1640. [*Japan]
Photchanachai S., and Kitabatake, N., 2001, "Heating of ß-Lactoglobulin A Solution in a Closed System at High Temperatures", Journal of Food Science, Vol. 66, No. 5, pp. 647-652. [*Japan]
Miyagawa, S., Komiyama, A., and Photchanachai, S., 1995, "Comparison of Seasonal Diameter Growth Patterns between Some Exotic and Indigenous Trees in Northeast Thailand", Tropic, Vol. 4, No. 2/3, pp. 143-149.
วารสารระดับประเทศ
ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และวาริช ศรีละออง, 2553, "การศึกษาการใช้น้าร้อนและการฉายรังสีแกมมาต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของมะม่วงพันธุ์น้าดอกไม้ # 4", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 561-564.
ชัยวัฒน์ บุญมากาศ, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ และทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล, 2553, "สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราเอนโดไฟท์ของพืชในวงศ์ Stemonaceae ในการควบคุมแบคทีเรียทำให้เกิดโรคในพืช : สูตรอาหารที่เหมาะสม", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 557-560.
ณกัญญา พลเสน, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และพนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย, 2553, "การปรับปรุงการงอกเมล็ดพันธุ์แฟงที่พักตัวด้วยวิธี Scarification", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 549-552.
ชณิตรา โพธิคเวษฐ์, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, และภาณุมาศ ฤทธิไชย, 2553, "ผลของการทำา priming ต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์แตงกวา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 405-408.
วาริช ศรีละออง, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2553, "การสำรวจการยอมรับมะม่วงพันธุ์น้าดอกไม้ # 4 ฉายรังสีของชาวอเมริกัน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 569-572.
นิธิภัทร บุญปก, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, วาริช ศรีละออง, และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, 2553, "ผลของการรมกรดอะซิติกต่อการควบคุมโรคและคุณภาพของลำไย", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 377-380.
ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ และทรงศิลป์ พจนชนะชัย, 2553, "การใช้โซเดียมคาร์บอเนตและไคโตแซนเพื่อควบคุมโรคแอนแทรกโนสของเมล็ดพันธุ์พริกหวาน", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 373-376.
ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, วาริช ศรีละออง, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2553, "การสำรวจการยอมรับมังคุดฉายรังสีแกมมาของผู้บริโภคในประเทศสหรัฐอเมริกา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 197-200.
ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน, คิน เลย์ คู, กนก รัตนะกนกชัย, ภาณุมาศ ฤทธิชัย และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, 2553, "ความเกี่ยวข้องของ antioxidant enzymes และ lipid peroxidation กับความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5 ที่ hydropriming", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 553-556.
ศรัญญา พรศักดา, มาระตรี เปลี่ยนศิริชัย, กิตติ ศรีสะอาด, มัณฑนา นครเรียบ, ประชุมพร เลาห์ประเสริฐ, ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล และทรงศิลป์.พจน์ชนะชัย, 2553, "ผลของสารสกัดจากมะเขือพวงในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Salmonella typhimurium", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3/1(พิเศษ), กันยายน-ธันวาคม, หน้า 573-576.
อรพิน เกิดชูชื่น, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, วณิช ลิ่มโอภาสมณี, สุชาดา เสกสรรวิริยะ, ประพนธ์ ปราณโสภณ และ ฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์, 2550, "อิทธิพลของรังสีแกมม่าต่อปริมาณ carotenoids, vitamin C และ total phenols ในผลแก้วมังกร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 247-250.
อรพิน เกิดชูชื่น, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, วณิช ลิ่มโอภาสมณี, สุชาดา เสกสรรวิริยะ, ประพนธ์ ปราณโสภณ และฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์, 2550, "คุณภาพและสีผิวของผลแก้วมังกรที่เปลี่ยนแปลงจากการฉายรังสีแกมมา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 239-242.
ลัดดาวัลย์ คำมะปะนา, ทักษอร บุญชู และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, 2550, "การกระตุ้นการงอกของเมล็ดพันธุ์แฟงโดยการใช้ Ethephon", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 283-286.
นวลจันทร์ ภูคลัง, ทักษอร บุญชู และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, 2550, "การศึกษาผลของการฉายรังสีแกมมาต่อความแปรปรวนทางพันธุกรรมของเมล็ดผักกาดเขียวปลี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 62-65.
บัณฑิต คันธา, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2550, "ผลการยับยั้งของน้ำมันหอมระเหยจากพืชวงศ์ขิง 5 ชนิด ต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ Asperillus flavus", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 26-32.
ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, อรพิน เกิดชูชื่น, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, วณิช ลิ่มโอภาสมณี, สุชาดา เสกสรรวิริยะ, ประพนธ์ ปราณโสภณ และฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์, 2550, "อิทธิพลของ combined treatment ต่อปริมาณ carotenoids, vitamin C และ phenols ในผลแก้วมังกรฉายรังสีในระหว่างการเก็บรักษา", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 251-254.
วัฒนา วัชรอาภาไพบูลย์, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, 2550, "ผลของ พีเอช อุณหภูมิ และเวลาการแช่ข้าวต่อคุณภาพของข้าวกล้องงอก", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 169-172.
ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, อรพิน เกิดชูชื่น, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์, วณิช ลิ่มโอภาสมณี, สุชาดา เสกสรรวิริยะ, ประพนธ์ ปราณโสภณ และฐิติมา คงรัตน์อาภรณ์, 2550, "อิทธิพลของรังสีแกมม่าต่อคุณภาพทางประสาทสัมผัสของแก้วมังกร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 38, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 275-278.
พรรรณนิภา สืบราช, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2549, "อิทธิพลของการลดความชื้นต่อปริมาณ 2-acetyl-1-pyrroline ในข้าวหอมพันธุ์ปทุมธานี 1", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), มีนาคม-เมษายน, หน้า 174-177.
จรัญญา พงโศธร, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย และวาริช ศรีละออง, 2549, "ผลของ Hot water treatment ต่อคุณภาพของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 671-674.
จรัญญา พงโศธร, วาริช ศรีละออง, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2549, "ผลของสภาพบรรยากาศดัดแปลงต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาแก้วมังกร", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 6 (พิเศษ), พฤศจิกายน-ธันวาคม, หน้า 713-716.
ทักษอร บุญชู, นงคราญ มหาวัง, บัณฑิต คันธา และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, 2549, "ผลของสารสกัดจากใบช้า พลู และตะไคร้ต่อการปนเปื้อนของเชื้อรา Aspergillus flavus และการงอกของเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 5 (พิเศษ), กันยายน-ตุลาคม, หน้า 208-211.
ทักษอร บุญชู, รัตนา มณี, เดือนเต็ม ลอยมา และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, 2549, "ผลของน้ำอุ่นและโปแตส เซี่ยมไนเตรทต่อการคลายการพักตัวของเมล็ดพันธุ์แฟง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 5 (พิเศษ), กันยายน-ตุลาคม, หน้า 195-198.
จินตนา ทำทอง, ทักษอร บุญชู และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, 2549, "ผลของไคโตซานต่อการงอกของสปอร์และการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อราสาเหตุโรคพืช", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 37, ฉบับที่ 2 (พิเศษ), มีนาคม-เมษายน, หน้า 116-118.
จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร, ละมุล วิเศษ และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, 2549, "บทบาทของอุณหภูมิและอายุการเก็บรักษาต่อองค์ประกอบของไขมันสมบัติทางกายภาพและเคมีกายภาพของข้าวกล้องพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 269-281.
จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร, ละมุล วิเศษ และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, 2548, "Change in Lipid Colour of Grain and Pasting Properties of Brown cv. Khoa Dok Mali 105 during Storage", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม-สิงหาคม, หน้า 211-223.
จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร, เพลงพิณ ศิวพรรักษ์ และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, 2547, "การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางเคมีและเคมีกายภาพของข้าวขาวดอกมะลิสายพันธุ์ 105 ในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่างกัน", วารสารวิจัยและพัฒนา, ปีที่ 27, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม-กันยายน, หน้า 285-297.
กันยารัตน์ วิมลวัฒน์, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, อรพิน เกิดชูชื่น, วิษณุ นิยมเหลา และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2546, "คุณภาพและอายุการเก็บรักษาของมะม่วงโชคอนันต์ภายใต้สภาพควบคุมบรรยากาศ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 34, ฉบับที่ 4-6 (พิเศษ), หน้า 41-44.
ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์ และอรพิน เกิดชูชื่น, 2544, "อิทธิพลของความชื้นและอุณหภูมิต่อโปรตีนที่ผ่านการทำแห้งแบบเยือกแข็ง", วารสารอาหาร, ปีที่ 31, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน, หน้า 157-165.
ชนันทร โคตรนาวัง, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย และชูวิทย์ ศุขปราการ, 2541, "ผลของคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการรอดชีวิตของด้วงงวงข้าวโพด, (Sitophilus zeamais Mostschulsky) และคุณภาพของเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระหว่างการเก็บรักษา", วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, หน้า 59-70.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ
Photchanachai, S., Sopondilok, T., Srilaong, V., Uthairatanakij, A., and Jitareerat, P., 2010, "A Survey of Pomegranate Fruit Characters sold in Bangkok", Asia Pacific Symposium on Postharvest Research Education and Extension, August 2-4, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Utrakoon, S., Photchanachai, S., Laohakunjit, N., and Vichitsoonthonkul, T., 2010, "Control of Aspergillus Flavus with Essential Oil and Solvents Extract of Carica papaya L. Seeds", Asia Pacific Symposium on Postharvest Research Education and Extension, August 2-4, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Photchanachai, S., Wattanakulpakin, P., Loyma, D., and Pothikhawet, C., 2010, "Corn Seed Quality as Affected by CO2 and N2 During Storage", Asia Pacific Symposium on Postharvest Research Education and Extension, August 2-4, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Puthmee, T., Photchanachai, S., Srilaong, V., and Uthairatanaij, A., 2010, "Ginger Sorouting as Affected by 1- Methylcyclopropene (1-MCP)", Asia Pacific Symposium on Postharvest Research Education and Extension, August 2-4, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Photchanachai, S., Boonchoo, T., and Loyma, D., 2008, "Respond of 'Namdokmai' Mangoes to Hot and Air Treatments", Asia-Pacific Symposium on Assurance Quality and Safety of Agri-foods, August 4-5, Radison Hotel, Bangkok, Thailand.
Boonchoo, T. and Photchanachai, S., 2007, "Chitosan Treatment on Mungbean Sprouts to Enhance Microbiological Safety and Shelf Life", The Europe-Asia Symposium on Quality Management in Postharvest Systems 2007 (EURASIA2007), December 3-6, Radisson Hotel, Bangkok.
Jitareerat, P., Tanapaisankit, V., Srilaong, V., and Photchanachai, S., 2007, "Chitosan Treatment for Controlling of Fruit Rot Disease Caused by Lasiodiplodia theobromea on Rambutan cv. Rong-Rien", The Europe-Asia Symposium on Quality Management in Postharvest Systems 2007 (EURASIA2007), December 3-6, Radisson Hotel, Bangkok.
Srilaong, V., and Photchanachai, S., 2007, "Effects of Hot Water Treatments on Physiology and Quality of Banana cv. 'Kluai Khai'", The Europe-Asia Symposium on Quality Management in Postharvest Systems 2007 (EURASIA2007), December 3-6, Radisson Hotel, Bangkok.
Phokum, C., Jitareerat, P., Photchanachai, S., and Cheevadhanarak, S., 2006, "Detection and Classification of Soft Rot Erwinia of Vegetables in Thailand by DNA Polymerase Chain Reaction", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 917-926.
Seubrach, P., Photchanachai, S., Srilaong, V., and Kanlayanarat, S., 2006, "Effect of Modified Atmosphere by PVC and LLDPE Film on Quality of Longan Fruits (Dimocarpus longan Lour) cv. 'Daw'", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 605-610.
Photchanachai, S., Singkaew, J., and Thamthong, J., 2006, "Effects of Chitosan Seed Treatment on Colletotrichum sp. and Seedling Growth of Chili cv. 'Jinda'", The 4th International Conference on Managing Quality in Chains (MQUIC 2006), August 7-10, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 585-590.
Waehamo, C., Jitareerat P., Uthiratanakij, A., and Photchanachai, S., 2005, "Effect of Irradiation on Fungal Severity on Postharvest Diseases on Manges cv. Num Dok Mai", International Symposium on New Frontier of the Irradiated Food and Non Food Products. September 22-23, Miracle Grand Hotel, Bangkok, Thailand.
Kriratikron, W., Jitareerat P., Uthiratanakij, A., and Photchanachai, S., 2005, "Effect of Irradiation on Fungal Severity on Postharvest Diseases on Banana cv. Kluai Kai", International Symposium on New Frontier of the Irradiated Food and Non Food Products, September 22-23, Miracle Grand Hotel, Bangkok, Thailand.
Siwapornluk, P., Potchanachai, S., and Kongkiattikajorn, J., 2005, "Physicochemical Properties of Aged Milled Rice Starch", Starch Update 2005 : The 3rd Conference on Starch Technology (BioThailand 2005), November 4-5, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, p. 352.
Wiset, L., Photchanachai, S., and Kongkiattikajorn, J., 2005, "Physical and Pasting Properties of Brown Rice Starch during Storage", Starch Update 2005 : The 3rd Conference on Starch Technology (BioThailand 2005), November 4-5, Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok, Thailand, p. 350.
Seubrach, P., Photchanachai, S., Srilaong, V., and Kanlayanarat, S., 2005, "Effects of Modified Atmosphere by PVC and LLDPE Film on Quality of Longan Fruits (Dimocarpus longan Lour) cv. 'Daw'", APEC Symposium on Assuring Quality and Safety of Fresh Produce, August 1-3, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Boonchoo, T., Jitareerat, P., Photchanachai, S., and Chinaphuti, A., 2005, "Effect of Gamma Irradiation and Packaging Methods on Quality of Brown Rice", The 2nd International Symposium on New Frontiers for Irradiated Food and Non-Food Products, September 22-23, The Miracle Grand Hotel, Bangkok, Thailand, p. P-21.
Boonchoo, T., Jitareerat, P., Photchanachai, S., and Chinaphuti, A., 2005, "Effect of Gamma Irradiation on Aspergillus flavus and Brown Rice Quality during Storage", The 2nd International Symposium on New Frontiers for Irradiated Food and Non-Food Products, September 22-23, The Miracle Grand Hotel, Bangkok, Thailand, p. P-20.
Na-rungsri, B., Jitareerat, P., Phochanachai, S., and Kanlayanarat, S., 2004, "Effects of Thiourea Pulsing on the vase Life of Torch Ginger Flower (Eltlingera elatior Smith)", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand.
Singkaew, J., Wongs-Aree, C., Srilaong, V., Potchanachai, S., and Kanlayanarat, S., 2004, "Storage of 'Nam Dokmai' Mango under High CO2 and Low O2 Partial Pressure", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 179-182.
Jitareerat, P., Uthairatanakij, A., Photchanachai, S., Srilaong, V., and Chookhongka, N., 2004, "Effect of Coating Materials on Mangosteen Fruit Quality", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 173-177.
Boonchoo, T., Jitareerat, P., Photchanachai, S., and Chinaphuti, A., 2004, "Inhibition of Aspergillus flavus in Brown Rice with Gamma Irradiation", APEC Symposium on Quality Management in Postharvest Systems, August 3-5, Radisson Hotel, Bangkok, Thailand, pp. 431-434.
Photchanachai , S., Boonyaritthongchai, P., and Uthairattanakij, A., 2003, "Effect of CO2 and Packaging on Paddy Seeds cv. Khao Dok Mali 105", The APEC Symposuim on Postharvest Handling Systems, September 1-3, Bangkok, Thailand, pp. 439-441.
Pradabsri, D., Photchanachai, S., Jitareerat, P., and Chinaphuti, A., 2003, "A survey on the Aspergillus Group and Aflatoxin B Contamination in Brown Rice in Bangkok, Thailand", The APEC Symposuim on Postharvest Handling Systems, September 1-3, Bangkok, Thailand, pp 445-449.
Pranamornkith, T., Kanlayanarat, S., and Photchanachai, S., 2002, "Effect of Polyvinyl Chloride Film and Temperature on Quality and Storage Life of Mangosteen Fruit", The International Conference on Innovations in Food Processing Technology and Engineering, December 11-13, AIT, Bangkok, Thailand, pp. 575-580.
Wiset, L., Kongkiattikajorn, J., and Phochanachai, S., 2000, "Effect of Storage Temperature and Time on Lipid Content and Physicochemical Properties of Brown Rice cv. Khaw Dawk Mali 105", The International Conference Tropical Agriculture Technology for Better Health and Environment, November 29 - December 2, The University Center Building Kasetsart University Kampahaengsaen Campus, Nakohon Pathom, Thailand.
Photchanachai, S. and Kitabatake, N., 2000, "Heating of ß-Lactoglobulin A Sulution in a Closed System at High Temperatures", The Food Functionality Syposium at the 20th Annual International Conference on Scanning Microscopies2000, May 9-12, San Antonio, Texas, US.
Srilaong, V., Kanlayanarat, S., Uthairatanakij, A., and Photchanachai, S., 1998, "Effect of Surface Coating on Storage Life of 'Rongrien' Rambutan", The 25th International Horticultural Congress, Brussel, Belgium.
Wattananon, S., Photchanachai, S., and Srzednicki, G., 1998, "Determination of Ergosterol as an Indicator of Fugal Growth in Paddy Rice", The 18th ASEAN Technical Seminar on Grain Postharvest Technology, March 12-14, Manila, Philippines.
Wattananon, S., Photchanachai, S., Srzednicki, G., and Mulholland, M., 1997, "Determination of Ergosterol as an Indicator of Fungal Growth in Paddy Rice Part 2", The18th ASEAN Technical Seminar on Grain Postharvest Technology, March 12-14, Manila, Philippines.
รายงานการประชุมทางวิชาการระดับประเทศ
นกน้อย ชูคงคา, สุลักษณ์ นามโชติ และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, 2554, ”ผลของไคโตซานที่ใช้เป็นวัสดุเคลือบผิวลักษณะปรากฏและความงอกของเมล็ดพันธุ์พริก”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18-20 พฤษภาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ, หน้าที่ 198.
ศรัญญา พรศักดา, มาระตี เปลี่ยนศิริชัย, กิตติ ศรีสะอาด, มัณฑนา นครเรียบ, ประชุมพร เลาห์ประเสริฐ, ทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, 2553, "ผลของสารสกัดจากมะเขือพวงในการยับยั้งแบคทีเรียก่อโรค Escherichia coli, Staphylococcus aureus และ Salmonella typhimurium", งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนครั้งที่ 4, 22-23 กรกฎาคม, โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว, กรุงเทพฯ, หน้า 161.
ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน, คิน เลย์ คู, กนก รัตนะกนกชัย, ภาณุมาศ ฤทธิไชย และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, 2553, "ความเกี่ยวข้องของ antioxidant enzymes และ lipid per oxidation กับความแข็งแรงของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ 5 ที่ hydropriming", งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ครั้งที่ 4, 22-23 กรกฎาคม, โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว, กรุงเทพฯ.
ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, ผ่องเพ็ญ จิตต์อารีย์รัตน์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, วาริช ศรีละออง, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2553, "การศึกษาการใช้น้ำร้อนและการฉายรังสีแกมมาต่อการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ #4", งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ครั้งที่ 4, 22-23 กรกฎาคม, โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว, กรุงเทพฯ, หน้า 201.
สุปราณี แก้ววิหาร, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และเฉลิมชัย วงษ์อารี, 2553, "ผลของ Food additive ต่อการเกิดสีน้ำตาลของถัวงอกในระหว่างการเก็บรักษา", การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1-3 กันยายน 2553, โรงแรมดิเอ็มเพรส, จ.เชียงใหม่, หน้า 153.
ชณิตรา โพธิคเวษฐ์, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และภาณุมาศ ฤทธิไชย, 2553, "ผลของการทำ priming ต่อคุณภาพของเมล็ดแตงกวา", งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ครั้งที่ 4, 22-23 กรกฎาคม, โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว, กรุงเทพฯ, หน้า 156.
ชัยวัฒน์ บุญมากาศ, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์ และทวีรัตน์ วิจิตรสุนทรกุล, 2553, "สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากราเอนโดไฟท์ของพืชในวงศ์ Stemonaceae ในการควบคุมแบคทีเรียทำให้เกิดโรคในพืช : สูตรอาหารที่เหมาะสม", งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ครั้งที่ 4, 22-23 กรกฎาคม, โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว, กรุงเทพฯ, หน้า 111.
ณกัญญา พลเสน, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และพนิดา บุญฤทธิ์ธงไชย, 2553, "การปรับปรุงการงอกเมล็ดพันธุ์แฟงที่พักตัวด้วยวิธี Scarification", งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ครั้งที่ 4, 22-23 กรกฎาคม, โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว, กรุงเทพฯ, หน้า 155.
นกน้อย ชูคงคา, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, ภภัสสร วัฒนกุลภาคิน และเดือนเต็ม ลอยมา, 2553, "ผลของการแช่เมล็ดพันธุ์พริกด้วยสารละลายไคโตซานและการใช้น้ำร้อนต่อเปอร์เซ็นต์การงอกและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ในระหว่างการเก็บรักษา", การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 8, 1-3 กันยายน, โรงแรมดิเอ็มเพรส, จ.เชียงใหม่, หน้า 209.
ผ่องเพ็ญ จิตต์อารีย์รัตน์ และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, 2553, “การใช้โซเดียมคาร์บอเนตและไคโตซานเพื่อควบคุมโรคแอนแทรคโนสของเมล็ดพันธ์พริกหวาน”, งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ครั้งที่ 4, 22-23 กรกฎาคม, โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว, กรุงเทพฯ, หน้า 139.
ผ่องเพ็ญ จิตต์อารีย์รัตน์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, วาริช ศรีละออง, อรพิน เกิดชูชื่น และ ณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2553, "การสำรวจการยอมรับมังคุดฉายรังสีของชาวอเมริกัน", งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ครั้งที่ 4, 22-23 กรกฎาคม, โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว, กรุงเทพฯ, หน้า 200.
นิธิภัทร บุญปก, ผ่องเพ็ญ จิตต์อารีย์รัตน์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, วาริช ศรีละออง และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, 2553, “ผลของการรมกรดอะซิติกต่อการควบคุมโรคและคุณภาพของลำไย”, งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ครั้งที่ 4, 22-23 กรกฎาคม, โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว, กรุงเทพฯ, หน้า 134.
อภิรดี อุทัยรัตนกิจ และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, 2553, "การรมสาร 1-Methylcyclopropene ที่มีต่อการเหลืองของใบและคุณภาพของผักกวางตุ้งอินทรีย์", งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ครั้งที่ 4, 22-23 กรกฎาคม, โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว, กรุงเทพฯ, หน้า 158.
อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, ผ่องเพ็ญ จิตต์อารีย์รัตน์, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, วาริช ศรีละออง, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2553, "ผลของสารเคลือบผิวร่วมกับการฉายรังสีแกมมาต่อคุณภาพของมังคุด", งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ครั้งที่ 4, 22-23 กรกฎาคม, โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว, กรุงเทพฯ, หน้า 199.
วาริช ศรีละออง, ผ่องเพ็ญ จิตต์อารีย์รัตน์, อภิรดี อุทัยรัตนกิจ, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, อรพิน เกิดชูชื่น และณัฏฐา เลาหกุลจิตต์, 2553, "การสำรวจการยอมรับมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้เบอร์ 4 ฉายรังสีของชาวอเมริกัน", งานประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งเขตร้อน ครั้งที่ 4, 22-23 กรกฎาคม, โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว, กรุงเทพฯ, หน้า 202.
ผ่องเพ็ญ จิตอารีย์รัตน์ และทรงศิลป์ พจนชนะชัย, 2553, “การควบคุมโรคแอนแทรกโนสของเมล็ดพันธุ์พริกหวานโดย Sodium carbonate และ Polassium carbonate”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 9, 11-14 พฤษภาคม, โรงแรมกรุงศรีริเวอร์, จ.พระนครศรีอยุธยา, หน้า 223. (โปสเตอร์)
พรณนิภา สืบราช, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, วาริช ศรีละออง และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2549, "ผลของการดัดแปลงสภาพบรรยากาศด้วยฟิล์ม PVC และ LLDPE ต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของลำไยพันธุ์ดอ", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว/หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 8-9 มิถุนายน, โรงแรมดิเอ็มเพรส, จ.เชียงใหม่, หน้า 103.
พรรณนิภา สืบราช, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, วาริช ศรีละออง และศิริชัย กัลยาณรัตน์, 2548, "ผลของการใช้สารเคลือบผิว Stafresh 7055 ต่อคุณภาพการเก็บรักษาภายหลังการเก็บเกี่ยวของลำไยพันธุ์ดอ", การสัมมนาวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว / หลังการผลิตแห่งชาติ ครั้งที่ 3, 10-12 ตุลาคม, โรงแรมทิพย์วิมานรีสอร์ต แอนด์ สปา, จ.เพชรบุรี, หน้า 103.
จินตนา ทำทอง, จามรี สิงห์แก้ว และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, 2548, "ผลของการเคลือบเมล็ดพริกพันธุ์จินดาด้วยไคโตซานต่อการควบคุมเชื้อ Colletotrichum sp. และการอยู่รอดของต้นกล้า", งานประชุมเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ ปี 2548, 3-6 มีนาคม, โรงแรมเชียงใหม่ออคิด, จ.เชียงใหม่.
สาคร นันทะวิชัย, ณัฎฐา เลาหกุลจิตต์, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย และอรพิน เกิดชูชื่น, 2548, "ผลของพีเอช ชนิดกรดและระยะเวลาในการแช่ข้าวเปลือกต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข้าวนึ่งพันธุ์สุพรรณบุรี 1", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 18-20 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 275.
ละมุล วิเศษ, จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, 2548, "ผลของปริมาณกรดไขมันอิสระต่อคุณสมบัติของแป้งข้าวกล้องสุกหลังการเก็บเกี่ยว", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31, 18-20 ตุลาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จ.นครราชสีมา, หน้า 122.
ละมุล วิเศษ, ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย และจิรศักดิ์ คงเกียรขจร, 2548, "การเปลี่ยนแปลงปริมาณองค์ประกอบของไขมัน คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติแป้งสุกของข้าวกล้องพันธุ์ขาวดอกมะลิในระหว่างการเก่าของข้าว", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, 1-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
สุนีย์ เสริมศิริโสภณ, จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร, เพลงพิณ ศิวาพรรักษ์ และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, 2545, "การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบทางเคมีและคุณสมบัติเคมีกายภาพของแป้งข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 ในระหว่างการเก็บรักษา", การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาของประเทศไทย ครั้งที่ 3, 18-19 กรกฎาคม, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, จังหวัดนครราชสีมา, หน้า 59-60.
สุนีย์ เสริมศิริโสภณ, จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร, เพลงพิณ ศิวาพรรักษ์ และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, 2544, "Change of Starch Compositions of the Milled Rice cv. Khaw Dawk Mali 105 during Storage", BioThailand (The 13th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology), 7-10 พฤศจิกายน, ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์, กรุงเทพฯ, หน้า 446.
จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร, ละมุล วิเศษ และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, 2544, "การศึกษาองค์ประกอบชีวโมเลกุลและคุณสมบัติทางเคมีกายภาพของข้าวกล้องพันธุ์ข้าวดอกมะลิ 105 ในระหว่างการเก็บรักษา", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27, 16-18 ตุลาคม, หาดใหญ่, จ.สงขลา, หน้า 634.
เพลงพิณ ศิวาพรรักษ์, จิรศักดิ์ คงเกียรติขจร และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, 2543, "Effect of Temperature on Physicochemical Properties of Milled Rice cv. Khaw Dawk Mali 105 during Storage", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 38, 1-4 กุมภาพันธ์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ
ทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, สุเทวี ศุขปราการ และชัยกฤษ์ สงวนทรัพยากร, 2537, "ความชื้นของเมล็ดและอุณหภูมิในการเก็บรักษาต่อคุณภาพของเมล็ดมะละกอพันธุ์แขกดำ", การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31, หน้า 405-409
บทความที่ได้รับรางวัล
รางวัลชมเชย รางวัลการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ สาขาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และหลังการเก็บเกี่ยว - นกน้อย ชูคงคา, สุลักษณ์ นามโชติ และทรงศิลป์ พจน์ชนะชัย, 2554, ”ผลของไคโตซานที่ใช้เป็นวัสดุเคลือบผิวลักษณะปรากฏและความงอกของเมล็ดพันธุ์พริก”, การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 10, 18-20 พฤษภาคม, โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น, กรุงเทพฯ, หน้าที่ 198.

return rebio topic